حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
درباره وبلاگ


....بسم الله الرحمن الرحیم....
--------------------------------------------
////////////((تبری))///////////
الهم العن جبت والطاغوت بنتیهما
ونعثل به عددمااحاط بهی علمک
--------------------------------------------
///////////((نسب))///////////
حجت الاسلام سعیدحریری اصل
متولداسفند1360ش نوه دختری
آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی
گنجی(ره) شاگرد آیات اعظام:
شیخنا عبدالکریم حائری یزدی.
عبدالحسین امینی.سیدناحسین
طباطبایی بروجردی .سیدمحمد
کاظم شریعتمداری.سیدمحمود
اعلائی معروف به طالقانی.میرزا
فتاح شهیدی است.
حاج شیخ حسینعلی منتظری
.سیدحسن ابطحی خراسانی
.توتونچی.میرزاحسن احقاقی-
اسکویی وشهیدان احمدکافی
حسین غفاری امام موسی صدر
نیزهم دوره تحصیل ودوستان آن
نازنین مرد بودند.
ازشاگردان آن شادروان هم باید
به مرحوم آیت الله حاج عمران-
علیزاده علی قزلجه ای.علیرضا
خوش زبان مرندی اشاره کرد.
(رضوان الله علیهم اجمعین)
جداعلاءوی نیزآیت الله عبدالله
گجین ازطلاب میرزای شیرازی
.امام محمدحسین آل کاشف-
الغطاء.علامه نائینی بوده اند.
آن زنده یاددرزمستان1343ش
به رحمت خداوندرفت و بقایای
سالم پیکرش!درتابستان سال
1351ازتبریزبه آرامستان وادی-
السلام(خاکفرج)قم المقدسه
ومرقدی که مرجع اعلم سیدنا
بروجردی بادارائی شخص خود
برای وی خریده بودمنتقل گشت
---------------------------------------
/////////((تحصیلات))/////////
شیخ سعیدحریری اصل تحصیلات
حوزوی رادرسال1374شمسی
وبه مدرسه حاج صفرعلی تبریز
که تحت اشراف حوزه علمیه
نجف الاشرف وآیت الله العظمی
سیدعلی حسینی سیستانی
(دامت برکاته)بود آغازکرده واز
محضربزرگانی چون:مرحومان
حاج عمران علیزاده.میرزاغلام-
رضارحیمی.علیرضا خوش زبان
مرندی و...بهره بردکه نهایتابه
تابستان1378شمسی بصورت
مستقل ازمرکزمدیریت فعلی
حوزه های علمیه ایران بدست
مرجع فقیدآیت الله سیدمهدی
مرعشی نجفی(ره)درمسجد
غفوریلرشهرتبریزمعمم گردیدو
به حمدالله همچنان مشغول
ادامه تحصیل باحوزه علمیه-
نجف الاشرف وطلبه وابسته
به آن است
-------------------------------------
///////((غیرسیاسی))///////
سعیدحریری اعلان می نماید:
برطبق روش غالب علماء سلف
و روحانیون سنتی مذهب حقه
تشیع ازاظهارنظرویاجبهه گیری
نسبت به جریانات سیاسی و
احزاب ونظام های حکومتی بر
آمده ازایشان ولوباداعیه دین و
ملی گرایی خوداری کرده تنها
ازباب اتنبیه مله وتنزیه امه که
درس علامه نائینی(ره)است
درصورتی که خط قرمز تولی
وتبری راکه به شعائر مقدس
مذهب تطبیق وتبلورعینی یافته
به هرشیو ه ردکنند وطبعانیت
اغفال عام مردم داشته باشند
ومن یتوکل الی الله وموازی با
دیگرخیرخواهان ایمانی وایرانی
مخالفت علنی وصریح خواهد
نمود.
عملکردهیچ حکومت ونوع فهم
وی ازمبانی ملی ومذهبی که
غیردوازده امام معصوم(علیهم-
السلام)درراس وی باشندیافقیه
اعلم ناظربرافعالش نگردد به
حقیر ربطی نداردوازآن حمایت
نمی کنم.اماچون یکی از رعیت
ملک ایران حساب می شوم و
بنای درگیری وایجادتنش بانظام
حاکم جمهوری اسلامی راندارم
صرفا التزام خودبه قوانیین مدنی
آن ابرازمی دارم
همیشه افرادتندروی سیاسی
به منظوررسیدن به اهداف خود
ازکاه کوه می سازندلذا تاروز
ظهورامام دوازدهم(عج)درفضای
مجازی و.. جزبه نشرعکس وفیلم
های که شخصا تهیه کرده ام با
توضیحات مربوط ومضامینی صرفا
فردی دست نخواهم زدچون که
تنویرعیان افکارمردم را قبل همه
بردوش مراجع تقلیدوروشنفکران
عرفی شاخص باحاشیه امن
می دانم ونه یک طلبه ساده...
---------------------------------------
///////////((مرام))///////////
درباورش ائمه (علیهم السلام)و
مناسک مذهبی تنهااوجب در
واجبات حساب شده تمامیت
هستی غیرازراه خداوند ثانویه
وغیر ضرورهستندپس دارای
چنان ارزش نیست تاآدمی هم
وقت گران قدرعمرراجهت جبهه-
گیری بخاطرش گذراند...
بلاشک این حرف بهانه بدست
برخی می دهدکه مرابرچسب
ضدانقلاب زنند...امابدرک!؟بنده
بصورت بنیادی باوربه عدم جدای
دین ازسیاست واصل مترقی
ولایت فقیه دارم اماحال مجتهد
اعلم جامع شرایطی که قطعا
می شناسم چنان سمتی در
دنیاندارد ...
---------------------------------------
//////////((سمت))///////////
اینجانب هیچگونه پست دولتی
تاحال نداشته وبنابرنهی سازمان
تبلیغات پیش نماز مسجدی هم
نیستم و شهریه طلبگی نیزتنها
ازدفتردومرجع تقلیدسیدان:
محمدجوادعلوی بروجردی وعلی
سیستانی(الهم احفظ هما)دریافت
می نمایم.
-------------------------------------
//////////((توصیه))//////////
روزهای عمر آدمی بخصوص در
عصرغیبت امام عصر(عج)سریع
طی می شوندپس بهترین عمل
جمع توشه آخرت است چه در
زمهریربرزخ وسستی پل صراط
مگرآن بکارآیدمابقی بگذاروبگذر:
حی الی اخیرالعمل
والبته انشاء الله بافرج حضرت
صاحب الامر(عج)تومار عوارض
عصرغیبت به طورکامل برچیده
خواهدشد.
-------------------------------------
//////((درگاه اینترنتی))//////
instagram.com/saeidhaririasl
صفحه اینستاگرام
saeidhaririasl.mihanblog.com
وبلاگ میهن بلاگ
aparat.com/saeidhaririasl
کانال آپارات
namasha.com/saeidhaririasl
کانال نماشا
https://sapp.ir/saeidhaririasl
کانال سروش
--------------------------------------
/////////((تولی))////////////
من الرضاء آل محمد(ص)
الهم العجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : سعید حریری اصل

       استادوشاگرد:آیات اعظام سیدحسین بروجردی وعلی عیوضی گنجی

(تصویرفوق سمت چپ:سماحه مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی پدروالده شیخ سعیدحریری اصل)

شعرمحتشم کاشانی برای امام حسین(ع)

                       حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی(دامت برکاته)

یاالشاهد.حضوردرفضای مجازی بخصوص وبلاگ نویسی باموضوع علوم انسانی ونیت تبلیغ مذهب حقه تشیع

به فراخی سخن درجهت تبین وتلقین منش حق می انجامدوگرچه دربرانگیختن مروت احرارجهان کارگشا است

امامدارابادشمنان رادچارچالش اساسی می کندچه رسانه ای ارزان وطبعاعام نیزهست.

آن هم درعصری که حتی قطب دایره امکان امام منتظر(عجل الله تعالی فرج الشریف)به اذن الله غیبت رابرظهور

ترجیح داده اند وهنوزآوای حزین امام زین العابدین(ع)درغروب روزعاشورخطاب به اهل خیام حسینی ازپس قرن-

ها به گوش هرمحقق منصف وروشنفکرعرفی بازمی رسدکه:علیکن بالفرار(وبرشمابادعدم قراروایستایی)

لذا باعرض پوزش ازبیینده محترم این درگاه  اینترنتی به  بنده کمترین که انشاء الله هیچ وابستگی به قدرت های

مادی وسیاسی دنیا تحت هرعنوانی ولوآیینی...نداردحق بدهیدکه تادم صبح فرج جزدربند تلمذ وبیان عنایات الهی

وطراوشات ذهنی پیرامون مسائل صرف دینی فقط به قالب کتاب وسخنرانی لب فروبنددازقیل وقال به بسترمجازو

در آدرس های که ذیل همین متن لینک گردیده اندتنهابه نشرعکس فیلم یاجوهری ازوقایه التفاقیه مهم که درزندگی

تجربه شده بسنده کند.هم به سنت صحیح اجتهادشیعی که ذیل پرتوقرآن وانوارنورانی اهل بیت (علیهم السلام)یعنی

اطاعت ازمجتهداعلم جامع الشرایط (ولایت مقیده فقیه)بست درست یافته است برادران وخواهران ایمانی رابه

محضرفقیه عالیقدرومرجع تقلیدبزرگوارش حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی(دامت برکاته)

ارجاع دهد.الحقیرسعیدحریری اصل.رجب المرجب1440ق.الهم العجل لولیک الفرج

اینستاگراملوگوی اینستاگرامسروشلوگوی پیام رسان سروشآپاراتلوگوی آپاراتنماشالوگوی نماشامیهن بلاگلوگوی میهن بلاگ

(توجه:این پست ثابت است وجدیدترین مطلب وب ذیل آن قراردارد)

نوع مطلب : مرجع تقلید، قرآن کریم، چهارده معصوم(علیهم السلام)، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی، 
برچسب ها : آیت الله سیدمحمدجوادعلوی بروجردی، حجت الاسلام سعیدحریری اصل، اینستاگرام سعیدحریری اصل، کانال سروش سعیدحریری اصل، کانال آپارات سعیدحریری اصل، کانال نماشاسعیدحریری اصل، آیت الله میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانیباطل سحرحضرت عباس(ع)
یاالناظر.مراداغلب افرادی که براساس علوم وارده ازانبیاء خدا(علیهم السلام)وتلاشوافرعلماء
ربانی بخصوص درمذاهب آسمانی چون مندائیان صابئی(پیروان یحیی(ع))به سمت درک
علم خرطومات وخفیه کشیده می شوندغلبه بردشمنان ونیروی است که ازجنبه فیزیکی
توان آن راندارندلذابزرگانی مانندمرحوم آیت الله شیخ محمودحلبی(تولایی)این مباحث را
به آبنباتی تشبیه نموده اندکه هرگزنبایدجای غذا وجهدآدمی بمنظورروندطبیعی زندگی و
دانش آموزی رامانع شود.اگرتاریخ شیعه بزرگانی چون آیت الله نخودکی(ره)رابه خوددیده
که ازاستوانه های این مبحث دردوران معاصرمابه حساب می آینددوویژگی برجسته و
کاربردی درهمگی آنها متجلی بود:اول اینکه نفس متعالی سبب می شدبااین ابزاربه فکر
کسب سودنباشندودوم همت خودرابرروی بحث باطل سحروکمک به گرفتاران دام طلسمات
واجنه شرقرارداده بودندونه بستن بخت ونابودی مخالفان درغیرمواردحادکه ممکن بودبیضه-
اسلام ویاکیان ملیت همینطورنفوس شیعیان آل محمد(ص)آسیب بخورد.
باطل سحرحضرت عباس(ع)شیخ علیرضاخوش زبان مرندی(ره)
خدای متعال جسم وروح وذکرمنورزوات مقدسه آل الله(علیهم السلام)راازخاصیت باطل سحر
وشفای ذاتی درآن قرارداده است لذاتقرب به جمیع ویایکی ازاقسام وافرادایشان هم این
ویژگی درمانگری رادارامی باشد.باطل سحری که فوق ومیانه این متن مشاهده می نمایید
(این دعادردهه 70ش پیرمردی روشن ضمیرجهت مرحوم آیت الله علیرضا خوش زبان-
مرندی(رضوان الله تعالی علیه)آورده بودوایشان بنده راماموریت دادتافتوکپی ازآن برداشته
واصلش رابه صاحب آن بازگردانم که بااجازه دونسخه تهیه شدویکی رابرای خودبرداشتم )
رابصورت پشت وروکپی گرفته درصفحه فوقانی قسمت های خالی رابانام خودومادرمکرمه
حی یامرحوم خویش پرنمایدضمن خواندن دورکعت نمازحاجت بانیت حل مشکلات آن را
میان پارچه سبزداخل جلدی که ازنفوذآب درامان باشد همراه خودنگهداری فرمایید.
امیداست صدقه سردستان بریده وراس عمودآهنی دیده حضرت قمرمنیربنی هاشم(ع)سحر
وکیددشمنان ضایع گرددوبه مددک یاعلینوع مطلب : حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، مذهب حقه تشیع، چهارده معصوم(علیهم السلام)، 
برچسب ها : خرطومات، باطل سحر، حضرت عباس(ع)، باطل سحرابوالفضل(ع)، مرحوم آیت الله علیرضاخوش زبان مرندی، مرحوم آیت الله نخودکی، علوم خفیه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
مزارشهیدکافی
یاالکافی.می گویند:اگرکسی راقلبادوست داشته باشی درخواب وبیداری بااویاخاطره اش
درگیرهستی.حتی زندگیت شبیه محبوبی که برگزیده ای می شودوازوجودوی رنگ وبو
خواهدگرفت.
مزارشهیدشیخ احمدکافی
بااین اوصاف چه مدال افتخاری برای شهیدشیخ احمدکافی(ره)ازاین بزرگترکه عمری نام
دلبرخودحضرت حجت(عج)رابرلب داشت وحتی اکنون که غریب پنج دهه است رخ در
نقاب خاک کشیده وبه صحن بارگاه حضرت خواجه ربیع(رحمت الله علیه) درمشهدمقدس
آرام گرفته این اسم مبارک امام زمان(عج) است که برروی سنگ مزارش خودنمایی می کند.
شیخ سعیدحریری اصل برمزارشهیدشیخ احمدکافی
(آذرماه1389ش وقتی درمسجدمقدس جمکران وپس ازسالهابیماری حادکلیه باعنایت امام
منتظر(عج)شفای خودرابازیافتم بلندگوهای مسجدغروب جمعه صدای شیخ احمدکافی(ره)
راپخش می کردکه یک لحظه دلم سمت مشهدومرقدایشان پرکشیدوباوجوداینکه حتی
خرج وحال مناسب سفررانداشتم خداخواسته همه چیزجورشدوظهرروزبعددرآنجابودم.این
سه عکس فوق نیزیادگارهمان ایام است)بیامهدی شب هجران سحرکننوع مطلب : حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، ایران زمین، چهارده معصوم(علیهم السلام)، روحانیت شیعه، 
برچسب ها : شیخ سعیدحریری اصل برمزاراحمدکافی، شیخ سعیدحریری اصل، مزارشهیدشیخ احمدکافی، خطیب کافی، مشهداحمدکافی، خواجه ربیع مشهد،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
زینب(س)درآغوش برادر
(گرامی بادسوم شعبان المعظم زادروزبرادربهترازجان زینب کبری امام حسین علیه السلام)
یاالراضی.بانوان شاخص درمیان اهل بیت(علیهم السلام)جداازنام اصلی با لقبی که ازاسامی
نیک چون گلهاانتخاب شده معروف بودند.حضرت زهرا(س)راباگل یاس وریحانه می شناسیم
ومادرحضرت صاحب الامر(عج)به نرجس خاتون (نرگس)شهرت داشتند.
ازمعانی نام مبارک حضرت زینب(س)جدااززینت پدرو...درختی است که اعراب به آن زینب
می گفتندوگلهای بسیارزیبایی هم دارد.
یعنی این گلهازینت آن درخت هستندوخودشجرهم زینب است.
جناس ادبی وتقارن بسیارلطیفی دراینجانهفته که می توان آن رابدین گونه تفسیرکرد:زینب
درزینب!؟
به راستی هم زینب(س) نه تنهازینت پدرش امام علی(ع)وخاندان بنی هاشم یاشیعیان بلکه
زینت تمام احرارجهان وبشریت ازجمله خویش است!؟چه:کربلادرکربلامی مانداگرزینب نبود
ودنیای بدون ذکرحدیث واقامه سنن عاشورا مفت نمی ارزد ومتن جهنمی بیش نیست.
ازحرم تاقتلگه زینب صدامی زدحسین...........................دست وپامی زدصدامی زدحسین
لک لبیک حسین.لک لبیک حسین.حسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییین.................نوع مطلب : مذهب حقه تشیع، چهارده معصوم(علیهم السلام)، 
برچسب ها : زینب(س)، خواهرحسین بن علی(ع)، امام حسین(ع)، درخت زینب، اسوه صبر، دخترعلی(ع)، زنان اسلام،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سیدحسین فالی
یاالکافی.اسم اولین معلم ازمدرسه تاحوزه چیزی نیست که به خاطرشاگردنماند.
نخسین روحانی که درمقام شاگردی محضرایشان حاضرشدم جدای ازدایی مرحوم
بنده که بنابردلایلی دراواخرعمرترک لباس کرده بود حجت الاسلام والمسلمین آسید-
حسین فالی بودند.ایشان دراواسط دهه70ش هم فردفاضل وعالم برجسته ای حساب
می شد.منتهادست تقدیروبه خوبی یادم هست که درمدرسه گذرخان مرحوم آیت الله-
سیدمحمدشیرازی(ره)چون استادماآن روزنیامده بودندآقای فالی این مسئولیت رابر
عهده گرفت وچقدرشیواوجذاب مدرسی است که انشاء الله سایه اش برسرطلاب
همچنان ماناباد.خوب یادم هست حوالی ساعت 9صبح آن روزپاییزی بود که ازمدرس
خارج شده وسمت حرم مطهربی بی معصومه(س)می رفتم که برخوردم به مرحوم
آیت الله محمدتقی بهجت بایک صدای نسبتا بلندورسابه ایشان سلام دادم حتی
چندنفراطرافش ازاین کارمن ناراحت هم شدند!؟اماآقای بهجت خوشش آمدوبایک
لحن دوست داشتنی جواب داد:سلام علیکم ورحمت الله...نازنیین مردی بود.
(تصویرفوق متن دیدارباشیخ سیدحسین فالی(حفظه الله)اسفند94ش قم المقدسه)نوع مطلب : روحانیت شیعه، مرجع تقلید، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین فالی، شیخ سعیدحریری اصل، سیدحسین فالی، مرحوم آیت الله سیدمحمدحسینی شیرازی، حوزه علمیه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
کبوترحرم
یاالصادق.دربحث زیست شناسی ورسته جانوران دوموجودمارمولک بزرگ(چلپاسه)و
لاکپشت ازنظرفیزیولوژی وساختار بدن خیلی شبیه هم هستند.شاید تفاوت عمده
درزبان دازمارمولک وپناه گاه روی دوش لاکپشت است.درعین حال  حیوانی مانند
خرگوش هیچ سنخیتی باآن دونداردودرزیرمجموعه دیگری باعنوان جوندگان تعریف
می گردد.
اماازنظرشرعی وطبق احادیث وسنت اولیاء مذهب حقه شیعه که به مارسیده است
چلپاسه رابایدکشت چون روح افرادشردرآن رسوخ کرده وحیوان بدی می باشد
خرگوش رالازم می باشدازمحل زندگی خوددورکرد!؟چراکه درآمدوروزی درخانه ای که
خرگوش درآنجاباشدجهت صاحب منزل کم شده وضمنازن حامله اگرآن راببیندبچه
درشکم وی ازنظرحالت لبهازشت وشبیه درازگوش مذکورمی شود.امانگاهداری لاکپشت
هیچ خطروزیان خاصی ندارد.هرچند اگرجن شراوراتسخیرنموده باشدبحث جدا است...
اسلام باباوربه وجودروح درحیوانات نوع برخوردخویش باایشان حتی استفاده دارویی
ازآنهارابراساس چنین موضعی تعریف می نماید.اماعلم روزصرفا تن وشکل جاندارراملاک
قرارداده است.برای درک بهتراین مطلب شایدیادآوری آیه ای ازکلام خدادرقرآن وبه
مبحث قیامت کارگشاباشد: واذا الوحش حشرت(وزمانی که حیوانات حاضرشوند)
نوع مطلب : مذهب حقه تشیع، مابعدالطبیعه، 
برچسب ها : لاکپشت، چلپاسه، اسلام وحیوانات، خرگوش، روح حیوان، حیوان بدوخوب، مارمولک،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چگوارا
یاالصالح.کروناویرس باآن شکل گردولایه چربی دورخودش یک جورهایی مثل توپ فوتبال درجهان
سیاست امروزشده است والبته درراستای همان ابزارعقده گشایی عقیدتی!؟
کانال من وتوباضربه ایستگاهی تا کرنل وپنالتی ازوقتی سوت آغازرسمی این بازی کذایی دراوایل
اسفند98وبه ایران زده شدخیمه زده روی دروازه هرچی آخوند...
مارک پومپئووزیرخارجه آمریکاویروس چینی اش می خواندواین ورقصه تهران دست ردبه سینه
دکترهای بدون مرزمی زند...
لب کلام یک عاقله مردی در وسط پیدانمی شودواصلاتریبون قوی هم جهت گفتن چنین حرف
حقی نیست که آقا:هرآخوندی خرافی یاایدئولوژیک صفت وسخت نیست.هرچینی عامل انتشار
کرونانیست.هرپزشک صلیب سرخی جاسوس نیست واصلاهرگردی گردونیست......
ولی دروغ چرایک چیزی هست!؟
وآن سیاسی جماعت!؟ ازهرتیپ سایزوقاعده که اگرخرمرادگیربیاورندبندگی خداراازیادخواهندبرد...
الهم اعجل لولیک الفرج


نوع مطلب : ایران زمین، انسان، روشنفکر، 
برچسب ها : چراسیاسی نیستم!؟، سیاست کرونا، کرونا، ویروس چینی، شبکه من وتو، صلیب سرخ جهانی، سیاست،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چلپاسه
یاالناصر.آمده:به ورودی خیمه امام محمدبن علی(ع)درصحرای مشعرچلپاسه ای(مارمولک بزرگ)
ایستاده زبان درازمی کردکه حضرتش ازیاران طلب مرگ اونمود!؟(به سندکتب روایی شیعه)
بازنقل است:چون مروان حکم دربسترمرگ افتادوبه گاه جان کندن نزدیک شودکسانش دیدندکه
تن اوتبدیل به چلپاسه ای گشته وازمیانه بستریاخلعت واپسین به بیرون خزید.
دومی اماقبلترازاین دوواقعه گفته بود:خوردن چلپاسه درنزدمن ازمرغ بریان بهتراست....!؟
حال بادادن چنین گراهایی سراین نکته می خواهم آوارشوم که تفکرمروانی یعنی نفی دگراندیش
مدنی که ضایع گرنفس قانون حاکم هم نیست وحرمت بزرگان حقیقی قوم منتها باتبصره صلاحیت
وملاک قراردادن حال افراد(جمله معروف مرحوم آیت الله خمینی)رانیزنگاه می دارد.
دغدغه واحدش اکنون ملت وآینده ملک گشته واین هردورابه رضای خداگره زده یافته است که
انشاء الله به خرسندی خلق هم دردنیا وآخرت می رسد.
آری زدن درپوزه مروان صفتان که هرمقدس وآلوده ای رادست آویزمخلوط بقای خودمی کنند
سنت اباذرواراست ومگرنه اینکه بقول حسین(علیه السلام):رحمت خدابرعمویم ابوذر...
هرمردشترداراویس قرنی نیست..............................................هرشیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست
برمرده دلان پندمده خویش نیازار.........................................زیراکه ابوجهل مسلمان شدنی نیستنوع مطلب : مذهب حقه تشیع، سقیفه بنی ساعده، چهارده معصوم(علیهم السلام)، مابعدالطبیعه، انسان، روشنفکر، 
برچسب ها : مروان حکم، زیارت عاشورا، ابوذرغفاری، دیکتاتور، دگراندیشی دراسلام، امام محمدباقر(ع)، چلپاسه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
بزن باران
یاالحاکم.هان ای مکی مدنی مقام.ای سامی تازی نام.ستوده بنده درگاه خدای
ونکوشناخته ترین نزدخلق
ای امین چه گویم توراغیرهمین که نشان همه خصایل نیک است وسیلی آبدار
زده درگوش پلشتی
بهترین  محمدکه درودخدابرتووفرزندان صالحت باد
چقدر زیبا فرمودی :المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ
پس بازشنوای حبیب ندای به تمامی بلندمراکه علارقم تمام سازهای ناموافق
بدصدامقراست وقاری به اینکه:معکم معکم لامع غیرکم
درتنگ پرتبرک آن نازنین عبا دیرنه ای محمدجاهست
بیش وکم آزاده راکه تیغ کشیده است برستم(زنده یادفرهادمهراد)نوع مطلب : مذهب حقه تشیع، چهارده معصوم(علیهم السلام)، انسان، 
برچسب ها : سال عام الفیل، ابابیل وابرهه، رحمت عالمیان، پایان شب سیاه، خداکافی است!؟، پیامبراسلام(ص)، خدامحبت است،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
کعبه کرونا
یاالجسام.وچون عبدخدامطلب دیدکه ابرهه درتخریب خانه دوست همت گماره
برمرکبی نشست اهل وکسان رازنهاردادوندابرآورد:هان من خدای اشتران خویشم
وکعبه هم ازبهرخودخدایی داردپس ای خانه تورابه صاحبت سپردم وخویش رابه
دست تقدیرتااگرخواست مارابه هم بازرساند.یارب المشعروالحروم...
نوع مطلب : مابعدالطبیعه، چهارده معصوم(علیهم السلام)، 
برچسب ها : ابرهه، سپاه ابرهه، حرم بستن کرونا، جدپیامبراسلام، کعبه، سعودی کروناکعبه، حج کرونا،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 8 فروردین 1399
حرم فاطمه معصومه(س)
یاالناظر.زائرکه غریب باشدچه درداشتن کس مجاوروچه همراهی پول زودبه سراغ بانو(س)خواهدآمد!؟
چه همینکه درمیدان72تن ازاتوبوس پیاده شدسمت اولین سواری راخواهدگرفت وراننده هم چندبار
اطراف میدان دوردورخواهدکردتابلکه پرشودولااقل هزینه بنزینش دراید...
آنگاه ازابتدای خیابان استادمطهری که نگاهش باگنبدطلای شماگره می خوردناخواسته زبان خواهد
گشود:السلام علیک یابنت موسی الکاظم(ع)...
مدام چرخ می زندهرگوشه لحظه ای نشسته وباکسالت سفرطولانی که دوباره ظاهرمی شوددرجنگ
است تاسحرشودوآنی ازاین لحظه های آسمانی راکه بخاطرآن شب وروزهای متوالی زحمت بدست
آوردن خرج سفرکرده راحت بربادندهد.
راستی چه حس غریبی دارد سحرهای حرم وقتی نان داغ وتازه ای بگیری وبالیوان یک بارمصرفی
پرازآب سقاخانه که تمام صبحانه تواست ازدورچشم بدوزی به این همه زیبایی...
یا فاطمة اشفعی لی فی الجنة فإن لک عند الله شأنا من الشأن
(تصویرفوق حرم مطهرحضرت بی بی فاطمه معصومه(س) سحرآبان1398عکاس شیخ سعیدحریری)
نوع مطلب : قم المقدسه، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : قم المقدسه، خاطرات یک طلبه، اینجاکجااست!؟، حضرت معصومه(س)، زائر، قم، حرم قم،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 8 فروردین 1399
نمکی
بسم الله عدوالناکثین
آری عمو جان برای من سعیدنمکی فقط توهستی وبس!؟
چراکه حرمت نان ونمک راازیادنبرده وسمت تمیزترین موجودات خلقت رادراختیارداری
حتی ازپس این جامه های پاره وکثیف که دست نامردروزگارقداربرتنت روادانسته است.
الهم العجل فی فرج صاحب هذالامروخلصنابه یمن ظهورهو

]


نوع مطلب : انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : سعیدنمکی، وزیربهداشت، نان خشکی نمکی، بلایعنی!؟، حرم کرونا، بستن حرم کرونا، کرونا،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 8 فروردین 1399
(نامه ای به پسرحی نظرکرده ساکن جنوب مشهدمقدس بابهانه آغازماه شعبان معظم)
یاالجمیل.برادراگرخطابت کنم حماقت برابردانستن بااین کمترین رابه اول مقال اعلم کرده
وتاآخراین مقاله لنگ خواهم زد!؟پس چه بهترکه نعمت وجود تورابه چشم معرفت بزرگتر
ازخودیده وچنین سرفصل کلام گشایم:سلام آقازاده من!؟
نیک می دانی که ازکوچه جنب حرم رضوی وامام زاده محمد(ع)گرفته تاآنجاکه سوادمشهد
مقدس تمام می شودپی توگشته ام وامابرعکس زیارت هیچ  ازاین دل خوش هستم که
شایدآن آجرشکسته جوی کدروسیم های شل شده ازلهیب خورشیدوسرتخی دردوام تیرک
چوبی همسایه شمابوده باشند.
گرامی من اگرچه به عشق بازی خودراشهره می نمایم امااین توهستی که چنین مجنون
کرده وسرپادراقامه وادمه اش نگاهم داشته ای چه اگردست غیراینکه هست درکار بود
منصفانه رسوایی سرپیری بایدکه معنایش می کردم...
درست است که جای بچه نداشته ام هستی ولی ای بابا!؟به بازگوشی این نورس وجایگاه
رسیده ات ببخشای ودمی توجه به من بنما که هرچندذاتافرومایه امابه زر ورق دوست
داشتن پیچیده پیشکش شده است.مرامی شودبچه بازی نامیدویابه عارفی شهره کرداما
دراین میانه جنون گزیده ام که لیلاتوباشی وازپس  آن نگاه خمارو درآمیخته لاینفک با
زیبای محض خود به من شوک جوانی رفته رابازدهی...
راستی وقتی زاویه نگاه یارقائم شده درتواست نگارامن سگ که باشم که طمع درناموس
ومحسوس اربابم کنم وبه چشمی غیرغلامی نگاهت بیندازم!؟
ای ترک غارت گرمن تازی سخن مگوکه شان فرزندان سامی نیست وراضی فقط به لحجه
متدوال این سوی کوه قراریت باش چنانکه قریشیان پسندنددرتموززآذران ولب سوزامرداد
وبازگوبامن اگرغریبه باتونیستم که چه گفت این بارآخرباآن لحجه شیرین حجازیش دم
گوشت که به دادن سرنخی یازدن چشمکی ازبرای من فلک زده رضا نمی دهی!؟خوب
می دانم جای این حرفهااینجانیست امامی زنم نه برای شنیدن توکه به اذن حجت(عج)
سمیعی بلکه برای تمشیت خودم تاهمه بدانند وبصیرشوم هنوزدرخم یک کوچه ام منتها
وبسی شکرکه:سرشور(ازقدیمیترین گذرهای مجاورحرم امام رئوف رضای آل محمد(ع)است)نوع مطلب : مابعدالطبیعه، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : نزرکرده، پسرآسمانی، انسان عجیب، پسرمشهدی ضمینه سازقیام امام زمان(عج)، سیدخراسانی، غلام امام زمان(عج)، امام زمان(عج)،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 8 فروردین 1399
شهیدسیدمحمدباقرعلوی
(سلامتی نظرکرده شاهد جنوب مشهدمقدس وشادی روح نظرکرده شهید جنوب تهران!؟)
یاالشفیق.نوریان راازعالم زردرجمال چنان آفریدکه ازهرطرف برخط وخال که سنجیده
شوندبه اعدادخوش یومن چون 110یا313و...که درعلم جفربه روشنی معناشده دست
خواهیم یافت وناریان راامابر عکس هرچه سنجی ودربحرکنکاش سیمایشان غوطه ور
گردی حیرت ازطراریخته های ابلیس فام تورابه ترس ازجمع زدن چشمک های شیطنت
برپرده ذهن ورویت حقیقت ولدزنایی پس افتاده ازلقمه های حرام می کشد.
اماآه ازآن ساعتی که دست حماقت این  دورابه هربهانه درهم پیچدوممزوج روانه عرصه
زندگی فانی کند!؟چیزی که ازعالم زرتفکیک گشته وازتمایلش به حسب تبادل واپسین که
درقاموس خلقت است زنهارداده شده وامادودحاصل این مباشرت چنان بالارودکه نوررا
سیاهی درافتدلاجرم بلکه هربیننده رابه اشک چشم کشدوحال برحسب معرفت اوازبد
سوختن کنده ای که ماتحت این قاعله است یادلی که روی آن خوش کباب می شود....
راستی وقتی شمعی راپف می کنیم شعله اش به کجامی رودوپروانه درمتاف این مقام
گردکدامین قبله جدیدبال خواهدگشود!؟
دودولی باهمه بدی هایش واینکه قاصدخبررفتن نوربود آرام وخرامیده سمت بالاگرفت
وایضاپاسخ سوال اساسی من وماراداد!؟
وقتی حتی چنان شدکه چنین ازتونوری نمادونارهمه راسوزاندوروسیاهی برای زغالی
دررسیدکه صحن این تقابل رااعلم کرده است وشرافت آبنوسی خودرابه کثافت دیوسی
رسانده توهم بادودبالابگیرودرهمه حال خدای راسپاس گویی!؟چه بواسطه رویت نور
چه لمس ناروچه حس دودوالبته برائت ازآن که ضمینه سازتاریکی است هرچندچشم-
های نایل نشده به روشنی معرفت برعکس تعبیرش کنند....
دوداشک به تومی بخشدوتعقیب مسیرعودش وقتی درفضامحوشد.لااقل چندگامی از
صحنه جنایت فاصله ات بخشیده وشایددوباره به کاروان آن چشمک های تازه آمده
ازعالم بالابه این دنیای افن وفانی دررسیده ویکی راتارحمی پاک که آبستن چهارماه
طفلی صرفادرجنبه تن شریف است تعقیب نمایی وبازسایه ابری شوی برسرش جهت
تجلی بیشتر اووبارش بی امان توازدست جفای هرچه هیزم آتش وحتی دود!؟
چه اونیزعلارقم آن همه معرفت بخشی ازرسته جفاکاران است ولابددیدی که سیاهی
لشگردوزخیان شده بودومگرنه اینکه خلایق هرچه لایق....
(جان باباجان عنوان قسمتی ازکتاب عالم عجیب ارواح اثر آیت الله سیدحسن ابطحی-
خراسانی(رضوان الله تعالی علیه) است)
 


نوع مطلب : مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، آن نزرکرده!؟، عالم زر، آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی، السیدمحمدباقرالعلوی، کتاب عالم عجیب ارواح، سیدمحمدباقرعلوی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری(ره)
یاالحمید.آیت الله آشیخ مرتضی حائری(اعلی الله مقامه)ازمراجع تقلید فوق العاده عاشق امام -
رضا(علیه السلام)ایشان دو سه روز اگر حوزه علمیه قم تعطیل بود می‌رفت مشهد اگر بلیط
اتوبوس گیرش نمی‌آمد روی پیت حلبی ته اتوبوس می‌نشست تا مشهد این قدر مقیّد بود
وقتی هم که می‌آمد با یک شور و شوقی می‌آمد بعضی‌ها دیده بودند ایشان را که بی تکلّف
صاف می‌رفت در حرم یک جاهایی را با عبایش جارو می‌کرد که جارو کش حرم امام رضا(ع)
محسوب شود.ایشان می‌گفت:ما چهارده معصوم(علیهم السلام) را خلاصه کردیم در امام رضا-
(ع) هر موقع از کسی می‌پرسید مال کجایی می‌گفت:مشهد گریه می‌افتاد.حدود هفتاد بار
عمرش مشرّف شد.آخرین باری که از حرم آمد بیرون به یکی از شاگردانش با گریه گفت: این
دفعه‌ی آخر من است پابوس امام رضا آمدم.شاگردش گفت:از کجا می‌گویی؟ گفت:چون خود
امام رضا(ع) فرمود.شما دیگر نیا! ما می‌آییم به دیدنت! (حال چطور دیده بود نمی‌دانیم)
معلوم است که عمرم دیگر کفاف نمی‌دهد به زیارت امام رضا (ع) بیایم.آیت الله آقای مرعشی-
نجفی(ره) با ایشان یک قراری گذاشتند.فرزند آقای مرعشی می‌فرمودند:یک قرار گذاشتند هر
کدام زود‌تر از دنیا رفت به دیگری خبر بدهد پس از مرگ چه شد!؟آیت الله حائری زود‌تر از دنیا
رفت.آیت الله مرعشی ایشان را دید حال یا در خواب یا در چیز دیگری پرسید:از آن طرف چه خبر؟
آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر می‌آمد، رفت توی فکر و پس از چند لحظه، انگار که از
گذشته‌ای دور صحبت کند شروع کرد به تعریف کردن:وقتی از خیلی مراحل گذشتیم، همین که
بدن مرا در درون قبر گذاشتند، روحم به آهستگی و سبکی از بدنم خارج شد و از آن فاصله گرفت.
درست مثل اینکه لباسی را از تنت درآوری.
کم کم دیگر بدن خودم را از بیرون و به طور کامل می‌دیدم. خودم هم مات و مبهوت شده بودم؛
این بود که رفتم و یک گوشه‌ای نشستم و زانوی غم و تنهایی در بغل گرفتم.ناگهان متوجه شدم
که از پایین پاهایم، صداهایی می‌آید.
صداهایی رعب‌آور و وحشت‌افزا!صداهایی نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می‌کرد. به زیر
پاهایم نگاهی انداختم.از مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده بودند خبری نبود.
بیابانی بود برهوت با افقی بی‌انتها و فضایی سرد و سنگین و دو نفر داشتند از دور دست به من
نزدیک می‌شدند.تمام وجودشان از آتش بود.
آتشی که زبانه می‌کشید و مانع از آن می‌شد که بتوانم چشمانشان را تشخیص دهم.انگار داشتند
با هم حرف می‌زدند و مرا به یکدیگر نشان می‌دادند.ترس تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع
کرد به لرزیدن؛خواستم جیغ بزنم ولی صدایم در نمی‌آمد.تنها دهانم باز و بسته می‌شد و داشت
نفسم بند می‌آمد. بدجوری احساس بی‌کسی و غربت کردم.
با همه وجود از درون ناله سر دادم:
خدایا به فریادم برس! خدایا نجاتم بده! در اینجا جز تو کسی را ندارم….!
همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم.
صدایی دلنواز، آرامش ‌بخش و روح افزا و زیباتر از هر موسیقی دلنشین!
سرم را که بالا کردم و به پشت سرم نگریستم، نوری را دیدم که از آن بالا بالاهای دور دست به
سوی من می‌آمد.هر چقدر آن نور به من نزدیکتر می‌شد آن دو نفر آتشین عقب‌تر و عقب‌تر
می‌رفتندتا اینکه بالاخره ناپدید گشتند.نفس راحتی کشیدم و نگاه دیگری به بالای سرم انداختم.
آقایی را دیدم از جنس نور.نوری چشم نواز و آرامش بخش.
ابهت و عظمت آقا مرا گرفته بود و نمی‌توانستم حرفی بزنم و تشکری کنم؛
اما خود آقا که گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف را باز کرد و پرسید:آقای حائری!
ترسیدی؟من هم به حرف آمدم گفتم :بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی!
هرگز در تمام عمرم تا به این حد نترسیده بودم. اگر یک لحظه دیرتر تشریف آورده بودیدخدا
می‌داند چه بلایی بر سر من می‌آوردند.
بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم:راستی، نفرمودید که شما چه کسی هستید؟
و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من می‌-
نگریستندفرمودند:من علی بن موسی الرّضا(ع) هستم.
آقای حائری! شما۷۰ مرتبه به زیارت من آمدید من هم ۷۰ مرتبه به بازدیدت خواهم آمد،
این اولین مرتبه‌اش بود.بار دیگر هم خواهم آمد…!!
(السلام علیک ایها الامام الرئوف).منبع:https://www.instagram.com/p/BwPqwnzA3F5نوع مطلب : مذهب حقه تشیع، چهارده معصوم(علیهم السلام)، مابعدالطبیعه، مرجع تقلید، 
برچسب ها : مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، زیارت امام رضا، حائری زیارت، مراجع تقلیدشیعه، عالم ارواح، بعدازمرگ،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 7 فروردین 1399
فلسفه حجاب
الحمدالله ولااله الی هو
بنابرتفسیرسطحی بعض جماعت عامه ازآیات قرآن کریم پیرامون مسئله حجاب زنان این تنها
بانوان خانواده نبوی (ص)بودندکه بایدحجاب کامل می داشتندوامابقیه زنهای مسلمان چنین
اجباری برایشان نیست...
ولی تشیع قائل به این است که:
رسول خدا(ص)وجانشین برحق ایشان علی(ع)همینطورفاطمه زهراء(س)وزنانی ازپیامبراکرم(ص)
که ازصراط حق خارج نشدند(خدیجه وام سلمه وماریه قبطیه)پدرومادرمعنوی تمام مومنان هستند
ولذاتک تک شیعیان فرزندان ایشان حساب می شوند.
اگرازچنین منظری به آیات حجاب واحکام آن درقرآن مجیدنگاه کنیم این مسئله شامل تمامی مومنات
می شود.دقیقا برهمین اساس است که فقهاء شیعه فتوابه رعایت آن توسط همه بانوان معتقدبدین
مذهب حقه داده اند.
تاریخ شاهداست:هیچ یک ازائمه طهارین(علیهم السلام) اززندگی بیزاری نچست وطلب مرگ ازخدا
نکردندالادوموردوجالب اینکه هردوآن بامسئله حجاب گره خورده اند!؟
وقتی بنت نبی فاطمه(س) میان درودیواربودوازضرب لگدآن بدترازشیطان بازویش شکست این علی-
(ع)بودکه داشت قالب تهی می کرد...
روزی ازاسارت بازماندگان واقعه کربلامادرحضرت امام محمدباقر(ع)رامیان اسیران خاندان رسالت
برشتری سوارکردندوکم مانده بوددر برخاستن مرکب حجاب آن مخدره(س) کناربرودواین حضرت
سجاد(ع)بودکه بارویت چنین حالتی آرزوی مرگ داشت.
لعن الله قاتلیک یافاطمه الزهراء(س).وسلامنوع مطلب : مذهب حقه تشیع، چهارده معصوم(علیهم السلام)، انسان، 
برچسب ها : چراحجاب!؟، حجاب زن درشیعه، زن، مونث شیعی، امام علی(ع)، امام سجاد(ع)، اسیران کربلا،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
علی اکبرمهدی پوروسعیدحریری اصل
بسم رب المهدی(عج)
حضرت استادآقای علی اکبرمهدی پورجداازهمه مراتب والای معرفت وعلمی برای بنده
حقیریک ویژگی خاص دارندوآن هم زبانی مااست!؟درپس لهجه آذری این پیرمرد روشن
ضمیرصداقت خاصی موج می زندوباورحقیر این است هرچه مصیبت برسرنوع آدم می-
آیدریشه درحافظه ضعیف تاریخی اوداردوبس!؟
حاج آقای مهدی پور(دامت برکاته)محققی هستند که سالهای متمادی عمرشریف خودرا
درعلم رجال وتاریخ ادیان صرف کرده اند بخصوص وجوداقدس قطب دایره امکان حضرت
صاحب الامر(عج).ازخداوندمتعال وولی حی ناظرش(سلام الله علیه)جمیع مومنین ومومنات
طلب دعای خیردارم به جهت استمرارسایه این پدرعزیزبرسرفرزندان شیعه واحرارجهان.
(عکس دیدارسعیدحریری اصل بااین عالم ربانی رابه اسفند94ش درفوق متن مشاهده
می نمایید)الهم العجل لولیک الفرجنوع مطلب : حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، مذهب حقه تشیع، ایران زمین، چهارده معصوم(علیهم السلام)، روحانیت شیعه، قم المقدسه، 
برچسب ها : شیخ علی اکبرمهدی پور، کتاب اجسادجاویدان، علی اکبرمهدی پور، علی اکبرمهدی پوروسعیدحریری اصل، محقق شیعه، علمای تبریز، شیخ سعیدحریری اصل،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
امام علی(ع)
یاالعالی.نمی دانم چندبارگذرتان به موزه افتاده ودربخش نگهداری سکه هابوده اید!؟
چه غالب حکمرانان ازباستانهای دورتامعاصرما به نام خودمسکوکات ضرب کرده اند.
حتی آن سه خلیفه ناحق صدراسلام بنی امیه وفرزندان عباس و...(لعنت الله علیهم-
اجمعین)
امایک سکه ضربی برای علی بن ابیطالب وحسن پسرش (علیها السلام)وجودندارد!؟
علارقم اینکه درپی کیاست واقتصاددانی این مردبزرگ درتمامی حکومت پهناوراو که
پنج سال برآن سلطه داشت درعین سه جنگ بزرگ داخلی فقروفحشارخت بسته بود
وانتشارپول جدیددرملکی چنین با اقتصادی خوب طبیعی است.
امیرالمومنین(ع) فارغ ازهرخودنمایی این کار نکردوهزینه ای تازه روی دوش بیت المال
مسلمین ننهاد...
بازهمه حکومتهاکم وبیش ساختمانی رابه نام خودبناکردندیالااقل مقبره ای... اماپسر-
ابوطالب(ع)آن راهم ایجادنکرد.
تنهایادگاربه جامانده ازریاست اوتاحال نخلستانهای اطراف مدینه النبی(ص)وکوفه است
وچاههای آب که بادست خودقوام بخشیده بود
آری یکتااثربرجامانده ازپنج سال عدالت وی آب وآبادانی درمظهرنهال است
ومگرنه اینکه سبب هبوط آدم(ع)به زمین میوه ای ازشجربهشتی شد!؟خدابادرخت برای
نوح(ع) کشتی ساخت.
ازدرون آن باموسی کلیم الله (ع)سخن گفت.درجواروبه کمک درخت عیسی(ع)ازمریم-
(س) درخاک بهشتی کربلابه دنیاآمدوستون حنانه یعنی تنه درختی که مصطفی(ص)
برآن تکیه می داددرفراغ حضرتش نالیدواهل بیت(علیهم السلام)درلسان الله متعال
شجره طیبه خطاب شدندواما دوره ای که آن واپسین ذخیره خواهدآمد....چنان بارانی
باریدن گیردکه صحرای خشک میان حجازوعراق هم سرسبزوپرازدرخت شود!؟
بله ای ابوتراب:گذشته عمرنخلهابه جستن نشانیت...نوع مطلب : روشنفکر، چهارده معصوم(علیهم السلام)، مذهب حقه تشیع، 
برچسب ها : امام علی(ع)، درخت، سکه موزه، یاعلی، خلافت علی(ع)، مارقین قاسطین ناکثین، امام حسن(ع)،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 6 فروردین 1399
مرحوم دکترصادق طباطباییمرحوم نداآقاسلطان
یاالصادق.رحمت خدابرمرحوم دکترسیدمحمدصادق طباطبایی نکته عمیق وزیبایی را
درجوانی به من یادآورشدندکه تاامروزوآخرین دم زندگی انشاء الله ازذهنم نمی رود.
می گفت:حکومت ونظام حاکم برهرکشورآیینه تمام قدم ملت آنجااست!؟
یعنی ضعف وقدرت درحکمرانان رابایددربین مردم عادی یافت ودرمان کرد!؟
وقتی حوادث تلخ خردادسال 88ش درایران رخ دادقربانی اول وآخرشهروندانی مثل
مرحومه نداآقاسلطان بودندوبس.چه آقایان احمدی نژادوموسوی که دوقطب این
درگیری حادحساب می شدندتاهم اکنون وبعدیک دهه نیزتشریف وتاثیرخودراحتی
درعرصه حادسیاست کم وبیش دارند.
تحریک وصابون زدن زیرپای مردم عوام به سمت پره های تیزسلیقه وجریان حاکم
عادت روباه صفتانی چون بی بی سی انگلستان است وبس.
کسی که واقعاملت خویش رادوست داردوخواهان اصلاح وضع آنهااست ازموضع
بالاوپدرانه به ایشان نگاه می کند.درگیرباکارگزان سیستم حاکم وحتی مخالفان آنها
نیست.چون همتش تماماصرف تربیت وارتقاء فرهنگ جامعه می شود.
یک خلق آگاه وبامعرفت هرگزحکومتی نالایق وکم توان هم نمی تواندداشته باشد
هم امروزژاپن درشرق وسوئددرغرب عالم شاهداین ادعااست.
سیاه ترین شب تاریخ به تعبیرزیبای آیت الله طالقانی(ره)درتفسیرش پرتویی ازقرآن
حکومت ابوبکروعمربود.اماآزادده ترین انسان ادواربشریت ونفس پیغمبر(ص)یعنی
مولاعلی(ع)حتی به آنهاهم مشورت خیرخواهانه می داد وتاروزی که شعورجمعی
ساکنان مدینه النبی(ص)کم وبیش بدان رتبه بالانرفته بودکه به درخانه اش سرازیر
شوندسمت کرسی خلافت ظاهری نرفت.هرچندازدم اول آفرینش ودرقاموس خدا
این جایگاه جهت اوتعریف شده بود.
شیریزدان قوت پروردگارلافتاالا علی لاسیف الا الذوالفقارنوع مطلب : مرجع تقلید، روشنفکر، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : مرحوم دکترسیدمحمدصادق طباطبایی، مرحومه نداآقاسلطان، جمهوری اسلامی ایران، مرحوم آیت الله سیدمحمودطالقانی، حکومت امام علی(ع)، شیعه:مذهب سیاسی، اصلاح طلبی ذاتی روحانیت شیعه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
آیت الله کهنمویی وشیخ سعیدحریری اصل
یاالصانع.تصویرفوق این متن ملاقات حقیرباحضرت آیت الله حاج سیدعلی کهنمویی(دامت برکاته)
درتابستان1396ش وپس ازغریب بیست سال دوری که به علت بیماری وعلارقم همشهری بودن
ماکه دیدارامکان پذیرنمی شدتوفیق تشرف محضراین عالم ربانی رایافتم.آقای کهنمویی درصحبت
باحقیر تاکیدداشتند:سرمایه عمررافقط وبه غیرمبحث تامین نیازروزانه بایدربالابردن شناخت خود
ازقرآن وسنتی نبوی بکاربردکه عترت نیززیرمجموعه آن تعریف می شود
ایشان ابرازرضایت داشتند:خداراشکربینای مرابهبودبخشیدوناخوشیم راکاهش داد!؟چون دراین
دنیادل مشغولی بهترازکتاب خواندن ودانستن بیشترندارم ونمی خواهم.
الهم احفظ هذاالعالم به حق شیخ اهل ائمه جعفربن محمدصادق(ع)نوع مطلب : روحانیت شیعه، مرجع تقلید، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : سیدعلی کهنمویی، مسجد63ستون بازارتبریز، علمای تبریز، آیت الله سیدعلی کهنمویی، نعمت سلامتی، وظیفه طلبه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 6 فروردین 1399
یاالصادق.یکی ازدوستان درباره آقای حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی دانشمندازبنده
پرسیده است!؟البته اوجواب خصوصی می خواست اماچون برچنین پاسخی شبهه غیبت هم
واردهست وماانشاء الله ازموضع صرف ارشادحرف می زنیم به شکل یک پست مستقل ازاین
وب شرح می دهم.ایشان ازنظراین کمترین خطیب عالی است منتهادلیل هم براستنباط و
حلاجی ضعیف مسائل یانگاه نداشتن حدودوحرمت افرادبه شکل ارزنده هم ازوی رویت شده
است!؟بقول یکی ازعلماء همچنانکه به یکباره تن صدایش وسط سخنرانی بالامی رود.روزی
کسی راشایسته توجه وشرف یابی تشخیص داده ووقت دیگرکنایه بارش می نماید:همه دعوا
برسرلحاف ملااست!؟(آیت الله سیدصادق حسینی شیرازی)
به تازگی کلیپی ازوی درفضای مجازی منتشرشده باموضوع پاسخ گویی به روده درازی عبد-
الحمیدزاهدانی که دراوج کثافت کاری وجفابااستنادبه فعل بستن درحرم رضوی قم و...به حکم
فلان حکومت وبابهانه جلوگیری از شیوع کرونامرام مذهب شیعه راغیرکارآمدجلوداده وباتخریب
دیگران دنبال شخصیت سازی جهت وجودتهی فکرواندیشه ضاله خوداست.
آقای دانشمنداما اولابامثالی واقعا سطح پایین ونپخته درباب انداختن تسبیه به زمین ومهدی
بده خدابده پیش رفت!؟چون وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا.اصلا نبایدبه شیوه
دشمن به دفاع حق پرداخت واین رانمی شودزیرمجموعه برخوردبقول چپهادیالیتیک امثال
حضرت ابراهیم(ع)ومارکس و...جازد.عامه باغیریت سازی زنده است!؟یعنی اگرحضرت صادق(ع)
فاقدتوان ماورائی می دانددلیل براین نیست که چنین اثرشفابخشی جهت کعبه جبرئیل و...قائل
باشد.هرچنددرتمام متون دینی ازقرآن تاکتب صحیح خودشان خلاف این موضوعات آشکاراست.
به جریان مباهله که آیه صریح وحی می باشدمگرنبی(ص)نمی توانست خودبه درگاه الهی دعا
کرده خواهان نابودی یاهدایت مسیحیان نجران شودپس چرادست دختردونوه ودامادش راکه
قرآن درهمان جا پسرپیغمبر(ص)خطابش می کندگرفت وبه میدان جدال آورد!؟یاوه گویی و
بی خردی عمدی امثال عبدالحمیدرابایدبامشت محکم آیات خدایی جواب دندان شکن داد
که خوداین ملعوم الحال چون خوارج نهروان برنیزه زده وبلای سربرده است.
بازآقای دانشمندهم به خطارفته فعل بستن مسجدالحرام بعدازواقعه سقوط جرثقیل ومرگ
بعض حجاج راجهت توجیه تعطیلی حرم امام رضا(ع)بانشر موضوع کرونادرایران مقایسه
می کند!؟اما همان طورکه قبلاهم عرض شد:وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا
مهدی دانشمندفاقدآن بصیریت لازم هست که قاری واهمیت دهنده به مبحث عظیم نقش
جسم امام درشفا بخشی باشدوباتوصیه به زیارت دورخلاف رویه یک روحانی سنتی چراغ
سبزبه باورمندان مرام ایدئولوژیک مذهبی ووحدت وجودی نشان می دهد.آقای دانشمند
برعکس باورشما نفس درودیوارحرم معصومین(علیهم السلام)هم طبق نظرسیدالفقهابروجردی
وحاج شیخ عبدالکریم حائری و...(رضوان الله علیهم اجمعین)شفابخش است حتی درحق
بعضی ازمخالفین منهج آل الله(علیهم السلام)
القصه:شایدیکنفرروی تعصب صرف مذهبی وبادیدن فیلم فوق متن دردفاع ازعبدالحمیدیا
دانشمنددرآیداماطبق بزرگ آموزه علوی بیش وپیش ازهمه بایدعقل خودراملاک قرارداده
درچنین مسیری درک کنیم :فعل ملای عامه مذکورحمله ناجوانمردانه وواکنش آخوندشیعه
روبروهم دفاع تاحدودزیادی ناشیانه ونه درشان آن انوارتابناک عرش الهی است.
وخلاصه بقول مرحوم دکترعلی شریعتی:اگردرصحنه نیستی هرکجاکه می خواهی باش چه
درخانه به شراب نشسته باشی وچه درمحراب به نمازهردویکی است....(نقل به مزمون)نوع مطلب : مذهب حقه تشیع، سقیفه بنی ساعده، ایران زمین، چهارده معصوم(علیهم السلام)، انسان، روشنفکر، روحانیت شیعه، 
برچسب ها : مهدی دانشمند، عبدالحمیدزاهدانی، کروناحرم، زیارت، کرونا، شیعه وسنی، مذهب عاقلان،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شهیدسیدمصطفی خمینی
یاالصابر.خاکفرج قم که این روزهابه نام امام موسی صدرخوانده می شودازآن دست محله
هااست که به علت پستی زمین وآبگرفتی درصورت سیل و...جزء مناطق فقیرنشین شهر
شناخته شده است.حال باخودحساب کنیدکه درحدود70سال قبل چه وضعیتی داشته و
وجودقبرستان فعال وادی السلام درآنجا چگونه این حالت فقیرنوازی راتشدیدکرده بود.
مرحوم جدماآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی روزی درخدمت سیدنا آیت الله حسین-
بروجردی(ره) بودندکه آقایی به نام کرمانشاهی شرفیاب می شود.ایشان قطعه وسیعی
ازوادی السلام راباهمراهی چندتاجردیگرخریده تعدادی قبرجهت کس وکارخودبشکل مقبره
برداشته ومابقی رابه آقای بروجردی می سپارد. حضرتش هم آن قمزارهاراوقف شاگردان
نمودووقتی سندیکی دردفترمخصوص برای پدربزرگ بنده ثبت شدفرموده بودندهمچنانکه
دردنیاباهم  بودیم دوست دارم درجوارحضرت معصومه(س)به این شهرمقدس دفن شویم
وانشاءالله روزرجعت صاحب الامر(عج)ازناصران باشیم وحتی درک مجددیکدیگرنماییم.
بعدهاآقای ازتجارآذربایجانی زمین مجاورآن راخریدوبه مرحوم آیت الله سیدمحمدکاظم -
شریعتمداری(ره)بخشیدآن مرجع راحل هم مکان راوقت قبرستان نمودکه تحت عنوان باغ-
رضوان شناخته شده وبرعکس وادی السلام که دردهه های اخیرباخاک یکسان شدهنوز
مقبره هایش سرپااست.
این وضعیت سبب گشت جدمابیشتربه وادی السلام سربزنندچون منزل دوستش مرحوم
آیت الله حسینعلی منتظری هم درخاکفرج بود(ایشان بعدانقلاب به بیت خیابان شهید
محمدمنتظری کوچه دوازدهم)منتقل شدند.لذادرهمسایگی حاج شیخ حسینعلی(ره) منزل
کوچکی خریداری کردوبعدازظهرها حتی شایددیروقت مباحثه وجلسات علمی داشتند.
آقایان طالقانی ودخترش اعظم خانم جناب اشراقی مرحوم سیدصادق طباطبایی وابوی
محترمشان هم به آنجارفت وآمدداشته اندوازجمله شهیدسیدمصطفی خمینی.
روزی روحانی مسن وبیماری مهمان منزل آقای منتظری بود.او سرجریانی که جهت بنده
جزئیات آن پوشیده است باآیت الله خمینی دچاراختلاف شدیدمی شود!؟این مردمدام
آقامصطفی راخطاب قرارداده وطشرمی زد:بابات چرااینجوری است به من جفا کردو...
شیخ مصطفی باصبربه حرف وی گوش داده تحملش کرد.آخرسرموقع مباحثه پیرمرد
متوجه می شوداین پسرواقعامجتهداست ونظراتی مستقل ازپدرخوددارد...درنهایت کار
به آنجامی کشدکه شروع به دلجویی ازآن مرحوم کرد.آسیدمصطفی اماخندان جواب
می دهند:ببین حاجی من فقط همین یک باباراکه ندارم!؟حاج شیخ عبدالکریم حائری(ره)
ازطرف مادربابای من است اصلاحضرت آدم(ع)هم بابای همه مااست و...
متاسفانه همان نگاه تک بعدی برخواسته ازجهالت که مرحوم سیدمصطفی رامی رنجاند
اکنون وعلارقم گذشت بیش ازنیم قرن ازآن ماجرابسیارهم گسترده ترشده!؟ کافی است
حقیراسم یک شخصی رابااحترام یابرعکس ببرم برخی فرصت طلبان چنان همه کس وکار
حتی آبرویم رابه ایشان سنجاق خواهندکردکه بیاوببین.
یکی ازطلاب آن دوره که اواخرعمردرتبریزمی زیست وباتعمیرساعت کوکی روزی خودرابدست
می آوردسال77ش یعنی زمانی که بیش از80سال سن داشت به اینجانب گفت:مدتهاقبل
ماجرای باغ طوطی تبعید ترکیه و مرجعیت خمینی پدرآقای سیدکاظم شریعتمداری(ره)
باسیدمصطفی خمینی جوری باعزت حرف می زدندکه حساب کارومراتب والای عملی ایشان
جهت ماحاضران آشکارمی شد(رحمت الله علیهم اجمعین)

نوع مطلب : آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، ایران زمین، مرجع تقلید، روحانیت شیعه، آیت الله حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)، قم المقدسه، 
برچسب ها : مرحوم آیت الله حاج شیخ حسینعلی منتظری، وادی السلام قم، شهیدسیدمصطفی خمینی، مصطفی خمینی، مرحوم آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی، مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
کتاب سوزی شیخ عباس تبریزیان
یاالحدید.طب کلاسیک منطبق برهنجارهای سکولارحاکم براکثریت دنیاداروی جدیداکشف
شده راجهت آزمایش تنهابه روی افرادی که تعهدکتبی ازبرای عدم شکایت درصورت بروز
عوارض جسمی وروحی حاصل ازمصرف آن داده باشندمجازمی شمرد.
وقتی آقای شیخ عباس تبریزیان یکی ازکتاب های برجسته این سبک درمان رایج دردنیای
امروزراتنهابخاطرترویج طب اسلامی به آتش کشیدغافل بود هرعلم ناقص ومنحرف جنبه
مثبت ولوجزئی نیزداردودرشان یک معمم وپیرواهل بیت(علیهم السلام)نیست که بدین
ماجراهابی توجهی نشان دهند.اماتبریزیان بابی اعتنایی بدین ظرایف ویاددادن این موضوع
به شاگردووردست خودکهنسال سبب شدکه فوت یک مریض کرونایی مدت کوتاهی بعداز
عطرمالی شدن لب ولوچه مرحوم  توسط شیخ کهنسال رابهانه توبیخ وحبس وی کنند...
یادبگیرم باتحقیرشخصیت دیگران اسباب بزرگی خودرافراهم نکرده ایم بلکه دریچه دره
عمیق سقوط رابرروی خودمی گشایم وبس.
والبته که حساب سنت امامان وانبیاء(علیهم السلام)درباب اقامه دین وشعائربه شعاروافعالی
چون:لااله الی الله و...بحث جداوتبصره این مبحث است.به امیدباران وصلح
نوع مطلب : روشنفکر، انسان، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، 
برچسب ها : کهنسال عطرکرونا، شیخ عباس تبریزیان، کرونا، کروناویروس، طب سنتی، سنت ومدرنیته، داروی آزمایشی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 5 فروردین 1399
یاالناصر.درفیلم فوق متن شاهدجسارت حسن عباسی به کوروش کبیر(ره)ونفس حوزه
پرافتخارشیعه هستیم!؟این آقاوتفکرایدئولوژیک مذهبی اوکه هم اکنون یک شق حاکمان
مارابه خوداختصاص داده اندملاک برداشت های خویش رابه تعبیرزیباوبلند دکترصادق-
زیباکلام(حفظه الله)ناقص وباجمع کردن اطلاعات طبقه بندی نشده وبقول عوام ازهرچمن
گلی گردآورده وباچاشنی تحریک احساسات مذهبی یامقدساتی چون خون مطهرشهداء
انقلاب اسلامی وجنگ باصدام ملعون وحزب بعث عراق به خوردملت می دهند...
درحالی که قرآن کریم زیرکانه قضاوت درباره گذشتگان مخصوصاادواردوررابه آیه:قل سیرو-
فل الارض عدوت داده است!؟چراکه حافظه تاریخی هرملت وبهتراست گفته شودبخش
ناب وغیرتحریف شده آن درهمین نشانه هاوآثارباستانی تجسم می یابد.
والبته این شیوه عمل معمم شریفی چون آقای شیخ مهدی دانشمنداصفهانی بعنوان
دانش آموخته حوزه علمیه وبخش متین ازنهادقدرت کشوراست.
واقعاکه:خلایق هرچه لایقنوع مطلب : مذهب حقه تشیع، ایران زمین، قرآن کریم، روشنفکر، انسان، 
برچسب ها : دکترصادق زیباکلام، شیخ مهدی دانشمنداصفهانی، حسن عباسی، ایدئولوژیک مذهبی، کوروش کبیر، ایران باستان،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یگان ویژه
یاالمجید.گسترش شیوع کروناویروس درایران حقیقت های تلخی ازسوء مدیریت اجرایی
درکشورراآشکارمی کند!؟درابتدای سخن به صراحت بایدگفت:مرادازاین حرفها کوبیدن نفس
نظام سیاسی حاکم نیست شکل مدنی حکومت بافعل وانفعالات داخل آن دوچیزجدااست
که چندشبکه ماهواره ای خارج گودنشین به حسب عقده های سیاسی همینطورعلایق باطل
وگرایشات خطرناک خودبه فرق انحرافی چون بهاییت و...ودرعین حال سوء استفاده ازسواد
جمعی متاسفانه پایین جامعه مقصدکه ایران باشدبرطبل آن می کوبند.
حاکم هرکه باشدوقتی دیدمنتقدبنای سوء وقصدساقط کردن وی رانداردبه نصایح مصلح کم
یازیادمتمایل خواهدشدوالبته بسی جای سعادت.
مشکل امثال سیدجمال الدین اسدآبادی امیدبستن به اصلاح راس نظام قاجارنبودبلکه تنها
بدین شیوه قناعت کردن اوموجب شدنقش سازنده ای چون امثال استادش سیدقطب و...
ایفانکند.سیدجمال ازسرضعف درباورهای شیعی متدآزمایش شده دریک کشورعامه مذهب
رانعل به نعل به کشوری غرق ولای آل الله (علیهم السلام)انتقال دادوالارقم صحت بنیان
اندیشه اش درعمل ترفی نبست.
نکته ای که مرحوم آیت الله طالقانی(ره)برعکس اووعلارقم حضورمشابه درمملکت مصربه
بازگشت وطن ودرعین تلاش جهت ایجادرابطه عقلانی بابخش متین حاکمیت شاه که در
جریان عضویت به حزب نهضت آزادی ایران تجسم یافت هرگزموضع ارشادخودرادرسطح
راس نظام حاکم پایین نیاوردوهماره پدرانه حتی فرزندان مارکسیست ولی صاحب انسانیت
خویش راازآن بهرمندنمود....
حال ذیل چنین تعریفی مابه همه ایران دوستان وطالبان حفظ تمامیت الارضی کشورازدرون
تابیرون نهادقدرت هشدارمی دهیم داخل نمودن ارتش ونیروهای مسلح به مبحث مقابله
باشیوع کروناسیاست چندان منطقی نیست وممکن است ساختارآن نهادمحافظ مرزهارا
دچارمشکلات اساسی کند.ای کاش ماشین های پلیس ضدشورش که اکنون درخیابان های
تهران مشغول ضدعفونی کردن معابرهستند درهمان اوایل اسفندماه 98ش بااجبارمردم به
خانه نشینی حتی شلیک تیرهوایی و..درعین افزایش یارانه های نقدی بصورت مقطعی کار
رابدین پایه نمی کشیدکه یکی ازستون های استوارامنیت ملی دچارچالش سازمانی باحمله
این ویروس منحوس  شودواربده جویان رسانه های معاندملیت ومذهب رسمی مابه صراحت
این سخن سخیف رابه زبان آوردندکه: به کشتن دادن مردم باکروناسیاست جمهوری اسلامی
جهت کاستن ازنان خورویارانه بگیراست...یپاینده بادارتش ایران...نوع مطلب : ایران زمین، انسان، روشنفکر، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، آیت الله سیدمحمدطالقانی(ره)، 
برچسب ها : ارتش ایران، مرحوم آیت الله سیدحسین بروجردی، کرونا، یگان ویژه، سیدجمال الدین اسدآبادی، ارتش کرونا، مرحوم آیت الله سیدمحمدطالقانی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 5 فروردین 1399
یاالشاهد.وازنصایح امام همام(ع) است درخطاب بابرادرزاده خویش جناب عبدالله بن-
جعفرتیار(ع)که ازایشان می خواست تاباجماعت معاویه وگروه وقت مسلط برشام مدارا
پیشه کندچنانکه سنت غالب سیاست پیشگان تاریخ است حتی درصورت عدم رضایت
قلبی اززیردست وبه شرایط ضرورت..
حضرتش امادرپاسخ تکلیف خویش راازآن منطق روشن وعقلانی بصورت خاص جداکرده
فرمودند:(نقل باحاشیه وبه مزمون)ای عبدالله هرگاه تویاچون تویی(مرادمومن ومجتهدغیر
معصوم می باشد)به مسندخلافت مسلمین نشستی جای ملامت نداردچنان کردارکه گفتی.
اماازمن چنین نخواه چون خداگواه است توان این حکومت رانه دردوام آن برکه برانداختن
پرده تزویرازچهره سه گروه ناکثین مارقین وقاسطین صرف خواهم کردتاآیندگان اگربه اقامه
قسط جمعی ومسیرجامعه بی طبقه توحیدی متمایل شدندجهت شناخت سره ازناسره
زشت وزیباهم ملاک عملی روشن داشته باشند...
راستی کدام حاکم رابه طول تاریخ سراغ داریدکه چون علی بن ابیطالب(ع) آموزگاری خلق
رابرمهتری وتاج داری خود ارج شمرده باشدوبادرک وظایف امامت خویش آن رافدای
مصلحت اندشی دوروزدنیانکند!؟
علی امام من است ومن غلام علی.....................................هزارجان گرامی فدای نام علینوع مطلب : روشنفکر، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، مذهب حقه تشیع، 
برچسب ها : ولایت علی(ع)، حکومت علی(ع)، عبدالله بن جعفرطیار، معاویه، عمروعاص، الگو، امام علی(ع)،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
حضرت آیت الله العظمی شیخ حسین وحیدخراسانی
یاالشاهد.برقتل توفقیه دورغین بدادرای.......................ای کشته شیوخ مقدس نماحسین
سخنانی از آخوندسیدرضامیرعمادی دروب آپارات اعلم نموده اندکه به ذیل این متن قابل
مشاهده است:
لطفا به جملات اوبه این ویدئو دقت ممتد فرمایید:اولاشرح حال پیغمبری رادر صحت
بستن درحرم امامی بابهانه شیوع کروناویرس به ایران شاهدمی گیردکه نزدعامه مذهبان
رتبه دومی ازنخستین پایین تراست وبه شیعه برعکس!؟
یعنی درباورماامام ازنبی اولااست ولذا آوردن مثال ازصغیرجهت دفع موردکبیرعین حماقت
ونشانه انحراف عقیده وموازی شدن باسنی مسلکان توسط این طرف است وبس.
ثانیا:شهادت امام هم بازجنبه تقدیری داردوحجاب نمودنش برای فراموشی ازبیشمارشفا
وزندگی بخشی حضرت به دوره حیات وممات ظاهری بعدآن ازیک روحانی شیعه ستوده
نیست وآدم رایادرفتاررندانه ملایان عامه می اندازد.
اصلاروایت صحیح سندداریم که حضرت هادی(ع)علارقم سختگیری بنی عباس درزیارت
کربلاوقتی بیمارشدجهت شفاکسی رابه آنجافرستادتادعایش کند.
دست آخرتیرخلاص رازده ومی گوید:قانون الهی این است که توکارت رادرست انجام بده
ماهم کمکت می کنیم!؟این هم بازعین منطق جماعت عمری است!؟
درحالی که شیعه آن گونه که به ماازبزرگانی چون سیدنابروجردی خویی و...رسیده حتی اگر
به خلاف رفته غلط عمل کندبازازجنبه عف ونزدخدابه نهایت فرجام دربهشت ساغوره که مقام
فرشتگان بالادست است جامی گیرد.چون ملاک عمل نیک نیست واولویت اقراربه ولایت
اولیاء الله می باشد.
یک همچنین تفکری درایران امروزغالبا به مذاق هسته سخت قدرت سیاسی ماخوش آمده
وازسرجزم اندیشی وحدت خارج قاعده وغیراستراتژیک باعامه مذهبان درحال تبدیل جمهوری
اسلامی ایران به حکومت اسلامی مدنظرخویش وباب میل وموازی دوستانشان مثل اخوان-
الشیاطین مصرهستند.ماازاین جماعت تبری کرده محل رجوع خویش رافقهایی قرارمی دهیم
که برصراط عدالت وطی طریق هدایت شهره هستند.
الهم احفظ مرجع الدین امام المسلمین شیخنا حسین وحیدالمسماء به خراسانی
(جهت مشاهده فیلم موردبحث دروب سایت آپارات کلیک شود)نوع مطلب : روحانیت شیعه، روشنفکر، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، 
برچسب ها : سیدرضا میرعمادی، میرعمادی، زیارت، کروناحرم، بستن حرم کرونا، آیت الله حسین وحیدخراسانی، بی سواد،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 5 فروردین 1399
الکل قاچاقتشییع جنازه پاسدار
یاالمجیر.بسیارکس وازسرخوددرمانی عجولانه درایران امروزکه مشغول دست وپنجه نرم
کردن جمعی باکروناویروس است به خوردن مشروبات الکی والبته ازسرناشی گری جنس
نامرغوب صنعتی آن روی آورده وتلفاتی هم داده اندکه درراه است شانه به شانه فوتی-
های کرونادرمملکت بزندآن هم درعین حرام بودن شرعی چنین نوشیدنی هایی....!؟
سرداری ازاعضاء برجسته سپاه پاسداران ایران به نام اسداللهی فوت می شوداماازتشییع
عمومی جنازه او با بهانه بست کروناتوسط عناصرروابسته به وزیروقت بهداشت که مسئول
رسمی جلوگیری ازگسترش ویروس به کشوراست جلوگیری نشد!؟
القصه:دراین مملکت وانگارتنهادیوارنفس مذهب حقه شیعه علارقم داشتن اکثریت نفوس
وقیدشدن بعنوان آیین رسمی به قانون اساسی کوتاه بوده ومخالفت دربستن درب بارگاه
اولیاء وی بابهانه انتشارویروس است که بازتاب جهانی درسوشیال مدیاهای نظام حاکم و
اپوزسیون منتقدآن می یابدوباورمندان به چنین پنداری بیش ازهمه موردملامت افکار
عمومی قرارمی گیرند!؟لطفا آخوندموجوددرفیلم ذیل متن رارویت فرماییدچه جسم منور
اولیاء خدا(علیهم السلام)که ازداروهای خاص درباورشیعی است رادرحدیک دوای معمولی
پایین می کشدتاتوجیه گربستن آن مشاهدمتبرکه بابهانه کروناباشد!؟بله بایدبی پرده گفت:
دیوارمذهب دراین مملکت کوتاه است وعامل تخریب تدریجی آن هم پرپوگاندای مشترک
نگاه صرف ایدئولوژیک به دین وفرق انحرافی چون بهاییت وصهیونیسم می باشندوبس.
برقتل توفقیه دروغین بدادرای......................................ای کشته شیوخ مقدس نماحسیننوع مطلب : روحانیت شیعه، روشنفکر، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : بستن حرم کروناویروس، الکل خوردن کرونا، کرونا، کروناویروس، جامعه ایران کرونا، مذهب شیعه درایران، جسم امام دوای اعظم است،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
آقای دونالدترامپ
ریاست محترم جمهوری وقت ایالات متحده امریکاجناب آقای دونالدترامپ
بادرودوادای احترام به ملت بزرگ وکارگزارمدنی آن کشورشکوهمند
صاحبان سلایق سیاسی ووابستگان به دواردوگاه جهانی چه وزیرخارجه دولت
مطبوع شماجناب آقای مارک پومپئو وچه اقمارومرکزپرگارمخالف باسیاست-
های ایالات متحده منشاء نشروبروزکروناویروس رابه دیگری نسبت داده ودر
غبارتندوهماره عرصه سیاسی توگویی این علت واقعی قصه است که روی آرامش
رابیش ازهرزمان به خودمی بیند....
اماازآن جهت که این شهروندغیرسیاسی ساکن کشوری درحال حاضرمشغول
جنگ سردباشمایعنی ایران می باشدوایضاءازکلیت چنین دایره ای بیرون است
خواهشاواگراقدام عملی دربرپایی جنگ بیولوژیک یافرستادن سواریخ وپهباد-
های جنگی خویش به سمت طرف موردنظرومتخاصم داریدلطف فرموده و
یک خط فرضی امادرراستای عمل دوراین بنده وبشمارشهروندعادی که چون
حقیرمی اندیشندرسم شود!؟چه تاآنجا که مطلع هستم برطبق قواننین مدنی
آن کشوربزرگ مردان وبانوان روحانی ومبلغان غیرسیاسی مذاهب گوناگون
ازابراهیمی تاغیره نه تنهامشمول رعایت اجتماعی بلکه حمایت مادی دولت-
های فدرال جهت نشرعقایدخودقرارمی گیرند.
درپایان ضمن احترام مجددازباب توجه به این مطب خواهان سلم متقابل
فردی درک عقایدجمعی جهت جهانیان وطبعاکاهش شعله نبردبه گیتی هستم.
سلام برابراهیم سامی موسی عبرانی وعیسی ناصری محمدعربی صلوات علیه وآلنوع مطلب : روشنفکر، انسان، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : دونالدترامپ، رئیس جمهورامریکا، امریکا، کرونا، سکولاریسم، تحریم ایران توسط امریکا، ایرانیان غیرسیاسی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 4 فروردین 1399
آیت الله سیدعلی خامنه ای
یاالسلیم.مقام عالیقدرراس نظام مستقرجمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سیدعلی-
حسینی خامنه ای(حفظه الله)
سلام علیکم ورحمت الله.پیروپیام نوروزی معظم له دررابطه بانقش شیاطین جنی درنبرد
بیولوژیک اخیرکه نوک پیکان حمله رابه سمت ایالات متحده آمریکانشانه گرفته ایدضمن
احترام بی نهایت به شخصت شخیص حضرت عالی بعنوان طلبه ای صرف و رعیتی
مستضعف که سررشته تخصصی درمسائل سیاسی نداردوازسربی بصیرتی که خودنیزبدان
اقرارمی ورزدصرفا ودراین خطاب باآن بزرگواربه یک سوال ومسئله طلبگی بسنده کرده است
تقاضای عاجزانه ازباب پاسخ کریمانه دارد:طایفه بنی جان ازرسته کافران نسبت به ذکرنام
مبارک باری تعالی درمحل حضورواقدام خودحساسیت وضعف داشته وبابیانش توسط
بندگان بخصوص مومن حقیقی متواری می شوند.راس مطهروشریف حضرت اباعبدالله-
الحسین(ع)هم طبق بعض روایات قوی سندنزدعلماء امامیه مصداق اسم اعظم خدای
متعال است وطبعا جسم مطهرآن بزرگ مردتاریخ بشریت وتن متصل به اصلاب شامخه
والرحام مطهره اجدادوفرزندان معصوم ونظرکرده حضرتش نیزدرچنین زاویه مبارکی قرار
دارند.حال سوال اصلی اینجااست که:مطابق حکم شماوباعنوان مقابله بانشرکروناویروس
درب بارگاههای منوره شیعه که طبق توصیف این طلبه کمترین درسطورفوقانی همین
متن وطبعابزرگترین عامل مبارزه باکنش های منفی ابلیس وفرزندان جنی منحرف وی از
جهت حضوراجسادمطهراولیاء الله(علیهم السلام)حساب می شودبسته شده است!؟
آقای خامنه ای بنده حقیرشخص چاپلوس یاعنصرسیاسی مخالف شمانیستم که هرچه
ازدهان ودست مبارک صادرشدرابه هزارویک بهانه تاعرش اعلابالابرده یابه خاک ذلت بمالد
وطبق فرمایش شما درابتدای اسفندماه99شمسی وباموضوع انتخابات مجلس شورای -
اسلامی که:نقدمصلحانه حتی درباب فردخود راجایزمی دانیدبه طرح چنین سوالی اقدام
نموده ودرنهایت بافرض این دست مسائل است که درجنبه فقهی آقایان دیگری رااعلم
بروجودمبارکتان تشخیص داده وازآنها تقلیددرفروع دین راپیشه کرده ام.امادرمقام عمل
وحرمت داشتن قوانیین رایج هرگزبه بهانه پندارشخصی خویش کنش غیرمدنی وخلاف
قانون جاری کشوربروزنداده وطبعاانشاء الله درثواب یاخدایی نکرده بازخواست چنین
حکمی نقش ایفانمی کنم ودرنهایت امیداست:چه شمامرجع بزرگواروچه این طلبه ناچیز:
انشاء الله همیشه تحت توجهات وعنایات حضرت صاحب الامر(عج)باشیم.

نوع مطلب : مرجع تقلید، روشنفکر، مابعدالطبیعه، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، 
برچسب ها : آیت الله سیدعلی خامنه ای، کروناحرم، طلبه، علی مطهری، جمهوریت نظام، جسم معصوم، پیام نوروزی99خامنه ای،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 4 فروردین 1399
یاالصابر.درفیلم فوق این متن شاهدپیام نوروزی آیت الله علی خامنه ای(دامت برکاته)در
سرآغازسال99شمسی هستیم که به بخشی ازآن باصراحت صحبت ازتلاش وهمکاری اجنه
بااجانبی البته ازمنظرمقام رهبری چون امریکاو..جهت نشرویروس کرونا و...شده است
درویدئوی ذیل نوشته نیزشیخ مرتضی کهنسال ازشاگردان آقای تبریزیان رامی بینیدکه
دقیقا مطابق متدی که دربالاذکرشدمسائل ماورائی واصطلاحا آنچه درطب اسلامی تحت
عنوان داروی کروناویروس بیان شده است رابه بیماران می بخشد.نفس عمل این هر
دویکی است وآن دخالت دادن باورمذهبی درامراجتماعی...
حال چرامدیریت وزارت بهداشت وچهره های چون شیخ محمدعلی ابطحی یکی رابه شدت
کوبیده وازکنارآن دیگرباسکوت می گذرندنشان دردی بدترازکرونای دراین جامعه است!؟وآن
جمودفکری بخاطرمصلحت اندیشی های سیاسی است که کاررابدین پایه رسانه وحتی
بعض طیف اصلاح طلبی راکه لابدوبایدبرون ازروندآن باشدبه مسلخ کشیده وآلت دست
خودکرده است لذاورک بایدبیان داشت ادامه اش موجب ریزش شدیدحامیان نظام حاکم
می شودوعین اقدام علیه امنیت ملی است...به امیدروزی که به تعبیربلنداستادآقای علی-
مطهری بااهمیت دادن ومقابله باحذف جمهوریت ازنظام حاکم مایه مضحکه دشمنان
این آب وخاک وانقلاب اسلامی57چون صهیونیسم وبهاییت رابه دست خودفراهم نکنیم.
الهم العجل لولیک الفرجنوع مطلب : روشنفکر، مابعدالطبیعه، انسان، ایران زمین، مذهب حقه تشیع، 
برچسب ها : جن، پیام نوروزی99خامنه ای، آیت الله سیدعلی خامنه ای، شیخ عباس تبریزیان، کرونا، کروناعطر، طب سنتی کرونا،
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 13 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت کد موزیک آنلاین
--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------

حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی

----------------------------------------

حضرت آیت الله العظمی شیخ حسین وحیدخراسانی

----------------------------------------- ----------------------------------------
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو