من آن نیستم!؟

یاالطیف.آجان کتک دادگاه ودست آخرمدتی شایدزندان وثبت سوء پیشینه... این شیوه

است که حکومت هاباآن افرادبقول خودمجرم رادرتمام دنیا وبسته به منش یاایدئولوژی

خویش تنبیه می کند.

اماامان ازروزی که به چشم مردم مجرم به نظرآیی!؟ملت عادی که هیچ یک ازاین ابزار

اعمال قدرت رانداردوفقط بانگاه متفاوت خودتورابازجویی کرده وبابی محلی شلاق می زند!؟

بااین همه بازهم گلی به گوشه جمال مردم که تابگویی من کاره ای نیستم باورمی کنند...

ولی مشکل اصلی اینجااست تاهمشهری هابه چنان رشدفکری درموردفرد اصطلاحاظاهر-

الصلات برسندآن هم درمعاشرت های روزمره یاوقت نیست یاکارازکارگذشته وموقع خدا-

حافظی فرارسیده است!؟

بازوباهمه اینهاخداراشکر!؟حقیر ازآن می ترسم که بااعمال برخی خاص صبرخلق سرآیدو

خشک وتردرآتش خشم ناس بسوزند.

چقدرتلخ است بجای دیگران محاکمه ومجازات شوی وحتی درکل این دادگاه فرمایشی

نگذارندیک جمله ازدهانت درآیدکه:من آن نیستم وهرگردی گردونیست....

(فیلم ذیل خدام الحسین(ع) اهل پاکستان مردی که حتی پس ازمرگ ودرکفن هم با

شنیدن روضه ارباب بی کفن خوداشک می ریزد)صل الله باکین الی الحسین

تاریخ ارسال : چهارشنبه 1 فروردین 1397 04:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

لیلی ومجنون

به نام دوست وبه جهت نوروز1397هجری شمسی.
می گویند:لیلی ومجنون واقعی اصلاهم زیبانبودند.امامهم آنهانیستند!؟
اصل نفس عشق است که ایشان راجاودانه کرده........................

تاریخ ارسال : چهارشنبه 1 فروردین 1397 12:57 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

معصومیت ازدست رفته!؟

یاالخبیر.مرقوم فرموده اند:آقای حریری شماکه درقم مقدس توفیق حضوردردرس علماء

ومراجع بزرگ حال حاضررادریدوهمینطورسالهااست ازمحضربرخی درگذشتگان این طایفه

(رضوان الله علیهم اجمعین)بهرمندهستیدچراگفتی:بعدچهارده معصوم(علیهم السلام)

عزیزترین کس من مرحوم سیدمحمدباقرعلوی بود!؟آن جوان کم سن وسال هرچندخوب

امادرهمین محیط شهری چون تهران زندگی می کردوالاظاهرمثل بقیه مردم عادی بودنه

کیش شخصیتی داشت ونه شهره تقوابودو....

اماعرض بنده این است:اواسط دهه هفتادبودومن ازکوچه قدیمی ارک درقم می گذشتم

تابستان داغ وحدودظهری که همه باعجله پی معوای خودمی رفتند.زن ومردافغانی ولی

بریده ازهمه جا ذیل طاق ورودی یک خانه قدیمی ازسردرماندگی پناه گرفته وهرازچند

گاهی به کوچه سرک می کشیدند.عالم بزرگواری که دوپسرش زمان انقلاب شهیدشده و

خودسالها تبعیددوره شاهنشاهی راتحمل کرده بودعصازنان می آمددرحالی که عبایش

راجمع کرده روی یک شانه انداخته بود.مبلغی به آنهاکمک کردتابچه شیرخوار خودرابه

بیمارستان رسانندوبعدبه سمت من آمدفرمود:طلبه تورابه خدابعد50سال درس وعبادت

ظاهری که نمی دانم چقدرش مقبول درگاه حق افتاده راضی هستم همه رابدهم خدا

یک لحظه معصومیت این طفلک ناخوش راکه به سینه مادرش چنگ می زد به بنده

ببخشد.ائمه(علیهم السلام)خودرا:نحن حزان علم الله(معدن وحی خدا)نامیده اندوآنها

مظهرهرصفت وعمل نیک هستندولی بااین وجودلقب اصلی ایشان معصوم است...

مرحوم سیدمحمدباقرعلوی تاآخرعمرش روی همین پاکی ذاتی ماند.

من ازاحوالات شخصی زندگی اوخبردارنیستم واصلاضرورتی هم نداردبدانم.

ولی رنگ رخسارخبرمی دادازسردرون...چه خوب است ظاهربینی صرف راکنارگذاشته

درک کنیم شایدولی خدابنابرمصالح درمیان عادی ترین مردم زندگی وباآنهاحشرونشر

دارد...اللهم احشره هومع المجاهدین و المُنفِقین فی سبیلک.روحش شاد.

تاریخ ارسال : چهارشنبه 1 فروردین 1397 11:55 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

عکسهای مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل

یاالحبیب.همزمان باسالروزمیلادحضرت امام محمدباقر(علیه السلام)پنج قطعه عکس
مشترک بنده سعیدحریری اصل والرادودحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی دراین
پست منتشرمی شودکه درهمه آنهاپدربزرگوارش حضرت استادسیدفخرالدین هم حضور
دارند.تاریخ گرفته شدن این تصاویرمربوط به پنجشنبه اولین هفته اسفند1394شمسی
می باشدودرانتهانیزعکس دیداربنده درهفته اول اسفند1396باپدرداغ دیده آن جوان ناکام
جاگرفته است.
انشاء الله خداهمگی مارارحمت کند!؟واژه مرحوم تنهابرای درگذشتگان نیست!؟
گاهی زنده هابه چنان بلوغ وموقعیتی می رسندکه هرآینه جزرحم رب نمی طلبند!؟
(جایزهست بیشترتوضیح بدهم:فکرش رابکن:5تاعکس گرفته شده درپنجشنبه بایددقیقا
شب تولدامام پنجم(ع)ازکسی که باعنایت اوبه دنیاآمدواز5سالگی براش نفس زدوبانام
مبارک وی نیزشناخته شدآن هم درایام پنجه(درایران باستان باوربراین بودکه در5روزآخرسال
شمسی ارواح آزادهستندودردنیابه هرجایی که به آن علاقه داشته اندمی روند...منتشرشود!؟
خدایی این همه تقارن راعقل وتوان بشرضعیفی چون بنده می شودکه جفت وجورکند!؟)
اینجوری بودسیدمحمدباقرعلوی......اوزنده است!؟مرده امثال من هستیم............
مرحوم سعیدحریری اصل!؟انشاء الله تعالی
ومن یتوکل الی الشمس الخفی وان هوامرنی به هذاالامر(عج)...........................تاریخ ارسال : دوشنبه 28 اسفند 1396 11:02 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

گل نرگس

بسم رب المهدی(عج)

تقدیم به پیشگاه صاحب الامر(عج)شعری ازسعیدحریری اصل

اَلسَّلامُ عَلَیْكَ بجوامع سلام

گل نرگس به گلدان حصین است............ازعطروی معطراین زمین است

ثنایش کی توان گفتن به الفاظ................چواومصداق امروعاملین است

شدائدآن صنم رادرکمین است..............ولی لطف خداوندش یقین است

الاشاعرچه می بافی زالفاظ..........................که اونوروسراج عالمین است

شه مازاده دختی ثمین است...................چه زهراءدرردیف بهترین است

پدرراچون دهم شرح معانی........................علی مولای کل عارفین است

جدش اولای ایل تابعین است.................محمدجان جانانم همین است

سلام مابه آن دورازنظرها......................پیامی هم که متنش آفرین است

(عکاس تصویرفوق متن سعیدحریری اصل جمکران مقدس اسفند96شمسی)

الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : یکشنبه 27 اسفند 1396 04:53 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ریش وریشه!؟

یاالشاهد.شعری ازسعیدحریری اصل

بیاموز:اصل به ریشه است نه به ریش...

(قال ثانی:فرارکردم ازغزوه اسلام به مانندبزرکوهی!؟)الهم العن اعداء الحیدر(ع)

شیخ مست ازنوبران بحث مااست..........این اثرراباعث اندرنفس مااست

هرکه آمدخرقه ای برتن نمود......................زودخواندیم مردملابهرمااست

هیچ دیدیم اوزبنیان بست ماست.......یابه امرمتن شرع پابست مااست

خدعه کردونیتش راپیش راند...........خوردکشت وبردهرچه سهم مااست

این تباهی ماجرای عصرمااست............تلخی ممزوج واندربست مااست

ای خلاق خوب بینیدحقه را....................جامه کی معناگربراصل مااست

الهم العجل فی فرج صاحب هذاالامر....

تاریخ ارسال : یکشنبه 27 اسفند 1396 12:15 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرمت مراجع دینی(نامه ای به حضرت آیت الله العظمی سیدجوادعلوی بروجردی)

خدمت استادفرزانه عالم عامل حضرت آقای سیدجوادعلوی بروجردی (ادام الله اشرافه)
سلام علیکم مولاالجلیل

طبق آنچه درعرایض قبل این حقیر محضرآن والامقام ازسلاله همام عرض شد:شیخ سیدحسین-

شیرازی رانه تنهامستحق پیشوندآیت الله نمی دانم بلکه عملکردضعیف اودرمدیریت بیت حضرت

آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی(دامت برکاته)حقیقت تلخی است که ازمدتها

قبل ولو من طلبه کمترین پی پرده درجهت نقدونقل آن با وابستگان مربوطه که گه گاهی درقم-

المقدسه باایشان برخوردداشتم تلاش نمودم.این آقاباتکان دادن یک میزازکنارش دچارغفلت وعدم

تعادل شدچه رسدبه داشتن چنان سعه صدری که درمسائل عمیق دینی تدبرکند...

اماحضرت آیت الله قبروقیامت حق است وانسان مخصوصا کسی که لباس روحانیت به تن دارد

نبایدکه ازجاده انصاف خارج شودواگرتقیه جایزنیست بایدکه حق رابگویدولوبه قیمت هرچیز.....

چه عهدوبیعت امام منتظر(عج)برگردن داردوبس.

همانطورکه درجریان هستیدمخصوصا دوره معاصرداستان تلخی شده رفتارهای ناشیانه فرزندان

برخی مراجع برجسته که لطمات آن راپدران گرفتارزن وبچه تحمل می کند!؟

ازآقاابوالحسن اصفهانی(رضوان الله تعالی علیه)نقل گشته که ازقاتل فرزندگذشت ودرموردجناب

سیدابوالقاسم خویی(ره) رژیم بعث عراق جهت اذیت ایشان پسرش راباعوامل پنهان استغفارات

کشت...امادرایران بخصوص بعدانقلاب57این نقطه ضعف ظاهری آشکارترشد!؟اهل علم وابستگان

آنهاخوب می دانندچه رابطه عاطفی عمیقی بین آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری وآقای

سیدروح الله خمینی بود.چنانکه فیلم اولین دیداربعدانقلاب هردو درقم شاهداست.امارفتارهای

فرزندان این آقایان سیداحمدخمینی وسیدحسن شریعتمداری همینطورمرحوم صادق قطب زاده

که درحکم اولادمشترک هردوسیدان وصاحب لقب پسرپیغمبردرنفل لوشاتوبود!؟کارابه کجاهاکشید...

سیدمجتبی وماجرای سفارت فلسطین چه رنجی برمجاهدنستوه آیت الله سیدمحمدطالقانی(ره)

آوردوپسرآیت الله سیدنصرالله بنی صدر(ره)رئیس جمهورخلع شده ازآب درآمد.مهدی هاشمی سبب

شدنقش قوی وپررنگ مرحوم آقای اکبرهاشمی رفسنجانی درساختارجمهوری اسلامی به حاشیه رودو....

اکنون نیزقرعه فال به نام پیرمرداهل تقواوعلم آل محمد(ص) ازخاندان معظم شیرازی دارای سابقه

ناراحتی قلب وعمل جراحی به نام حضرت مستطاب سیدصادق افتاده که بخاطرعملکردضعیف این

فرزندساده دل یاچندشبکه ماهواره ای منتسب به ایشان بایدازنفراتی عادی غیرملادرشت شنیده و

مدتهادراضطراب نهایت وضع اولادباشد....

عجب ماجرای بدی شده!؟شایدباطرح این پیش نیازها که بلاشک جناب عالی عارف بربیش وبهتر

ازآن هستیدبتوان بهتردرک نمودکه چراابراهیم خلیل(ع)ازخداملتمسانه می خواست نسل پاک و

بری ازخطای امامت امت رادراولاداوقراردهد...بنابر آموزه های مکتبی مایک سیدمعمولی که درحال

حرب بااهل اسلام نیست حرمت شرعی خاص واحترام ویژه داردومثلاصدقات رانبایدبه ایشان دادو...

چه رسدبه عالمی چون آقای صادق شیرازی(حفظه الله)

القصه وازطریق آن نازنیین مردمتذکرمی شویم به مبادی امراجرایی که مبادحریم وحرمت مرجعیت

دینی با استنادبه خطای اشخاص ثانوی ولومنتسب نادیده گرفته شودوخدای نکرده باشکست عزت

واحترام ایشان فراترازجنبه جناحی وسلیقه ای اصل ونفس مذهب حقه شیعه خدشه دارگردد.

دخیلک یاالله.دخیلک یارسول الله.دخیلک یاائمه هدی اثنی العشر(علیهم جمیعا سلام الله)والسلام


تاریخ ارسال : جمعه 25 اسفند 1396 11:12 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

قاف دادند!؟(نامه ای به حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی)

حضرت استادخیراندیش دانشمنداسلامی آقای آیت الله سیدجوادعلوی بروجردی(حفظک الله)

سلام علیکم ورحمت الله

جنگ هشت ساله ایران وعراق که تحت عنوان دفاع مقدس یادمی شودداستان تلخ والبته عبرت

آموزی است که عقلارابه تفکربیشتروساده دلان راهم به تجربه لحیب آتش خودمی کشاند!؟

بنابرقول معصوم(ع):الاعمال بنیات ودرمبحث اجتهادمقلدبه کنکاش واصطلاحاجستن سره ازناسره

مکلف نیست. این چنین مسئولیتی بردوش فقیه هست واگراوخدایی نکرده دچارلغزش شودهرگز

ازاجرکارونیت خیرمقلدکاسته نمی گردد.

آقای شیخ سیدحسین شیرازی طی مطالب نسنجیده واحساسی که منجربه برخوردبخش سخت

حاکمیت بااوشده است بیان می کند:(نقل به مزمون)واژه دفاع مقدس شامل سالهایی که صدام

بعثی(لعنت الله علیه)تمایل به مذاکره نشان می دادومرحوم آیت الله خمینی مخالفت می کرد

نمی شود!؟این سخن خام اش تاآنجامی شودکش دادکه حتی کشته شدگان ازجانب ایران دراین

حدفاصله زمانی راشهیدندانیم!؟وباتک تک خانواده های ایشان که هم اکنون درمیان بعضی حتی

تفاوت دیدگاه هاباگذشته مشاهده می شود...درگیرشویم(استغفرالله)

حال آنکه آنها به آقای خمینی بعنوان مجتهداعتمادکرده وواردعرصه نبردشده بودندواگرهم چنین

چیزی صحت داشته باشدبازفردای قیامت کسی طبق قاعده اجتهادی شیعه نمی تواندخرده بر

شهیدجانبارواسیران پیکارمذکوربگیردوحتی درمبحث انتخاب مجتهدوصحت وسقم آن بایدیادآور

شد:لایکلف الله نفسا فوق طاقتها.اگرفردی نامحرم وبه هرطریقی پله های اجتهادرابلارفت ومشهور

شدقبل مقلدان وی بایدعلماء معاصراوراملامت کردکه چرادیده وسکوت نمودند....

القصه:مدتی قبل ازجناب عالی سخنانی بسیارعمیق وراهبردی پیرامون توجه به استقلال حوزه های

مبارکه علمیه شنیدیم که متاسفانه باقاف های امثال این آخوندساده دل بیم آن می رودغوغاسالاران

وبسته اندیشان درمسیررسیدن به آن هدف والاومتین سنگ اندازی کنند...

خداوندمتعال رادراین روزجمعه وبه حق صاحب اعلم (عج)قسم می دهیم که خورشیدفقهاهت شیعه

وچهره تابناک علماء برجسته چون جناب عالی رانزدمردم عوام فروزانترکندتاکاربرساده اندیشان وسخت

بینان جمیعاتنگ گردد.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : جمعه 25 اسفند 1396 01:18 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

زرینگگگگگگگگگگگگگ!؟


یاهو.درکشوری که دیکته می گویندصادق زیباکلام انشاء می نویسد!؟امااینکه
موضوع انشاء خودراازکسی می گیردیاآن هم حاصل طراوشات ذهنی خود
مولف است وقربه الی الله مسئله ای است که پیرامون آن بین صاحب نظران
اختلاف افتاده...

موردچالشی دیگراین می باشد:فکرش رابکن درممکلتی که همه اجناس گران
است ومادرپاس داشت تولیدملی سنگ پاازچین واردمی کنیم!؟قاضی صلواتی
موجودهست...

القصه مرانه به دکترزیباکلام عنایتی است ونه باقاضی صلواتی رفاقتی...........
قربون هرچی بچه مدرسه ای چیزفهمه که فقط منتظرشنیدن صدای زنگ مانده!؟
تامثل پارسال وهرسال دسته جمعی باخانواده بروندزیارت........
آخه اگرگل همه رنگش خوبه بچه زرنگ وهیئتی اش خوبه.
بخصوص دراین دوره آخرالزمان....
امان ازاین هیاهویاضامن آهو.....التماس دعا

تاریخ ارسال : جمعه 25 اسفند 1396 07:51 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ازمااست که برمااست!؟(نامه ای به حضرت آیت الله العظمی سیدجوادعلوی بروجردی)


سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ

محضرسلاله طباطبا یادگارسیدعلماء آقای حاج شیخ سیدجوادعلوی بروجردی(حفظه الله)

فردای پیروزی انقلاب57 دونگاه عمده دربین روحانیت شیعه جلوگرشد:جماعتی ازسربرداشت

ایدئولوژیک مذهبی خودبه نظریه ولایت مطلق فقیه سوق می یافت وروحانیون سنتی که

بعدفوت جدمادری شما سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)تنهانقطه اتصال عملی

خودبعدقرآن زوات مقدسه اهل بیت(علیهم السلام)وعملکردقدیسین شیعه راازدست داده

بودندوهریکی اصطلاحاسازخویش رامی زد....

نمودعملی این تضادآشکاربین خودایشان وطبعاحاکمیت رادربرخوردگاه وبیگاه تندنهادقدرت

باهریک ازآنها می توان مشاهده کرد....

اماضرب المثل است:ازمااست که برمااست....

ای کاش روحانیون سنتی ومستقل ازحکومت بجای درگیری موسمی بانظامی که خودهزار

ویک مشکل حادداردواورایارای پرداختن به حاشیه هانیست....به این ضعف خوداقرارنموده

وازعملکردبزرگان حوزه علمیه درماضی چون مرحوم درچه ای و...یادمی آوردند!؟

حضرت استادمستحضرهستیدجناب ایشان برعکس قالب روحانیون برجسته سنتی معاصر

خودکه به قیام مشروطیت ورژیم حاصل ازآن چراغ سبز نشان داده بودندمخالف کلی مسئله

بود.امابرای اینکه وحدت رویه ازبین نروداین دیدگاه رادرمیان مقلد وحامیان خودترویج نکرد

وسکوت پیشه نمود(رحمت الله علیه)

اماصدافسوس اگرچنین اجماعی لااقل درموردنحوه برخوردبانهادقدرت بین علماء پیش می آمد

نه دیروزوضع آیات اعظام:کاظم شریعتمداری حسینعلی منتظری ومحمدروحانی و..... (رضوان-

الله علیهم اجمعین)به آن شکل درمی آمدونه اکنون برخودی اینچنین باآقایان:جویباری سید-

صادق شیرازی و...(الهم احفظهما....)می شد.

وقتی خودراجای مسئول امنیتی یک نظام ایدئولوژیک مذهبی می گذاری که باورمندجدی به

تئوری توطئه وجهان جنوب وشمال و...هست بایدهم به اوحق دادپشت سرهرلغزش کوچکی

مثل سخنان اخیرشیخ سیدحسین شیرازی پیرامون مبحث ولایت فقیه(القاء این فکرکه ولایت

مطلق فقیه مترادف بافرعون صفتی است ازکم سوادی این آقاخبرمی دهد.اعتمادبه نفس در

اوج تعالی ملای که به این پست قرارمی گیردضامن عدم تبدیل شدن او به طاغوت درقانون

اساسی فعلی است.ای کاش این فردپیش ازگفتن سخنان دردسرسازش.....مروری برآثارشارع

ونظریه پردازبزرگ ولایت فقیه مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)و...

می انداخت)یک عارضه حادوبقول خودشان اقدام علیه امنیت ملی دیده ودست پاچه شوند..

امااگرچنین واحدلسانی بودوتنهایک شخص به گاه ضرورت باراس نظام وارکان قدرت ازباب

تنبیهالامه و تنزیه المله لب به سخن می گشودوبس.هم ثمرمفیدش بیشتروهم اثرسوء آن

کمتربود..پس بایدازسرتعلم ونزدنفس خویش تکرارکنیم آن سخن عمیق شیخ حضرت آقای

وحیدی خراسانی(دامت برکاته)راکه فرمودند:فقهاء ورافتاده اند.....!؟وامثال من طلبه تامدتها

تنهالبه تیزآن به حاکمان رادیده ووضع خودرافراموش کرده بودیم....

الهم احفظک سیدی به حق صاحب الامروتحت لواء هذاامام (عج)انشاء الله تعالی.

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 24 اسفند 1396 06:02 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

پنجشنبه آخرسال!؟


السَّلامُ
عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ یَا أَهْلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ بِحَقِّ
 لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ یَا لا إِلَهَ
إِلا اللَّهُ
بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَهِ
مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ. سلام بر اهل لا اله
الا اللّه
،از اهل لا اله الا اللّه،اى اهل لا اله الا اللّه،به حق لا اله الا اللّه

پنجشنبه آخرسال است وازقضا24اسفندسالروزتولدم!؟همه به فکرازدنیا
رفته هستندومن تازه به دنیاآمدنم رایادمی کنم!؟ازذهن می گذرانم هر
آنچه دراین سی وهفت سال گذشت وامادریک جامتوقف می گردم!؟
وقتی به معصومیت برخوردم وآن صنم قبله نمارابوسیدم...پس چه
خوب که روزتولدهم درکناراوباشم!؟روحت شاددادش سیدمحمدباقر
السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ آلَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ
أَهْلَ النَّجْوَى‏
أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ كُذِّبْتُمْ
وَ أُسِی‏ءَ إِلَیْكُمْ فَغَفَرْتُمْ‏
وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمُهْتَدُونَ وَ أَنَّ طَاعَتَكُمْ
مَفْرُوضَةٌ وَ أَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ‏.الهمالعجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : پنجشنبه 24 اسفند 1396 04:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بیست وحدت وجودی!؟

یاالمجید.هرگزدبیرنبوده ام امامعلم غیررسمی وتقویت کننده درس بچه مدرسه ای هاتادلت بخواهد.

روزی مردی میانسال که ازاوضاع اومعلوم بودکارگرویابقول خودش فهله است سراغم آمدویک توافقی

شدتامن به پسرنوجوانش که درمقطع دوم راهنمایی درس می خواهندکمک تحصیلی کنم.

به پدرگفتم:لابداین عباس اهل مطالعه نیست که درغالب درسها نمره تک می آورد.اوامابرآشفت که:

ای آقااین صبح تاشب سرش درکتاب است پول توچیبی که هرروزدرچیبش می گذارم بجای خریدن کیک

وبیسکویت کتاب دست دوم ازحراجی می خرد.حتی دوبارچندگونی بزرگش راوسط حیاط خانه آتش زدم

ولی بازدست بردارنیست...ازهمه چی سردرمی آوردالی درس ومشق خودش....

روزاول درس ماباعباس به ریاضی گذشت وخوب شاهدبودم چنان هوشی داردکه باکمترین دقت به حاصل

یامسیرحل مسئله می رسد.

روزدوم انشاء داشتیم باموضوع طبیعت.وقتی بچه آن راخوانددیدم نوشته:گنجشک هاازدرخت بودندو

مادرشان اززمین بود...........

اشکال گرفتم که چرادراین جملات بجای از کلمه در رابکارنبردی که بهترومعنابخش است.درآمدوگفت:

ای آقابنابرقاعده وحدت وجودمن کاملادرست نوشتم!؟گنجشک ازدرخت است ودرازدیوار.آسمان اززمین

وده بروکه رفتیم الی آخر.

باخودم گفتم چکارمی شودکرد:تنبیه اش کنم چه تاثیری دراین خلقیات غلط می تواندداشته باشد!؟

کتاب ومشق راول نموده بااوپیرامون مبحث عمیق فلسفه وجودمناظره کنم!؟

ناگهان فکری به مغزم رسیدگفتم:بله حرف راست جواب ندارد!؟خوب حالادفترانشاء رابده می خواهم

یک بیست خوشگل برای توبنویسم تاببری پیش بابات ببیند...

طفلک باچه شوقی دفترش راپیش کشیدومن بالای ورقه یک دو نوشتم وامضاء زدم!؟ذیل انشاء

هم یک صفرگذاشته وبازبامهرتائیدش کردم!؟

عباس زدزیرگریه گفت:آقاتومن روبیچاره کردی.لااقل یکی ازاین هارامی نوشتی حالابابام می گوید:

این بچه کله خرمن دریک انشاء دوبارزیرده گرفته است وکتکم می زنداساسی.....

گفتم:این طف سربالاوحرف خودت است.من به توبیست دادم منتهابه سبک وحدت وجودی!؟

مگرنمی گفتی:آسمان اززمین است خوب حالاچرازرمی زنی!؟بالای ورقه هم ازپایینش است.این

دوتاراکنارهم بگذاری می شودبیست!؟منتهابیست وحدت وجودی.

فاعتبروا یا اولی الابصار

تاریخ ارسال : سه شنبه 22 اسفند 1396 05:16 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

منبع موثق!؟


یاالحکیم.شعری ازسعیدحریری اصل
درمنبع موثق افتاده یک عددموش.....وی کرده این فضارابدجورمهرومنگوش
گرزنده بوده باشدمیلی به جان ندارد....یاریق رحمتش راایضا رسانده برنوش


تاریخ ارسال : دوشنبه 21 اسفند 1396 05:38 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دیونه من خدانگهدار!؟

یاالحبیب.یک عمربیست وچندساله دراوج مظلومیت والبته اندکی محبوبیت عام گذشت.

هیچکس حتی بسیاری ازآنهاکه سنگ توراامروزبه سینه می زنندازدردعظیمی که دردل نهفته

داشتی وسایه شوم اش بالای سرت چرخ می زدو نمودآن رادررفتاروسکنات این آخرها هم

می شدحدس زد...خبردارنشد!؟الامن ورپریده!؟جایی میان زمین وآسمان!؟ کنارنرده ایوان

خانه ات....درآن پنجشنبه ای که حتی ارواح مومنان آزادندوتوبرروی سبک خدایی بارعام

داده بودی به این بنده زرخرید...گفتی ازغم درسینه  ومن اماجزءبه جزء نیوشیدم چنانکه

تاعمرهست ازیادنبرم....اماحالاچه!؟به کی بگم درددل تورا!؟همان که اکنون زخم روح من شده...

داداش باقر مثل چوب خشک شدم وقتی دقیقا دوسال بعدآن ملاقات یک اسفنددیگرازکوچه

وجلودرخانه ات  سردرآورده ودیدم همان جایی که ایستاده بودی وبه من چشمک می زدی

پرچم سرخ رنگ ورورفته یاابوالفضل(ع)راکه درتشییع روی پیکرت انداخته بودند!!!!؟؟؟

آهای سیدمحمدتابودی مریض توبودم اماحالاکه نیستی اعتراف می کنم دیوانه ات شده ام....

آن ایوان وپرچم مقدس که سهل است درزمین وزمان تورامی بینم!؟

کسی وجودش راداردکه ازنیستی توپیشم حرف بزند!؟من اماوقتی هرآنچه محسوس هست

رارج می زنم بایادتوختم می شود....

تهران!؟خیابان های شلوغ و کوچه های تنگ....همه راگشتم تابیابم مگرکجاازدستم رفته ای .

خط بی آر پی امام علی(ع)!؟!؟!؟نه نه نه................

من تازه توراجسته ام!؟مگررشته اتصال آدم ها به هم حس خوبی نیست که بینشان جریان

می یابد!؟آیا شوروشوقی نمی باشد که شب های نزدیک به عیددربازارتجریش و... موج

می زند!؟این هاهمه هنوزهستند.پس توهم هستی...ضریحی که بدان چنگ زدی خوب

می شناسم!؟بارهاتوفیق بوسیدن ولمس اش رایافته ام!؟رفته بوی زیارت شهرری!؟

اخی تقبل الله.

السلام علیک یاسیدالکریم یاشاه عبدالعظیم(ع)

 

تاریخ ارسال : جمعه 18 اسفند 1396 02:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شادروان دکترسیدمحمدصادق طباطبایی

یاالصابر.یکی ازستون های اصلی وطراحان پشت صحنه انقلاب57که سبب شدمرحوم آیت الله-

خمینی راازمیان برزخ ایزای عراق وعدم پذیرش کویت به نوک قله رهبری نهضت مردم ایران

درفرانسه انتقال دهدبلاشک مرحوم دکترسیدمحمدصادق طباطبایی بود.

صادق انقلاب!؟اجرخودراهم خیلی زودگرفت!؟

ازپس این همه وقت هنوز نفهمیده ام دکترداروسازی که به راحتی ودرآزمایشگاه شخصی

خویش می توانست ازمیان داروهای مسکن معمولی موادمخدراستخراج کند چرابایدیک

چمدان پرازتریاک راازکشورخارج می کردوگرفتارعوارض طولانی مدت بعدازآن می شدکه

وی راازصحنه سیاست واجتماع ایران تاحدود زیادی دورودرآلمان ساکن کرد!؟

ازقضابازعموصادق نزدیکترین افراد به دوچهره روحانی مظلوم وداری گفتمانی متفاوت ازآیت-

الله خمینی یعنی امام موسی صدروشهیدمصطفی خمینی(رضوان الله علیهما) بودکه به حد

اجتهادرسیده ورابطه دوستانه ووسیعی هم باطیف های مختلف جامعه حتی منتقدین آقای

خمینی داشتند....زبان انتقادی ودرعین حال مزین به ادب ودرک شرایط موجودکه دکترطباطبایی

بعدازآن دوفقیدسعیدمیراث دارش درمتن نظام حاکم گشته بودسبب می شدآیت الله خمینی

بعنوان فردی تیزهوش نیش های طبیبانه اورابرنوش برخی مریضان ترجیح دهد...

هیچوقت آن حال منقلب وی پس اززیارت اهل قبوروهمشهری های قم اش دراطراف حرم فاطمه-

معصومه(س)ازیادم نمی رود...

حسی که پس ازسالهاوقتی درکنارمزارش حاضرشدم به بنده نیزدست داد.

روحت شادمردخوش تیپ ورقیق القلب.........

تاریخ ارسال : جمعه 18 اسفند 1396 09:29 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(3)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
ویکی ازبستگان نزدیکش که ازسالهاپیش درنزدیکی قبر وی آرمیده است.آرامستان بقیع قم المقدسه
جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم مطهرخانم فاطمه معصومه(س).
عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 17 اسفند 1396 11:23 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(2)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
آرامستان بقیع قم المقدسه جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم
مطهرخانم فاطمه معصومه(س).عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 11:45 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(1)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
آرامستان بقیع قم المقدسه جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم
مطهرخانم فاطمه معصومه(س).عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 11:29 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

فریادسکوت


أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوء
درمملکتی که موتورسیکلت هابال درآورده اندوبرای فرودروی سربچه مردم
می نشینند!؟من هم ازخدامی خواهم چندتالب اضافی به ماعنایت کندتا
هرچه بیشترخفه خون بگیریم!؟ به من چه که دست هاپرازپینه است و
سینه هامملوازکینه...!؟حقیر پی نعلین خودهستم وچون برخی برای
مردم پاپوش نمی دوزم همین رابگذاربه حساب مسئولیت اجتماعی و
مشارکت عمومی... بقیه اش گشتم نبودنگردنیست واگربیش ازاین چرخ بزنی
آلزایمرمی گیری ها. یایک لولومی شوی سرخرمن شایدهم درازگوش بند
به آسیاب که دورخودش می چرخدوگندم دیگران راآردمی کند....
لال شو!؟حناق بگیر...
تازنده به قبرت نفرستادندوبعدازسرویس روحت روی اعلامیه ترحیم روانشاد
نزده اند!؟ودرحاشیه عضوقرارگاه بروبچ ثبت نکرده اند...
زمانه غریبی است نازنین باسکوت داد بزن!؟شنونده بایدعاقل باشد....
من اگر جاهل گمراهم و گر شیخ طریق
قبله ام روی حسین است و همینم دین است
یک روزازپشت موتورپرت شد!؟وسه سال بعددر شبی موتورروی سرش
پرتاب گردید!!!؟؟کجای تاریخ معاصرچنین سرگذشت عجیبی راجهت
مشاهیرواصطلاحاسلبرتی های جهان سراغ دارید!؟
امابرای من جالبترهرقطره خون وهرذره وجودش بودکه مدام فریادمی زد:
حسین حسین حسین....
سلام الله الی روحک وبدنک یاملاالسیدمحمدباقرالعلوی(ره)

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 11:44 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ساکن عالم هپروت!؟(1)

یاالصانع.نوشته:آقای عزیزمشکل شماروحانیون سنتی شیعه این است که درعصرصفویه

فریزشده ومتوقف گشته ایدوحتی اگرازمیان مذهبیون موردقبول خودتان یکنفرچون دکتر-

علی شریعتی برخیزدوبدین تشکیلات پوشالی طعنه زندچنان ازکوره درمی رویدکه خواندن

آثاراوراحرام ومحل سخنرانی وی رایزیدیه ضلال می خوانیدهرچندالظاهرحسینیه ارشادباشد.

همین الرادودباقرعلوی که مدتهااست برایش مرثیه سرایی می کنی وقصدتبدیل اوبه امام زاده ای

نوظهورراداری قصه پنهانی داشت ومدتی باکسانی حشرونشریافته بودکه شماداعیه داران دین

تمام عمردرحال نبردبی امان باایشان هستید...!؟

گوش فلک راکرکرده ایدوهرسال چندبارفاطمیه وچه رژه تبلیغاتی رفورم های مذهبی که ذیل

چترآن راه نمی اندازیدبابهانه غصب حق علی یافشردن فاطمه میان درودیوارو...ولی راستش

منبع موثق وکتاب موردقبول خودتان نوشته:علی عمررادرهنگام ظهردیدوگفت:یاامیرالمونین

این زمان به چه قصدی ازمنزل بیرون آمده ای...عمو!؟بیرون بیا ازاین کما وهپروت...

می نویسم:همین امام علی(ع)کذا وکذا رازمانی که شمشیرزورروی سرش بودوبه بیعت

اجباری می کشاندحیواناتی خواندکه چون آدمیان روی دوپاراه می روند.اگرفرضا ایشان در

جای دیگرعمرراامیرالمومنین فرموده باشدیعنی اوجانوران راپیشوای مسلمانان می دانسته!؟

هرعاقلی می فهمداین کنایه است ویاتقیه وغیرش هیچ.

امادرباره سیدمحمدخدابیامرز!؟هم آن راکه تومی گویی می دانم وبیشترش راهم که توفیق

توبه ازآن مسیرکج یافته بودیعنی بادوچشم شاهدبودم .بچه نظرکرده مانندآدم معمولی نیست.

کافیه فرضا درکناراونشسته بگویی :بودا.تا وقتی جدواباء آن موضوع رادرنیاورده وروی

تک تک اسنادمربوط به وی ازموافق تامخالف زوم نکرده دست بردارنیست...دقیقا به

همین خاطره که نظرکردگان اگردرمسیرپویش صحیح که همان علوم ناب اهل بیت(علیهم-

السلام)است قرارنگیرندواصطلاحا طلبه علوم مذهبی نباشندمدت زیادی دراین دنیانمی مانند!؟

وجوان ناکام می رونددرست مثل باقرعلوی(رحمت الله علیه)حضرت آیت الله العظمی حاج-

شیخ عبدالکریم حائری یزدی(رضوان الله علیه)به شاگردش جدمامی فرمود:من اگرروحانی

نمی شدم درهمان جوانی مرگم رسیده بود!؟چون دیگربعدازاین همه سال شیخی خوب فهمیده ام

که نظرکرده هستم.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:12 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حالاچرا!؟

یاالباقی.آمده بودم محله ات!؟ساعت هاسرکوچه نشستم درهمان پارک کنار

حوض فواره ای.مدتها فلکه وخیابان هایش راگذرکردم...

توی ذهنم تجسم این بودکه بدین بستنی فروشی می رفت!؟ازآن قنادی شیرینی

می خریدوحتی وقتی برای مدرسه کاردستی می خواستندسری به این مغازه

صوتی تصویری می زد.دخترهاراهم نگو!؟ازترشیده تانرسیده وقتی بابی اعتنائی از

کنارشان می گذشتی خوشگله....حتی قرارگاه پلیس وسط چهارراه که زیرچشمی

ردش کردیم....

اینهاراجمع می زدم تاشایدحاصلش لحظه ای باتوبودن شود

اماحیف خیلی دیرشده بود...

پشت تلفن وازپس اسرارزیادبه دیدن مجددتو به من گفتند:آقااین راه دور

زحمتتان می شودو...امابخاطرتن ندادن به این دردسرچندین ساعته حالا

درهچلی افتادم که تاقیامت ادامه دارد...

سالهارفتم جمکران گفتم:آقامریضم وبی کس شفایم بده برادری به من ببخش

واو(عج)ازسرمهربی پایانش دریک آن هردوراجابت کرد...

امامن بی لیاقت بودم وجسارت!؟هنوزشعله عشقم بدان فرازنرسیده بودکه

بخاطریارسرزنش های خارمغیلان رانادیده بگیرم وبه شوق وصل هربیابانی

راطی کنم.حالابه تقاص این همه ناسپاسی تانفسی هست تپه ماهورو

زمین های شوراطراف آن مسجدمقدس را ازچشم گرفته تاپاهروله خواهم

کرد.هاجرواردربکه مبارکه یاچون بنی اسدبه دشت بلا شایدخداازسرتقاصم

بگذرددوباره نظری کرده وگوشه ای ازهمین جاخاکم کندوالبته پاک انشاء الله

چه باکریمان کارهادشوارنیست درست مثل خودتوباقر.

آمدی جانم به قربانت ولی حالاچرا.............بی وفاحالاکه من افتاده ام ازپاچرا

نوش دارویی وبعدازمرگ سهراب آمدی

سنگ دل این زودترمی خواستی حالاچرا!؟الهم العجل فی الفرج هو

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 14 اسفند 1396 02:06 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

خنیاگری جمعه تعطیل است!؟

یاالقاضی.هااااااااچیه؟به نظرت خیلی عجیبه یک آخونددرموردفریدون فرخ زادمطلب بنویسه!؟

اصلامغزشیخ کشش مفاهیم وتعالیم بلندی مثل شومپنیسم واهمیت آن درسوشال مدیاکه ابزار

روزکنترل افکارعمومی جهان هست روداره!؟ملامی فهمه وقتی دریک جامعه بسته مانند دوره

شاه که نگاه سوسیالیستی جرم محسوب می شودکسی مثل فریدون چقدربزرگ بودوالبته رندکه

توانست درداخل تلوزیون شاهنشاهی ذیل نگاه وسواسی ساواک ذهن مردم رابه سمت این طرز

تفکرقلقک دهدآن هم نوع دموکراتیک وبی حاشیه اش....

اگراین روزهامشابه های اوراازداخل مملکت ونظام گرفته تامخالفان آن سردست می برند چه

عظیم بودفرخ زادوجلوتراززمانش که حدودپنجاه سال پیش اینچنین نمود....

کشش به جنس مشابه درذات هرانسانی هست بخصوص بشرشرقی ونوع آریایی باشهوت بالا....

شعروادبیات ماپراست ازمغ بچه وحیات دل حسام الدین و....که چراغ سبزهای می باشدبه لوط

یعنی بزرگترین گناه مذهبی که مرتکبش رابایدشرعاازبالای کوه پرت کرد...

فریدون فرخ زادولی چقدرصادق بودکه درونیاتش رابه روایت اسفندیارمنفردزاده به زبان می آورد

وشایدحتی بیشترمی رفت....

بله این همه هست امادرآن سوی قصه خواهی دیدکه این بزرگوارازنظرفکری سزارین شده بود!؟

یعنی باعجله وبدون تامل کافی به نتیجه می رسید.جواب هایی که سرنوشت شوم وی رارقم زد!؟

اوبه اقراراعضاءاپوزسیون پس ازخروج ازکشورکاسه داغترازآشی بودوبی محابا حاکمان داخل را

به بادانتقادتندمی گرفت وامادرخفا جهت بازگشت به وطن ودیدن مادرش باهم ایشان گرم

می یافت!؟راستی چراعاقل کندکاری که بازآردپشیمانی...

من هنوزنفهمیده ام چگونه آن روشنفکرمترقی ونقطه سنج استراتژیک قبل انقلاب که باچراغ

خاموش پیش می راندبه یکباره تندترازهرایدئولوژیکی درصحنه بعدانقلاب ظاهرشد!؟

مگرجزیک رفرم عقیدتی سیاسی حادث شده بودونه اینکه این کهن دیاردرتاریخ خودبسیارازاین

خیزش هاراتجربه داشت!؟

یک عمرازشنبه تاپنجشنبه مدرسه رفتند.درس خواندندودرفضای انتلکتوئل هانفس کشیدند!؟

اماهرگز درک نداشتندمذهب مترادف آن بتی نیست که درذهن خودازاوساختندوبحث مذهبیون

وداعیه داران دین کاملامجردازآن است چه خوب چه بدحتی زشت...

آنهانشنیده داشتنداین سخن فرزندراستین میهن فرهادمهرادراکه:

جمعه وقت رفتنه موسم دل کندنه خنجرازپشت می زنه اون که همراه منه............

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 14 اسفند 1396 02:50 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مصائب مبلغ!؟

یاالمنیر.بعضی افراددرحرفه خودبسیارخوش می درخشند.اگراین شغل زیرمجموعه

مسائل هنری ومتافیزیکی باشدمانندخواننده نویسنده مذهبی و...توگویی خدای متعال

ازروزخلقت این آدم نعمت پویش ناب وپیشرفت قوی به وی بخشیده است وآثارحاصل

اودرتاریخ بشرماندگارمی شوند.فرضا دعای ربنا باویرایش وحدودی که استادمحمد-

رضاشجریان (حفظه الله)اجراکرده موردنقدبرخی ازمنظرسندی و...قرارگرفت.حال آنکه

غافلیم ازمعجره هنرایشان که باچنین متنی درقلب وروح ملیونهاانسان باورمندبه مذهب

چنان تاثیری گذاشت که بسیاری ازادعیه واحادیث باسندروایی و...قویترالظاهرودرشکل

عام ومقطعی نگذاشته است...

عصرمارادوران رسانه واصطلاحاسوشیال مدیانامیده اندوغالب سران جهودهمینطور

پیاده نظام ایشان افراطیون سقیفه بنی ساعده و...جهت کنترل نبض خیزش های جهانی

پشت سنگررسانه هاپناه گرفته وافکارخویش رادرقالب های ظاهرازیبا وعقلانی به

خورداکثریت بشرروی زمین می دهند.یعنی بندی نامرئی درعصراصطلاحا حقوق

بشروآزادی هنوزآدمی رابه بردگی کشیده است بی آنکه خودبداند....

رسانه های جبهه کفرغالباوبیش ازهمه نسبت به افرادبااستعدادکه هنرخدادای ایشان

به تنهایی ومن یتوکل الی الله درمقابل سرمایه های عظیم وسرویس های جاسوسی

فعال جهانی آنهاموجب پاره شدن پرده عنکبوتی زروزوروتزویرشده ونورکلام

چهارده نور(علیهم السلام)به اعماق ظلمانی سطح زمین می رساندبه شدت حساس

وبی رحم هستندوازهرشیوه ای برای ضربه زدن به ایشان استفاده می کنند.....

طبق یک تحقیق ساده ومیدانی متوجه شدم بسیاری ازمبلغان مشهورومستقل شیعه

که بانداوقلم ملکوتی خودسهم مهمی درتقویت قلوب وبرانگیختن احساسات ناب

مذهبی داشته اندبخصوص پس ازسفربه برخی کشورهای جنوب خلیج فارس گرفتار

بلاوشدایدگوناگون جسمی وروی شده اند.تصادف مشکوک بیماری مرموزو....!!؟؟

این تکرارها وتشابه های عجیب نشان آن است که توطئه ای چراغ خاموش وپیچیده

ازطرف سران صهیونیسم وسقیفه به مددحتی عناصرمتافیزیکی علوم ماورائی و...

درحذف رقبای خودازمیدان رسانه وجوددارد!؟قصه تلخی که ازروزگارشیخ احمدکافی

وسیدمحمدجوادذاکرتاحال وسیدمحمدباقرعلوی شاهدش هستیم....

الهم العن اعداء هذاالمذهب الحقه.

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 13 اسفند 1396 10:49 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

سعیدحریری اصل برمزارمرحوم سیدمحمدباقرعلوی


بعدازاین نوربه آفاق دهیم ازدل خویش.....................که به خورشیدرسیدیم وغبارآخرشد
پشت این دیواربقیع جمکران پیدااست........................داداشم باقرغوغا غوغا غوغااست
(الشیخ سعیدالحریری فی جنب مرقدمطهرالرادودالحسینی الموهوب السیدمحمدباقر-
العلوی(رحمت الله علیه) وصدیق هوفی مدفن البقیع مع الجوار مسجدالمقدس الجمکران.
ثالث یوم من الشهرالجمادی الثانی سنه1439القمری)
الغوث والعمان یاصاحب الزمان(عجل الله تعالی فرج الشریف)

تاریخ ارسال : پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:28 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

همیشه طلبه!؟

یاالجلیل.پیرمردی ازجنوب شهرنجف الاشرف آمده بودقم خدمت حضرت آیت الله سیدعادل علوی

(حفظه الله)بعدازنمازظهرباایشان صحبت می کردکه چون حرف آنها جنبه خصوصی نداشت

حقیرهم گوش می دادم.آن مرداستشهادی آورده بود درباره فرزندش که درنبردباداعش مرتد به

شهادت رسیده بودواکنون قصدداشت کتابی درباره زندگی اولادخود منتشرکند.وقتی آقانامه را

تائییدمی کرداوگفت:مقابل نام مبارک بنویسیداستادآیت الله العظمی شیخ الفقهاء و...سیدعادل

مکسی کردوفرمود:من همیشه یک طلبه ساده بودن راازهمه این اسامی درشت ونشان های

والابیشتردوست دارم!؟

طلبه که مسئولیت ندارد.ترس واضطراب ازدادن فتوادردلش نیست یک چرخش غلط این قلم

ممکن است مراوسط جهنم پیاده کند....الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 3 اسفند 1396 02:40 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بادصبا

یامحول الحوال.اسفندبه نسبت بقیه ماه های سال خیلی زودسپری می شود!؟

توگویی دست بادصباگذرایام رانیزبه پیش می تازدتادررسدمیرنوروزی.

(شعری ازسعیدحریری اصل)

صبا بیاکه ملولم من ازنمودن خویش.......یکی تکیده درختم زشاخه تاتن خویش

خزان و برف دراقالیم بی رونق..................به بندبند وجودم کشانده ساتن خویش

همی به کنده جان رانده توسن خویش...خمیده قامت رعنا زبخت متقن خویش

سپند گاه نشوراست ووقت بیداری...............کرم نماوتفضل به سوزروشن خویش

اسیرمقصدهستی منم سترون خویش......فتاده ساغرجانم بدست دشمن خویش

فروبگیربه تندی تمام پی درپی...................تکان بده سبب وبرکنم زدامن خویش

الهم الجعل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:44 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ملائک انتقال!؟

یاالبصیر.درکانال تلگرام منتسب به شاعرخوش ذوق جناب آقای صابرخراسانی مطلب

جالبی دیده می شود که بازسندی است بربی سوادی وتلقین زشتی هادرجامه زیبای

شریعت!؟

این شیوه رندانه مدتهااست ازطرف فرقه های منحرفی چون صهیونیسم وبهایت

همینطورمارکسیست هادرجامعه ماوباهدف اغفال مردم مذهبی بکارمیرود.اماجای

صدافسوس که امروزه برخی جریان های خودسرسیاسی ازدرون نظام جمهوری-

اسلامی وهمینطورمخالفین بی بندوبارایشان درخارج مملکت به این سبک احمقانه

درمتون وآموزه های دینی داخل می شوند.تنهابه نیت بدست آوردن سودهای جناحی

ومقطعی .کاملابی توجه به ضربه عمیقی که اعتقادات سنتی ومذهبی مردم جامعه

می خورد.

ایشان قصه فرد مطربی درمشهد رانقل کرده اندکه ازقضاءموردتوجه اشخاص بر

جسته ای چون آقای محمدرضاشجریان و...هم بوده است ونهایتاجنازه اش باشخص

ثالثی جابجا شده واوکه قراربوددرقبرستان خارج شهرچال شودسراززیرسقاخانه

اسماعیل طلای حرم مطهررضوی درآورده وبرای همیشه آرام گرفته وعلماء وقت

هم بعداطلاع ازماجرابانبش قبرمخالفت نموده اند!؟

(برای مشاهده به لینک ذیل بروید)

https://t.me/saberkhorasanii/475

چنین قصه ای ناخودآگاه خواننده راقلقلک می دهدکه باباکی گفته :لودگی وآواز

خوانی همینطورپرداختن به موسیقی درشان یک پیرومذهب اهل بیت(علیهم –

السلام)نیست!؟می بیینیدچیکی چیکی چنین بودودرکنارقبرمنورامام رضا(ع)آرام

گرفته است....

اما:و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی و لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا...

طبق روایات صحیح سندزمین های مقدس چون مکه ومدینه عتبات عالیات کشور

عراق و...اگرهم جنازه فردی ظالم وفاسد درآن دفن شودفوراودرهمان شب اول

ملائک انتقال جسدمذکورراخارج کرده به وادی وحشتناک وزمینی غضب شده

ازطرف پروردگارانتقال می دهند.پس امثال ابوبکروعمرهرگزدرمسجدنبی(ص)

وجواررحمت العلمین مدفون نیستند.جای آنهادردنیا وآخرت تنگ ونامرغوب

است شدیداانشاء الله تعالی.

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 1 اسفند 1396 03:22 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نحن ابناء البتول

(به جهت فاطمیه)

یاالحلیم.دوروایت متفاوت بایک مطلع وریتم آغازین کمتردرمتون شیعی به چشم می خورد!؟

مگراینکه گوینده(علیه السلام)خواسته باشدمارابه نکته ای شایسته ومترادف توجه دهد.

درمیان جماعت عمری بخصوص ناصبی هایک شعرورجز معروف هست بدین مزمون که:

نحن ابناء الشمس ....مثلاهمین العان اگربه کیپ های ضدصهیونیستی فلسطینی هارجوع

کنیدمدام برآن تاکیدمی کنند.این واژه سازی غلط بانیت توجیه گندکاری برخی ازاصحاب

ذیل اصحابک النجوم هم صورت می گیرد.یعنی خورشیدررسول(ص)است مامسلمانان واهل

سرزمین مشرقی فلسطین فرزندان اوهستیم.به دیگرسخن اصل شجره طیبه اواست واصحاب

شاخه هایش وبقیه مسلمین برگ....

خوب چنین فهمی قرن هاازکودتای سقیفه تازمان غیبت امام منتظر(عج)برجامعه اسلامی

تلقین می شود.حال وقتی می بینیم ائمه تشیع(علیهم السلام)برعکس این جریان رسمی و

خلافتی رودخانه سخن از:نحن ابناء الدلیل می زنندوسپس بانحن ابناء البتول پیش می آیند!؟

معکوس جماعت عامه که همه بیعت کنندگان تحت شجررابردیگرمسلمین آقاوسرورقلمداد

کرده حرمت دروغین برای ایشان تراشیده اند.احترامی که حتی خوداصحاب پاس نمی داشتند!؟

(مثلاعایشه وعثمان طبق سندکتب صحیح اهل خلاف به هم فحاشی می کردند!؟)

درمذهب حقه شیعه تنهادخترنبی(ص)بعنوان محوراصلی ملکه وقدیسه اسلام همینطوراتصال

دهنده سه بعدراهبردی نبوت ولایت امامت به یکدیگرقرارمی گیردوبس.

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها.تاریخ ارسال : دوشنبه 30 بهمن 1396 12:44 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

آخرشاهنامه!؟


یاهو.:آقاخجالت بکش!؟پشت سرمردم حرف نزن بدنگو!؟ناسلامتی آخوندی؟!
زورت رسیده به یک پیرمرددل شکسته بچه مرده آن هم روحانی سید.
:داداش ظاهراحق می گویی!؟چون اول این قصه روخیلی رک رودرروباخودش درمیان
گذاشتم حتی قبل ازفاجعه مرگ باقرگوش نداد!؟خیالی نیست بازگردن کج می کنم به
رسم کوچکتربودن می روم سراغ اوتاآخرشاهنامه هم خوانده شود..حضوری ونه بقول شما
غیبت وبدون اطلاع والبته که اثرفرودسی علیه الرحمه همه اش شیرین است.
مخصوصا قصه رستم وسهراب!؟

کنون رزم سهراب و رستم شنو.....دگرها شنیدستی این هم شنو

یکی داستانست پرآب چشم.......دل نازک از رستم آید به خشم

اگر تندبادی برآید ز کنج ...............به خاک افکند نارسیده ترنج

ستمکاره خوانمش ار دادگر............هنرمند گویمش ار بی هنر

اگر مرگ دادست بیداد چیست؟

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

از این راز جان تو آگاه نیست.......بدین پرده اندر ترا راه نیست

الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 30 بهمن 1396 02:14 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شام آخر!؟


یاالدلیل.پیغام آمده:پیرومطالب قبلی این وب پارادوکس بزرگی درباره سیدمحمدعلوی
بوجودمی آید.ازیک سومی گویی:پشت آیفون خیلی حرف هارابه من زدوگلایه کرد...
درحالی که این ممکن نیست! آخه چطوری؟یعنی جلوچشم باباش که درخانه بودوتو
رالحظاتی بعدبعنوان مهمان راه داد؟مگه درفرهنگ مایکنفرممکنه چندین دقیقه وساعت
ازپشت آیفون باآن دیگری صحبت کندوبعدبفرمابز ندکه بیاتو!؟
درجواب عرض می شود:(همیشه درمعاشرت بادیگران ولوآدم های مشهورهزاران ازاین
مواردپیش می آیدبلاشک نشان ضعف شخصیت ووسواس است اگردریک وب به جرعیات
چنین مسائلی پرداخته شوداماوقتی یکسوی قصه دستش ازدنیاکوتاه بودشایدجمع زدن
همین برخوردهای روزمره هم موجب شناختی عمیق وبهترازوی شود)اول ممنون ازدقت
شما.دوم حقیر گفتم:درعمرم یک روزپنجشنبه فقط توفیق زیارت آن شادروان راداشتم.
امایک روزصبح داردظهرمی بیندشب هم همینطور.
حوالی ساعت 11قبل ازظهرکه واردکوچه آنهاشدم.پدرگرام بابرادربزرگتردرحال تشریف بردن
باماشین بودند.خوب من اورامی شناختم اماوی نه.
بعدرفتم جلوخانه اش آیفون رازدم وسیدباقربدون هیچ آشنایی قبلی مراشناخت وحتی
اسم وشهرتم راکامل گفت!؟باهمان لحن شیرین فارسی که سالهادررویامی دیدم.
خواستم بیایدپایین جلودرکه آن رابسته بودند.
درنتیجه رفت توی بالکن طبقه چهاروازآنجا دستی به من تکان دادخواستم عکس بگیرم
مانع شدودوباره درپشت آیفون گفت:ممکن زن وبچه همسایه عقب شیشه بیایدودرباره
توخیال دیگری کنند.من هم رفتم سرکوچه داخل پارک نشستم تابعدازظهر.
باتلفن سید فخرالدین که تماس گرفتم روزقبلش جواب نمی داد!؟امادست آخربرداشت
گفتم: العان قم هستم ودارم می آیم آنجااومدعی شدباقردرخانه نیست!؟من هم گفتم :
توکلت الی الله می آیم!؟
القصه قرارگفتن درمقابل عمل انجام شده شیخ رامجاب به تسلیم نمودواین شام آخرین
باری بودکه محبوبم رادیدم.
(وازشام آخرمسیح وحوادث بعدازآن به تعدادزیادی ازحواریون روایت هامتضاداند!؟
من اماپاکترنظرمریم مجدلیه رامی دانم!؟درست است که تاریخ اورابه هرزگی وحتی
روسپی بودن متهم کرده امامگرمی شودعشق مادی وی به عیسی بن مریم(ع)آن هم
به شهادت متون گذشته رادرردیف خیانت های معنوی برخی ازاصحابش وتحریف
انجیل وشریعت مسیحیان برشمرد!؟
آمدلب بام گالیچه تکان داد...قالیچه بهانه است خودش رانشان داد.
یامسبب الاسباب.الهم العجل لولیک  الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 30 بهمن 1396 12:58 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کل صفحات :2
1
2