تبلیغات
حجت الاسلام سعیدحریری اصل

حجت الاسلام سعیدحریری اصل

وبگاه شخصی

وبگاه شخصی

حجت الاسلام سعیدحریری اصل وبگاه شخصی

       استادوشاگرد:آیات اعظام سیدحسین بروجردی وعلی عیوضی گنجی

(تصویرفوق سمت چپ:سماحه مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی پدروالده شیخ سعیدحریری اصل)

شعرمحتشم کاشانی برای امام حسین(ع)

                       حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی(دامت برکاته)

یاالشاهد.حضوردرفضای مجازی بخصوص وبلاگ نویسی باموضوع علوم انسانی ونیت تبلیغ مذهب حقه تشیع

به فراخی سخن درجهت تبین وتلقین منش حق می انجامدوگرچه دربرانگیختن مروت احرارجهان کارگشا است

امامدارابادشمنان رادچارچالش اساسی می کندچه رسانه ای ارزان وطبعاعام نیزهست.

آن هم درعصری که حتی قطب دایره امکان امام منتظر(عجل الله تعالی فرج الشریف)به اذن الله غیبت رابرظهور

ترجیح داده اند وهنوزآوای حزین امام زین العابدین(ع)درغروب روزعاشورخطاب به اهل خیام حسینی ازپس قرن-

ها به گوش هرمحقق منصف وروشنفکرعرفی بازمی رسدکه:علیکن بالفرار(وبرشمابادعدم قراروایستایی)

لذا باعرض پوزش ازبیینده محترم این درگاه  اینترنتی به  بنده کمترین که انشاء الله هیچ وابستگی به قدرت های

مادی وسیاسی دنیا تحت هرعنوانی ولوآیینی...نداردحق بدهیدکه تادم صبح فرج جزدربند تلمذ وبیان عنایات الهی

وطراوشات ذهنی پیرامون مسائل صرف دینی فقط به قالب کتاب وسخنرانی لب فروبنددازقیل وقال به بسترمجازو

در آدرس های که ذیل همین متن لینک گردیده اندتنهابه نشرعکس فیلم یاجوهری ازوقایه التفاقیه مهم که درزندگی

تجربه شده بسنده کند.هم به سنت صحیح اجتهادشیعی که ذیل پرتوقرآن وانوارنورانی اهل بیت (علیهم السلام)یعنی

اطاعت ازمجتهداعلم جامع الشرایط (ولایت مقیده فقیه)بست درست یافته است برادران وخواهران ایمانی رابه

محضرفقیه عالیقدرومرجع تقلیدبزرگوارش حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی(دامت برکاته)

ارجاع دهد.الحقیرسعیدحریری اصل.رجب المرجب1440ق.الهم العجل لولیک الفرج

اینستاگراملوگوی اینستاگرامسروشلوگوی پیام رسان سروشآپاراتلوگوی آپاراتنماشالوگوی نماشامیهن بلاگلوگوی میهن بلاگ

(توجه:این پست ثابت است وجدیدترین مطلب وب ذیل آن قراردارد)


طبقه بندی: مرجع تقلید، قرآن کریم، چهارده معصوم(علیهم السلام)، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی،
برچسب ها: آیت الله سیدمحمدجوادعلوی بروجردی، حجت الاسلام سعیدحریری اصل، اینستاگرام سعیدحریری اصل، کانال سروش سعیدحریری اصل، کانال آپارات سعیدحریری اصل، کانال نماشاسعیدحریری اصل، آیت الله میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)،

تاریخ : یکشنبه 11 فروردین 1398 | 01:15 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
حرم امام رضا(ع)
(به جهت سالروزمیلادسلطان ایران حضرت علی بن موسی الرضا(ع))
یاالحاکم.تاریخ بسیارازولی عهدوجانشینان سلاطین وخلفابه یاددارد
که قبل رسیدن به اریکه قدرت موردغضب پدرتاج دارخویش قرارگرفته
فوراعزل شده وحتی چون فرزندشاه عباس کبیرصفوی(ره)موردشکنجه
جسمی قرارگرفته اند.این پدیده که درسلسه قاجارخودنمایی بیشتری
داشت بلایی بودکه غالبا برسرجوانان خام وگرفتارهوس می آمدوقتی
خطایی درچشم حاکم عمیق ازایشان سرزده باشداماموردامام رضا-
(ع)کاملامتفاوت است!؟ایشان نه تنهاازنظرسنی نسبت به مامون-
عباسی(لعنت الله علیه)بزرگتربودندبلکه باحفظ سمت ولایت عهدی
وبدون عزل ازآن به شهادت تواریخ معتبرمدتهادرسرخس و...به بند
عباسیان تابع مامون قرارداشت.راستی ازتصورجنین وضعیتی نمی-
توان به عمق ضعف وانحراف خلافت عباسی پس ازقتل امین والبته
درایت استراتژیک امام هشتم(ع)پی برد.السلام الی الرئوف
]طبقه بندی: مذهب حقه تشیع، چهارده معصوم(علیهم السلام)،
برچسب ها: امام رضا(ع)، ولایت عهد، مشهد، تولدامام رضا(ع)، سلطان طوس، هشتمین خورشید، مامون عباسی،

تاریخ : شنبه 22 تیر 1398 | 10:36 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
سیدحسن شریعتمداری
یاالحامد.اگرپندارعقیدتی دستاویزوموتورمحرک یک حزب سیاسی قلمدادشودرهبران آن
رادوچاره بیشترنیست!؟یاکه بایددل درگروتفسیرایدئولوژیک ازدین ببندندچنانکه درابتدای
پیروزی انقلاب اسلامی57 وبه موردامثال حزب جمهوری اسلامی مجاهدین خلق و...
شاهدبودیم یابابالابردن سطح سوادوحافظه تاریخی عام مردم به چنین مهمی دست
پیداکنندهمان گونه که زنده یادمهندس بازرگان ودیگرهمفکرانش گفته وعمل نمودند
دراین میانه امااتفاق سومی هم دردوره تاریخی انقلاب ماخودنمایی کردکه نشان واضح
فرومایگی ومشت خالی بادکنندگان حزب کذایی خلق مسلمان بود!؟
سیدحسن شریعتمداری تنها به واسطه احساسات خالصانه مردم آذربایجان و...نسبت
به پدرخود آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری(رضوان الله تعالی علیه)سنگ بنای
چنین جریانی راگذاشت امابخاطرسستی بنیان های عقیدتی این تشکیلات چندطشر
وترفندتندازطرف امثال احمدخمینی وهمفکران تندرووی کافی بودکه حزب خلق مسلمان
به یکباره دچارریزش نیرووترک صحنه سیاسی کشورشود.
این جناب که بااعمال احمقانه ودرحقیقت به دست خودموجبات رنج مذاعف ومحرومیت
شدیدمدنی آقای شریعتمدار(ره)رافراهم نمودومرگ زنده یادصادق قطب زاده راجلوانداخت
پس ازوفات پدرش وانتقال به خارج ازکشورسردمدارمخالفت باحرکت اصلاح طلبی ومدافع
سرسخت براندازی نفس نظام جمهوری اسلامی شده است!؟
ازنکات تعامل برانگیزدرباره رفتاررندانه شریعتمداری پسرمی توان بدین نکته اشاره کردکه از
سوی علنامولفه های تاثیرگذاربه منظورپیش بردرونداصلاحات راستین دراین ملک مانندنفس
مراجع بزرگوار تقلیدوروحانیت سنتی مستقل ازقدرت حاکمیت و...رادرمعرض خطرافراطیون
درون قدرت قرارداده یاآنهارابی اعتبارمی نماید(رجوع شودبه مصاحبه وی وعطاالله مهاجرانی
بابی بی سی درشب انتخابات دوردوم حسن روحانی همینطورگفتگوبارسانه جدایی طلب و
پان ترکیست گونش)وازدیگرسونظام حاکم راغیرقابل اصلاح وشایسته سرنگونی بنیادین جا
می زند!؟حال انکه هرعاقلی می داندنهادقدرت فی نفسه تمایل به تجدیدوضع خویش ندارد
وسمبه پرزورمنتقدان اورابه مسیراصلاح راهنمایی خواهدکرد.پس کاستن ازاین توان ذیل
هرعنوانی جزکمک رسانی ناجوانمردانه به بقاء وضع بدموجودهیچ مفهومی نداشته مشت
عامرآن رابه خوبی بازمی کند.
تاریخ مابرعکس این رویه ازسرذلت نفس وجهل درمعانی شاهدحیات بزرگ مردانی چون
شهیدعباس بابایی بودکه علارقم خلع درجه نظامی وبی مهری دردرون سیستم ارتش به
منظوراستحکام پایه های نظامی مملکت ونیروی هوایی درمقابل هجوم بعثی های عراق
خواستارتوقف اعدام وبازنشستگی اجباری برخی ازخلبان هاشد.الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مذهب حقه تشیع، ایران زمین، روشنفکر، روحانیت شیعه،
برچسب ها: آیت الله سیدکاظم شریعتمداری، سیدحسن شریعتمداری، حزب خلق مسلمان، شهیدعباس بابایی، اصلاح طلبی، اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران،

تاریخ : شنبه 22 تیر 1398 | 02:42 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالفاعل.ازفردای پیروزی انقلاب اسلامی 57کسانی که خودباالتقاط اسلام ومارکسیسم هویت
می یافتنددرمقابل جریان اصلاح طلبی بصورت عام ومهندس مهدی بازرگان(ره) خیلی خاص
به شانتاژ واژه لیبرال وموازی بامولضع سیاسیون غربی درحق ایشان مشغول شدند!؟
حال آنکه ما درقاموس سیاسی معاصرخود یعنی جمع وچارت مذهبیون لیبرال وغربگرابه
مفهوم رایج نداشتیم.سرمایه داری امریکا ونمادهای وی ازهردوجناح دموکرات وجمهوری-
خواه علارقم شعارایدئولوزی ستیزی خودودرپس پرده گرفتارشبکه تارعنکبوتی فراماسونری
بوده که به مانندایدئولوژی نامرئی والبته اثرگذاربروی خروجی رفتارایشان منعکس می شود
چه هرگزراس حکومتی باداعیه لیبرال دموکراسی اصیل ونه آنچه دردکترین ونوع غربی
آن دیکته شده لقب گاوشیرده به مملکتی ثالث نمی دهد(سخنان ترامپ درباره سعودی)
امادرمشرق وایران ماواقعا روشنفکرانی چون شهیدحسین فاطمی(ره)صادق زیباکلام (حفظه-
الله)و...بدون آغشته بودن دربحث فراماسونری به مصاف نگاه ایدئولوژیک به جهان رفته اند
واستفاده از لفظ لیبرال درحق ایشان عین جفا همینطورجزهدایت موزیانه ونفی  آراء نیت
دیگری نمی تواندداشته باشد.چراغ سبز لیبرال های غرب زده به اسلحه هرآن جایی است
که منافع ایشان طلب نمایدوهیچ عین خیالشان هم نیست که بمب شیمیایی چه بلایی
برسرکودکان بی گناه حلبچه یااسلحه فلش بال چه تاثیری برتن دانشجویان مخالف سرمایه-
داری لجام گسیخته درکشورمدعی مهدآزادی فرانسه می گذارد.حال آنکه مرحوم بازرگان
پس ازسالهامبارزه مدنی ودرچهارچوب قانون اساسی بازبان نفهمی وعناددیکتاتوری پهلوی
دوم روبروشده ضمن هشدارصریح به سران حاکمیت وقت درباره پایان راه سلم ومدارای
همفکرانش درزندان وباگذاشتن دست به شکل لوله اسلحه برروی سینه خودودرمقابل
شهیدمحمدحنیف نژادفازنظامی رادرمسیرمبارزات حق طلبانه ملت مجالی جهت جولان
می دهدچه:إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ.به امیدباران وصلح

برچسب ها: لیبرالیسم، مهندس مهدی بازرگان، شهیددکترحسین فاطمی، التقاطی، فراماسونری، نهضت آزادی ایران،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:36 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
مجاهئین خلق آلبانی
یاالکافی.تصویرفوق این متن  پیش کسوت های جماعت مجاهدین خلق مقیم اجباری
شده درمملکت آلبانی رانمایش می دهدکه چون هماره وازسرخصلت جدای ناپذیرخود
مبنی برنگاه ایدئولوژیک به زمین وزمان حتی خودخداودینش مشغول هدایت آراء و
شستشوی مغزی مردم هستند.تندرویان درون حاکمیت نیزکلنی های مشابهی چون
تصویرفوق جهت موج آفرینی خبری وبلاگی نویسی گروهی درداخل کشوردارامی باشد
وبقول خودخط مقدم مقابله باهمین منافقینی هستندکه ازخرداد60ش میانه ایشان
باآنهاعلناشکرآب شده است....
امافراترازاینکه چه کسانی وباچه جورگرایشات ولومتضاداینگونه گله ای به فضای مجازی
نت هجوم می آورندسوال اصلی که بایدهرعاقله مردصاحب وجدانی ازخودبپرسداینجا
است که چرااین نوع گروهک هابرروی زندگی اشخاص وافکارتاریخ معاصرزوم نموده و
فرضاآن ازحنیفی نژادواین ازاحمدی نژادمدام دم می زند!؟
هردین وملیتی دارای ائمه واسطوره های شاخص وشناخته شده تاریخی است ومومنان
راستین به آن جهت یافتن سره ازناسره واجتهاددرمسائل روزوبقول فقهی مستحدسه
نیازمندرجوع به سرچشمه هاهستندچه آب پایین دست وتفکرنسل های بعد اگرچه
حتی ظاهرا زلال وصحیح بایدکه باسنگ محک وشاقول الهی که درآن چهارده نورپاک
(علیهم سلام)تجسم یافته سنجیده شوندوبس.
این قلیل های ازخودراضی ازدرون تابیرون حاکمیت بایدبدانندکه درمقابل بی شمار
سیستم وگعده رایانه ای که ازچهارسوی جهان وتنهابایک ویژگی مشترک یعنی حریت و
آزادمنشی گردهم می آیندوناخواسته فریادگرشکوه:وحده هولاشریک له می شوندقطره ای
درمقابل دریاهم نیستندوآن  کسی که لقب آدمی رابه دوش می کشد ازعرق جبین وکد-
یمین خودخورده وهرگزبه این لقمه های آماده ذیل پرده تزویرکارانه حاتم بخشی  وانسان
دوستی تن نخواهدداد.تهران وایران امروززخم خورده فهم ایدئولوژیک ازدین ودنیااست و
درچالش آن گرفتار...به امیدروزی که مردم ما ونطام حاکم برآن وحتی اپوزسیون مخالفش
یکدست دچارچنین بلایی نباشدودرحقیقت ریشه اکثر کش مکش هاخشکیده شود چه:
هفت درویش درگلیمی بخسبندودوپادشاه به اقلیمی نگنجند....الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: روشنفکر، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: مجاهدین خلق، ازحنیف نژادتااحمدی نژاد، مجاهدین کامپیوترآلبانی، هدایت آراء، دین ایدئولوژیک، مسعودرجوی، نه برایدئولوژی،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 04:27 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالصالح.می دانیداگرکسی مثل حسین تهی درمقابل چالش بازکردن درب
بطری باپاقراربگیردچه خواهدکرد!؟هیچ درآن راآنقدربزرگ ودارای سطح تماس
زیادوآج های درشت می گیرد که چنین اتفاق مطلوبی حتمابیفتد...
امابنازم به غیرت اردشیرچالنگری!؟یارودرنداشته بطری سرم راهم بازمی کند
بادست پا ولو دندان و...تنهابه عشق اینکه یک لقمه نان حلال آن هم دراین
روزگارتلخ اقتصادی ایران برسرسفره زن وبچه خودبیاوردوقرض مردم دیگررا
شرافت مندانه بپردازد.تواین زمانه لعنتی قفل ساختن وچالش اعلم کردن
حتی روکردن شاه کلیدوگذاشتن دینامیت به ذیل آن آهن پاره مزاحم هنری
نیست!؟مهم این است که به قرق وحریم خصوصی دیگران احترام گذاشته و
حتی نگاه چپ بدان نکنی چه رسدبه فکرهای بدبددیگر....
الهم العجل لولیک الفرج


برچسب ها: صداقت، دنگ وفنگ روزگار، حسین تهی، چالش بازکردن دربطری باپا، اردشیرچالنگری، یک مردبود، کلید،

تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1398 | 12:40 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالجمیل.یادش بخیرتازه چندساعتی ازشاگردی نزداستادنجارم نگذشته بودکه یکی از
بزرگترین درسهای طول زندگی خودراآموختم!؟یعنی دقیقا وقتی اولین چهارپایه دست-
سازم رادرمقابلش به زمین نشاندم واوبادست های پینه بسته وچشمان سرشار از
دلواپسی شروع به اعتبارسنجی آن کرد...
دست آخرودرعین تمجیدگفت:فرض می کنیم این چهارپایه سرازدادگاهی درآورده ودر
مسیر عبورصغیروکبیر کناردست همه ازمجرم ومتهم تادادستان وکاراگاه پلیس قراردارد
پس هریک ازآنهافراترازاینکه چه نقش مثبت یامنفی درجامعه وشهرمابازی می کنند
وقتی باآن بصورت کاملااتفاقی تصادم یافته ویکی ازتراشه های برجامانده درزاویه های
برش یافته اش که خوب سمباده وسوهان نخورده است دردست یادیگرجاهای تنشان
فرورفت فوراوزیرلب به لعنتی برپدرومادرسازنده رضایت خواهندداد.
جامعه همیشه متغیراست وهیچکس ازفردای خودخبرنداردپس تیزی کلامت رابگیرو
هماره آویزه گوش داشته باش:جزراست نبایدگفت وهرراست هم نشایدگفت...
به امیدباران وصلح

طبقه بندی: روشنفکر، انسان،
برچسب ها: درس زندگی، فوت آخر، کارتون استادنجار، دست ساز، گاف نده!؟، همرنگ جماعت شو، شرط عقل،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 11:43 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالباقی.درپس کوچه های مشرف به حرم بی بی معصومه(س)چون گذرخان وکوچه عشقعلی
خیابان ارک و... هرچه خاطرات چهارده گذشته عمررامرورمی کنم بیشتربه سیمای آسمای وپراز
غیرت سیدی ازاولادمعصومین(علیهم السلام)به نام فقیدسعیدآیت الله العظمی محمودحسینی-
شاهرودی برمی خورم که دراوج سکینه قلب وعزت نفس درحال طی طریق به سمت رفیع العلی
بود.رضوان ورحمت خدا برروح وجسم آن فقیه راستین مذهب حقه اهل بیت(علیهم السلام)باد
که اینک درجوارمزجع نورانی بنت موسی بن الجعفر(علیه السلام)تاروزرجعت آرامش یافته است.
این الحقیرضایعه وارده ازجهت خلع وجودی آن بزرگ مردتاریخ معاصرراخدمت مولاناامام عصر(عج)
اخوی گرامی فرزندان رشیدوعفیف ایشان تسلیت عرض نموده وخدای متعال رابه ریش سفید
چنین پیرمردشریفی قسم می دهم که مابقی ایام غیبت حضرت منتظر(عج)رابرروسیاهان وغلامان
خانه زادوی ببخشد.الهم العجل فی فرج صاحب هذاالامر
6ذی القعده1440ق.الحقیرسعیدحریری اصل
طبقه بندی: مذهب حقه تشیع، ایران زمین،
برچسب ها: آیت الله سیدمحمودحسینی شاهرودی، پیام تسلیت شیخ سعیدحریری درفقدآیت الله العظمی سیدمحمودحسینی شاهرودی، مراجع شیعه، قم المقدسه، حوزه علمیه شیعه، مراجع تقلیدشیعه،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
رامبدجوان وبهروزافخمی
یاهو.سوال:آیاشنیده ایدکه آقای رامبدبازیگرمشهورکشورمابعنوان سرمربی تیم ملی
فوتبال انتخاب شده اند!؟
پاسخ:ضمن آرزوی موفقیت برای جناب همیشه جوان درخصوص ارنج وچیدمان
ایشان جهت بازیکنان ازهمین حالامعلوم است سیستم دو و دو و دو دردستور
کارقرارخواهدگرفت... امادرباره کادرفنی تیم ملی بنده ازاین بزرگوارخواهش عاجزانه
دارم بهروزافخمی راازسمت همراهی باخودواصولا حضوردراردوتحت هرعنوانی خط
بزند!؟چراکه حاصل هم نشینی باچنین افرادی چنان خواهدشدکه اگرانسان بااهلام
سوم وفرزندتوراهی اولش به یک مسافرت کاملاشخصی وخارج ازکشورکاناداهم برود
همچنان و به سطحی گسترده ترازبازتاب آثارارزنده خودمانند خانه سبز وخندوانه
انعکاس می یابد...روح خسروشکیبایی شادوبه امیدسلامتی جناب خان
طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: فرشته جونده، رامبدجوان، رامبدجوان کانادا، رامبدجوان نگارجواهریان، بهروزافخمی، جناب خان فیفا، خندوانه،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 06:23 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالقدوس.توقع عام ازشخصی چون آقای دکترخزعلی بعنوان مردی متشرع دارای گرایشات
خاص والبته مظلوم واقع شده درچارت جمهوری اسلامی برروی آنتن برخی شبکه های
ماهواره ای ظاهرمی شودآن هم درحالی که پدرنامبرده ازشخصیت های روحانی وبانفوذ
پیشین درون سیستم حاکم بوده این است که لااقل معنای واژه رایج درفقه شیعی تحت
عنوان معونه رادرک کرده وبدین نکته می رسیدکه حتی اگریک حکومت بقول ایشان در
عصرغیبت ولوباداعیه دین داری دچارریخت وپاش واصراف اموال بین عامران خودمانند
خواهرآقامهدی ماجرای ماشودبازجوازآن صادرنمی گرددکه انسان به حسب عذاب وجدان
ازامثال شهرام همایونی پوزش بطلبدکه خودنیم قرن پیش ودقیقا درهمین ایران به شهادت
منابع بیشمارحتی بی طرف خون مردم رادرشیشه نموده بودندوثروت زیادهزارخانواده ایشان
شهره زمین وزمان است...
راستی چرادکترمهدی خزعلی دچارچنین گاف گشادوپاچه خواری آشکاری شد!؟بایدازاوپرسید:
مرحوم هاشمی که مدام سنگش رابه سینه می زنیدولوبه قیمت ازدست رفتن سرش راضی
به انجام چنین فعلی می گشت!؟
نخبگان ایرانی بخصوص دروجه سیاسی بعلت نداشتن رسانه درقالب مواردگاه چنان دچار
ضعف درمقابل باارباب سوشیال مدیا می شوندکه بیا وببین!؟جداازموردخزعلی دراین باب
سخنان زشت امثال رضاعلیجانی یوسفی اشکوری و...درباره مظلومیت فرقه منحرف بهایت
و...ازمصادیق این روندتلخ هستند.راستش دراین جنبه هم بایدبی تعارف به شرافت استاد
دکترصادق زیباکلام(حفظه الله) درودفرستاد!؟چراکه درمقابل بی شمارچون مسیح علی نژاد
و...هرگزحرفی نمی زندکه هنجارشکن بوده واصول قانون اساسی مملکت راکه طبعا هر
شهروندمدنی ولومنتقدودگراندیش بایدملتزم به آن باشدنادیده بگیرد.
(اموال ودارایی دراختیارحکومت های عصرغیبت حضرت مهدی(عج)وهرجنس غیرقابل
استفاده برای مالک که جهت شخص ثالثی بکارآیدازنظرفقه شیعه درحکم معونه بوده ذاتا
متعلق به حجت(عج)است لذا نمی توان شرعا فرد دیگری رادرآن سهیم دانست یاباقراردادن
اودرجایگاه مظلومی که چنین دارایی ازوی غصب شده پوزش خواست و...مگرازباب ولایت-
فقیه واستنادبه امثال حدیث توقیع شریف و...)الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: مهدی خزعلی شهرام همایون، مسیح علینژادصادق زیباکلام، خزعلی وپوزش ازپهلوی، من وتو، واژه معونه درفقه شیعه، امام زمان(عج)، شبکه ماهواره ای،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 05:26 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
هاشمی وعبدالحمید
یاالمنور.جماعتی براین باورندکه ظهوراحمدی نژادانتقام الهی وحاصل اشتباهات دوران
ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی است.اماراستی آن خطای عظیم چه
بود!؟نحوه عملکردش درماجرای واترگیت کاخ نشینی وتجمل گرایی ظاهری رفسنجانی
یازاویه یافتن اوباتب تندروی که بیشمارازهمسنگران راگرفتارخودداشت!؟
راستش این بهانه هاچون کف روی آب هستند وهرعاقلی دلایل بی شماردرنفی وی پیدا
می کند.امااصل مشکل به تکراریک اشتباه تاریخی توسط کسی برمی گرددکه خودازملایان
موردتادییددردرون نهادقدرت حتی توسط بخش سنتی حوزه علمیه بودوبه هوس جمع
نمودن یاران بیشتردراطرافش پاروی برخی اصول وخط قرمزهای تعریف شده فقاهت
شیعی نهاد!؟همچنان که سلسه صوفیه باجذب عنصرمخشوشی چون محمودافغان به
دست خودتومارخویش رادرهم پیچیدرفسنجانی هم باواردنمودن تعدادزیادی ازپیروان
سقیفه دردستگاه دیوان سالاری کشورودرعین بی توجهی به سهم دیگراقلیت های مذهبی
چون مسیحیان زرتشتیان و...پیش رفت وطنزگزنده حاصل ازداستان دراینجااست که به
نتیجه چنین منشی مااکنون درمجلس مملکت فراکسیون اهل سنت داریم اماازفراکسیون
دیگرادیان آسمانی علارقم آمارزیادشهروندان ایشان درایران خبری نیست!؟
برخی ازاطرافیان هاشمی چون دخترش فائزه نیز بوسیله تکراراشتباه درتعامل نابجابافرقه
انحرافی وخطرناک بهایت ثابت نمودندکه مقایسه صرف وبی چون وچرابین اکبرهاشمی
بااسطوره ای مانندامیرکبیرشهیدکه معروف به تقابل باپیروان باب(لعنت الله علیه)است
اشتباه بود.الهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: ایران زمین، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: هاشمی رفسنجانی، فراکسیون اهل سنت مجلس، سقیفه بنی ساعده، دولت رفسنجانی، اشتباه رفسنجانی، فائزه هاشمی وبهاییت،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 02:07 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالمنیر.زنده یاددکتراحمدچلبی ونقش سازنده او درسیستم سیاسی عراق پس ازصدام
حسین وحزب بعث بانفوذ ولاوی گسترده ای که درایالات متحده امریکا داشت مورد
اقرارغالب جریان های سیاسی درخاورمیانه امروزاست.
امادرخلع وجودی مرحوم چلبی یک عنصرفرصت طلب به نام مقتداصدرکه به روزگارورود
امریکادرنجف الاشرف وعلارقم فتوای صریح حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی-
سیستانی(دامت برکاته)مبنی برترک مخاصمه باسربازان امریکایی هنوزلوله تفنگ اوو
همراهان موسوم به طیارصدری اش سینه سربازان جوان امریکارانشانه رفته بودهم اکنون
درعرصه منطقه ای به عنصری درشراکت بااردوگاه مقابل نظام ایران که به طرح های
پوپولیستی وغیرواقع بینانه چون معامله قرن رضایت داده است بدل گردیده وسیاست-
های چون حل حشدالشبعی درارتش عراق راکلیدزده است بدل گردیده!؟
راستی مقتدا چراوچگونه توانست چنین چرخش نموده اعتماددشمن دیروزخودامریکا
راچنانجلب نمایدکه برریاست تفکراودرعراق تن دهند!؟
یکی ازدلایل جالب ودرس آموزاین قصه ماجرای نامه نچندان بانزاکت وهمراه غلواوبه
سمت رهبرایران آیت الله سیدعلی خامنه ای(حفظه الله)بودکه نشان مشهودجوانی و
خامی وی درآن دوره زمانی است.آقای خامنه ای شخصا وازسرتیزهوشی سیاسی با
ندیده گرفتن لحن نچسب صدردرپاسخ سکوت پیشه کردامااطرافیان بعضا آتشین او
به تقابل نفس گیروالبته سایبری و...باجریان صدرمشغول شدند!؟مقتدا هم ازاین نکته
چون پلکانی مددگرفت تاچراغ سبزسعودی بمنظور ملاقات بابن سلمان رادریافت نمایند
وبقول عوام پس ازآن گازش رابگیردودرهرم سیاسی عراق بالابکشدبدون مخالفت امریکا...
درحالی که اگربه تابیعت ازاصل مترقی ولایت فقیه درقانون اساسی مااین آقایان دلواپس
مجالی جهت دیپلماسی وایجادتعامل باجریان صدرونطام ایران توسط دستگاه وزارت امور-
خارجه فراهم می نمودندشایدکاربدین جانمی کشیدکه یکنفرمعمم شیعه ازنسل جلیل القدر
صدرنقش آلترناتیودرمقابل تنهانظامی به جهان ایفاکندکه به نص صریح قانون اساسی خود
بایدمدافع مذهب حقه تشیع واهداف آن درداخل وخارج باشد.الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مذهب حقه تشیع، ایران زمین،
برچسب ها: مقتداصدر، عراق، تندرویان ایران، پاسخ صادق زیباکلام به حسن عباسی، نامه مقتداصدربه خامنه ای، دکترمحمدجوادظریف، وزارت خارجه ایران،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
سریال گاندو
یاالحدید.ناشران امثال سریال گاندو وسینه چاکان ایشان درشبکه موسوم به افق که سخن
ازپخش بی سانسور این مجموعه می زنندخویشتن رادرموضع ارزشی وباغیرت جازده به
استنادچنین رسالت من درآوردی دیگرتفکرات وجریان های سیاسی ولوبه درون حاکمیت
راباهرشکل که دل تنگشان طلب می کندمی کوبند...!؟
اگرمرادونقطه پرگاردرتصمیم گیری های این جامعه چنانکه درقانون اساسی آن باقیدغیر-
قابل تغییرآمده است منهج اهل بیت(علیهم السلام)وقرائت فقهی مراجع اعظیم الشان
تقلیدازآن می باشدکه دراصل ولایت فقیه تجسم یافته است امام علی بن موسی الرضا-
(ع)به قاعله دعوای امین ومامون عباسی(لعنت الله علیهما)پیشه بی طرفی پیش گرفت
وباکلام گوهربار:الهم مشعرالظامین بظلم تکلیف رایکسره کرد.آن وقت به اقرارودیالوگ
نقش اول مثبت این سریال که مامورامنیتی کشوروپی گیرماجرای آقای جیسون رضائیان
باشدچون امریکا بعدازمرگ رهبرطالبان اسامه بن لادن به ملاعمرکور روی خوش نشان
ندادوشخص ثالثی را بدین جایگاه مطلوب می دانست تعاملاتی ازسردرایت وزمان-
شناسی بین ملاعمروحلقه نزدیکان اوباایران ایجادگشت!؟
درهمین راستا وطبعاچون گروهک حماس داعیه مبارزه بااسرائیل داردیاولادمیرپوتین
وچین کمونیست مدعی تقابل باایالات متحده ودونالدترامپ می باشدمابایدچشم خود
رابرروی آقازادگان حماس که درهتل های لوکس لم داده اندببندیم یا ازآزازهای چین
نسبت به اقلیت مسلمان آن کشورغافل شویم واصلابه روی خودنیاوریم که روسیه هنگام
حملات هوایی اسرائیل به سوریه که مرادی جزمواضع وابستگان به نظام جمهوری اسلامی
وشیعیان تیپ فاطمیون افغانی نداشت سامانه اس سیصدضدموشک خودراخاموش کرده
بود!؟مقایسه اینگونه استراتژی های آبکی که بلاشک ازذهنی ایدئولوژیک زده طراوش دارد
بارفتارزیرکانه مرحوم هاشمی بعنوان رئیس جمهوردرهنگام اشغال شهرمزارشریف افغانستان
ودرنوع تقابل باطالبان سپس به همراهی باجامعه جهانی درحمله به مواضع این گروه عمری
والبته افراطی تحسین هرمنصفی رانسبت به جریان اصلاح طلب برمی انگیزد.
عقلای حاکمیت که روی موضوع اقدام علیه نظام حساسیت شایانی دارندبهتراست به تاریخ
چهل ساله پشت سرخودنظری بیندازندتاخوب درکشان گرددترک تازی های افراطیون واین
جریان خاص چه لطمه هایی به این مرزسرخ آنهازده است...الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: ایران زمین، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: فیلم زهرمار، سریال گاندو، جیسون رضائیان، تندروهای ایران، شبکه افق، ایران وامریکا، ماموروزارت اطلاعات،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 12:17 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالحلیم.یک نگاه گذرابه آنچه هم اکنون درخیابان های شهرکاراکاس بعنوان پایتخت
ونزوئلارواج یافته است طنزگزنده والبته تلخ روزگارمارابه خوبی نمایان می کند!؟تقابل
دو جریان به سرکردگی مادورو چپگراو خوان گواید وراست طلب یعنی صف کشی
مزدوران امریکایی وروسی درقالب فرزندان میهنی ثالث که متاسفانه سینه یکدیگررا
نشانه رفته اندوهرآینه ممکن است درمعامله ای پشت پرده بین ترامپ وپوتین به
قیمت جان آدمیزاد خون آبه تن آن بخت برگشته ها به جوی خیابان های کشورشان
سرازیرشود...
راستی چراچهره سیاسی باگرایشات میانه که درعین استقلال طلبی وتکیه برتوان ملی
خواهان تعامل ورابطه همزمان بااردوگاه شرق وغرب باشددرآنجابه چشم نمی خوردکه
گره کورموجوددرجامعه رابازنماید!؟
سبب این است که اولاونزوئلاوانقلاب بلیواری گذشته آن فاقدچنان جهان بینی عمیقی
بوده که به فرهنگی معتدل وهمزیستی دعوت نمایدوثانیا صیهونیست هاکه گلوگاه
سوشیال مدیا وشبکه های ماهواره ای جهان رادردست دارندوبه عین حال عالی ترین
روابط آشکارونهان همزمان باروسیه وامریکارادارامی باشندهرگزرضایت به پخش فورانی
تصویروصوت چنین شخص مصلحی دررسانه های جمعی نخواهندداد.
ازهمین نکات شایدبتوان به عمق اصالت وحق طلبی انقلاب اسلامی57ایران پی برد!؟
چه برجسته ترین چهره های آن غالباازهمان ایام مبارزه وپیروزی تاچهاردهه بعد به
حرکت اصلاح طلبانه وبری ازدرافتادن به ذیل سایه چپ وراست جهانی دعوت می-
نمودند.
امثال طالقانی وبازرگان منتظری هاشمی و...(رضوان اللهعلیهم اجمعین)معلمان طریقی
ثالث گشتندکه باوجود تمایل اجانب به سان میراث پدری مانا وزنه حافظه تاریخی نسل
ماراعلارقم تلاش نچندان وسیع عمومی درانباشت انبان آن به قدرضرور حساس نموده
که ازگذرگاه سخت اکنون بدون آغشته شدن به فکروفعل عروسک های خمیه شب بازی
پوتین وترامپ عبورخواهیم نمودبی کوچکترین خدشه به عقایدناب ایمانی ومصادربی-
بدیل ایرانی خود البته:ومن یتوکل الی الله

طبقه بندی: ایران زمین، روشنفکر، آیت الله سیدمحمدطالقانی(ره)، مرحوم مهندس مهدی بازرگان، آیت الله حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)،
برچسب ها: راست وچپ، ونزوئلا، خوان گوایدو، هاشمی رفسنجانی، ایت الله طالقانی، اصلاح طلبی، پوتین وترامپ،

تاریخ : یکشنبه 16 تیر 1398 | 12:29 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
تشییع جنازه خمینی
یاالمجیر.ازمسائلی که پس ازدرگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی ودرجریان تشییع
جنازه ایشان دست آویزخطی قرارگرفت که هاشمی درآخرین پرده های ستودنی عمر
خودبرآنهاشوریدخالی بودن تابوتی است که بعنوان حامل جنازه اودرسطح کلانشهر
تهران ترددداده شدومردم زیادی هم گردآن حلقه زده بودند!؟
اصلااین شبهه حاصل همان ذهن های مریضی است که دقیقا ذیل چنین استدلالی
باشعائرمذهبی ودستگاه حسینی نزدشیعیان باقدمت زیادخودکه جنبه ایدئولوژیک
نداردوطبعاوحدت پیروان اهل بیت(علیهم السلام)ازهرسلیقه ونحله فکری سبب 
گشته دچارچالش شده اند.
نفس انسان به سمت فنامی رودوپاس داشت یک آدم خوب به درگیرشدن صرف
دردوره یایادگاران خاص وی نیست.مثلاهراعلمی که به یادحضرت ابوالفضل(ع)بر-
حالاافراشته می شودشایسته همان احترام می باشد که پرچم خاص بردوش مبارک
عباس(ع)درروزعاشورای سال61هجری داشته است.درتاریخ صدراسلام به تدفین 
شبانه حضرت زهراء(س)یاشخص امیرالمومنین علی(ع)شاهدمواردمشابه هستیم.
اصلابانوام البینین(س)باساختن قبرهای نمادین دربقیع وبه یادفرزندان شهیدش
درکربلاجوازچنین افعالی راصادر نموده اند.
مردم حاضردربدرقه آقای هاشمی تابوت اورانمادی جهت احترام وسپاس ازایشان
تشخیص داده بودندواینکه جنازه وی درداخل آن نبوده است هیچ تاثیری دراصل
این قصه ارادت خلق وتجمع پرشکوه آنهاندارد.
ازیادنبریم به تششیع جنازه آیت الله خمینی بامدیریت عناصرشبه نظامی ودرراس
آنهاپسرش احمدمجموعه ای ازسبک ترین اتفاقات رخ دادکه عریان شدن بدن روح-
الله موسوی روی دست خیل مردم باکفن پاره...یاگره خوردن ملخ هلیکوپترحامل
خانواده اش به کابل برق فشارقوی که اگرپاره نمی شدسبب مرگ همه آنهارارا فراهم
می نمودهاشمی واطرافیانش رابعنوان شاهدان عینی ماجرابه این صرافتانداخت 
که اولا باورودرآن جریان جلوتداوم چنان آبروریزی رابگیرندوثانیادرمواردمشابه پسین 
احتیاط پیشه کنند.نوع برخوردتندرویان درتشییع جنازه بزرگانی چون آیات اعظام
شریعتمداری یاسیدمحمدحسینی شیرازی(رضوان الله علیهم)نشان می دهدکه خالی
فرستادن تابوت رفسنجانی برروی دست ملت بامصلحت اندیشی تیزهوشانه ای 
صورت گرفته است ونمی توان مرتکب آن راملامت نمود.
حال کسانی که علارقم مشکلات زیست محیطی و...درباب تدفین سربازان گمنام
دوره جنگ هشت ساله ایران وعراق به صحن دانشگاه یاحوزه های علمیه ووسط
میادین عمومی شهرهاازجنبه نمادین موازی سلایق خودتاکیددارندباتمسخرتابوت
خالی منتسب به آقای رفسنجانی مشت خویش رابازکرده وآشکارمی شودچقدر
مواضعایشان بقول معروف یک بام ودوهوااست.الهم خلصنا من شرالظالین

طبقه بندی: آیت الله سیدمحمدحسینی شیرازی(ره)، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: تشییع هاشمی رفسنجانی، تابوت هاشمی رفسنجانی، جاخالی، کفن پاره خمینی، تدفین خمینی، مرحوم هاشمی رفسنجانی، مهدی هاشمی،

تاریخ : شنبه 15 تیر 1398 | 03:17 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

محموداحمدی نژاد
یاهو.جهش ناگهانی وبی سابقه قیمت دلاروتورم افسارگسیخته ای که ازتابستان97ش
استارت خوردوعوارض آن هم اکنون برروی اقتصادجامعه ایران مشهودگشته فراترازاینکه
ازچه سبب وعوامل داخلی یابیگانه مددگرفته است راوی یک حقیقت تلخ جانبی هم
می باشد!؟راقم این سطوربی هیچ تعصب سیاسی وتنهابه اتکاء حافظه نسبتا قوی
تاریخی به شمامی گویم:بلاشک اگراین بلادردوره ریاست مرحومان هاشمی یابازرگان
درعهدجمهوری اسلامی و دکترمحمدمصدق(ره)به دوره پهلوی و...رخ می دادآن مقام
ارشدمسئول شخصا واردگودمی شدوباازجان گذشتگی وبی تعارف اسباب قصه راهرکه
باشندکیفرسخت می دادند.مردم هم چنین پاک دستی راارج نهاده وحتی اگرشخص
سیاسی باخطاهای گوناگون درطول عمرتنهادارای این حسن باشدکه بقول کریم خان
زندسمت وکیل رعیت بودن رابرای خودحفظ نموده ودرزمان حساس والبته نه چون
چپگرایان ایدئولوژیک(هرلحظه وبا نیت عوام فریبی) جانب مستضعفین رانگاه دارددر
منظرتاریخ فردابه بزرگی یادخواهدشد.به هردودوره حکومتی هشت ساله که اکبرهاشمی
ومحموداحمدی نژادبرسرکاربودنداقتصادوابسته به نفت ایران ازجنبه صادرات وضع
بدی نداشت وپول های کلانی واردمملکت می شد.تندروهاوبعض روشنفکرنمایان در
داخل که امروزهاشمی راملامت می کنند چراآن سرمایه های عظیم راذیل عنوان لقب 
سردارسازندگی درسدسازی وطرح های غیرکارشناسی صرف کرده است نادیده می گیرند
که احمدی نژادوحسن روحانی حتی همان کارظاهراغلط بی حساب وکتاب راانجام 
ندادند....!؟لب کلام این است:طرح خطا وبودن بازده راشایدبتوان بازحمت تغییرکاربری 
دادوسودنسبی برد امایادگاران دولت موسوم به بهارهمینطورتدبیروامیدجزمشتی شعار
ناپختگی و...که مصداق برگ خزان وبی ارزش هستندچه بوده است!؟
سرنوشت بی بازگشت آنهاهرچه باشدبهترازامثال معمرقذافی حاکم لیبی نخواهدشد...
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مرحوم مهندس مهدی بازرگان، روشنفکر، ایران زمین،
برچسب ها: اکبرهاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی، مهدی بازرگان، کلیدحسن روحانی، بگم بگم محموداحمدی نژاد، محموداحمدی نژاد، سردارسازندگی،

تاریخ : چهارشنبه 12 تیر 1398 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
ثبت نام هاشمی درانتخابات ریاست جمهوری
یاالحدید.نگاهی به زندگی شیخ حسن روحانی ریاست جمهوری وقت ایران ازهمان دوره
جوانی وحضورپررنگ دربرخی مقاطع مهم تاریخ معاصر چون داستان فیضیه وماجرای
نوفل شاتوو...بخوبی نشان می دهداوکاراکتری امنیتی داشته ودرقول وعمل باورمندبه
این نکته است که باسیاست ورندورزی می شودکه ازبحران هاپیشگیری نمودویاآنهارا
پشت سرنهاد...چنین روحیه واستراتژی یکنواختی افکارعمومی رادردرازمدت نسبت به
فردبدبین وازاوتصویریک موجودترسووفاقداعتقادرادتداعی می کند...
تاریخ چهل ساله انقلاب معاصرایران به خوبی نشان می دهداین نوع ضعفهادرخواص
به چشم مردم تیزهوش کشورسریعا خودنمای می کند.وقتی امثال آقای دکتربهشتی
مدتهادرمقابل چپگرایانی چون کیانوری(رئیس حزب توده ایران)حبیب الله پیمان (رهبر
جنبش مسلمانان مبارز)و...بازبان خوش وملایم به بحث می پرداخت اماازایجاددیالوگ
باامثال مجاهدین خلق که ایشان نیزگرایشات چپی داشتندمحروم بودناخواسته این فکر
درنزدناس تداعی می شدکه اختلاف بهشتی باآنهاجنبه شخصی داردنه عقیدتی....
پس فرصت طلبان سیاسی چون آقای دکترابوالحسن بنی صدرازچنین موضوعاتی نهایت
بهره برداری رانموده ودرراس هرم قدرت جایافتند....
این نکته مهمی بودکه تنهادوچهره سرشناس درتاریخ معاصرمامهدی بازرگان واکبرهاشمی
باعملکردخاص خودوجرعت تغییربوسیله اعمال ایزای نشان دادندکه فاقدچنین ضعفی
هستند.
به سندواقرارنزدیکان مرحوم آیت الله خمینی منتقدان دولت بنی صدرازحزب جمهوری
اسلامی توسط شخص وی ملامت ودعوت به همکاری بارئیس جمهورمی شدندتازمانی
که هاشمی رفسنجانی لب به شکایت ازنخستین رئیس دولت جمهوری اسلامی گشود
وحتی ذهنیت آقای خمینی به حسب اعتمادبه هوش ودریایت هاشمی بعنوان شخصی
که فراترازگرایشات سیاسی ملاوموردتائییدبخش صرفا سنتی حوزه علمیه شیعه هم بود
تغییریافت...
القصه زنده یادمهدی بازرگان آن روزی که بادرک شرایط موجودازنخست وزیری استعفاداد
یامرحوم هاشمی رفسنجانی وقتی پابه عرصه انتخابات94گذاشت ثابت نمودندکه مرد
میدان سیاست دینی بایدکه جرعت تغییرهمینطورسوادبالاداشته باشدوالاتندبادزمانه اورا
ازذهن ودل مردم کنده خواهدبردبه آنجاکه عرب نی انداخت...الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مرحوم مهندس مهدی بازرگان، روحانیت شیعه، روشنفکر، ایران زمین، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: مرحوم هاشمی رفسنجانی، مهدی بازرگان، رجل سیاسی ایران، ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور، ثبت نام هاشمی رفسنجانی درانتخابات، دولت موقت،

تاریخ : سه شنبه 11 تیر 1398 | 07:51 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
روزنامه کیهان بابک زنجانی
یاالقادر.ساختارحکومت قاجار پس ازمشروطه مملوازگربه رووسوارخ موش هایی جهت 
تامین منافع جماعتی خاص ازدرباریان همینطورپیروان مذهب ضاله بهایت و..بودکه
چون محمدعلی شاه جرعت آشفتن علنی بر ارکان این انقلاب رانداشته ودرخفاپندار
خویش راپیش می بردند.نمونه شاخص ایشان هم مهداولیاء مادرناصرالدین شاه
بودکه جهت رسیدن به امیال خودحتی رضایت به قطع رگ حیات دامادش میرزاتقی-
خان درحمام فین کاشان داد.
چنین جوی امیرکبیرراوامی داشت به ساختاردولت خودازسرمایه داران خوش نام که 
جرعت به خطرانداختن مال التجاره باکاروتلاش درداخل کشورراداشتندمددگیردودررابطه
بادول خارجی بی هیچ تعصب ایدئولوژیک به سراغ آنهایی برودکه می شددرشکوفایی
اقتصادملی کمک حال ایران باشند.(اروپا وامریکا)
نگاهی به اسامی وزرای دودولت مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی نشانازآن دارد
که اونیزتیزهوشانه دراداره مملکت به نزدکسانی می رفت چنان صاحب نفوذوقدرت که 
جرعت درافتادن بابروکراسی یاسخت گیری های بی موردی که ازطرف افراطیون رواج 
یافته بودراداشته باشند...
دادگاه معروف کرباسچی شهردارتهران به دوران هاشمی وسخنان صریحی که نامبرده در
ضرورت ناگزیردورزدن ونادیده گرفتن ظاهری بسیاری ازهنجارها وحتی قوانیین دست و
پاگیربه منظوررسیدن به اهداف بلندی مانندایجادآزادراههای وسیع درداخل شهرتهران 
وساخت مترو و...زده است شاهداین مدعااست.
راستی اگراین اراده درآن مقطع زمانی نزددولت مردان وجودنداشت کدام یک ازهیئت
حاکمه های بعدی جرعت واردشدن به این موضوع مهم راداشتند!؟ولابد تهران درحال
حاضرعملا ازنظرترافیک قفل می شودوطبعا مسئله ای ازاین دست اصل حاکمیت را
بیشتردچارچالش می کرد...
جناح مقابل مرحوم آقای رفسنجانی بااتکاء به چنین پاشنه آشیلی برخی ازچهره شاخص 
جریان اعتدال گراواصلاح طلب چون کرباسچی تاج زاده و...راپشت میز دادگاه کشیدو
آنچه ازوزیران هاشمی وخاتمی باقی ماندتابکاردولت آقای حسن روحانی بیایدمصلحت
گرایان سرمایه داری بودنددارای ریسک پذیری بسیارکم:قاضی زاده هاشمی بیژن زنگنه
شریعتمداری و..لذا دردوره ریاست جمهوری شیخ حسن وعلارقم آن شعارهای بسیارزیبا
وبنیادین اولیه شاهدفعل وانفعال چندانی درجهت اصلاح امورنیستیم وقاف های عظیم
مانندتب کردن یک شبه دلاریاآشنایی ملت باعوامل پشت صحنه سریال شهرزادو...خود
نمایی می کند.
مردم مابانگاهی به نحوه وشرایط رسیدن به قدرت توسط حسن روحانی بایدبداندکه بر
عکس تبلیغات همه جانبه تمامیت خواهان ظاهرابرضددولت اوودرواقع مفهوم اصلاحات
وی تنهاگزینه ناگزیربرای این جنبش اصیل درآن مقطع زمانی بوده وخطرحذف کلی آنها
ازساختارنهادقدرت بعدازوقایع سیاسی سال88شمسی باکم محلی به روحانی می رفت و
لذانبایدافعال واحوال دولت نهم ودهم رادربست به پای چنین جریان وسیعی نوشت و
طبعاکوچکترین ترحمی درحق نقطه مقابل آن داشت.الهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: روشنفکر، ایران زمین،
برچسب ها: اکبرهاشمی رفسنجانی، بابک زنجانی، امیرکبیرهاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، دولت حسن روحانی، قیمت دلار، کرباسچی شهردارتهران،

تاریخ : سه شنبه 11 تیر 1398 | 01:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

دخترایزدی اسیردواعش
یاالجلیل.مدتی کوتاه قبل تشکیل دولت دواعش درعراق عده ای ازروحانیون برجسته عامه و
هواداران ایشان درورزشگاه شهرموصل گردآمده والظاهراعتراض خویش نسبت به ناکارآمدی
نخست وزیروقت نوری مالکی راابرازمی داشتند.فیلم تجمع آنهابصورت زنده ومدام برروی آنتن
شبکه خبری الجزیره می رفت وطبعا حاکمان عراق بخاطرترس جهانی شدن بازتاب هاازبرخورد
قهری باایشان خودداری می کردند...
اما همین تجمع بستری تشکیلاتی بمنظور بروزداعش فراهم کردواکثرشیوخ حاضردرآن جمع
بابیعت خود وقبول خلافت ابوبکربغدادی چنان توانی به عناصراین گروه تروریستی دادندکه
درمدت کوتاهی نه تنهاموصل بلکه بخش وسیعی ازخاک عراق عزیزبه دست تکفیری هاافتاد
وخیل زیادی ازغیرنظامیان شیعه ایزدی و...قتل عام اسیروآواره یادچارتجاوزجنسی شدند....
راستی اگرحاکمان وقت بغدادازتابوی خودساخته وحدت مسلمین وتفسیرغیرواقع ازآن که
اتحادباملایان بکری ونه مردم عوام وبیچارگان عامه راترویج می کندفاصله گرفته بودندنمی شد
باپرتاپ تعدادی موشک به این ورزشگاه وکشتن حداکثرچندصدنفرجلومرگ هزاران انسان دیگر
راگرفت!؟آن هم درشرایطی که عناصراطلاعاتی وابسته بوی توطئه رابه خوبی استشمام نموده
بودندوضعف درنیروهای انتظامی شهربروزمشهودداشت.
الهم العجل لولیک الفرج


ادامه مطلب

طبقه بندی: مذهب حقه تشیع، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: داعش، تشکیل داعش، نوری مالکی، وحدت مسلمین، موصل، سقوط موصل، ابوبکربغدادی،

تاریخ : دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
رباب خواهرصدرپاپ
یاالحدید.به بعدهررفورم مدنی یاانقلاب اجتماعی آنچه تحت عنوان یادمان درذهن 
ضابط وپاسدار ازاین حرکت بایدکه نقش بنددووجه پررنگ عملشان گرددپیش تازانی
هستندکه درراه تحقق آن باورجان شیرین ازکف دادند.السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
مگرمی شودازچرایی انقلاب اسلامی 57سخن گفت وبه یادجناب امام موسی صدرنیفتاد!؟
یا به بیابان های خون رنگ جنوب سرک کشیدوازنقش شناسایی وستون پنجمی شهید
حسن باقری درجنگ هشت ساله نگفت!؟
اماهم اکنون ودرعرصه کنش سیاسی اجتماعی روزما قصه کاملا برعکس گشته است !؟
چرابایدبانورباب صدرجهت پی جویی موضوع برادرمفقودشده خوددست به دامان پاپ-
مسیحیان شودوهزاران مغزفعال مثل باقری ازسرنداشتن سرمایه وجای کارزیردست افراد
منفعت طلب وفرصت سوزحتی به متن ندامتگاه کشیده شوند!؟
وقتی جناب امام موسی صدرواردلبنان شدبلاشک روزگارشیعیان بسی بدترازحال وروز
ایران امروزبودکه حدود80درصدبافقرکم وبیش دست به گریبان هستند اما چون بعنوان
مبلغ ازطرف مراجع وقت به آنجا رفت ورق برگشت!؟ضعف علمی وترس اجتماعی رجل 
مذهبی که ناشی ازفاصله گرفتن نهادمرجعیت ازمرکزآموزشی وطبعا تقویت سلیقه گرایی 
درراستای آن به حوزه علمیه است علت بنیادی مشکلات کنونی درایران مااست....بله 
مسئله همچنان صدراست چه نفس وچه مشی وی.الهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: روحانیت شیعه، ایران زمین،
برچسب ها: حوزه علمیه، روحانیون شیعه، امام موسی صدر، رباب خواهرامام صدرپاپ، جوان بی کار، شهیدحسن باقری، مبلغ مذهبی،

تاریخ : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 | 08:39 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
آیت الله خمینی ومهندس مهدی بازرگان
یاالهادی.واکنش واشنگتن به پیروزی انقلاب اسلامی57ش ازسرداریت حزبی کارتر
گشودن باب مذاکره بادولت موقت به واسطه زنده یادعباس امیرانتظام بود.راستی
چراامریکا که ازحامیان اصلی ودرحقیقت ارباب محمدرضاپهلوی حساب می شد
حال به چنین فعلی روی می آورد!؟پاسخ اصلی راامابایددرعمق وحقانیت جنبش 
مردمی دیدکه نه بزرگ وتاریخی خودرادر17شهریور به رخ فرزندرضاپالانی کشیدند
وسلطنت غیرمشروع او که حاصل دزدی آن ازاحمدشاه شهیدتوسط پدرش بود
جست.حال حقیقت تلخ اینجااست که مردم جهان وبویژه خاورمیانه امروزدرنتیجه 
تقابل نفس گیرسنت مدرنیه وشیطنت عوامل جاسوسی روسیه وغرب هرگزپیرامون 
مسائل سیاسی واجتماعی آن همبستگی پنج دهه پیش رانداردولذا هرکنش حاد
سیاسی مثل انقلاب کودتاو...قبل ازآنکه سودی به حال خلق مستضعف داشته باشد
به معوای امنی جهت تروریست های دست پروده قدرتهای منطقه وجهانی بدل
خواهدشد.جداازآنکه باقدرت گرفتن جمهوری خواهان درامریکا وتکنوکرات های 
مصلحت طلبی مانندمکرون درفرانسه کم رنگ شدن نقش اتحادیه اروپا باخروج 
انگلیس و...عطش بدست آوردن پول وبه زبان ساده دوشیدن دیگران به هرقیمتی 
ولوزیرپاگذاشتن اصول سوسیالیسم ولیبرال دموکراسی غربی به خوبی خودنمایی 
می کند...راستی اگرشخصی چون مرحوم آیت الله خمینی هم اکنون بروزیافته واز
کویت به پاریس برودباسلاحی مرگبارترازفلش بال استقبال نخواهدشد!؟تغییرات 
حاددرهریک ازنظام های سیاسی خاورمیانه امروز که استقلال نسبی دارندمترادف
باشلیک چندین موشک همزمان ازسوی ناوهای هواپیمابرامریکاواروپابه سمت
تاسیسات زیربنایی وبنیادین خواهدبودکه سالهاباخرج بیت المال جهت ساخت
آن زحمت کشیده شده ونیاززیستی عام مردم فراترازهرسلیقه ای راتامین می کند.
پس درچنین فضایی موضع امثال استادمحترم دانشگاه تهران دکترصادق زیبا-
کلام که اصلاحات درون قدرت رایگانه راه سعادت ملت می داندازسرنهایت درستی
ووطن پرستی است وهیچ اهمیت نداردکه سطحی بینان وشکم خراب هادرموردش
چه می گویند.چه بقول آن ضرب المثل معروف:کاروان می گذردوروسیاهی برزغال
می ماند.پس من آن بایدکه شایدوالسلام
طبقه بندی: روشنفکر، ایران زمین،
برچسب ها: مرحوم مهندس مهدی بازرگان، مرحوم آیت الله خمینی، دکترصادق زیباکلام، اصلاح طلبی، سوریه شدن، خاورمیانه امروز، عباس امیرانتظام،

تاریخ : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 | 06:42 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
مرحوم هاشمی رفسنجانی
یاالمنان.جهت حقیرنوشته:دراولیل دهه 60ش به زندان بودم!؟جرم من داشتن یک نسخه
جلداول جزوه شناخت شدبدون اثبات ارتباط تشکیلاتی بامجاهدین خلق آن موقع شبهای
سردپاییزبایک زیرپیراهن درحیاط ندامتگاه نگاه داشته می شدیم وچندنفرهم سلولی بنده
ذات ریه کرده فوت شده وحتی ازداشتن قبرمحروم گشتندودرجایی مثل خاوران تهران که 
لعنتستان می خوانندچالشان کردندبی نام ونشان...
آن وقت توجوجه طلبه که امروزبه روح رفسنجانی دعا می فرستی دقیقا متولدهمان سالی
که من زندانی بودم وامثال این هاشمی زندان بان!؟
اگروجدان داری بگو:کجای اسلام آمده که می شودکسی رابه صرف داشتن عقیده ای خاص
اگرکافرحربی نباشدکشت وحتی همان کافرش که شمشیرروی مسلمین کشیده است در
صورت کشته شدن بایدکه به وصیت شخصیش عمل کردودرمراسم تدفین وی آزادی داد....
به این آقای الظاهرصاحب وجاهت عرض می کنم: دروان طلایی مجاهدین به قبل انقلاب 
برمی گشت وحوادث بعد57ثابت کردراه متقاعدینی چون مرحوم مهندس بازرگان(ره)یعنی
باوربه اصالت انقلاب درعین تاکیدبه رسالت اصلاحات یگانه مسیربهروزی ملت ایران است.
اگرنمی خواهنددردام شیخ وشاه افراطی ودیکتاتورمسلک گرفتارآیدوخسرالدنیا والاخره شوند.
ازچنین موضعی هرانسان تادم مرگ فرصت پی جویی حق وتلاش درراه آن راداردوباب فردی
توبه تانفسی هست بازمی باشدوبعدآن صرفامانده به کرم زوات مقدسه(علیهم السلام)...
آنچه درابتدای دهه 60وبه متن انقلاب مارخ دادحاصل تقابل دوقرائت ایدئولوژیک مذهبی 
ازدین بودومقصراصلی درآن فاجعه بیش ازهرچیزی نفس نگاه ایدئولوژیک به دین است.
اماوقتی آقای مسعودرجوی دست به دامن صدام حسین(لعنت الله علیه) یعنی یک اجنوی
بعثی باگرایشات افراطی به نفع عامه مسلکان شدبایدبه مرحوم آیت الله خمینی حق داد!؟
چه فراترازعقایدوسلایق خاص وی حتی نحوه رسیدنش به نوک حرم قدرت سیاسی و...
دیگرسخن فقط ازملیت ومذهبی بودکه دفاع بخاطرآن نزدهرمومن راستیی واجب است.
مقایسه زبیر بامرحوم هاشمی یاشمابامولاعلی(ع)قیاس مع الفارق می باشد چه نه آقای 
رفسنجانی به شهادت تاریخ آن قدربدبودونه شماچنان نیک.
اماوقتی سیف الاسلام زبیر پس ازمدتی پیکارباسپاه امیرالمومنین(ع)بایادآوری احادیث 
شریف نبوی(ص)درحقانیت حضرتش تنها سوی دوری ازنبردگرفت بی آنکه به جبهه حق
بپیونددودرمسیرعقب نشینی کشته شدامام متقین(ع)باشنیدن خبرمرگ وی بدست اعرابی
بیابان نشین آن هم به طمع غیمت غمگین شدوقاتلش راکیفرداد!؟
امثال مطهری منتظری هاشمی ستودنی هستند!؟چه آن روزی که تقابل حادمیان دوجریان
باآبشخورایدئولوژیک مذهبی به دهه60 بودباتمام نقاط قوت وضعف شخص ثالث حساب
می شدندوچه به کل طول عمرمابقی خویش که براین صراط استقامت ورزیدند.
بگذاریدخیلی صریح بگویم:چه بسااگرآن دعوای خانمان سوزباکبریت احمرجماعت فرقان
نبودکه شکم هاشمی راسوراخ کرداینک حال وروزایران انقلاب ومردمش والبته سرنوشت
رجل برجسته سیاسی چنین نمی شدکه هست.
رحمت وغفران خدابرشیخ اکبرهاشمی رفسنجانی باد


طبقه بندی: روحانیت شیعه، روشنفکر، ایران زمین،
برچسب ها: متقاعدین، خاوران، آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)، مجاهدین خلق، مرحوم مهندس مهدی بازرگان، اعدام های 60، اصلاح طلب،

تاریخ : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 | 04:48 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
دیدارسعیدحریری باآیت الله دکترهاشم هاشم زاده هریسی
یاالکافی.چهاردهم اسفندماه1397شمسی تهران بیت حضرت آیت الله آقای هاشم-
هاشم زاده هریسی(دامت برکاته)دیدارشیخ سعیدحریری بانماینده محترم مجلس 
خبرگان رهبری دراستان آذربایجانشرقی
(شادی روح آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی وسلامتی آقای هریسی صلوات)
دیدارهاشم زاده هریسی وهاشمی رفسنجانی(ره)طبقه بندی: آیت الله دکترهاشم هاشم زاده هریسی، مرجع تقلید، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دکترهاشم هاشم زاده هریسی، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، هاشم زاده هریسی وسعیدحریری اصل، مجلس خبرگان رهبری، مرحوم حاج غلامرضارحیمی، شیخ سعیدحریری اصل، هاشم زاده هریسی،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 | 08:35 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
دیدارشیخ سعیدحریری باآیت الله سیدصادق شیرازی
یاالحلیم.برخی درجامعه ماعادت دارندتادوشخص درکنارهم رویت می شوندصغیررا
به هرچه ازکبیرومتنسب به اواست سنجاق کنند...
اماجهت بستن دهان آنها متذکرمی شوم:بنده به فردآیت الله العظمی سیدصادق-
حسینی شیرازی(دامت برکاته)ازجنبه علم گسترده واخلاق ستودنی همینطورانتساب
به برخی اعاظم علماء امامیه(رضوان الله علیهم اجمعین) ارادت قلبی دارم اماافکار 
ورفتارامثال سیدان مجتبی وحسین شیرازی یاآقایان یاسرحبیب محمدهدایتی و...
درتقابل بانفس نظام حاکم را قبول نداشته ومعتقد به حرکت اصلاح طلبی درچهار-
چوب قانون اساسی حاکم بمنظور حل مشکلات بعضاحادموجوددرمملکت می باشم.
(تائییدنفس حرکت اصلاح طلبانه ازدرون تابیرون حاکمیت به معنای عضویت در
احزاب سیاسی این جریان نیست)
الهم احفظ هوبه حق صاحب هذالامر(عج)
(تصویرفوق متن:اسفندماه1397ش.قم المقدسه بیت معظم شیرازی وعکس ذیل 
مربوط به دیدارمرحوم سیدمحمدباقرعلوی باایشان(دامت برکاته))
مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وآیت الله سیدصادق شیرازی

ادامه مطلب

طبقه بندی: آیت الله سیدصادق حسینی شیرازی، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، مرجع تقلید، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: آیت الله سیدصادق حسینی شیرازی، سیدصادق شیرازی، سیدصادق شیرازی وسعیدحریری اصل، شیخ سعیدحریری اصل، مرجعیت، شبکه امام حسین(ع)، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 | 08:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
یاالباقی.اسفندماه1394شمسی شب پنجشنبه تهران دولت آباددیدارشیخ سعید-
حریری اصل باخادم الحسین زنده یادسیدمحمدباقرعلوی(رضوان الله تعالی علیه)
شادی روحش خواهشا:الفاتحه والصلوات
مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل
مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل
مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل
مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل
مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل
طبقه بندی: مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، آیت الله سیدعادل علوی، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: السیدمحمدباقرالعلوی، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، شاگردملاباسم کربلایی، الرادودالسیدمحمدباقرعلوی، سیدمحمدباقرعلوی وسعیدحریری اصل، شیخ سعیدحریری اصل، سیدمحمدباقرعلوی،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 | 07:21 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

آیت الله حسین وحیدخراسانی

یاالصابر.حضرت آیت الله العظمی آقای شیخ حسین وحیدی خراسانی(حفظه الله)درپایان 

درس خودبه تاریخ پنجم اسفند1396ش وقتی صحبت ازمرحوم آیت الله سیدابوالقاسم-

خویی(رضوان الله تعالی علیه)به میان آمدجملاتی بدین مزمونفرمودند:بیست وچندسال

درخدمت ایشان بودم ازدرسش بهره مندشدم.

انقلابی ها می رفتنددرس آقای خمینی....

بی تفاوت هامی رفتنددرس آقای خویی....

مامذمذل بودیم!؟درس هردوآقامی رفتیم.ولی آقای خویی فقیه نادری بود........

الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل، آیت الله حسین وحیدخراسانی، مرجع تقلید،
برچسب ها: وحیدخراسانی، مسجداعظم درس وحیدخراسانی، آیت الله خمینی، آیت الله سیدابوالقاسم خویی(ره)، حوزه علمیه نجف الاشرف، آیت الله حسین وحیدخراسانی،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 | 05:23 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
شیخ سعیدحریری اصل درحرم فاطمه معصومه(س)
یاالباقی.الهی استادمامرحوم آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره)راهماره درجوارجدش
امیرالمومنین علی(ع)قراربده.
خدایی وبی تعارف اگراین سگ پاشکسته رقیه خاتون(س)چیزی ازمعرفت دراین دنیای
فانی بدست آورده است دروهله اول عنایت سیدمهدی اکبر(عج)ودرصورت ثانی به الطاف
پدارنه سیدمهدی اصغر(ره)بوده است.
هیچ یادم نمی رودکه درمقطع زمانی شش ماه ده بارمراکه17سال بیشترنداشتم تنهابا
خرج خودش وازتبریزبه زیارت فاطمه معصومه(س)می فرستاد!؟
مرحوم آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی
راستش خجالت می کشیدم که معترض شوم اماخیلی اذیت شدم وتازه دیدم که
رانندگان زحمت کش اتوبوس های بین شهری چه زندگی سختی دارند...
ولی یکبارکه تصادف کوچکی پیش آمدازسرکم ظرفیتی لب گشودم به شکوه که فرمودند
(نقل به مزمون):درسهایی که دراین مدت کم وبه مددتوسل وتقرب ظاهری به بنت موسی-
الکاظم(ع)می گیری شایدمن درچندین قرن بحث ومکتب داری نتوانم که به توبیاموزم...
تادردنیاهستی وبه حمدالله چهارستون بدنت سالم است مدام بروبه زیارت وبگذارحتی 
پس ازمرگ وبواسطه این فعل روح توازچنین فیض عظیمی محروم نباشد.هرچه هست
نزدآن چهارده تن(علیهم السلام)است اصلامعنی راه خداآنهاهستندوبس.
بعدسرش راپایین انداخت وبه زبان شیرین آذری ادامه داد:
اوقول منی ده یاد اله هامی اولپ گدجاخ فقط عمل قالار...
(پسرم مرانیزدرزیارت های خودیادکن همه خواهیم مردوفقط عمل نیک مامی ماند)
رحمت حق براووعمویش سیدشهاب الدین بادکه ازمجاهدان ومنتظران حقیقی بودند.

طبقه بندی: آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره)، مرجع تقلید، انسان، مذهب حقه تشیع، حجت الاسلام شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی، سعیدحریری اصل، شیخ سعیدحریری اصل، آیت الله العظمی سیدشهاب الدین مرعشی نجفی(ره)، زیارت، تبریزراسته کوچه مسجدغفوریلر،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 | 03:05 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
پستان زن
یاالستار.درطی مبارزات رسول خدا(ص)بااعراب شبه جزیره وروندی که منجربه تشکیل 
حکومت حضرتش درمدینه منوره شدقصه آن زن مومنه که ازجهت گرویدن به اسلام 
مشرکین پستانش رابریدندیکی ازمصادربیان عمق ضدیت وجهالت آن ملت شقی و
ستمگراست.
اماپس ازاسلام نیزپستان زن ودرنزدعامه حال وروزخوشی ندارد!؟
ازبرآمدگی سینه مونث حجم شیری خارج می شودکه اطفال صغیرراکفایت می کند
والابایدهربچه ای که شیرمادرخودرامی خورددرطفولیت خفه می شدیاکام ازشیشه
شیروممه مصنوعی می گرفت.خوب بزرگترین ظلم درحق یک مظروف آن است که 
حجم بیش ازاندازه ازورودی بدان داخل یامعکوس ویراخارج کنیم.وقتی بنت ابوبکر
عایشه سخن ازجوازرضاع کبیره می زندوآیات مربوط به هلیت این موضوع رابزخرده
قلمدادکرده است سوال اصلی اینجااست:خداوندی که فرموده:ان هولایضیع عمل عاملا
...(اوعمل هیچ فعالی راضایع نمی کند)چگونه سفارش به این ظلم آشکارنموده است
قبل آنکهدریچه ترشح شیرزنان راگشادکند!؟
علم امروزومدرنیته غالب برجهان ماکه زن رادرجایگاه مدل قرارداده وازبرهنگیاوجهت
اکتیوکردن فضای جامعه واغفال آنی مردهامددمیگیردبه زورورزش یاحتیبرخی جهاز
بدن سازی گران بها ازشکم وباسن گرفته تادیگراعضاءاوراروی فرم نگاه می داردوازباب
عدم گرفتارشدن وی به بیماری رایج زنانه یعنی سرطان پستان توصیه به استفاده از
پستان بند(کورست)ویژه ای نموده است تاآنهاراهماره کمی بالاترازحالت معمول قرار
دهدوموجب خون رسانی وعدم کرختی وطبعا تشکیل غده سرطانی شود.
حال رجوعی ساده به کتاب طب الرضا(ع)وبخشی که حضرتش مراتب یک رابطه 
جنسی زناشویی معقول راشرح می دهدبسی کارگشااست.
امام هشتم(ع) به مذکرتوصیه نموده:دم سحرپستان های همسرت راماساژبدهتاهم 
محبت وتخمدان اوتحریک شودوهم این عضوحساس بدنش ورزش کندوازدرافتادن 
به بیماری رهاباشد....
اینها حقایقی است که واقعاوجدان های احرارعالم وروشنفکران عرفی دنیابایدکه متوجه-
اش باشندوالاجفای بزرگی درحق بشریت والبته نفس خودمرتکب شده اند.
السلام الی امام الرئوف علی بن موسی الرضا(ع)
طبقه بندی: انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)،
برچسب ها: رضاع کبیر، رضای کبیر، عایشه، پستان زن، طب الرضا(ع)، امام رضا(ع)، رابطه جنسی،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 | 01:13 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
آیت الله سیستانی
(تقدیم به فقه روشنفکرشیعه حضرت آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی که مدتهااست 
نسبت به تغییرجمعیت شیعیان در شهرهای چون مشهدمقدس ایران هشدارداده اند)
یاالناصر.نگاهی به ترکیب جمعیتی شیعیان ایران به خوبی نشان می دهددرنتیجه سیاست
غلط چنددهه گذشته که باشعارهایی چون دوبچه کافیستوموازی وضع بداقتصادی جامعه
رواج داشته شدهم اکنون تعداد جمعیت به ضررموالی آل بیت(علیهم السلام)وشوربختانه 
تعدادزنان ایشان بیشترازمردان است.
درحالی که کم پولی مذکرهاورواج برخی رسوم غلط درجامعه که تک همسری راخواستار
هستندوازسنت صحیح صیغه گریزان شاهدیم زنانی که اضافی خواهندماندیابایدهمسر
نداشته باشندویابه عقددیگراقلیت های مذهبی وفرق اسلامی درآیند.اماآخرمگراین فعل 
سبب نخواهدشدکه جمعیت شیعه بازهم کمترشود!؟چه کودکان غالبابه آیین پدران خود
می گروند.پس درچنین وضعیتی حضورهزاره های افغانستان درایران یک نعمت کارگشا
حساب می شود.چون غالبامردان جوان ومجردآنهاهستندکه ازسربی پولی وفضای ناامن 
وطن خودشمال افعانستان راترک وبه ایران زمین مهاجرت نموده اند.
ازدواج آنهابادختران ایرانی هم کمک شایانی درافزایش جمعیت شیعه بدینملک خواهد
کردوالبته جلوآروزی دیرین امثال سعودی و...درتغییرترکیب نفوس بهنفع عامه رابه این
ملک خواهدگرفت وهم باعث خواهدشدداعش وطالبان یامنحرفی چون همفکران احمد-
شاه مسعود(لعنت الله علیه) کههم اکنون نفوذگسترده ای درزادگاه این بندگان خداوبه 
نتیجه بی کفایتی امثال دولت مرکزی افغانستان وسیاست های سودجویانه وغیرحقوق 
بشری اتحادیهاروپاوامریکایافته اندازدسترسی به ایشان وقتل عام گسترده ترآنهامحروم 
شوند...آن وقت واقعاجای فغان بی حدداردکه دیپلمات عالی رتبه مملکتی که برطبق 
قانون اساسی مذهب رسمی آن تشیع جعفری است دراوج کج فهمی وصرفا بخاطردر
آوردن لج وگرفتن انتقام ازسیاسیون وقت امریکا وغرب که به توافق برجام کم وبیش 
پایبندنبودندسخن ازاخراج ایشان می زند!؟به عاقلان درون نهادقدرت می گویم:شمااگر
همین چندعنصرضعیفوکم مایه راکناربزنیدکافیست وغالب مشاکل ملک خودبه خود
رفع می گردداخراج خیل افعانستانی های مقیم ایران پیش کش.
اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فى دَوْلَةٍ کَریمَةٍ : تُعِزُّ بِهَا الاِْسْلامَ وَاَهْلَهُ ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَاَهْلَهُ

طبقه بندی: آیت الله سیدعلی حسینی سیستانی، ایران زمین، سقیفه بنی ساعده، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: اخراج افغانستانی های مقیم ایران، هزاره افغانی، شیعه، ترکیب جمعیتی شیعه، عراقچی، عراقچی اخراج افغانی ها، جمهوری اسلامی ایران،

تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 | 06:05 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
سیدجوادذاکر
(تقدیم به روح آسیدجوادذاکرهم اوکه درراه روشنگری این لجه جان ازکف داد)
یاالکافی.ضرب المثل است :حرف مردیکی است وبازاینکه سروته هرفعل بایدکه
به هم بیاید.اگرشیعه باوربه شهادت سه گانه دراذان داردسلام اونیزدرخاتمه نماز
سه دسته رادربرمی گیرد.مراداز:
السلام علیک ایهاالنبی ورحمت الله وبرکاته اهل اشهدان لااله الی الله هستندو
السلام علینا والی عبدالله الصالحین هم باورمندان به اشهدان محمدارسول الله 
راگویند.السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نیزجهت جماعت قائلین به اشهدان-
علیا ولی الله است.مرحوم آیت الله سیدمحمودطالقانی(ره)می فرمودند:(نقل به-
مزمون)اگرکسی الظاهرخدارانشناخت مثلامارکسیست هایادرحق یکی ازاین سه 
عنصرغلوکردفرضا علی اللهی وگوران جماعت ازمخاطب بودن دوسلام ابتدائی 
نمازگزاران شیعه یعنی مومنان واقعی جداست.اماسلام سوم شامل حال اوهم 
می شود!؟
وقتی فردبه کس دیگری رسیدوازسرادب اوراسلام گفت ولواینکه مخاطب نشنود
بازبه حسب این کلام نورانی که جزءاسماء الله است ازبرکات جانبی آن بهرمند
می شود.یک مسیحی زرتشتی علی اللهی یامارکسیست و...درمرام خودنیت کمک
به هم نوع داردودرعین حال باوجودتمام انحرافاتش محب اولین ظالمین درحق
آل بیت(علیهم السلام)یعنی سقیفه بنی ساعده نیست.پس خدای متعال چه دراین
دنیا وچه آخرت صدقه سرقنداقه حضرت علی اصغر(ع)نعمات وبرخی ارفاق هارادر
موردش انجام خواهددادونمی توان گفت تاابددرجهنم خواهدماند.اماپیروجبت و
الطاغوت به حسب روایت صحیح وسنت زوات مقدسه اهل بیت(علیهم السلام)
تاابدالدهربه دوزخش می سوزد ازتندرووتکفیریگرفته تامیانه رووبی آزار....
واینکه بنده درپست قبل این وب نوشتم یک تارموی شهیدسیدخلیل عالی نژاد
برتمام افرادعامه شرافت داردازهمین رواست وبس.شادی روح آسیدجوادالفاتحه
طبقه بندی: مرحوم سیدخلیل عالی نژاد، مابعدالطبیعه، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، سقیفه بنی ساعده، مذهب حقه تشیع، مرحوم سیدجوادذاکرطباطبایی،
برچسب ها: جهنم ابدی، سقیفه بنی ساعده، علی اللهی، حسین اللهی، سیدجوادذاکر، مارکسیست، مسیحی،

تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
شهیدسیدخلیل عالی نژاد
یاالجلیل.غروب تابستان داغی هواته نکشیده بودکه ازسمت دروروی گذرخان عزم حرم فاطمه
معصومه(س)داشتم اما سخنان روحانی چادرنشینی جهت مشتی کم سن وسال توجه مراجلب
کرد!؟اومی گفت:بچه ها یک عده ای بودندزمان حضرت امیرالمومنین(ع)خداراول کردندواورا
می پرستیدند!؟آدم های منحرف گشتندطهارت نمی کردندسیبل خیلی کلفتداشتندو...
بعدحضرتش دستوردادآنها راداخل چاهی شبیه قنات بیندازند.دراصلی رابپوشانندوازدریچه
فرعی دودآتش راداخل کنندتاهمه ایشان خفه شوندو...چون مرتدبودند!؟امامابقی مسلمین
برادرماهستندنبایدبه مقدساتایشان توهین کنیم و...
کلاس آقاکه تمام شدومی خواست ازذیل خیمه خارج شود مچش راگرفتم!؟خیلیترسیدحتی
 شایدفکرکردمی خواهم ببرمش یک گوشه ای...
گفتم:آبسرد!؟این روایت که خواندی می دانی درمنابع عامه ذکرشده است یانه!؟وچطورآنها
که خیلی کم ازحضرتش حدیث نقل کرده اندعدل سرهمین مبحث سنگین سراغش رفتند!؟
آخه بی وجودمگرحضرت علی(ع) هیتلردیکتاتورتشریف داشت وعلی اللهی هابدترازیهودبنی-
قریظه که بخواهدآنهارادرمشابه کوره آدم سوزی نابودکند!؟
من یک تار سبیل مردانه سیدخلیل عالی نژاد(ره) یاتکه ای ازناخن شکسته پای دراویش
راعلارقم تمام اختلاف نظرومشرب خود وایشان باهستی کل سنی های روی زمین اززنده 
تامیت عوض نخواهم کرد.هوعلی یاهوطبقه بندی: مرحوم سیدخلیل عالی نژاد، انسان، چهارده معصوم(علیهم السلام)، ایران زمین، سقیفه بنی ساعده، مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سیدخلیل عالی نژاد، علی اللهی، شهیدسیدخلیل عالی نژاد، دراویش شیعه، وحدت شیعیان، شیخ سعیدحریری اصل،

تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.