حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
بسم رب الحسین(ع).شهری ازشیخ سعیدحریری اصل به جهت اربعین ومشایه
ببین که زائرحرم فقط خدا خداکند............تمام حرف ورازوی جوانه دردعاکند
نمی شودکه گفتن ازمسیرسخت عاشقی........پرنده اسیر را رها شدن دوا کند
نوای مانده درگلوهمی دگرصداکند.............به اشک تربسوزدووجودخودفناکند
سلام برحسین رابه دلبری ادعاکند.........چه لعن هریزیدهم بدین سبب بناکند
کشدنفس به شوق اوکه زندگی رواکند.....همین بساط روضه راحریم کبریاکند
دوپای خسته ازسفرتلاتمی به پاکند............چو درمسیراربعین هوای کربلاکند
به دم المظلوم حسین(ع)وتوکلت علیک الی صاحب الدم مولانامهدی(عج):
یاالثارات الحسین
طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: مشایه، اربعین، پیاده روی اربعین، فلسفه اشک، شعائرحسینی، صل الله باکین الی الحسین، مذهب بکاء،
ارسال در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحبیب.ازیک شبکه که بانیان آن سمپات ومدافعان سرسخت مذهب
ضاله بهایت هستندمگرتوقع جراین هم می رودکه بابالابردن دامن مجری-
های عروسکی ودواخورده خود عقل مخاطب راپایین بکشد...
دردنیا فرقه وعده بی شمارهستندوهریک سازخویش رامی نوازنداماپیشتر
گفته بودم که باهیچ یک صنمی نداریم چه صاحب فلان حکومت باشدو
گدای کارتون خواب توفیقی نمی کندوهرکه هست برای خودهست اما اگر
به سمت حسین(ع)وهرآنچه ازعقاید دین وشعائرمذهبی که صدقه سرخون
مبارک اواست نشانه رفته وقصد آسیب رساندن داشتندپاسخ کوبنده ما
چنین است که:زدی ضربتی ضربتی نوش کن...
خانم مهشیدمجری من وتوکه خبرارسال 200تن داروازطرف حکومت ایران
به عراق جهت زوارپیاده اربعین راپررنگ کرده ودرترجیع بندآن اشک تمساح
چندکاربرمجازی باشناسه حامی کوروش کبیروناسیونالیسم ایرانی رااعلم
می کنید...چراموقعی که همین دولت ازهرزائرغالبافقیرمبالغ قابل توجهی
جهت ویرزاو...می گیردخبری ازشمانیست!؟
آن هم درحالی که بنابرحکم شرع هیچ کس حق ممانعت باحرکت زائری
که سمت یکی ازمشاهدمتبرکه درعراق و...راپیش گرفته ندارد...
بااین حساب اگردولت ایران دوتریلیون تن داروهم به این زوارکمک می کرد
بازبه دستگاه سیدالشهداء(ع)بدهکاراست وطلب کاری شما قیم های خود
خانه ایرانی جماعت که باقیافه ظاهرالصلات اینگونه القاء می کنیدکه:چرا
علارقم وجودبیشماربیمارمحروم ازدارووامکانات پزشکی درداخل مرزهای
سرزمینی ایران بخاطررکوداقتصادی تحریم و...باید200تن ازاین موادشفا
بخش به زوارپیاده اربعین اختصاص یابدجزازهمان نگاه منحرف وتک
زاویه دجال گونه نشات نمی گیرد...
واماکوری چشم تان وعبرت آنهاکه اینگونه کارهای ناچیزرادربوخ وکرناجار
می زنند...انشاء الله زواراربعین غالبادرنهایت سلامتی رفته وبازمی گردند
تانیازی به حکیم فرموده...نباشد.الهم العجل لولیک الفرجطبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: مهشیدمن وتو، 200تن داروکمک ایران به زواراربعین، هزینه روادیدزواراربعین، دروغگویی شبکه من وتو، شبکه من وتومثل دجال تک چشم است، تزویررسانه ای، پیاده روی اربعین،
ارسال در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالمنیر.وحدت جهان اسلام پشت تریبون وشعارخوش می نمایند!؟امادرعرصه
عمل صبرایوب وعزم مطلوب می خواهدتاثمرات شیرین وی چشیده شود.
ازهرمحقق منصف به هرمسلک ومذهب خواستارهستم تحقیقی مفصل ازتمام
تجماعات ومراسم های که درکل کشورهای اسلامی روی کره زمین درهفته گذشته
وبه حسب مفقوداثرشدن آقای کمال خاشقچی(روزنامه نگارمنتقدآل سعودوکسی
که طبق مفادقانون حقوق بشرموردتائییدسازمان ملل متحدهمینطورنظرصلیب-
سرخ جهانی ظلم مسلم درحق وی رواداشته شد)برگزارگردیده بنگرندوبه این
سوال ساده پاسخ دهندکه چرااینقدرانگشت شماروقلیل است!؟پاسخ تلخ
این پرسش همان حقیقت شومی است که سایه سنگین خودراسالهااست برروی
سرمسئله عظیم وحیاتی وحدت مسلمین که آرزوی بزرگ متفکرعامه سیدقطب
وفقیه عالیقدرشیعه منتظری(ره)و...است افکنده وآن حقیقت تلخ تعصب کور
مذهبی وجزم اندیشی عقیدتی است که باسکوت خودعمل ددمنشانه ولیعهد-
عربستان برزدارزش های انسانی وحرمت اشخاص که فندانسیون وپایه اصلی
هرمرام متین می باشد وباقتل خاشقچی عیان کشته نمایان می کند....!؟
چون بنابراین منطقی که ازعصراموی وباروی کارآمدن معاویه به پاشده حاکم
است که شریعت رابه سواری گرفته!؟نه که شرع محیط ومسلط برگرده
خلق وحتی شخص اول مملکت باشد...اسلام معاویه جالب نیست و
مسلمانی درخط آن هم می شودکسانی که امروز مثل آن موجودشیرده در
قبال قتل برادردینی خودسکوت کرده اند!؟تنهابراساس این استدلال مسخره
که خادم حرمین شریفین خلیفه الله!؟خلیفه الرسول!؟نمی تواندجانی باشدو
اگرحتی بودبازبه جهنم!؟ماست ماسیاه است...پس شیرمادردونالدترامپ
حلالش!؟خوب شناخته این موجودات افن راکه به گاوشیری تشابه کرد
(سخنان رئیس جمهورامریکادرباره سرمایه عظیم سعودی که درمعامله با
سلاح های ساخت ایالات متحده و...مثل شیربقره دوشیده می شود)
حالا ببین چقدرخانم بودفاطمه(سلام الله علیه)که درآغازین روزهای این فتنه
1400واندی ساله به مسجدرفت ودرکنارمنبرومحراب پدرخودندا داد:هان ای
مردم لنگروبنیان وحدت میان شمامسلمانان مااهل بیت هستیم وبس!؟
نحن ابناء الدیل...
صل الله علیک یابنت الرسول الله.حالامی فهم چراپیامبراکرم درآن حدیث
مشهورفرمودند:میان منبرومحراب من بهشت خدااست مگرآن نیست جز
مقام وعظ واستون حنانه ازبهردخترش زهراء(س)که چون شاقول ترازوو
بادوکفه عقل(منبر) وایمان(محراب)عیارمرام افرادرامی سنجد.والسلام
طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: اسلام اموی، خلیفه الله!؟، دیدارمختارباپسرزبیر، کمال خاشقچی، قتل کمال قاشقچی، سعودی یک روزنامه نگارراکشت، آل سعود،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 19 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالکامل.روایات وارده چه درنزدعامه وچه کتب موردقبول اتباع اهل بیت(علیهم السلام)
خبرازعنایت خاص زمین وزمان به اولیاء راستین الهی دارد.
زمین به درگاه خدا شکایت می بردکه:ابراهیم خلیل(ع)دشداشه بدون شلوارمی پوشد
ومن ازدیدن عورت عریان اوشرم دارم....
درازگوش فرتوت حلمیه پس ازانتقال سرپرستی ودایه شدن اوبررسول(ص)درایام شیر-
خوارگی چون قصدبازگشت به سمت قبیله خودمی کنندچابک وراهوارمی شود...
حتی همین الان درروزهای میانی ماه قمری که قرص ماه تابان می شودحوائج شیعیان
آل محمد(ص)وجمیع احرارجهان اگربرحل مشغله کوشش کنندروای سریع می گردد.
امابااین اوصاف تنهایک زمین درروی خاک وفقط یک روزدرایام سال هست که نیکان
ازسرسوانح ایام وتقدیر مقام دچارآسیب جسمی می گردندوآن نینوااست!؟
لایوم کیومک یااباعبدالله...
ازمعصوم(ص)وارداست که:هرولی خدا داخل کرب وبلاشدیک آسیب جسمی دید!؟
چنانکه زخمی برداشت وچون دراقسام جراحات سرازهمه بارزتراست نسبیب رندان
روزگارمی شود...
خوب پس قهراهیچ یک ازمقدسات آسمانی واولیاء الهی طبق نظربعض بزرگان عامه
جردرایام آخرهفته آن هم نه بااسباب طبیعی ودرشکل مرگ فاجر(حادثه دردناک)رخت
ازعالم فانی نمی بندند....
این نوع مردن هولناک باخبرآنی که سبب تشنج روح وافسارگسیختگی اطرافیان
ومحبان طرف می شود امافقط مخصوص کسانی است که درزمان حیات افترا و
وصله ناجوربه اولیاء راستین خداومردم مومن می بندند.
راستی می دانیدحاج خانم عایشه!؟که 17رمضان ازروزهای نخست هفته درچاه
آهک افتاده وخفه شد!؟یعنی هم اوکه باگم شدن زیورآلات خودهمینطورافتادن
انگشترخلیفه سوم عثمان درچاه به واسطه خویش نزدیکش مروان حکم(لعنت-
الله علیه)لسان صدق خدا به نص سوره مریم یعنی حضرت امام علی(ع)واطرافیان
وی رامتهم به دست کجی می کرد!؟(استغفرالله)
وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: عاقبت عایشه، عایشه، مقدسات اهل سنت!؟، زن پیغمبر!؟، سوانح ایام، زمین کربلا، چراعایشه خوب نبود!؟،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 19 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحق.بگذاربه حساب اینکه جانمازآب می کشم!؟یاکوچک طلبه ای هستم که به
جای درون ریزی دردها چون بزرگان هنوزدچارعارضه برون دهی امیال وفکرکردن
خام وخارج ازپرگارمصلحت باصدای بلندهستم...
اماحقیقتا من ازماه صفرمی ترسم وهرگزیادندارم سی روزش گذشته باشدوآه و
سوزی مرانسیب نداده باشد.12صفرسال گذشته اماچنان زخم کاری نواخت که
یادآن جمله ثارالله(ع)هنگام شهادت علی اکبرش افتادم:خدایاکمرم شکست!؟
جوان مرگ شدسیدی که امام عصر(عج)به معجزه ای غریب درآذر89به مسجد
مقدس جمکران اورابربنده بازشناساند:خواب بودم که دیدم بادشداشه بس بلند
به حدی که ازپاهاگذشته وپله های منبرراپوشانده درشبی تابستانی وسط حیاط
جمکران به تاریکی که تنهاچراغش نورماه است وانعکاس وی برسبزی برگ
درختان مداحی می کند.مهرش چنان به دلم نشست که توگویی برادرکوچکم
بودهم اوکه عمری حسرت داشتنش راکشیدم....
ازجاجهیده وباعبورازمیان کوران خاکستروجرقه خودرابه پلکان اول منبررسانده
وبه خیال بغل گرفتن زانوهای اوچوبمبررابه برکشیدم واشکم درآمدکه:توعزیز
منی....
ازخواب پریدم ستاره ای تاجوارگنبدفیروزه به تنگنای شفق واذان صبح دردامن
سرخ حمره مشرقیه جهیدفرودآمدودوباره به صحن آسمان رجعت کرد...
نسیمی خنک ومن که چون پرندگان میل پروازداشتم....
حال وصیتم این است که به حسب امرتبلیغ شریعت مبین ومذهب متین
تشیع همینطورسوانح ایام ومشیت پیش روی هرآنکه هوس کرب وبلادارد
انشاء الله اگرسرم برتن سنگینی کردوبازافتاد.پیکرمراهرطورشده ولوقطعاتی
ازآن به حدچندتارموباقی مانده باشد به قبرستان بقیع قم جنب امام زاده
جمال غریب(ع)برده ذیل پای سیدی محمدباقرعلوی(ره)خاک کنند.
هم اوکه بوی سیب وحلول ماه ربیع الاول می داد....
وبه مادرمان حضرت زهراء(س)قول داده ام هرگز پسرش راتنهانگذارم ولو
به قیمت همه چیزکه کمترین اش هستی پست وناقابلم باشدچه:
نحن ابناء البتول
طبقه بندی: سیدمحمدباقرعلوی، سعیدحریری اصل،
برچسب ها: السیدمحمدباقرالعلوی، الرادودفقیدالسیدمحمدباقرالعلوی، شیخ سعیدحریری اصل، عنایت امام عصر(عج)درایجادیک رفاقت، سعیدحریری اصل ومرحوم سیدمحمدباقرعلوی، جمکران معجزه، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 19 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالمنیر.وحدت استراتژیک مسلمین وعدم توهین به مقدسات عامه یک حقیقت
واضح ولازم اجراجهت هرکسی است که دم ازشریعت محمدی(ص)می زند.
اماصحبت اصلی برسراین است که:بنابرنظراکثرفقهاء معاصریعنی جماعتی که
بعدازماجرای نامه مودت مرحوم شیخ شلتوت به سیدنا بروجردی(ره)دراین
بحث ابرازنظرکرده اندهرگزنبایدبه این بهانه هانفی بیان متاعن صمنه قریش
درکتب استدلالی علماء ووعظ استشهادی خطبا همینطورصوت چاوشی ادبای
مذهبی صورت گیردوالاکارزارتبلیغ مذهب حقه ازسکه افتاده هجمه فرق ظاله
بی پاسخ خواهدشد.نخست وزیرگروه حماس به دست بوسی سگ نجسی
چون یوسف قرضاوی(لعنت الله علیه)که حکم به تکفیرشیعه اهل بیت(علیهم-
السلام)ودفاع ازضمنی ازداعش مرتدداده بودپرداخت واما سرتاپای آن حزب
سیاسی که الظاهر باکمک های مادی ومعنوی امثال حکومت جمهوری اسلامی-
ایران ودرمقابله باهژمونی اسرائیل ومتمایلین منطقه ای وی چون سعودی و
امارات است سرپامانده کوچکترین تذکری دراین باب به وی ندادند!؟
آن وقت ماجوان (شایان مصلح)کم سن ورزشکاری رابدین بهانه سه روزاسیرو
ابیرخودکردیم!؟
واقعاچراهمیشه رمضان یکبارهم بگذارشعبان....
چه کسی شماراازحول حلیم وحدت دردیگ وحشت می اندازد!؟
خانه اش خراب!؟دست آن پرتقال فروش مدتهااست روشده!؟
هم اوکه لقب مولوی یدک می کشدوآیات مصحف شریف غلط می خواند
الهم خلصنا من الشرالضالینطبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: شایان مصلح، عبدالحمیدزاهدانی، مقدسات اهل سنت، وحدت استراتژیک آری وحدت ایدئولوزیک هرگز، وحدت مسلمین، اسماعیل هنیه یوسف قرضاوی، حماس فلسطین،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 19 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالناصر.
محضرعالم الجلیل وشیخ الکبیرحضرت آیت الله آقای ابراهیم امینی(دامت برکته)
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته
جناب امینی نام بامسمای شهرت شما بی اختیارذهن طلبه کمترینی چون حقیررا
به سمت یادوخاطره حافظ ثقافت غدیرعلامه بزرگوارامینی(ره) می اندازدوچه خوش
وقت است این بنده خدا که ازباب تشابهات باآن ابرمردتاریخ معاصرسهم همشهری
بودن دارد.وامابعد...ازراس نظام حاکم وبه پشت تریبون رسمی آن هم درجمع
ناس اعلان گردیدکه ملاتفت دربرخوردبازنانی که حجاب اسلامی کامل ندارندشایسته
است وای بساایشان نیزدرقلب خودقرابتی باارزش های دینی یاسیستم مسلط داشته
باشندکه به حسب موضع قهری ازآن هم فاصله بگیرند...
راستی حضرت استادآنچه ازمجمع آیات مصحف شریف وروایات وارده ازائمه عزیز
(علیهم السلام)به مارسیده سخن ازعصیان وجنگ طلبی البته غیرمسلحانه بل ضد
فرهنگی زنان ازقلاف پوشش درآمده بانفس سبیل الله دارد.
حال سوال اصلی اینجااست که آیادهن کجی به راس دایره کون وطبعا تمام سلسه
مراتب تحت امریه جل جلاله گناه کبیره محسوب می شودیابرائت اززنی که دربین
قاطبیه فرق مسلمین برسرصداقت وعفاف وی بحث وجدل است وحتی کتب سنن
بخاری(ج7ص24و194)وتاریخ طبری(جلد2ص12)که ازاجلای عامه ومروجان مادری او
برپیروان دین حنیف اسلام اندسبب قتل ختم المرسلین(ص) رابه نامبرده وهووی
وی حفذه دخترعمرنسبت می دهند!؟
پس چه سان اگرکسی لب به تبری ازعایشه گشودبایدبه چنین اتهامی سه روزرادر
بازداشت باشد!؟(شایان مصلح)اماازگل نازکتربه دهان کجی برخدابابی حجابی روا
نگردد!؟(آنچه عرض شدبه استنادنگرش ایدئولوژیک حاکم طرح شده درکتب
افرادی مثل مرحوم شیخ مرتضی مطهری است والانویسنده اجباری دربحث حجاب
ندیده و دست دادن بازنان بی حجاب توسط مردان مسلمان رادرصورتی که ترک
چنین فعلی سبب ناراحتی وخارشدن بانوی مذکوردرچشم جمع باشدبلااشکال و
جایزمی دانم)
سوال اصلی بنده ازآن فقیه تقی متقی چنین است که: آیااین برخورددوگانه ای که
عرض شد مرذی رضای حق وبرطبق حدودشریعت محمدی(ص) وطریقت علوی(ع)
است!؟
چرابایدیک حکومت داعیه داردین چنین کند!؟فرضا اگرمصلحتش براین بوده
معقول می نموددرمقابل هرمنکری عصابه دست وبااحتیاط باشد...ولی چه شده به
کبیرش چراغ سبز داده وباصغیرآن سرخ پیش می برند!؟
نفوذمافیایی وچراغ خاموش یک اقلیت مذهبی باگرایشات ابن تیمیه(لعنت الله -
علیه)درپس زمینه چنین تصمیم گیری های آشکاراست.چرامجموع فیلم و
صوتی که رسانه ملی ماازمبلغان طریقت بکری پخش می شودچندین برابر دیگر
ادیان متین وآسمانی است که پیروانی تقریبا برابربااهل عامه دراین کشوردارند!؟
ومقدسات وی قاتل اولیاء مانیست!؟آیااین خلاف متن قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران نمی باشد!؟
چه شده تنهامفتی اقلیت که جرعت طرح کاندیداتوری ریاست جمهوری یافته
فقط عبدالحمیدزاهدانی است!؟وچنان گستاخ شده که بی پروابرنهادهای
محترم امنیتی که بعض ایام وی راازسفربه امارات و...بازداشتنددهن کجی
نموده ودرنزدخلق الله باشانتاژ قضیه مظلوم نمایی می کند!؟
چرابسیاری ازطلاب علوم دینی اهل ایران به حسب انتصاب تحصیل به عتبات
عالیات عراق ازحق بیمه ودیگرمزایابی بهره هستندواگرحکم دادگاه ویژه روحانیت
نبودبخش سلیقه گرای حوزه یعنی معاونت صیانت قصدکندن لباس پیامبر(ص)
ازتن آن اهل علم داشت ودرمقابل پرداخت شهریه ازسهم مبارک صاحب الامر(عج)
به طلبه عمری سکوت کرده است!؟القصه:ماازباب الکلام یجرالکلام باشما پدر
بزرگواردرددلی داشتیم والبته ازآن عالم ربانی توقع است که به مصداق آموزه استاد
الفقهاء نائینی کبیر(ره)مبنی براتنبیه مله وتنزیله امه ارباب جمعی قدرت راخوب شیر
فهم فرماییدکه:الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظم چنانکه درجانب وجودذی-
جودشمابه سنوات گذشته نیز چنین بوده است.والسلام
اول صفرالحزان1440.العبدسعیدحریری
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: نامه شیخ سعیدحریری به آیت الله ابراهیم امینی، طلبه بکری شهریه ازسهم امام غایب شیعه می گیرد!؟، آیت الله ابراهیم امینی، مراجع قم المقدسه، مهدی دانشمند، سوال صریح مهدی دانشمندازنظام جمهوری اسلامی، چنین شدسرانجام کار...،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 18 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
اللهم یا من على العرش إستوى
شعری ازشیخ سعیدحریری به جهت پیاده روی اربعین حسینی
هروقت دلی غرق تمنا ونیازاست...........باپای پیاده سفرش سخت درازاست
گرجام می ازکنج لب مابستانند................آن لعل شکرقندنگرهان به ترازاست
پیدای ازسمت سحررو به فرازاست.............برسوق دعا وجه نظرگاه نمازاست
دردی کش میخانه مامحرم رازاست................تنهاقمر مجتمع سوزوگدازاست
این قول روابوده وچون رودهرازاست..........دیدارحرم افضل بررکن حجازاست
بأبی أنت و أمّی و نفسی و أهلی و ولدی و مالی یابن الزهراء(س)طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: شعرسعیدحریری برای مشایه، پیاده روی اربعین، شعرمشایه، الی کربلا، شعائرحسینی، هرکه داردهوس کرب وبلا، یاحسین،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحق.شایدبلندی صدای بوغ های تبلیغاتی نگذاردکه ندای السغاثه وکمک طلبی
به گوش معاصران واقعه ای تلخ رسد.اماحافظه تاریخ قوی ترازآن است که
شتردیدی ندیدی راه اندازد!؟
آقای حسن نصرالله صاحب نفوذوقدرت سیاسی درحکومت لبنان ودارنده  حامی
برجسته منطقه ای...مدتی کوتاه قبل ازسپرده شدن سرشیخ شهیدآیت الله النمر
بدست جلادچندشاهزاده سعودی بامقادیرزیادی موادمخدردرفرودگاه بیروت باز-
داشت شدندوبعدهامعلوم گشت مشتری اصلی این تریاک دواعش بودند تابا
خوراندن آن به نیروهای تحت امرخودچنان ایشان رادچارروان پرشی کنندتاوقت
ارتکاب جنایت ضدبشریت لحظه ای وجدان خفته هوشیارنگردد...
اماکوچکترین تلاشی جهت مقابله باخلاص شدن ایشان ویااستفاده بعنوان اهرم
قدرت ووجه المصالحه برضدسعودی درباب النمرنکردی....!؟ای تویی که لقب
پرطمطراق الامین عام لحزب الله رایدک می کشی...
واماشیخ الظاهرمتشرع وبرائتی که درلندن جلوس نموده به نهایت آزادی هراز
چندگاهی بنابرمصالح سیاسی موردعلاقه شخصی اش همینطورتحریک به دوشین
سرمایه عوام باحسن مقیم لبنان درگیری لفظی پیدامی کندنیزکلادراین مقوله
وبرعکس روال مرسوم خودقلم عف برگندکاری اتفاق افتاده کشیدوذره ای ازحقیقت
تلخ پیش آمده راروی آنتن شبکه فدک نفرستاد!؟
والبته اینها آزادندتا خویشتن راحجت خدادرمیان خلق نامیده وخرمرادپیش برند...
اما قسم به بیت الله حرام همان دخترک بی حجاب ولی رنج کشیده ازدست داعش
زرتشتی یاکردکه کمرهمت به مقابله عملی با مرتدین جانی بست به مقدساتی که
ماشناختیم نزدیکتراست ازچنین افرادی...
یک عده قاعدوجلوافتاده بی سوادهرگندی می زنندوکتکش رانهادهای چون نفس
نظام جمهوری اسلامی یایک مرجع مستقل دینی مقیم قم المقدسه می خورد.
به عاقلان هردوطرف باصدای بلندمی گویم:راه علاج دردهای شما وطبعا عزت یافتن
شیعه درکل نه درگیری باهم بلکه ردعناصرمشکوک وبی لیاقت ازهردوسوی جبهه
متخاصم است وبس.
الهم عجل فی فرج صاحب هذاالامر
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: اختلاف شیعیان، حسین یوحدنا، اتحادشیعیان، بدهای هردوطرف بایدکناربروند، برآمدن عاقلان، گریزناگزیر، شهیدآیت الله النمر،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالجمیل.گفته اندازدل برودهرآنکه ازدیده برفت!؟بلاشک سعودی باچنین
استدلای گردن شیخ مجاهدنمررابه تیغ سپردوبرادرزاده اورامدتهااست به چهار
میخ زندان کشیده است.امابازمرگ یکباره جای شکردارد!؟وسخترازآن
رنج مدام واضطراب هرلحظه ای است که فردی باحکم اعدام تحمل می کند...
درشکل وطنی به این جورآدمها گفته می شود:زیرهشتجایی که هرفکر
هشتصدوهشتادهزارباردرذهن بخت برگشته چرخ خورده وبه جای اولش بر
می گرددوشک نیست که مردن یکباره بارهابهترازآن است
این معامله ناجوانمردانه مدتهااست درحق علی النمررواداشته می شودوبسیاری
ازصاحبان قدرت ونفوذدرجهان تشیع تنهابه سبب کم شدن اخبارمربوط به وی
مسئولیت ازیادبرده وترجیح داده اندسکوت پیشه کنند...
تاروزی که خدای نکرده خبرقتلش دررسد...
امایک ملت زخم خورده وبه جان آمده راهرگزنمی شودباچرب وشیرین دنیایا
مصلحت چندسلیقه خاص فریب داده وبه سکوت کشید!؟
آن هادرامتدادخون ثار(ع)به جوش وخروش مشغول هستند.چه عام مردم در
قیام ونشست خودهمیشه صادق وصمیمی اند...
هان ای محمدبن سلمان بچرخ تابچرخیم!؟
توبالشگرتابن دندان مسلح به پشوانه برخی قدرت های جهانی
ومابه مددفرزندانی ازقطیف به عنایت صاحب هذا الامر(عج)
یاالصدقایی فی القطیف اسمعی یاشیعه آل محمد(ص)انامعکم وانتم مع الحق
ویاعبادالله لاتخف ان الله مع صابرین.هذاعدوان المسمابه سعودی جداضعیف
ولالهوعقل فی مقابل عقدتنا ومودت بین احرار.فی هذاالیوم اعلان تبری من
الجبت والطاغوت سقیفه(لعنت الله علیهما) والنشر متاعنهم فی جمع ناس لا
یتفکرون به هذا المسائل جدا واجب لناولکم ومن نتایج هذاالمنهج الدقیق و
مکتب الصحیح موت بن سلمان وکل ظالمین هذاالسلطه وظالین وهابی فی
حرمین الشریف جداقریباانشاء الله.طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: علی النمر، شهیدآیت الله باقرالنمر، قطیف، اسمع یاقطیف، القطیف، شیعه آل محمدفی القطیف مملکته السعودیه، مظلومیت شیعه،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالمجیر.کمال خاشقچی منتقدسیاسی رژیم سعودی آن هم پس ازگرفتن چراغ سبز
ازمقامات ارشداین حکومت به جهت حل مشکل روادیدواردکنسولگری عربستان شده
ولحظاتی بعدطبق فرضیه مشهورومعقول قطعات تفکیک شده بدنش درکیف چندین
نفربه بیرون فرستاده می شود!؟
جداازاینکه نفاق وتزویرکاری راس دولت ترکیه رجب طیب اردوغان دراین قصه مشهود
است وعرفش این بوده که ایشان ازراه های مختلف می توانستندپوشش امنیتی لازم
برای نامبرده حتی درداخل مکان دیپلماتیک سعودی رافراهم کنندامارندانه بااین رژیم
دیوصفت همکاری کرده وبه روشنی ثابت نمودند:سگ زردبرادرشخال است...
نگاهی به وضع وخیم زندانیان درعربستان که بوسیله گرسنگی وآویخته شدن به
سقف تاآنجاکه اعضلات بدن ازشدت فشارکبودشودو...عمق ددمنشی حکومتی رانشان
می دهدکه یک مشت بریده مزدورباالقاب دهان پرکن وعوام فریب رهبرمذهبی اهل-
سنت و...درداخل ایران به سازاومی رقصند....پستان روزگاری که علارقم خرید
مدام آخرین مدل هواپیمای نظامی ازفرانسه و...فرق بین اتوبوس مدرسه بانفربر
نظامی رادریمن نمی دانند...
حال کدام لفظ می تواندعمق رشادت این جوانان دوست داراهل بیت(علیهم السلام)
درفیلم ذیل این متن رانشان دهدکه ذیل سایه شمشیرهای آخه جلادان سلطه حاضر
ومفتی های مفت خوروهابی به اقامه شعائرمقدس حسینی برخواسته اند!؟
القصه بایدپرسید:چه چیزی جزعشق عاقلی رابه مسلخ می کشد!؟
الهم العجل لولیک الفرجطبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: سعوی، دیکتاتورسعودی، کمال خاشقچی، عزاداری کناربقیع، بچه شیعه، شجاعت شیعیان عربستان، جنت البقیع،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالجلیل.تااستامبول رفتم!؟ونهایتا آدمی خوش قلب که مدیرآموزشگاه موسیقی تحت
لیسانس ووابسته به اتحادیه اروپابودپس ازاینکه یک بعدازظهرسردزمستانی ساعتی
برایش نواختم وازکارمن درانواع گیتارکلاسیک آگوستیک الکترونیک مطمئن شدبصورت
مکتوب تائییدکردکه نوازنده هستم!؟این مدرک هفته بعدروی میزدفترموسیقی ارشادبود
وآن بندگان خداهم چون هیچ سوء سابقه ای ندیدندبعنوان نوازنده رسمی اجازه فعالیتم
صادرگشت...
اماهمه همکاران که مثل شادمهرخوش مرام نبودند....
تازه آن روی سکه پاپ موزیک ضدوبندها افرادکوتاه وبی شخصیت آشکارم شد.
ازطریق عموی مرحوم آقای فرزادفرزین که ازبستگان من بودند به ایشان معرفی شدم
منتهااطرافیان نابکاراوحتی قرارومداربعدی ماجهت ملاقات رابه هم زدند.
راستش بنده خیلی هم بخاطرنسبت باایشان مفتخرم ودوستش دارم اماچنانکه
بایک گل بهارنمی شودبواسطه تنفرازبعض افرادی که مدتهااست درکناروی بعنوان
همکارودوست جاخوش کرده اندبدین نتیجه رسیدم دیگراصلاسراغش رانگیرم ...
یکروزرفیقم آدرسی به من دادورروانه ساختمان چندطبقه ای درگوشه تهران شدم.
حقیقت امرامابادیدن چهره امیرتتلوبرخودم لرزیدم!؟همان خواننده رپ که
موردتفقدبرخی هم قرارگرفت وتادراجرابه روی صحن کشتی نظامی هم پیش رفت!؟
آن روزخیلی ازپیشه ای که پیش گرفته بودم بیزارشدم!؟انگارتمام نصیحت
های پدرخدابیامرزدرگوشم می پیچید:بچه من توروگذاشتم درس طلبگی خواندی که
آخرش مطرب بشی!؟بابااینها همه توتلوزیون است که کل خواننده هاروخوب وانسان
جامی زنند...بی غیرت!؟پارتی می روندبادخترمردم ....خجالت نداردقاطی اینجور
اراذل شمرده شوی...!؟
بی خیال آسانسورازراه پله زدم پایین که دیدم جوانی کم سن ترازمن درپاگردطبقه-
اول بندکفشش رامحکم می کند.قیافه معصومی داشت هرچنددرظاهرمثل مجانیین
طبقات بالایی تیپ زده بود!؟باتعجب ازمن پرسیداینجاچکارمی کنی!؟گفتم:
دوستم آدرس داد.منتهاقطعا خطا کرده است تادرروبازکردم وچشمم به جمال امیر-
تتلوخوردعقب عقب برگشتم...پوس خندی زدوگفت:بایدمن هم راه تورادرپیش
می گرفتم!؟فردای آن روزفهمیدم اورضایااست.بااین اوصاف که تااینجاعرض
شدقطعا بدین نتیجه رسیدم که برای همیشه نوازندگی راکناربگذارم.راستش رابخواهید
آن روزها چون آقای دوربینی مشهوربه هردری می زدم که روی آنتن شبکه پی ام سی
یامهاجرو..رویت شوم ولی اکنون که مایه چنین آبروریزی فراهم نشده است خداراشکر.
برای رضایاهم خوشحالم!؟بخاطراینکه آخرازآن رفقای ناباب دیروز فاصله گرفته
کارهای جالبی ارائه نمود.ازهمان جنس که درحدی آرزوی من هم بود.
خدایاهرکجاهست سلامت دارشطبقه بندی: سعیدحریری اصل،
برچسب ها: نسبت فامیلی سعیدحریری وفرزادفرزین، شیخ سعیدحریری:نوازنده رسمی گیتارهستم امابنابرکسوت روحانیت وباورهای مذهبی کنارش گذاشتم، گیتارسعیدحریری اصل، پشت صحنه موسیقی پاپ، چراموسیقی نه!؟، رضایا،
ارسال در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالمنیر.دیگه دیدنم محاله دیگه برگشتم خیاله سزای توهم اینه دل ازاون نگاهت بیزاره.
کلیپ محال واقعیتی بودکه جلوچشم من رژه می رفت.شادمهربا آن لبخندمعصوم
دیروزش درخاطراتم امروز کنایه عجیبی ازنگاهش می بارید...
چی شده بود!؟نمی دانم امادراین شکم نیست که وی آدم قانعی بودیعنی مثل بسیاری
ازخوانندگان حتی مداح های معروف امروزی داخل کشوربدست آوردن رضایتش ناززیادی
نمی خواست منتهاوبه قولی که شنیدم منتسب به اوشده:خدامریضان اسلام راشفادهد...
آدم ها شایدظاهروموقعیت زندگی خودراتغییردهندولی ذات خوب به هیچ رنگی
درنمی آید...درتمام این سالها وبه حسب آن اتفاق دوشین بین ماغالب فعالیتش
رازیرنظرداشتم.همیشه صبوربودباکمترین حاشیه الاوقتی صحبت ازبازگشت به ایران
می شدکه حتی وصیت کرد:خاکسترش راهم به دریابریزندتاسمت اینجانیاید...
اززندگی اودرس بزرگی گرفتم وآن اینکه محبت ذاتی به نیکی ها ولوازآدمی باضعف های
گوناگون فی نفسه ارزشمنداست ونبایدبه هزارویک بهانه تردش کرداینجوری اطراف
آدم غالباپرمی شودازدل های سنگی وتزویرکارکه به وقت لازم عطای تورابه لقایت بخشند.
من اگرمذهبی هستم دلیل نمی شودقیامت خلق الله رادرهمین دنیابه پاکنم بلکه تا
آنجا که حرمتی برای باورهای شخصی طرف خودقائل باشندوموجبات رنج اوازبودن به
جامعه یامحیط مشترک باایشان رافراهم نکنندهمین بزرگترین معروف وسنت انسانی
واسلامی است که دراین روزگارغیبت می توان اعلم کرد...
شادی!؟ازطرف من دخترنازت راببوس

طبقه بندی: سعیدحریری اصل،
برچسب ها: کلیپ محال شادمهرعقیلی، آدم فروش شادمهرعقیلی، دلیل رفتن شادمهرعقیلی، شادمهرعقیلی وسعیدحریری اصل، شادمهرعقیلی، خاطرات سعیدحریری اصل، وطن پرستی شادمهر عقیلی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالصابر.گیتارراجهت عدم جلب توجه پیچیده بودم به پتووداخل یک گونی پلاستیکی
انداخته بودم آن به مسافرخانه درتوپخانه ماندومن سمت منوچهری گرفتم.چهره
آشنای شادروان ناصرعبدالهی درفروشگاه شرکت آوای نکیسا وبعدهمشهری بودن من
بامدیرآنجا کارماراردیف کرد.فهمیدم شادمهربرسرفیلم برادری شب برهنه به کارگردانی
جناب سعیدسهیلی است.عصرهمان روزبه کمک آقای دادودناقوربه شادمهر رسیدم
منتها درآن لحظه بادیدن ریش وسبیل بلندش یک جوری شدم!؟اول خیال کردم
به اوگفته انداگرمجوزمی خواهی بایدمحاسن داشته باشی ولی بعدفهمیدم
که بخاطریک صحنه ازهمان فیلم است.
وی درنهایت ادب وخضوع بامن برخوردکرد.بی هیچ کنایه یاتمسخرکه تاآنجا ودر
این راه کم وبیش ازهرکسی سراغ داشتم.او دوست نداشت اصرارزندگی خصوصی
اش برملاشود...ودرجمع عرف رارعایت می کردوبه حال وهوای رایج التزام داشت.درکل
صحبت دلگرم کننده ای بودمقابل من آدم رنج کشیده ای بودکه هنوزروزگارنتوانسته
کمرش راغم کند....موقع خداحافظی حس می کردم مسئولیت بردوشم آمده وچندسال
بزرگترشده امقرارمااین بودمدتی بعدکه دیپلم گرفتم برای همیشه بیام تهران وبیشتر
باهم مربوط باشیم.غافل ازاینکه چرخ بازیگراازاین بازی ها بسیاردارد...
طبقه بندی: سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دیدارسعیدحریری وشادمهرعقیلی، فیلم شب برهنه، شادمهرعقیلی، روزی که شادمهررادیدم، سعیدسهیلی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

یالشاهد.درایران امروزیکی ازمسائل رنج دهنده که مادربسیاری ازمشکلات جانبی

هم هست مدرک گرایی است!؟این وضع نه درموردعوام ملت که بچه محصل

خودرابه هرقیمتی دکترومهندس می خواهندبلکه درنهادهای استخدام دولتی هم

مشهودمی باشد..چنین مراکزی به شروع واستارت همکاری ازطرف مدرک می-

خواهندبی آنکه درک کنند:مهارت واستعدادعملی بسی برآن چیرگی دارد.

درچنین جوی طبیعی است آدمی که صرفا به پای عشق وعلاقه به وادی کشیده

شده واصطلاحا درآن عرصه استخوان ترکانده است بدون آنکه فکرمدرک باشدپشت

مرزمجوزوممیزی بدجور گیرکند.این عین اتفاقی بودکه برای من وگیتارم

پیش آمد!؟رفیق اجباری که از5سالگی به دستم افتاد!؟حتی قبل ازبه دنیاآمدم

یعنی دقیقااز روزی که شاه ازایران رفت کنج زیرزمین ماخاک می خوردوچندبار

تامرزنابودی دراثرشورانقلابی بستگان پیش رفته بودباسیم شل شده وزه در

رفته...این گیتارقصه عجیبی داشت!؟اویادگارکارمندارمنی کنسولگری ترکیه به برادر

من بودکه سرکوچه محل سکونت ماجا خوش کرده بودندودم دم های انقلاب موقع

بازگشت به وطنش تقدیم به اخوی شده بوداماپدرم همیشه به این حاتم بخشی

شک داشت خدابیامرزمی گفت:این ترکه ترسیده درراه برگشت انقلابی هااورا

بخاطر مزقونش بگیرندولذا پیش کش کرده به بچه ساده من...

القصه:گیتارباکیف چمدان شکل وجالبش داخل جعبه چوبی گلوله توپ که سوغات 

زمان جنگ بودوچندسال رزمندگی ابوی مرحوم بنده رایادآورمی شددردل راه آب

قدیمی گوشه زیرزمین قرارداشت وبه روزگاری که داشتن دستگاه ویدئوهم جرم

به بزرگی حساب می آمدبعضی وقتها به بهانه درس حفظ کردن می رفتم

سراغش وچراغ قوه رویش می انداختم به شوق اینکه شاهدتابوت چوبی آن باشم.

تا روزی موقع برگشتن ازمدرسه درنوشت افزارفروشی کنارآنجانوارکاستی توجه مرا

جلب کردیک جوان خوش تیپ ویالون به دست و...بی هیچ حرف اضافه

خریدمش وبهارمن شدسبب علاقه شدیدم به شادمهرعقیلی.

زمستان آن سال نقشه کولاک ولی بچه گانه ای ریختم وبراساس آن گیتاردر

پستورابیرون آورده می بردمش تهران واسه تعمیرو هرجورشده باشادمهرارتباط

یافته ومی شوم شاگردش...وقتی افکارخودرابامعلم علوم اجتماعی که آدم خوبی

بودوبامارفاقت داشت طرح کردم گفت:آره فکربدی نیست!؟دیوانه ای مثل اون

فقط احمقی چون توراکم داردودوباره درتاریخ سانچوپانچوتکرارخواهدشد.
طبقه بندی: سعیدحریری اصل،
برچسب ها: آخوندی که گیتارمی زد!؟، گیتارسعیدحریری، بهارمن شادمهرعقیلی، خاطرات سعیدحریری، آن روزگاران، شادمهرعقیلی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحق.دودسته الظاهرعالم دین که درپس نظرخودتمایلات پررنگ سیاسی هم دارند
پیرامون موسیقی جبهه گیری نموده اند.یکی جوازداده وآن دیگرمنع نموده است...
غافل ازآنکه چیزی که درعرف پاسخ داده شده چه نیازی داردکه به سیخ فقه کشیده
شود!؟موسیقی دوجوربیشترنیست یاسنجاق شده به سنت های فولکلورجامعه
چون نی چوپان وتبل عروسی که درروزگارمامترادف آن ترانه هایی ازپاپ تاسنتی
(دستگاهای موسیقی سنتی چون دشتی همایون و...ریشه درهمان گذشته داشته و
پاپ فارسی حتی رپ وامدارجدی سنت مرثیه سرایی ونمایش تعزیه شیعه است)
هستندکه هنرمنداجراکننده فردگمنامی نیست ومجموعه ای ازلطایف دراوگردآمده که
موزیک یگانه آن نمی باشدوحتی درحاشیه قرارگرفته است.
کلام اونبض توده های ازمردم ملک ودغدغه های ایشان راآشکارمی کندوشخصیت
کاریزماتیک وی قلوب بسیاری رابه سوی مشرب خودمتمایل کرده است و...
وامادسته ای که نان سازرامی خورندواصطلاحا نوازنده بزمی یادراعلاء درجه درباری
هستند.آنچه ازائمه شیعه(علیهم السلام)درنفی ذات موسیقی برآمده چنگ وربابی
است که به ریتم حاکم زده ومیل به خواب سپردن عواطف انسانی رادارد...تادرحاشیه
آن کسی برظلم ستمگران نخروشدواصطلاحاملت بی غیرت باشد...یک نمونه
واضح وی درعصرعباسی شخصی به نام ابراهیم موصلی است ...
اما موزیک توده خلق که درشعائرحسینی نیزوبه نص  فتوای معروف علامه نائینی(ره)
ازباب عدم تعارض باعرف مجازشمرده شده است هرگزدرمقابل پیشوای معصوم(ص)
طبق روایات و...نبوده که مابرطبق آن فتوابه نفی کلی وی دهیم.منتهاصحبت برسراین
است که اگربزرگوارانی چون حضرت آیت الله سیدصادق روحانی(دامت برکاته)یااستاد
حقیرآیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره)و...این جنبه راهم نفی فرموده اندبه حسب
ضررغیرقابل انکارصدای اکثر سازهای رایج عصرمادربلندمدت برروح وجسم آدمی است.
موسیقی شایدبعنوان یک مسکن بکارآیداماهرگزداروی دائمی رنج های روحی
بشرنیست بلکه پناه بردن مدام بدان ازلذت درک ادعیه مذهبی ومصحف شریف
توسط انسان می کاهد...تشابه عجیبی بین سیگاروموسیقی هست!؟
هردودرنهایت کاروبااصراف درمصرف طرف رامریض می کندیکی رادیوانه کرده ودیگری
راازداشتن ریه وکبدسالم بازمی دارد.اماهمه این حرف هاهم دلیل نمی شودتا
کسی رادیدم که سیگاری روشن کرده وچندپک می زندفورابه قوه قهریه وتکفیردست وی
بزنیم که حرام کاراست!؟
القصه:بدین باورسیدم که چه درسبک سنتی کسانی چون پدروپسرشجریان وچه پاپ
افرادی مثل آقایان:شادمهرعقیلی یافرزادفرزین کامران وهومن اعجوبه حساب می شوند!؟
وهمانطورکه قبلا گفته شد:هنرآنهاخیلی فراترازبحث موسیقی صرف است ولذااگرازبنده
می شنویدآثارایشان راچندباربشنویدولی بقیه رابگذارکنارکه نه خیردنیاداردونه آخرت
رب الدخلنی مدخل الصدق
طبقه بندی: انسان،
برچسب ها: موسیقی درفقه شیعه، تب موسیقی، پاپ موزیک، شجریان، شادمهرعقیلی، فرزادفرزین، مخالفت آیت الله العظمی سیدصادق روحانی باموسیقی،
ارسال در تاریخ یکشنبه 15 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحبیب.شب سردوبرفی بود.آخرین اتوبوس ترمینال غرب تهران به خاطرکمبودمسافر
وآن وضع هواراهی نشدپس سالن انتظارپایانه شبی تاسحرمحل قرارم گشت.
نمی شدبخوابی!؟اولاجای درازکشیدن نبود.ثانیااحتمالاجیبت رامی زدند...
حوالی سه سحرجوانکی نسبتا چاق باعینک وقیافه ای که به بچه حزب الهی هامی زد
درکنارم سبز شد.تاچهارونیم غرق صحبت بودیم که آقادفتری ازکیفش درآورد!؟لیست
اسامی اکثربازیگران باشماره وآدرس!؟وبدچپیددرمسائل خصوصی ایشان...گفتم:یواش
حالااینکه کدامشان به کافی شاپ نزدیک فردوسی می رودیابچه ای که زائیده بی پدر
است به منوتوچه دخلی دارد!؟
گفت:باهمین اخبارنبض جامعه رابه دست داریم!؟
فهمیدم طرف بدجورسیاسی است...ازهمان پروفسورهایی که من عامی ازحرفای ایشان
چیزی نمی فهم....اصلاخیلی ازتیپش بیزارشدم (بدبخت بروببین درخارجه چه
جوری به این مسائل رسیدگی می کنندوتوکجای کاری....)
راستش خیلی هم ترسیدم که این دیوانه بی عقل نکندقصدسنجاق کردن مابه بازی
موش وگربه خودکرده ولذاازترمینال زدم بیرون...
درآن گرگ ومیش خیابان یخ زده همراه برف وبوران سوارمینی بوس عمومی شدم که
قصدخیابان ولیعصرداشت نمی دانم چطورشدحدودساعت یازده مقابل مجتمع فروش
کامپیوترنرسیده به پارک وی بودم.ساختمان قشنگی بود!طبقه همکف آن کمی پایین-
ترقرارداشت وچندتانیم کت پارک اطرافش چیده بودندطاق روی سرش هم نمی گذاشت
برف برصندلی هابنشیندکه ناگهان مرحوم خسروشکیبایی رادیدم
بارانی روشن شال تیره وکلاه نمدی مانند ...اصلاباورم نمی شد
رفتم نزدیک سلام واحوال پرسی تافهمیدآذریم شیرین خندید وچندبارتکرارکرد:یاشاسن...
پس سرشوخی راگشودکه:شماره ام رومی خواهی!؟
گفتم:نه امروزصبح درترمینال به پست کسی خوردم که شماره همه شماراداشت!؟
اصلاخیلی ازاوبدم آمدیک جوری بودمثل روباه می ماند...
خندیدوگفت:بعضی ازافرادوجریانهاتاریخ انقضاء دارند!؟خودشان هم این راخوبترازهر
کسی خبردارهستند.این هابه هردری می زنندتاچندساعت برمدت عمرخود بیفرزایند....
امابه من وتوچه!؟اگه می خواهی همیشه باشی حتی بعدصدسال زندگی
ومرگ فقط درخانه خدارابچسب یاچیزهای که اودوست داره مثل هنرعشق طبیعت
و...وبه اینجورآدمهاهم محل سگ نگذاربگذارآنقدرواق واق کنندتاخسته بشوندوپی یکی
دیگررابگیرند.طلاکه پاکه چه منتش به خاک!؟خدابیامرزدش
طبقه بندی: سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دیدارشیخ سعیدحریری بامرحوم خسروشکیبایی، آن روزبرفی، خسروشکیبایی، نرسیده به پارک وی، خسروسینمای ایران، مرحوم خسروشکیبایی، فیلم شب رسول صدرعاملی،
ارسال در تاریخ یکشنبه 15 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالمنیر.متفکران دوتیره اندبرخی درحال سیروکنکاش پیرامون معرفتی یاچندجنبه
علمی همزمان هستندکه به آن دردوره معاصرماپژوهشگرنیزگفته می شود.دسته
دیگرانقدرعمرخودرادرغالب جوانب صرف نموده اندکه به منظومه فکری دست یافته
واصطلاحاتی چون علامه یامجتهد(دربحث فروع دین) شایسته این طایفه است.
دروجه انتقادی شمااگرخواستیدبه کنکاش سخن پژوهشگری بپردازیدهیچ لزومی
نداردتمام کتب وی راخوانده اصطلاحاازسیرتاپیازماجرایش رابدانیدامادرموردصاحبان
منظومه فکری این یک ضرورت است.متاسفانه دراین چهارده بعدانقلاب57 یک
بدعت بدکه بقول عوام عین شیره برسرمردم مالیدن است رواج یافته وآن اینکه :
عده ای پژوهشگردینی که درچهارچوب علم ساینزغربی یافلسفه وعرفان مشابه به
مسائل می نگرندپاراازگلیم خودفراترگذاشته دربسیاری ازمباحث عمیق معرفتی اظهار
نظرمی کنند....بی آنکه سرمایه لازم راداشته باشندهمینطورافق منظومه فکری آنها
مشخص باشدوچون درمقابل اعتراض آگاهان قرارگرفتنددرکمال پررویی خویشتن را
مترادف علامه ومجتهدفرض کرده مثل سلف خودعلی شریعتی بانگ برآورندکه:
کتاب وسخن من کاملاناخوانده متهم هستم به هراتهامی که بتوان برزبان آورد...
نه!؟آنهاانقدرباارزش نیستندکه وقت وعمرگران قدرراصرف آراء مواج ومتغیر
ایشان کنیم بدین بهانه که انشاء الله درجای دیگراثرش سخنی مغایرآنکه اکنون
گفته پیش کشیده است.درهمین راستاوبه فیلم فوق شاهدهستیدآقای حسن-
عباسی جسم امام معصوم(ص)رادرحدتن فلان ناصبی فلسطینی پایین کشیده...
بایدبه امثال اوگفت:چشم تواین همه زیارت نامه وحدیث معتبرراندیده است که
می فرماید:السلام الی روحک وبدنک!؟
جسم ولی معصوم(ع)نیزچون روح اوخاص ومتعالی است چراکه نسل اندرنسل تا
زمان آدم اباالبشرهیچ پلیدی درآن راه ندارد(صالح بعدصالح)پس این کمال بی
خردی ودوری ازمعارف دینی است که تن آل الله راچیزی معمولی مانندهمه پنداریم....
الهم خلصنامن شرالظالین
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: حسن عباسی، انتقادازحسن عباسی، ائمه(علیهم السلام)، السلام الی روحک وبدنک، تن معصومین، جسم امام، بی سوادی راببین!؟،
ارسال در تاریخ یکشنبه 15 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاهو.همانطورکه شاهدهستیددیوارهای این مدرسه خیلی بلنداست وبه حسب
تحصیل دختران درآن ودر یک مملکت اسلامی چون سعودی اماکن هیچ گونه
دیدزدن و...جهت جوانان عزب فراهم نیست
منتهاچون بانیان این مدرسه مثل همه مراکزآموزشی کره زمین درسنگرعلم و
دانش آموزی وخدمت به بشریت هستندوظیفه خوددانستم ضمن معرفی و
تلیغ آن گامی هرچندکوچک درجهت نشرمعارف حقه بردارم!؟
شایان ذکراست آنچه بعنوان دروس عنوان شده عینا وباسندکتب صحیح و
موردقبول جماعت عامه ازام المعاویه صادرونقل گردیده اند:
1.پرورش وفربه کردن باسن به حدی که هنگام حرکت قلب مردان رامنقلب
نماید...
2.لمس بدن رجال غریبه ونزدیک شدن بیش ازاندازه به ایشان علارقم داشتن
شوهررسمی چون ابوسفیان(هندباغلامان مردوسیاه پوست خودکه هیکل و
عورت تحریک کننده جهت زنان سفیدپوست دارندمربوط می شده است)
3.درآوردن جگرآدمها وکشیدن آن به نیش مخصوصااگرمنتسب به آخرین پیامبر
آسمانی باشندو.....(شهادت حضرت حمزه سیداشهداء(ع)دراحد)

درآخرلازم به ذکراست چون طبق قوانین سنت وجماعت امکان هیچگونه مصاحبه
بادانش آموزان اینجا که غالبا سرشان به حیض و...یاعملیات درزیرپتومشغول است
نبود.ماتنها توانستم به اتاق دبیران محترم راه پیداکرده ولحظاتی ازاوقات فراقت
این معلم های شریف رابین زنگ تفریح ضبط نمایم که درذیل شاهدهستید.
قال رسول الله(ص):الطلب العلم من المهدالی الحد
طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: دانش آموختگان سقیفه، هندجگرخوار، مادرمعاویه، همسرابوسفیان، مدرسه ای درعربستان به نام هندجگرخوار!؟، اهل سنت وجماعت، رقص علماء بکری،
ارسال در تاریخ شنبه 14 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحبیب.چه کسی گفته است وحدت استراتژیک مسلمان جهت مقابله باتوطئه
جهانی که نفس این دین حنیف راتهدیدمی کندجایزنیست!؟آتش بردودمانش...
امااگربناباشدزیراین لواء عده ای مرغ همسایه راغازفرض کرده وبه گردوخاک حاصل
ازاختلافات بین شیعیان برسرتفاوت فهم درچنین موضوعی درازگوش عقده وعلقه
خویش رابه سمت منزل مرادپیش بردبایدکه ازاین مفهوم دوری کلی جست چه به
ضدخودبدل گشته وجنبه منافقانه یافته است...
درفیلم ذیل این متن عبدالحمیدزاهدانی مدعی است وجودبارگاه ونمادی ازقاتل
عمربن الخطاب درایران که شیعیان گردش بچرخندمنافی وحدت مسلمین است.
اماآیامی دانیددقیقا درحین ادعا این سخنرانی وسالهاپس ازآن دراستانی که وی
زندگی می کندوتحت نظارت نامبرده مسجدبرای عامه به اسم خالدبن ولیدوجود
داشته ودارد!؟همان خالدی که درمسجدنبی(ص)قصدترورعلی(ع)مردی که قرآن
لسان صدق وعین مومن می خواندش(سوره مریم)کرده وهمینطورصحابی مسلم
رسول(ص)رابخاطرعدم قبول خلاف ابوبکرسر بریده وبازنش به زنا آمیخته است.
این عرب خیره سردرایران تعدادزیادی ازاجدادزرتشتی والبته موحدماراسربریدتا
بواسطه خون آنهاآسیاب آردگندم به کارافتاده نان حاصل راکوفت کند...بی آنکه
بداندخون مثل آب نیست که جاری گرددولحظاتی پس ازخروج ازبدن اصطلاحا
دلمه دلمه شده وسکون می یابد....القصه دقیقا وبرطبق شیوه طرح شده از
سوی عبدالحمیدزاهدانی جهت برقراری وحدت مسلمین بایدلااقل اسم این مکان
عبادی عوض می گشت امانشد...!؟تالکه ننگ دیگری برفرق  منافق صفت های
پیروسقیفه باشد.عین کلام اودراین فیلم است که می گوید:برخی شیعیان گرد
بارگاه قاتل عمرطواف می کنند!؟حال آنکه طبق فتوای تمام مراجع مابه طول
تاریخ غیبت کبری فعل طواف تنهاشایسته بیت الله الحرام کعبه است وبس...
اورندانه وبازبان کنایه شیعه رابه شرک وگشتن گردغیرحق متهم کرده وازدیگرسو
شرط وحدت باایشان را لودرنهادن وباخاک یکسان نمودن قبرحضرت فیروز(ع)
معین می کند.امابایدبداندآن مقبره باگنبدنوک تیزتنهابه فرعی درخیابان امیرکبیر
کاشان جاخوش نکرده بلکه درقلب تک تک شیعیان است.
السلام الی روحک وبدنک یاولی الله فیروزویاالدلیل فرحه عقیله زینب کبری(س)
طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: عبدالحمید، عبدالحمیدزاهدانی، مقبره ابولولوء(ع)، فیروزنهاوندی، وحدت مسلمین، خالدبن ولید، مسجدخالدبن ولیددرایران،
ارسال در تاریخ شنبه 14 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالمنیر.تقدیم به کسی که علارقم سبیل مردانه اش خیلی هم مامانی بود....
(شعرشیخ سعیدحریری برای زنده یادفرهادمهراد)
عموفرهادمگه خونه شماسقف نداشت.........یاسر سردی دی قسمتی ازبرف نداشت
تو چرارفتی ازاول به سراغش دوباره..............تابگن مهرادمامعرکه بود حرف نداشت
آه در سینه تنگ اشک که لبخندنداشت.........نقطه کوربه سرش هیچ برآیند نداشت
زهرمی جست فقط کام شکرقندنداشت..........تیرداری که سلاح روی کمربند نداشت
چنگ می زدته هرجمعه دل تنگ نداشت.....رضاکنج موتورش جلد نماهنگ نداشت
بابلک کت مدتی جوش هماهنگ نداشت......منفردزاده ای بود ورفیق اسفندنداشت
روزهای آخرسال بنفشه درسمت نداشت.........دم نوروز نواش بهترین آهنگ نداشت
خیلی دورازوطنش باماسرجنگ نداشت.........تونگاه غریبش این همه پسوندنداشت
آخرین بیتم اماحرف حق لنگ نداشت............آدم خوبی بودوترسی هم ازبندنداشت
به امیدباران وصلح:الهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: شعرسعیدحریری اصل برای فرهادمهراد، فرهادمهراد، بوی عیدی فرهاد، برف فرهاد، اسفندیارمنفردزاده، جمعه فرهاد، دلتنگی جمعه،
ارسال در تاریخ جمعه 13 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
هوالشافی.
دکتردیوانه گرفردااز در عاقل رسد....کی مریض ماجرا عمرش به آن دم رسد
ولن کن این قرص ودوای تلخ را...یک پیاله می بخور تاحال سامان دررسد
(شعری طنزوکنایی ازشیخ سعیدحریری اصل)به امیدباران وصلح
طبقه بندی: سیاست دینی ودین سیاسی،
برچسب ها: هرحرفی ارزش گوش دادن ندارد، دیوانه هاگاه دکترهم می شوند!؟، مریض بیچاره، چاره درد، مست می، باده پرست،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 12 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحبیب.بارهاازآن قطعه بهشت زهراء گذشته بودم بی آنکه دقت کرده ببینم
مزاریک چهره آشناکه ازدوران مدرسه وکتاب درسی به ذهنم مانده دراین گوشه
جاخوش کرده است...راستش چرادروغ!؟تاآن روزخیال می کردم اوبچه
جوزده ای است که درآن وقت بی کسی ومقابل دشمن تنهاهنرش این بود که
بجای خیس کردن شلوارنقبی به زیرتانک بعثی زند....
اماآن ظهرگرم تابستان وقتی ازتدفین یکی ازدوستان به سمت خروجی مترو
پیاده درحال حرکت ازآنجامی گذشتم ورق برگشت...!؟خانم خارجی را
دیدم که هرچندچهارقد(روسری) رابه زحمت برسرخودنگاه می داشت باگوشه
آن اشک های چشم راهم پاک می کردتامبادبرلنزدوربین عکاسی که ابزارکارش
بودچکه کند....آن زن مسن بودپس جرعت کرده وبه سمتش رفتم وبه
انگلیسی دست وپاشکسته جویای احوالش شده گفتم: شمااین متوفی را
می شناسیداودرجنگ باعراق شرکت داشته پرچم ملی کنارقبرش نماداین حرفم
است و...اماوی درپاسخ سخن راطول ندادوگفت:قیافه معصومی دارد!؟
اصلاازصبح که بایک اکیپ خبری فرانسوی به اینجا آمده ام حال منقلبی دارم!؟
دلم می خواست گریه کنم وعکس این کودک بغض مراشکست.حال یکی
ازهمراهان من خراب شده بااورژانس اورابرده اندوچون درآمبولانس جانبود
اینجاماندم وچندساعتی است بین قبرها می گردم...دراین حین تاکسی
دررسیدومن ازراننده خواستم اوراتاکلانتری کنارمرقدآیت الله خمینی همراهی
کند....ماشین که دورمی شودباخودم گفتم:این خارجی هم فهمیده بود
که اصولااتوبان قم وبهشت زهراء اتمسفرسنگینی دارد...
به عقب که چرخیدم بادهمراه گردوخاک به هوابرخواست ودرآن میانه تکه
کاغذی باعکس فهمیده توجهم راجلب کردکه درهواگرفتمش صفحه ای ازکتاب
خاطرات زندگی اوبود.کنار قبرش نشستم نوشته بود:مدتهاقبل شهادت هرجمعه
به نماز مرحوم آیت الله طالقانی(ره)می آمدوحتی وصیت کرده نزدیک مزارایشان
دربهشت زهراءدفن شود....نگاه خیره ای به سمتش انداخته وگفتم:ای باباتوهم
روشنفکربودی !؟چراسالهااین بخش اززندگی ات شطرنجی بودوخبری ازآن
به گوش مانمی رسید....
الهم حشرهذاالشهیدمع سیدالشهداء اباعبدالله الحسین(ع)

طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: ادای احترام شیخ سعیدحریری به شهیدحسین فهمیده، بهشت زهراء، شهیدحسین فهمیده، علاقه شهیدفهمیده به آیت الله طالقانی، قربانیان کم سن جنگ، جنگ ایران وعراق، دراین بسترعشق آرمیده،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 12 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحبیب.نوشته:جناب شیخ سعیدحریری جبهه هامعلوم است!؟خط نظام ازشیعه
انگلیسی انشقاق جوهری یافته وبه حمدالله تکلیف مشخص گردیده...جناب عالی
امامدام یکی به نعل وباردگربه میخ می کوبی و...
عرض می شود:مدینه گفتی وکردی کبابم!؟منتها مشکل اینجاست که بنده ذاتااهل
کوفه هستم!؟وحوادث شهررسول(ص)رافقط ازدورناظرکه گاه درآن جنایت بدان
پایه می رسدکه اسب سپاهیان یزیدرابه ستون حرمش می بندند...
چه آن یاسرحبیبی که شیطان مفخم ملکه انگلیس یعنی کسی که درحق عروس سابق
خودومادرنوه هایش پرنسس دایانا هم رحم نکردرابه اهل بیت(علیهم السلام)سنجاق
می کند...
چه این حسن عباسی که برای آقای علی خامنه ای چون انبیاء اعظام (علیهم السلام)
معجزه می تراشد....به کج راه رفته اند....
بی پرده بایدگفت:نفس شیعیان کشورمافراترازهرتیره وگرایش سیاسی هم اکنون غالبا
گرفتاربیسوادی هستند ولذا استعمارگران ازهردسته خاص وبه واسطه چندنفوذی و
بریده مزدورنمدی جهت کلاه خودمی بافند....
سیدمجتبی شیرازی بالندن دم خورمی شودوعلی اکبرافئی پورذیل سایه پوتین جاخوش
کرده است...
دوام این وضع حاصلی جزفروپاشی دین ودنیای مردم(حکومت جمهوری اسلامی ازیک
سوی ونهادمعین مرجعیت شیعه)همزمان نخواهدداشت.
بنده باوردارم:ضمن احترام به اشخاص متین وموجه درهردوسوی قصه بایدباب سلم و
گفتگورامیان آنهاایجادکردتابدخواهان آلت دست بیگانه درهردوجنبه ماجرا به یک حمله
گازانبری آنچه رشته اندپنبه شود...این حکومت جمهوری اسلامی بناشدتاحامی شعائر
مقدس حسینی باشدنه آنکه درمقابل آن سنگ اندازی کند...
وآن مرجع هم که درکارنفس این نظام دینی عصرغیبت اخلال نمایدواقعاشایسته چنین
عنوانی نیست ودرخون هزاران شهیدمظلوم که به راه سربرآوردن چنین نهادی جان خود
داده انددست درازکرده...
آری یکی به نعل می زنم یکی به میخ!؟
چون همه اصلاح طلبان اجتماعی وغیرسیاسی هم اندیشه....
مگرنه اینکه چکش کاری تفسیردین وتقدیردنیاکار طلبه راستین شیعه است....!؟
بگذارآخرسخن رابه شعری که برسنگ قبراستادم صادق انقلاب دکترطباطبایی(ره)
حک شده ختم کنم:
بعداز این نوربه آفاق دهیم ازدل خویش...که به خورشید رسیدیم و غبار آخرشد.
طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: یاسرحبیب:بدبیت مکرم شیرازی، حسن عباسی:بدنظام اسلامی، بدوخوب درآمیخته اند، شیخ سعیدحریری:نظام جمهوری اسلامی جهت حفظ مشروعیت خودبایدمدافع شعائرسنتی حسینی باشد، شیخ سعیدحریری:روحانیون سنتی چون هماره تاریخ نیت اصلاح وارشادنظام های سیاسی داشته به سمت براندازی قبل اراده عمومی ملت نمی روند، شیخ سعیدحریری:بدابه حال نظامی که دیروزدانشمندی چون علامه طباطبایی معلم ایدئولوژیک آن بودوامروزبی سوادی مثل رحیم پورازغدی، شیخ سعیدحریری:درنظام حاکم برخی آلت دست روسیه اندودربیت شیرازی برخی نوکربریتانیااماآدم های شریف هم درهردوسوی قصه هستند،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

یاالحلیم.آنچه درباب ادای احترام به دیگراشخاص بخصوص نیکان روزگاردرفرهنگ
اسلامی وگنجینه روایات وسنن اولیاء الله(علیهم السلام)برمی آیداینچنین است:
بوسیدن دست اشخاص ازمراحل بسیاربالاونشان دهنده نهایت خضوع  درمقابل
طرف بوده لذا آن راتنها شایسته مقام چهارده معصوم(سلام الله علیهم اجمعین)
والبته پدرومادرتشخیص داده اند.شادروان آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی
(رضوان الله علیه)دریکی ازآثارخودمذکرمی شوند: اگردست سادات آل محمد(ص)
راهم بااین نیت که گوشت وپست ایشان ازپیامبراکرم(ص)بوده وباماچ نمودن آن
انگاردست واپسین نبی خدارامی بوسی بلااشکال دانسته اند.
خوب وبااین اوصاف خودقضاوت کنیدلباس پیغمبرخدا(ص)شایسته آقای علی دایی
است یااین مفلوکی که درفیلم ذیل قابل رویت است وبااعمال ازسربی سودای خود
آبروی سلسله جلیل روحانیت شیعه رابه بادمی دهند.آخه حقیرهرچقدربه ذهن
خودفشارآوردم نفهمیدم که تحمل یک دگراندش عقیدتی جهت اهداف عالی اسلامی
چه ارتباطی بانشاندن وی درمقام سیدووالدین دارد!؟روح جناب ناصرخسروشاد:
من آنم که در پای خوگان (خوکان) نریزم......مر این قیمتی در لفظ دری را
تو را ره نمایم که چنبر کرا کن...............به سجده مر این قامت عرعری راطبقه بندی: سیاست دینی ودین سیاسی،
برچسب ها: امامه های بی سوادی، بعضی ازاین آخوندها...، بوسیدن دست گرگیچ!؟، حکم شرع درباب بوسیدن دست دیگران، دست سادات ووالدین راببوس، شیخ علی دایی!؟،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحق.بخشی ازمستندآخرین پروازخاطرات سرلشگرآزاده محمدرضاصلواتی(نقل به مزمون):
دربازجویی بعثی هاوبرای ردگم کردن گفتم:هنگام تیکاف وبرخواستن جنگنده من اززمین
پدافنداطراف باندرامی دیدم که خیلی زیادبود....این حرف هارازدم تاعراق هوس کوبیدن
آن منطقه راازترس ضدهوایی قوی والبته خیالی مانکندکه دیدم دربازشدافسرهم دوره
من داخل اتاق گشت!؟اوکه اکنون بارژیم صدام همکاری کرده وعضویک جریان سیاسی
مخالف شده بودباپرخاش به من گفت:دروغ می گویدوآن نقطه شایدبه زحمت یک پوشش
دفاعی داشته باشدکه آن هم مشکل فنی داردو...جوابش دادم:حکومت هاعوض می شوند
سلیقه هاتغییرمی کننداماآن چیزی که همیشه مانابوده وطن عزیزوعقایدناب مااست.
من یک سربازمیهن هستم وبه سیاست کاری ندارم اصلاگیرم ناشی گری برخی سبب آغاز
این جنگ شده...شمابه خاک ماتجاوزکردیدمن هم به دفاع برخواستم پس اعمال وافکار
خاص سیاسیون حاکم به من چه!؟
ولی یک چیزدرنهایت قصه مسلم است وآن اینکه امثال توخائن به خاک ایران هستید...
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: چراسیاسی نیستم!؟، چیزی به اسم وطن، سرلشگرمحمدرضاصلواتی، خلبان محمدرضاصلواتی، سربازوطن، جنگ 8ساله ایران وعراق، خلبان نیروی هوایی،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالناصر.قیمت هرجنس به بازارگاهی کم وزیادمی شودوامابه هرصورت شیب
تورم روزگارآهسته ونمه نمه به بالایش می کشد.دراین میان اگرچیزی به یک
باره ارزش خودفرونشاندیا به فراغ تاخت لابدمسئله ای درپشت پرده است و
طرارانی درکار...اماخواهشااشتباه نکنید!؟بنده دنبال یافتن پرتقال فروش
کلام رابدین سرحدات نکشیده ام که بوی باورت وطعم شلاق ازآفاق آن می آید..
خواستم فقط مزنده روزگاردست شماباشدتااکنون به قیمت گذاری خوب
ومنصفانه پیرامون بزرگ داشته های انسانی دست بیازیم.راستی شرف چند
انسانیت تابه کجا ودوست داشتن میهن به چه حد...!؟شایدبگویید:تا
پای جان وآخرین نفس پس خواهم گفت:دوردبرغیرتت اماآیین چه جور
قیمت می خورد!؟
به ازمیان رفتن شرافت آدمی نزدخردوکلان می ارزدکه اصلی ازطریقت استوار
ودشمنی نابکاردرزمره معاندان آن درپی ضایع شدنش  به درک واصل گردد!؟
اگربهاء طریقت بنابررسم بوق وکرناداران زمانه خواندن صیغه بی شرفی تودر
هرسرکوچه وروی بام شدحتی بدان پایه که جزءموجودات وحشی ودرندگان
صحرابخوانندت رواست!؟بله تاریخ پرافتخارسلسه صفویه ایران سرداری چون
الله وردی خوان(الهم حشرهومع امیرالمومنین(ع)) داردکه درفتح اصفهان وبیرون
کشیدن آن ازکام پیروان عامه ومبدل نمودن شهر به پایتخت هنروفرهنگ صفویه
چنان مقدرداشت که گوشت تن سپاه دشمن برجیش الله قزلباش مباح باشد...
اینگونه ایستادگی هانمودندکه اکنون ندای اشهدان علیاولی الله برفرازمعزنه های
مساجدایران به گوش می رسد.....وامابعد:پدرم روزه رضوان به دوگندم بخورت
ناخلف باشم اگرمن به جویی نفروشم ...لذاآنکس که حاکم شودوچون شاه
عباس کبیر(ره)درامراولاکه پاس داشت سنت نبوی وطریقت علوی (علیهماالسلام)
درجغرافیایی به وسط ایران است نکوشد بلاشک که درتلاتم ونوسانات هماره
روزگارتاابدچون مرغی به دام نشسته زبون خواهدماندوحتی ارزش درگیرشدن
ندارد...چونکه نفرین شده ومحکم به درکات است.پس چون وعده خدااست که
هرنفسی طعم مرگ راخواهدچشیدتوامااگردل درگروخالق وآن چهارده عزیزکرده
حضرت حق داری زکاتش رابپردازوآبروبه میدان بیاورتااالله وردی خوان روزگارت
باشی نه اشح آقاسی!؟(پیشکاربی بخارولغردربارشاه عباس کبیر(ره)که مسئولیت بر
پای مجالس طرب وخوش گذرانی به اندرونی ایشان رابه عهده داشت وازطرف
سلطان شیعه پناه به لقب خرآقا(اشح به آذری درازگوش)ملقب شده بود)
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: تب بازار، قیمت چه وچقدر!؟، شاه عباس، سلسه صفویه، الله وردی خان، سردارصفوی الله وردی خان، زکات مذهب آبروهم هست...،
ارسال در تاریخ سه شنبه 10 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالناظر.سخنی بامولوی عامه مذهب گرگیج:
اکنون که دوربرداشته ایدبه تکفیروتهدیدبرائت جویندگان ازسقیفه بنی ساعده
(شایان مصلح) که همان ائمه ضلالت جناب عالی هستندخوب است بنابرمنهج
شخص خودتان هم نمره داغ شوید!؟هرچنددیگرانگارتلنگرهای علمی و
موعظه بحثی دروجوذی جودشمااثرنداردوبایدکه ارباب امراگرعقلی درسرداردو
سرسوزنی ترحم برمذهب رسمی مندرج به قانون اساسی خوش بایدکه درباب
امثال شماطرحی دیگراندازدازآن جنس که مسلمان نشنودکافرنداند...
سوال ساده که هربچه مدرسه ای نفس کشیده وبه بارنشسته در جامعه بشری
به طول وعرض تاریخ وهرفرهنگ رایج مدنی می تواندپاسخگوباشداین است که:
آیاخرآن هم ازنوع کره بدتراست یاکفتار!؟وبرهمگان واضح ومبرهن است که
درازگوش خواندن کسی بسی بدترازکفتارشمردن اواست.
حال سری به لغت نامه های زبان عربی که نه درامثال دارالفکرلبنان چاپ شده
تا بانگ برآریدکه تحریف شده شیعیان است و...بلکه همان سعودی که نیک
می دانم کعبه آمال شماست وقبله جسم وفکرتان بیندازیدکه ذیل اسم حمیرا
چه آمده است!؟آنکه بردخترکان خودنهاده ودرزمره القاب مادرتان عایشه بنت -
ابوبکربکارمی برید.آری حمیرامترادف کره خراست!؟حال توبی وجدان
که خودت عایشه راعمری فحش داده واورادرازگوش حساب کرده ای صدوهشتاد
درجه چرخیده وآقای شایان مصلح راتهدیدبه قتل کنایه ای می کنی !؟چون
حاج خانم راآن هم درشعروهنرکه هماره درآمیخته خیال می شودکفتارخوانده است!؟
گیرم  فتوای آیت الله علی خامنه ای(حفظه الله)راکه ازمصدرایجادفضای سلم ووحدت
استراتژیک مسلمانان درباب عدم توهین به مقدسات عامه درمجامع عمومی صادرشده
آنقدرپایین بیاوریم که مترادف مرادامثال شماباشدوکل ملت ایران حق چپ نگاه کردن
به اسم ورسم عایشه نیابندبازهم که خودت وبرحساب آنچه تااینجا گفته شدمجرمی
درشترترسیم می شوی....القصه:خداخرراشناخت که شاخشش ندادوعایشه راکه طفلکی
ازمحمدبن عبدالله(ص)نیافت....والسلام
طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: خرکیست!؟، سنی هابه عایشه فحش می دهند!؟، چه کسی به عایشه فحش می دهد!؟، مولوی گرگیچ، گرگیچ اگروجودش راداری به این سخنان جواب بده، شایان مصلح، عایشه،
ارسال در تاریخ سه شنبه 10 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
قال الله العظیم فی محکم کتاب الکریم:
مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
شعری ازشیخ سعیدحریری درتبری ازاصحاب سقیفه بنی ساعده
اگرتهذیب ازدونان حرام است......یکی لغووسخن براشتباه است
چراقرآن بخواندروهبان کیشی.......ستوران درمثل تورات باراست
مگرخاخام نی ملاوکباراست..........شریعت داندورسم مباح است
جهودبس فراغی رامداراست.............نمادوارزش دینی به کاراست
الاای ناس عایش جزبدان است......که کین اشتری او عیان است
سپاهی بردبصره هم گواه است.....که خیل خلق بااوبیشمار است
یدصفدرجهانی رامداراست.........چوشیرازجمع دونان در فکاراست
زدوچرخاندوپاشیدن سواراست.....که فاتح شدولی اوپیشکاراست
به عالم نفس کش کم شماراست......بگفتم لعن وفعلم برقراراست
نترسم گرمرابندی به راه است........زننداین گردم خونم گواه است
علی جانا مددعشقم به پا است.......که هرچه باتوشدامیدواراست
السلام علیک یاابوالحسن(ع) ولعن الله الی اعدائک

طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: تبری، سقیفه، شایان مصلح، اناالرافضی، گفتم که گفته باشم، اشهدان علیا ولی الله، مهدی رعنایی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
یاالحق.آقایان حاکم برجمهوری اسلامی.جناب سیدعلی خامنه ای شیخ حسن روحانی
سردار قاسم سلیمانی...آیاجزاین است که می گویید:مسلمانان ازعامه تاخاصه بایدکه
وحدت داشته باشندودرمقابل دسیسه پشت پرده اسرائیل واتباع اویدواحده گردند!؟
بسیارخوب دراین نگرش لابدهیچ فرقی هم دراینکه چه فردی مقدسات مذهب دیگر
رابه بازی گرفته وآویزه کنایه کرده است نبایدباشد...حال وبرچنان منهج چه فرقی
است بین سنی که عقایدشیعه رابه بازی گرفته باشیعه ای که سران ایشان رابه تیغ
زبان تندبری ازاستدلال عالم گونه آش ولاش می کند!؟
خواهشاازمامورین تحت امرخودبخواهیدتمام زندگی مولوی راکه درفیلم بالای این متن
ضدتبری آقای شایان مصلح سخن گفته وچراغ سبزبه تروراومی دهدزیروروکنندویگانه
سندی بیاورندکه چندباردرطول عمرش پیش ازگفتن این سخنان عکس بعض هم کیشان
خودکه به داخل خاک ایران تاسطح ماهواره های بین الملی مشغول جویدن موش وار
وتف کردن شتری ضدمقدسات مذهب حقه شیعه هستندکوشیده!؟ودرمقابل بزرگتر
خودمولوی عبدالحمیدزاهدانی که چندسال پیش شب نامه برخلاف حقیقت مسلم شهادت
حضرت زهراء(س)به دست باندسقیفه بنی ساعده که سندآن حتی موجوددر کتب صحیح
این فرقه است منتشرنمودابروخم کرده!؟
حضرات بزرگان ای حاکمان ما:من رعیت نه میل به درافتادن درمیانه چرخه سیاست که
بداشتن پره های تیزمشهوراست دارم ونه کوچکترین تبلیغی رابرضدنظام شمایامبانی
مذهب حاکم ترویج کرده ام. تنها اماودرراستای این سخن طیبه که باصدای بلندمی گویم
وهیچ ترسی ازعواقب آن ندارم که بنابرباورم کشته شدن درراهش شیرین ترازعسل است :
شهادت مادرم زهراء(س)افسانه نیست وصاحب قدرت سلیمان نبی(ص)هم بایدکه چون
مورازبادی که درسمت چادرخاکی آن مظلومه (س)می وزدهراسان باشد...ولوبه
اندازه قلم درم یاقدمی جزدرنشرحقیقت ظلم افضل وبیزاری ازاسباب مسئله بکوشد.
وسلام علی من اتبع هدی
طبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: شیخ سعیدحریری:گرگیج غلط کرده است، شیخ سعیدحریری:گرگیج داعشی است، چه کسی دشمن وحدت مسلمین است!؟، پیداکنیدپرتقال فروش را!؟، شایان مصلح، کورخواندیدکه دست ازسرشان بردارم، شیعه رافضی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل
(تعداد کل صفحات:7) 1 2 3 4 5 6 7

قالب وبلاگ