طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نذردوااست!؟

یاالحلیم.چقدرمضحک است اگربشنوی فردی داروی مخصوص بیماری مادر

80ساله خودرابه بچه 10ساله خویش بعنوان غذا خورانده است!؟هرصاحب

وجدانی چنین نامردی راملامت می کند...شی مادی وقتی منتسب به امرقدسی

یانقطه مقابل آن شدتحت تاثیرشدیدقرارمی گیرد!؟روایت داریم که:خوراکی به

دست آمده ازحرام پیش ازآنکه وارددهان مالک ظاهریش بشوددرهمان یخجال

و....توسط اجنه خالی ازانرژی مثبت شده تنهاظاهرش دست نخورده می ماند.

لذا اگراستغفرالله یک همچنین غذایی خورده هم بشودبرکت نداردوصاحبش را

سیرکه نمی کندمعده و...را به اذیت می اندازد.زمانی هم که ازراه حلال وبه

نیت نذرتهیه گردیدوسیله شفا وخلاصی ازبلاهامی شود.پس شمافرضایک کاسه

آش درخانه همسایه نمی بری!؟این آش راهمسایه نویسنده کتاب می خوردوتحت

تاثیرآن رمانی عالی خلق و صاحب یک ماشین گران قیمت می شودو...

(رجوع شودبه تجربه آزمایشگاهی اثرقرائت آیات قرآن برروی ساختارآب)

دراین دنیاهمه چیزحتی اشیاء مادی سمت وجهت معنوی دارند!؟شمشیردست

حضرت عباس(ع)به سوی خیرومال شمرملعون به سوی شرحرکت می کند.

حال آنکه هردویک تکه آهن بیشترنیست...این مسئله چنان مهم است که به

تعبیربلندزنده یادآیت الله سیدمحمودطالقانی(نقل به مزمون):سلام واپسین نماز

شکل عام داردومومن به همه اشیاء دنیا ولویک کافرمارکسیست که ازسر

فطرت الهی خویش درراه برخی اهداف عدالت خواهانه قدم برمی داردهم

ابرازسلم می کندکه من دراین کردارنیک مقابل تودرنمی آیم چون درراه خدا

وفعلاموازی باجنابت حرکت می کنم. یُحْیِی وَیُمِیتُ وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سیدمحمودطالقانی، نذری، چرانبایدپول نذررابه زلزله کرمانشاه داد، 28صفرجای خودزلزله زده جای خود، تاثیرقرائت قرآن برآب، معجزه قرآن،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 27 آبان 1396    تاریخ : 05:46 ق.ظ

نظرات

دکترزیباکلام وزلزله کرمانشاه

یاالحق.اطلاع یافتم استادمحترم دانشگاه جناب آقای دکترصادق زیباکلام

دریک اقدام جالب وباحمایت خودجوش مردمی اموال زیادی راجهت

اهداء به زلزله زدگان استان کرمانشاه جذب نموده وبه جهت تحویل آنها

اقدام نموده است.ضمن تقدیرازاین حرکت شایسته خواستم بایادآوری

آن دروبگاه حقیرگام کوچکی دراین راستی برادشته باشم.خداوندانشاء-

الله ازهمگی قبول کند.

 
  


برچسب ها: زیباکلام زلزله کرمانشاه، صادق زیباکلام، زلزله کرمانشاه، عارف لرستانی، کرمانشاه، سرپل زهاب،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 26 آبان 1396    تاریخ : 08:53 ب.ظ

نظرات

حریم نذر!؟

یاالکریم.عبدالمطلب(ع)نذرمی کنداگرفرزندانش به ده تارسیدیکی از

ایشان رابه سنت مذهب حنیف وابراهیم خلیل(ع)قربانی خواهدکرد

ودرنهایت طبق نظردانایان عرب وبه جهت تغییردرموردنذربین

عبدالله وتعدادزیادی شترسیاه چشم چندین مرتبه قرعه کشی می شود

تاجناب عبدالمطلب رضایت قلبی پیداکندکه خداقانع شده به جای

بچه اش شترانی به مسلخ بروند.یعنی درسنت زریه ابراهیم(ع) و

پاکان روزگاراین قدرحساسیت ودنگ وفنگ فقط به جهت تغییردر

محتوای امر نذراست چه رسدبه عوض کردن ماهیت آن....

قرآن زیرکانه این موضوع رابه تصویرکشیده درآنجاکه علی و

فاطمه واولاد ایشان(علیهم السلام)رادرحال بخشیدن غذای روزانه

خودبه یتیم ومسکین وفقیرطی مدتی متوالی نشان می دهد.امادر

آخرقصه وقتی رسول خدا(ص)ازماجراخبردارمی شودخوراکی

رابانیت خوردن فرزندانش تهیه کرده ایشان رافرامی خوانداین

غذای آخری وجه نذرداردواولابربخشش است لذااین زوات مقدسه

(علیهم السلام)نوش جانش کرده دیگربه فکراعطای آن به خیر

نیستند.آن هم درمدینه ای آن روزکه بی شک خالی ازمشکلات

اجتماعی نبوده است.

جلال الدین رومی ملعون!؟که ازنسل ابوبکراست به جهت ایجاد

شبهه دراین باورناب ماجرای جنگ علی(ع)ومرحب یهودی را

جوری نقل می کندکه میان نفس علی ونیت او فرق قائل شویم.

بایددرگوش این عوامل وابزارعامه فریادزد:بله علی خدانیست

اماجداازاوهم نیست...اینگونه تیشه به ریشه باورهای حقه شیعی

می زندویک مشت ظاهربین هم تحت تاثیرهمان افکاروعرفان

خیراشراقی حکم به خرج نذردرزلزله و..میکنند.

یاحجت بن الحسن العجل الی ظهورک.

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: نذر، نذرزلزله کرمانشاه، 28صفرکرمانشاه زلزله، سیاست بازی راببینید...، دین بازیچه نیست...، نذرفقط برای نیتش،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 26 آبان 1396    تاریخ : 08:01 ب.ظ

نظرات

نزری نزری است!؟

یاالکریم.جریانی خاص این روزها وبه اصطلاح عوام گیرداده است به بحث

نزری وبرگزاری مراسم اطعام وسوگواری اهل بیت(علیهم السلام)شیعیان

درایران!؟ازابرازترحم بررفته گرشهرداری درشب های ده اول محرم بگیر

تاتغییرجهت دادن امکانات این مجالس به سمت زلزله زدگان سرپل ذهاب و...

آیازلزله زدگی وتحمل رنج های ناشی ازآن دردبزرگتری است یابردگی و

کنیزشدن!؟مسدوم بلای طبیعی درنهایت مدتی ازعمرخودراگرفتاراین بحران

می باشدوطبعا باگذشت زمان وضع اوبهبودمی یابد.امابرده تاآخرعمراحتمال

شکنجه روح وجسمش توسط اربابی که هرلحظه امکان تغییردارد می دهد.

پس هرعاقلی دردنیاتصدیق می کندکه کمک به آزادی برده اولاحتی برگرفتار

نتایج بلایای طبیعی است.خوب مگردزمان حیات چهارده نورمقدس(علیهم-

اسلام)درمحل سکونت ایشان همینطوروادی محبان آنهاکه به امراین زوات -

مقدسه مراسم عزاء وذکرمصیبت برپامی شده است بازار برده فروشان دایر

نبود!؟اصلابانونرجس خاتون(س)به امراباحجت امام عسگری(ع)ازچنین

جایی خریداری شدوبه عقدحضرتش درآمد...

لذاوبه چه دلیل حتی یک روایت ضعیف سندهم نقل نشده که معصوم فرموده

باشد:بجای خرج جهت مجلس حسینی و...پولش رابرده بردگان رادرراه خدا

آزادکنید!؟

خدارحمتت کندشهیدشیخ احمدکافی خراسانی(ره)ونوربه قبرت ببارد!؟

ایهاالناس:ماجرای تشرف به سندصحیح نزدقطب دایره امکان امام عصر-

(عج)نقل فرموده وباصدای خودش موجوداست.طرف بچه وپاره جگرش را

به عنوان برده سرتراشیده وبه قصد فروش می برد.چون به تقدیرو...سرمایه

لازم جهت اقامه شعائرحسینی درآن سال رانداشته است!!!

یعنی یک پله بلاتر!؟نه که لازم نیست خرج عزاداری راصرف آزادی بندیان

کنیدحتی اهل ودارای خویش رابه رضاتحت یوق تملک غیربفرستیدبه شرط

آنکه خرج برپای این هیئت هافراهم شود.مروجان یک همچنین منکری ولو

درلباس روحانیت شیعه به زبان بی زبانی عمق عدم اعتقادخودبه امام منتظر-

(عج)رافریادمی زنند.

چون اگرواقعامومن بودندبلا رابه جان خریده ومنتظردست مددعزیزفاطمه-

(س)می شودند.

آقاجان دراین غروب جمعه مثل بچه هادست التماس به دامن مطهرشماپدر

داریم که خوددرباب امرفرج دعافرموده ماراازدست این عوارض عصر-

غیبت نجات دهی....

ازته دل بگویم:الهم العجل لولیک الفرج(نزری رانذری هم می نویسند)

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: نزری، نزری بدهید، پول نزری راخرج کارخیرپایین ترازآن نکنیم، بیسوادی رایج، فقط خدا وچهارده معصوم، زلزله زده، شهیدشیخ احمدکافی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 26 آبان 1396    تاریخ : 05:28 ب.ظ

نظرات

عبیدمحمد(ص)

یاالقادر.شبه اسم جناب عبدالمطلب جدرسول(ص)است.اماچون نام عموی

وی مطلب بودوبه همراه ایشان ازیثرب به مکه آمدودرراه سفرچهره آفتاب

سوخته یافت به عبدالمطلب شهرت یافت.زیرا عرب آن دوره غلام هرکسی

راعبداومی خواند.لذا وقتی علی(ع)درباره رسول(ص)فرمود:اناعبدمن-

عبیدمحمد .نشانه اوج فروتنی مولاوعظمت سیدالمرسلین است.

اماکلمه عبیددرکلام حیدر(ع)حالت جمع دارد.درحالی که پرورش یافتگان

معروف نزدرسول تنهادونفرامیرالمومنین(ع)وجناب زیدپسرخوانده اش

بودند.پس چرابه شکل مثنی ذکرنشده است؟

پاسخ رادررجوع به سخنرانی های زنده یادآیت الله سیدمحمدحسینی

شیرازی(ره)می توان یافت:(نقل به مزمون)معمولا افرادازسرپرستی

بچه یاحیوان مریض وناخوش کناره می گیرندکه دردسروخرج اضافی

دارد.اماپیامبراسلام(ص)غالبا یک کودک مریض وبی کس رادرنزدخود

پرورش می دادوخیلی ازاین اطفال می مردند.امانبی(ص)ازاین سعی

ورنج ظاهرابیهوده خسته نمی شدوتوجه به بعدمعنوی وخداپسند انه

عملش داشت.اشهدان محمدا(ص)رسول الله

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله سیدمحمدحسینی شیرازی، اناعبدمن عبیدمحمد، محمدعلی، زیدپسرخوانده پیامبراسلام، اطفال پیامبر اسلام، نگهداری ازبیمار، سنت نبوی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 25 آبان 1396    تاریخ : 01:01 ب.ظ

نظرات

حکم میرزای شیرازی(ره)درباب زلزله

یاالکریم.والده مادرباره پدرش مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی نقل کردند:

وی متولد روستای گجین ازتوابع بستان آبادآذربایجانشرقی بوده وپدرمادرش نیزاز

علماء برجسته اواخرسلطنت قاجارمی باشد.نام جدمادری ایشان شیخ عبدالله گجین

بودودرجوانی به نجف الاشرف جهت تحصیل علوم دینی سفرکرده شاگردمیرزای-

شیرازی بزرگ(ره) وهم دوره درسی آقاابوالحسن اصفهانی وامام آل کاشف الغطاء

و...شده است.وقتی شیخ میرزاعلی دوران طفولیت رادرگجین سپری می کرده وشیخ-

عبدالله عالم برجسته آن منطقه حساب می شده است زلزله هولناکی رخ می دهد.

چنانکه روستای کوچکی که درکناردوده گجین وملامحموددرشیب میان دوتپه قرار

داشته دراثربه هم پیوستن آنهاکلانابودمی شود.بدون آنکه کوچکترین اثری ازجمعیت

حدودصدنفری آن برجای مانده باشد.چاه کنی باحضوردرمحل حادثه مدعی می شود:ا

گربه من پول خوب وزیادی بدهیدبواسطه حفرچاهی هفت هشت متری می توانم کاری

کنم که به جنازه اهالی ده واموال آنهادسترسی پیداکنید.مردم روستاجهت کسب تکلیف

شرعی به شیخ عبدالله(ره)رجوع می کنند.ایشان هم طی نامه هایی خطاب به استادش

میرزای شیرازی بزرگ همینطورآقایان ابوالحسن اصفهانی کاشف الغطاء و...(رضوان

الله علیهم اجمعین)خواستارحکم شرعی وجواب مسئله می شود.

پاسخ امااین بوده:لازم نیست اهالی وقت وپول خود راصرف چنین کاری کنند.قربانیان

اگردرزمره محبان حضرت حیدر(ع)بودندبلاشک روح آنهامتمایل به ارض وادی السلام

وقائدشان است والبته درهمین حال که دفن شده اندمقبره ایشان محسوب می شود.

منتهااگرمرقدامام زاده یاعالم جلیل القدرهمینطوردرخت مقدسی درآنجابوده که مردم دخیل

می بستند.انوارمقدسه آن تاعرش اعلاء الهی منتشراست ولازم می باشد ازخاک بیرون

آورندیامجددا روی همان نقطه بقعه ودرخت مثل قبل نسب وقرص کنند.

 
  


برچسب ها: میرزای شیرازی زلزله، دفن شدگان درزلزله، شیخ عبدالله گجین جدمادری شیخ میرزاعلی عیوضی، آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، حکم شرعی زلزله، تجسس جسد، ملامحمودگجین بستان آباد،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 24 آبان 1396    تاریخ : 11:21 ق.ظ

نظرات

اگرچه زمستان!؟

یاالحی.درکتاب فرازهایی ازتاریخ پیامبراسلام اثرحضرت آیت الله جعفرسبحانی

(دامت برکاته)می خوانیم:هاشم نیای دوم رسول اکرم(ص)نامش عمروولقبش

علاء بود.وی بنیانگذارسفرهای تجاری ازمکه درتابستان به سمت شام ودرزمستان

به سوی یمن بوده است.

بااین اوصاف کسانی چون احمدشاملو که باطرح موضوع وقوع عاشورای سال

61هجری درغیرفصل تابستان خواستندازعمق عطش ورنجی که برسپاه حسینی

رفته کاسته به گونه ای مبلغین ومداحان راچاپلوس وبزرگنماجلوه دهندبازدریک

گرفتاری دیگرافتاده اند!؟فصل سفرازحجازبه سمت شام درزمستان نبوده است!؟

چراامام حسین بن علی(ع)چنین کاری کرد!؟ودرنهایت اگرچنان شده چه رنجی از

سوزهواوناملایمات جوی براسیران آل الله رفت که مجبورشدند به غیرفصل سفر

ازکربلاتاشام وازآنجامجدداتانینواباعجله وهشتادروزه رفته برگردند!؟

آن شبهه افکنان نفهمیده اند:عاشورایک مدرسه است وهرچه درآن اتفاق افتاده و

همینطوربه عنوان شعائرمنتسب به این واقعه درتاریخ به وقوع پیوسته است به

تدبیرالهی چنان باریزه کاری ودقت همراه شده که نمی توان لطمه اش زدو

تشکیک آفرید.به مصداق این آیه قرآن کریم که:لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ

أَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ (سوره حدیدآیه25)

 
  


برچسب ها: شبهه احمدشاملوعاشورا، احمدشاملو:عاشورادرزمستان بوده، عطش، کاروان اسیران کربلا، عاشورامدرسه است، شیخ جعفرسبحانی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 23 آبان 1396    تاریخ : 06:00 ب.ظ

نظرات

قضاوت باشما!؟(1)

یاالعادل.چگونه یک شخصی که برخی مدعی ومبلغ آن هستند:باکمک

کشورانگلیس درصدد تحریک وضمینه چینی بیشترجهت ایجاداختلاف

میان فرق ومذاهب مسلمین است وشبکه های ماهواره ای منتسب به او

بازوی این خیانت عظماگردیده اند.همزمان بازلزله قوی درغرب کشور

(کرمانشاه)ایران وجایی که بسیاری ساکنان آن عامه مذهب ومخالف مرام

وآموزه های وی هستند حکم فقهی به استفاده ازجمیع وجوه شرعیه ی

خیریه وبریه همینطورسهم مبارک امام عصر(عج)جهت رفع نیازهای

ضروری ایشان داده است!؟قضاوت باشما!؟

 
  


برچسب ها: زلزله کرمانشاه، پیام سیدصادق شیرازی زلزله کرمانشاه، سرپل زهاب زلزله، تشیع انگلیسی!؟، بعضی ها خجالت بکشند...، اهانت به مراجع تقلیدشیعه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 23 آبان 1396    تاریخ : 04:13 ب.ظ

نظرات

یکی برای همه!؟

یاالاول.عکس فوق این نوشته مربوط به آهوی مادر هست که جهت نجات

بچه هایش ازشرچیتاها خودراسپربلاکرده واینگونه شق ورق کنارقاتلانش

چشم به لنزدوربین عکاس دوخته است.دردنیای امروزاگرشمابخواهیدوارد

یک تشکیلات سیاسی بشوید(علارقم تمام اختلافات آنها که زاویه ای از

سوسیالیسم تاسرمایه داری رادربرگرفته است)دریک نکته مشترک هستند!؟

وآن اینکه به عضوتازه کاریااصطلاحاآشخورخوداین ضرب المثل رایاد

می دهند:یکی برای همه وهمه برای یکی.اوراچنان شستشوی مغزی

می نمایندتابه راحتی بزرگترین سرمایه خودیعنی جان وفرصت حیاتش را

نثاراهداف حزب مربوط کند.

این دقیقا همان نکته ای شده که اکثروالدین آگاه جهت واکسینه ودورکردن

فرزندان خودازدرافتادن به اینگونه عرصه هایادآورمی شوند.

حال وقتی رجوع می کنیم به تاریخ انبیاء الهی(علیهم السلام)برعکس این

رویه مرسوم چه درمسیر مبارزه وچه بعنوان معزمتفکرحکومت همیشه

حرف اول راخوداولیاء خدامی زدند.

قرآن کریم درصحنه زیبایی این نکته رایادآورمی شود:سلیمان حشمت الله

درراس سپاه خودقرارداشته که می تواندپیش ازاحتمال افتادن خانه مورچگان

ذیل سم چهارپایان لشگرش صدای سردسته آنهاراشنیده وامنیت ایشان راتضمین

نماید.اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُ

  


برچسب ها: نسبت اسلام وسیاست، سیاست جهان، سلیمان حشمت الله، سیاست اسلامی، آشخورهابدانند!؟، یکی برای همه وهمه برای یکی، والدین خوب،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 22 آبان 1396    تاریخ : 01:17 ب.ظ

نظرات

یک چهارم جامعه!؟

یاالدلیل.راستی هرصبح که ازخواب پاشده وبه دل جامعه می زنیم پی قوت لایموت

تاآخرشبی که به خانه برمی گردیم برای رفع خستگی یک روزکاری چقدرحرص

وعذاب رفتارهای ناهنجاروخارج ازقاعده دیگران رامی خوریم!؟پشت رول ماشین

باآن فرهنگ رانندگی....دراداره باآن شیوه تکریم ازارباب رجوع و...چه اندازه

حرفهای ناجورزیرلب می آوریم وبی تعارف گاه چاشنی فریادهایمان می کنیم!؟

صدای بلندی حاصل رسیدن روح وجسم مابه مرزانفجار!؟متلاشی شدنی که چاشنی

آن راهمین افراد جامعه بصورت غیرمستقیم وباکارهای ایزایی وناجورخودبرای

ماسوغات آورده اند.ای کاش پیش ازهرباراراده جهت واکنش به این جورآدمهابه

نفس خودیادآوری کنیم :طبق آماررسمی وزارت بهداشت ودیگرمنابع رسمی جهانی

چیزی درحدودیک چهارم جامعه ایران به جهت وضع بداقتصادی عقده های جنسی

و...دچارمشکلات روح وروان هستندواگرهنوزخودراعاقل می شماریم هرگزروا

نیست به این کنش های بعض مردم واکنش نشان دهیم والاگام اول رادرپیوستن

به جرگه ایشان برداشته ایم.الهم احفظ من شرکل شی لایمشی فی سبیلک.


  


برچسب ها: روانی، بیمارروحی، یک چهارم جامعه ایران مشکلات روحی دارند، کلکل بادیوانه، فرهنگ ترافیک، عقده جنسی، برادرم خسرو،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 22 آبان 1396    تاریخ : 07:55 ق.ظ

نظرات

مشکل حوزه مبارکه علمیه!؟

یاالجلیل.مرحوم شهیدهاشمی نژادازمبارزان دوران انقلاب اسلامی بود.اگربه نوار

وفیلم های موجودازاودرجلسات مجلس خبرگان هنگام نگارش وتصویب قانون اساسی

(سال58) توجه فرماییدبه تیزهوشی ایشان پی خواهیدبرد.بسیاری ازمسائلی که  وی

روی آن دست می گذاشت بعدهاوپس ازترورش درجمهوری اسلامی بحران سازو

شد!؟رفاقت وی باشادروان آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی زبان زدومشهوراست.

آقای هاشمی نژادازخاطرات دوره نوجوانی وطلبگی خودنقل کرده :امام عصر(عج)

رابین زمین وآسمان درحالت معلق وپروازگونه دیدم درحالی که به سمت حجره

طلبگی ماتوجه داشت!؟باهمان ابای راه راه امامه سبز تیره و...

این خاطره به تنهایی اهمیت حوزه علمیه وبحث طلاب درنزدامام منتظر(عج)

رانشان می دهد.

باورحقیراین است وامیدوارم عقلای حاکمیت هم بشنوندکه مشکل کنونی ماساختار

بسته وفاصله گرفته حوزه علمیه ازحالت وسیع وبازگذشته شده.یکی ازبدعتهاهمین

تعیین جوازومدرک برای روحانی است!؟بقول معروف:مشک آن است که خودببوید

والا کارت شناسایی رااگربخواهدمورداستفاده غیراهلش...قرارگیردمی توان جعل

نمودو..

درزمان سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)بسیاری ازافراددارای ضریب

هوشی کم(چون درهای حوزه کاملا بازبودوشهریه برقرار)جذب شدند.اماکشش

مطالعه وبحث رانداشتند.

شایدتنهاوباممارست بسیارمقداری ازقرآن واحادیث راحفظ می کردند.

ولی وقتی قرارمی شدقیدمعمم شدن رازده به دیارخودبازگردندطبق قوانیین سخت

ووضعیت کنونی درموردتلبس عمل نمی شود.آنهایک اباوقبابدون امامه برتن

سوغات می بردند!؟وهم ولایتی ها ایشان رابه عنوان قرآن خوان ومردخدا

می شناختند.

چه بسادرروستاهای دورافتاده نقش روحانی کامل راهم ایفاکرده خلق راازجهل

وخرافات مرکب نجات می دادند.امااکنون چه !؟درچهاردهه گذشته هزاران هزار

نفرازتحصیلات حوزوی رسمی بازمانده به زندگی عادی برگشتند.بدون آنکه

کوچکترین نقش معنوی برای جامعه خودداشته باشند!؟چراکه حوزه علمیه بر-

عکس سنت چندین قرن گذشته خودمدرک گرایی و...پیشه کرده است.

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، هاشمی نژاد، سیدحسن ابطحی، مشکل حوزه علمیه ایران، معمم، تلبس، جوازآخوندی!؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 21 آبان 1396    تاریخ : 01:22 ب.ظ

نظرات

دهشت انگیز!؟

یاالله.دردنیای ماپیشوایان سیاسی وحاکمان مختلفی وجوددارند.بعضی

چون ماهاتما گاندی به سبک صوفی ودراویش حتی شایدبرای یک

لحظه هم قطعه طلایی رادردست نگرفتند.چه رسدبه آنکه زینتش کنند.

برخی اماچون پادشاه سعودی پلکان فرودازهواپیمای شخصی خودرا

هم زرین ومطلانموده اند!؟

چی بگم تاریخ پراست ازاین قارون های بی مغز...

امامن ازولایدمیرپوتین بیشترازهمه آن خشکه مقدس وشکم پاره های

بین المللی آزرده شده والبته ترس دارم!؟

جالب که بدانیدطلادرسرویس بهداشتی ومستراح هواپیمای مخصوص

رئیس جمهورروسیه بکاررفته است!؟

بااین اوصاف مایابایک روانی به تمام معناروبروهستیم ویا موجودی

خاص که خواب وخیال های طولانی وعجیب برای جهان دارد......

درهردوصورت خدابه فریادمان برسد.الهم العجل لولیک الفرج


  


برچسب ها: پوتین، روسیه، چرانبایدبه روسیه اعتمادکرد!؟، نه شرقی نه غربی، سعودی، په برقی هواپیمای سعودی، هواپیمای پوتین،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 20 آبان 1396    تاریخ : 07:43 ق.ظ

نظرات

عمل حج قران(16)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالمنصور.اربعین فوت شده رامعمولا40 روزپس ازمرگش برگزارمی کنند.

کاروان های تجاری درقدیم که بااسب شترو...سفرمی کردندتقریبا طی مدت

چهل روزازکوفه تاشام رامی پیمودند.پس اولین اربعین سیدالشهداء(ع)مصادف

باحضوراسیران آل الله درشام وشهادت حضرت رقیه(س)همینطورواقعه سر-

کوبیدن حضرت زینب(س)به چوبه محمل و.. است واین دراربعین ثانی است

یعنی بعد80روزکه آنهامجدداواردسرزمین نینواشده وبه زیارت قبرشهیدان نائل

می شوند.یعنی خداخواست علارقم اهمیت اربعین وزیارت دراین وقت خاص

زینب کبری(س)کاری بزرگترانجام دهدویزیدیان تاریخ را رسواکند.

خواهشابه فیلم ذیل بادقت توجه نماییدوآن راباصحبتهای آخوندی که لینکش فوق

متن است مقایسه کرده وبه بنده جواب دهید:آیایک فقیه ومجتهدکه اجلا وبزرگان

حوزه علمیه معاصررادرک کرده بیشترمی فهمدیاآخوندگمنامی که سرازشبکه

تلوزیونی درآورده است!؟
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله صافی گلپایگانی، سرشکست زینب، دروغ یاراست، خداکنه دروغ باشه...، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چوبه محمل،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 18 آبان 1396    تاریخ : 12:17 ب.ظ

نظرات

مشروعه

یاالکبیر.اگربه عکس وفیلم های دوران جوانی دیکتاتورهای برجسته جهان نگاه

کنید.اصلاباورکردنی نیست که نقاشی چون هیتلرروزی پیشوای ارتش نازی

می شود.یاصدام حسین بچه بی پدری که شایع است حاصل ارتباط مادراوبایک

یهودی است ودرفقیرترین محلات عراق زندگی می کنددرراس حزب بعث صدماتی

به ایران وعراق واردمی کنندکه عوارض آن تاقرنهاباقی است.

دراین میان معمرقذافی امانمونه خاصی است!؟اونه دوره کودکی سختی داشته ونه

ازفقرآنچنانی رنج می برده.اماتراژدی های که درلیبی خلق کرده واقعا خاص و

عجیب است!؟قذافی ازمعدودظالمان معاصراست که خودرابرطبق موازین شرعی

امیرالمومنین می دانست!؟حتی جهت توجیه این فهم به مردمش درچادرزندگی کرده

تلفیقی ازمدرنیته وسنت1400ساله اسلامی رابکارمی بست.اودراواخرعمرعلاقه

خاصی به مدارس دخترانه نشان می داد؟ودربازدیدازآنجادرحقیقت هم خوابه های

شبانه خودراانتخاب می کرد.یکبارتنهاحس می کنددانش آموزی به وی اخم کرده

است.درنتیجه ماموران وابسته این دخترراداخل اتومبیل نشانده لب بالایش رابا

قیچی می برند!؟خون ریزی تاآنجاامتدادمی یابدکه این طفلک کشته می شود....

راستی چه طورچنین موجودافن ودهشتناکی خلق می گردد!؟پاسخ دراینجااست که

مذهب سقیفه یک نقص بزرگ داردومثل ماشین بدون ترمزمی مانند!؟

ازطرفی به وجودامام حی وپیشوای برحق درهرزمان اقرارداردواماازدیگرسو

گاه اصلانمی دانداوکیست وکجاست؟

قال رسول الله (ص): من مات ولم یعرف إمام زمانه، مات میتة جاهلیة

لذا وقتی جوانی ظاهرامسلمان بامکاتب روزدنیاچون مارکسیسم کاپیتالیسم و....

آشنامی شودهیچ حد یقفی برای بافتن ایدئولوژی والتقاط مبانی دینی بااینجور

اراجیف ندارد.پس درنهایت تامقام امیرالمومنین نیزپیش رفته جزای یک اخم

رامرگ می انگارد.امادرشیعه نهادمرجعیت هماره به واسطه محبوبیت عام و

حق ملغای که درجنبش مشروطیت باعنوان مشروعه یادشده مقابل این وضع

می ایستد.اگرنبودمقاومت آیت الله قمی(رضوان الله علیه)درمقابل پهلوی دوم

جهت احیاء واقامه شعائرمقدس حسینی بلاشک تاریخ 2500سلطنت درایران

یک معمرقذافی راهم تجربه می کرد.


 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: چرامشروعه، جنایات معمرقذافی، التقاط، امام درباورعامه، نقطه ضعف بکری، آیت الله قمی، محمدرضاشاه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 17 آبان 1396    تاریخ : 12:53 ب.ظ

نظرات

حق باعلیه

یاالکریم.مدتی قبل لباس های منقوش به نام الله و علی(ع) از مقبره وایکینگ ها

درکشور سوئد یافت شد!حال این سوال مطرح می شودکه چراخبری ازنام رسول-

خدا(ص)درآنجانبود!؟خوب همه می دانندوبقول خودمولاعلی(ع):انا عبد من عبید

 محمد(ص)من بنده ای هستم ازبندگان احمدمرسل.

پاسخ امادوبعدجالب دارد:اول فرمایش حضرت امام به حق ناطق جعفرصادق

(ع)که بسیاری ازاقوام ومذاهب کهن تاریخ راذاتا موحدمی دانستندمانند:زرتشتیان

پس لابداین قوم نیزدارای ریشه های توحیدی بودندوباخدای متعال آشنا.

ازدیگرسوروایت مشهورازامیرمومنان(ع)که می فرماید:من ازابتدای تاریخ با

همه انبیاء وفرستادگان الهی زیستم ودرماجرای آنهاحضورداشتم.

خوب قوم وایکینگ هم یک نمونه اش.علی(ع)چون خدابرای آنهاآشنابوده است

(البته اگراین تمدن پیش ازظهوراسلام بوده باشد)ولذانامش راذکرنموده اند.اما

پیامبر(ص)علارقم جلال وشان زیاددرآن وضعیت جغرافیایی قرارنداشته ولذا

نامش برده نشده.البته برعارفان راه حقیقت مشخص است که هرجاکه سخن از

توحیدومصداق بارزآن حیدرکرار(ع)رفت عین ذکرمحمد(ص)وآل وی است.

یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران.

 
  


برچسب ها: اعجازعلی، کرامت مولاعلی، علی ووایکینگ ها، وایکینگ های سوئد، نام خداوعلی درسوئد، چراعلی(ع)حق است؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 16 آبان 1396    تاریخ : 11:06 ب.ظ

نظرات

گنبدطلا

یاالکریم.درآیه 44 سوره نمل ازقول بانوبلقیس می فرماید: قیل لها ادخلی الصرح

فلما راته حسبته لجة...الصرح یاهمان کاخ بلورین حضرت سلیمان نبی(ع)مورد

تائییدقرآن کریم است.سلیمان هرچندپادشاه مقتدر وثروتمندی بودوطبعا باعدالت

حکم رانده وحتی مورچگان درنظام اوراحتی داشتندامابلاشک برهمه کره زمین

تسلط نداشته وحتما درزمان زمامداری اونیزفقروفساددرقسمت های ازکره خاکی

می بوده است.حال اگرکسی بهانه آوردکه: چرااین نبی خداباوجودبشرگرسنه

وضعیف درزمین به خوداجازه می داد کاخ باشکوه وبلورین بسازدوآیااین کار

خلاف آموزه های دینی وانسانی نبوده. پاسخ چیست!؟آنهاکه خارج ازدایره

اسلام ظاهری هستندغالباچنین شبهه ای برایشان موضوعیت ندارد.اماجماعتی

هم که به ظاهرمسلمان می باشند!؟یعنی پیروان سقیفه هرگزبه سلیمان نبی (ع)

گیرنمی دهندواوراملامت نمی کنند!؟چون سوتی بزرگی که داده اندقبول

متن قرآن وسنت نبوی الظاهراست وباچنین استدلالی مشت آنهاوامی شود.

اما برخی ازهمین قوم پررو چنین اشکالی رادائما درموردقبورائمه وامام

زادگان(علیهم السلام) شیعه تکرارکرده ودرگوش عوام می خوانند:چرابجای

این گنبدوضریح طلایی پول آن راخرج بیچارگان نمی کنیدو....!؟

غافل ازآنکه حتی قبربرخی ازائمه جماعت بکری (ابوحنیفه و...)درشهربغداد

صاحب تشکیلات مجلل هستند.

بازقرآن مجید درماجرای اصحاب کهف سخن ازبنای معبدبرروی غارمحل

به خواب رفتن آنهامی زند!؟لذا ساخت مسجدی باگنبدطلایی و...برمدفن اولیاء

خدابه نص صریح قرآن صحیح می باشدوپاره های تن پیامبر(ص)دراولویت.

القصه خودایشان روایت کرده اندپیامبر(ص)برروی قبراولین صحابی که در

قبرستان بقیع دفن شدسنگ بسیاربزرگی گذاشت تامشخص باشد!؟همینطور

عایشه علاج خشکسالی مدینه راشکافتن گنبدشریف نبوی ورسیدن نوربه مرقد

مطهررسول(ص)می دانست!؟

 
  


برچسب ها: گنبدطلا، ضریح، کاخ بلورین سلیمان، بلقیس گفت، چراضریح!؟، چراحرم می سازیم!؟، حرم ائمه شیعه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 16 آبان 1396    تاریخ : 04:56 ق.ظ

نظرات

تمثیل طفل رضی

یاالحی.یک خطای معروف پیرامون حوادث روزعاشوراهمین ماجرای پاشیدن

خون حضرت علی اصغر(ع)پس ازخوردن تیرسه شعبه هرمله(لعنت الله علیه)

به گلویش توسط سیدالشهداء(ع)است!؟خون کودکی شش ماه درصورتی که حنجرش

دریده شودبسیاربیشترازآن است که انسان بالغ تنهابایک دست مانع ازریختن آن بر

زمین گردد.این طفل رضی کودک شیرخواردیگرحسین(ع)است که روزعاشورابه

دنیاآورده وخون اوبه حدی کم بوده که آقاآن رابه سمت آسمان پرتاب می کند.

ثارالله(ع)نیک می دانددرمقابل وارثان جاهلیت عربی وفرزندان سران مشرکین

که ایمان آوردنشان به اسلام رندانه وفقط پس ازسقوط مکه پایگاه اصلی آنهارخ

داده چه تمثیل های رابکاربردتابیش ازپیش روحیه آنهاراتضعیف کند.

درجاهلیت رسم بوداگردندان کودکی می افتادآن رابادوانگشت به هواپرت می کردند

چه این دندان شیری وقتی مجددامی رویددرحکم همان بودکه ازآسمان برگشته.

اباعبدالله (ع)هم خون طفل رابه سمت آسمان می فشاندتابگویدحیات ابدی ودوباره

علارقم میل شمایزیدیان وشجریه ملعونه جهت مابنی هاشم است وبس.بقول معروف:

 اقتلونی اقتلونی یا ثقات..................ان فی قتلی حیاتا فی حیات

 
  


برچسب ها: طفل رضی، فرزندخردسال امام حسین(ع)، علی اصغر(ع)، حوادث عاشورا، خون گلو، پاشیدن خون، هرمله،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 15 آبان 1396    تاریخ : 09:58 ب.ظ

نظرات

مشینا

السلام الی زوارقبرک

شعری ازسعیدحریری تقدیم به زائران پیاده اربیعن حضرت ارباب(ع)

می لنگم ولنگرم حسین است.......اعضاء تنم به شوروشین است

وادی وصال ارض عاشور............پاهای ملول روی دین است

سرتاسرره مرایقین است............کین رنج قشنگ ونازنین است

صدباراگرزنوبیفتی....................هرباردگرهمان صمین است
  


برچسب ها: مشایه، لنگ لنگان قدمی برمی داشت، پیاده روی اربعین، اربعین، تاکربلا، خانه دوست کجاست؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 15 آبان 1396    تاریخ : 02:07 ب.ظ

نظرات

عمل حج قران(15)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالکبیر.زبان مجازیعنی سخن گفتن باالفاظ غیرحقیقی که اصل واقعیت رامنکر

نشود!فرضاجلاالدین رومی می گوید:شعله تاسرگرم کارخویش شد.هرنی شمع

مزارخویش شد.اوواقعیت مرگ ونابودی نیستان راباالفاظ حقیقی چون شمع مزار

و...به تصویرکشیده است.غالب مردم می دانندزبان مجازبیشتربه کارشاعران

می آید.اماروشنفکران نیزنه به مفهوم غربی وانتلکتوئل آن بلکه درتفسیرشرقی

یعنی کسانی که به خودآگاهی واشراف درمسائل می رسندهم مجازین سخن

می گویند!روشنفکری دراین چهارچوب جزء لاینفک رسولان الهی ووارثان

ایشان نیزهست.فرضارسول خدا(ص)درایام آخرعمرموقع نمازطوری روبه

قبله می ایستادکه خانه فاطمه(س)هم روبرویش باشد.ایشان بااین کاربه سمت

خانه علی(ع)ودخترش هم سجده ورکوع می کردمنتهاازنوع مجازنه حقیقی که

تنهامختص کعبه معلی می باشد.چنین کاری بلاشک باآگاهی نبوی وی ازماجرای

احراق بیت زهراء(س)صورت می گرفت تالکه ننگی بردامان سران سقیفه بنی-

ساعده باشد.برهمین منوال وقتی زینب(س)به دربارپسرمرجانه حاکم کوفه فرمود

:چیزی جززیبایی ندیدم.کلامی مجازی است برای آزردن دشمن والادرکربلا

زشت ترین جنایتهاحتی درحق طفل شیرخوارصورت گرفت.

دردوران معاصرماهم فرضااگرزنده یادسیدجوادذاکر(ره)به زبان می آورد:

من حسین پرستم و..اینهاعین مجازاست ونمی توان حکم به شرک طرف داد.

(جالب اینکه خرده گیران به سیدذاکرماجرای اناالحق گفتن مراددلشان منصور-

حلاج یاکفریات مسلم ابن عربی راخیلی زیرسبیلی ورندانه توجیه می کنند!؟)

منتهااگرمی بینیدآخوندی که لینک سخنانش فوق این متن است به این شدت

منکرسرکوبیدن زینب(س)به محمل می شوددلیل اصلی دراینجانهفته که اوو

همفکران بدسلیقه اش علارقم نفی وتردعرفان غیراشراقی وفلسفه غیرابزاری

درکلام اهل بیت(علیهم السلام)به این وادی های خطرناک افتاده اند ودیگر

یارای تمیزمجازازحقیقت راندارند.برکلام چهارده نورمقدس(علیهم السلام)

ازهمان زاویه دیدمی نگردکه برسخن شاه نعمت الله ولی وشیخ محمودشبستری!؟

خوب طبیعی است درمخیله چنین افرادی سرشکستن زینب(س)دردنیای حقیقی

یک امرغریب وشازباشدوباپیراهن روشن وریش سه تیغ درروزعاشورا

پیرامون نهضت امام حسین(ع)سخن بگویند.....!؟

بقول معروف:آب که ازسرگذشت چه یک وجب چه صدوجب.


 
  


برچسب ها: سیدجوادذاکر، حسین پرست، اناالحق، کفریات ابن عربی، چراافکارحسین الهی قمشه ای راقبول ندارم!؟، عرفان زدگی وفلسفه افتادگی، ذیل سایه مجاز،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 14 آبان 1396    تاریخ : 11:25 ب.ظ

نظرات

مذهب رسمی ایران

یاالمنان.عبدالحمیدزاهدانی بنابرشهادت جریده ای که فوق متن مشاهده

می کنیدخواستاربه رسمیت شناخته شدن مذهب عامه درکنارتشیع درمتن

قانون اساسی ایران شده است!؟بنابرروایت مشهوروموردقبول قاطبه

فرق مسلمین ازجمله همین شخص:هفتادودوفرقه دربین اهل اسلام وجود

دارندکه تنهایکی ازایشان برسبیل الله وکانال نجات ورشداست وبقیه اما

قهرا وقطعا باطل هستند.قانونگذاران ایران درصدرمشروطیت وقتی تحت

اشراف عده زیادی ازمراجع اعظام وعلماء اعلام عمل کرده اصل مشروعه

رابه مشروطه پسوندزدند.مذهب حقه شیعه رابعنوان آیین رسمی کشور

اعلان نمودندواین سنت نیک الحمدالله درقانون اساسی جمهوری اسلامی

هم دست نخورد.حال یاشیعه حق است ویابرباطل درهردوصورت انتخاب

یک مذهب رسمی درقانون دقیقا مطابق همان روایت صحیح نبوی (ص)

درموردفرقه ناجیه است که واحدمی باشد.امااگرخدای نکرده به پیشنهاد

این فردمنحرف وکج فهم موسوم به عبدالحمیدعمل گشته ودومذهب بطور

همزمان به رسمیت شناخته شوند.مادقیقا به خطای عظیمی خواهیم افتادو

قانون مملکت خلاف نص صریح کلام رسول خدا(ص)خواهدشد.لذا عقلای

قدرت سیاسی رادرکشورخطاب قرارداده واعلان می کنیم مباددرپس بده-

بستان های رایج روی این اصل لاینفک مذاکره شودچراکه بقول حضرت

ختمی مرتبت(ص):الملک یبقی مع الکفرولایبقی مع الظلم.(این جمله آخر

به نبی(ص)منسوب است وسندروایی قوی ندارد.اماچون مطابق موازین

عقلی وعرفی است نسبت آن به سرورکائنات بلااشکال می باشد)


 
  


برچسب ها: مذهب رسمی ایران، مذهب حقه تشیع، عبدالحمیدزاهدانی خلاف پیامبر(ص)، چراشیعه مذهب رسمی ایران است، شیعه ایران قانون اساسی، هفتاددوفرقه مسلمین،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 13 آبان 1396    تاریخ : 09:20 ب.ظ

نظرات

محبت مشروط!؟

یاالصابر.این روزهاازغالب تریبون های که درنهان وآشکاروابسته به یک

جریان وگروه خاص درداخل کشورهستنداین ندای همزمان به گوش می رسد

که:آقااسلام دین محبت است ومابایدحتی درحق مخالفین نادان خودنهایت ادب

ومهررااختصاص دهیم و..این حرف بسیارعالی وپسندیده است.اماجای تعجب

دراین نهفته که:چراتنهامصداق مخالف نادان پیروان سقیفه راحساب می کنید!؟

وچراحقیقت راجویده ناقص به حلق ملت شیعه می ریزید!؟محبت درحق مخالف

ناآگاه ضمینه سلم وفضای بازگفتگومیان شیعه وهردیگری رافراهم می کندو

اصلاچنین استراتژی بانیت نیمه دوم آن یعنی بحث علمی سازنده صورت

می گیرد.امابرخی نصف ثانوی ماجراراکه رسالت تبلیغ حقیقت می باشد به

بهانه نیمه اول که محبت درحق مخالف است مانع می شوندواین واقعا طنز

روزگاراست.آیادورنمای چنین وضعیتی چیزی جزریختن آب به آسیاب همان

دشمن نادان وبزرگترهای بدذات وشیطان صفت ایشان نیست!؟

الهم العجل لولیک الفرج


 
  


برچسب ها: شیعه وعامه، عبدالحمیدزاهدانی بداند:تنهامذهب رسمی ایران شیعه است، عبدالحمیدکورخواندی...، مذهب رسمی ایران فقط شیعه، محب درحق عامه، عوام بکری،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 13 آبان 1396    تاریخ : 04:44 ب.ظ

نظرات

عمل حج قران(14)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالجبار.درفقه جماعت عامه وخصوصا نوع غلیظ آن وهابیت که الحق و

الانصاف شباهت غریبی باعملکردسران سقیفه بنی ساعده داردوبایدایشان

رافرزندان خلف الاول والثانی خواند.پیرامون میت کفن ودفن اوومراسم

سوگواری قوانین خاصی تعریف شده .براین اساس هرآنچه آدمی راازیاد

خداغافل ومشغول دیگران نمایدبت سازی وشرک است وبایدابراهیم وار

تبربرداشته به تخریب آن شتافت.ازهمین روقبرستان بقیع ومزارفرزندان

دخترپیغمبر(ص)هم بایدچون دیگرانی باشدکه طبق روایات قوی سنداز

نبوی(ص)موردقبول اکثرفرق مسلمین پرداختن بیش ازحدبه میت وتشریفات

خارج ازحدشرعی رانهی فرموده است.

شیعه اماتمام حرفش دراینجاخلاصه می شودکه این چهارده نفرمعصوم

(علیهم السلام)بشرمعمولی نیستندوبقول استادمحمدحسین شهریاردرمدح

مولاعلی(ع):نه بشرتوانمش گفت نه خداتوانمش خواند...اماجماعت عمری

می گویند: شماازاین ائمه بزرگوار ومنتسبان به پیامبر(ص)سوء استفاده

می کنید!؟باباآنهاهم اهل سنت وجماعت بودند.اصلاچیزی به نام مذهب

شیعه ساخته ذهن آخوندهای عصرصفوی و...است.

خوب روایت سرکوبیدن زینب(س)به چوبه محمل خط بطلان پررنگی است

روی ادعای سنی بودن اهل بیت(علیهم اسلام)چراکه نشان می دهددختر-

علی(ع)مرادفرقه مذکوردرعزای برادرش خط قرمزشریف نبوی رارد

کردتابه همه دنیابگوید:این خاندان وچهارده نورمقدس(علیهم السلام) با بقیه

مردم فرق دارندولذا روی همین چراغ سبززینبی است که فقیه بزرگی چون

آیت الله العظمی آقای شیخ وحیدخراسانی(حفظه الله)می فرماید:این عزای است

که افراط ندارد.حال حساب کنیدآیا روانیست مومنی باشنیدن حرفهای آخوند

بی سوادی که لینک سخنش بالای همین متن است دردل خوداوراعنودمذهب –

حقه فرض کندکه حال اساسی وبی همتابه جماعت پیروان سقیفه داده است!؟


 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سرشکستن زینب، سرشکستن درعزای حسینی، مرزشیعه وسنی، احکام میت، تفاوت شیعه سنی، زیارت درشیعه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 13 آبان 1396    تاریخ : 01:11 ب.ظ

نظرات

عمل حج قران(13)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالقادر.سپاه یزیدباچه حالی اسیران اهل بیت(علیهم السلام)راسمت کوفه وسپس

شام می برد!؟گریه که طبیعی ترین عادت هرداغ دیده است ممنوع می باشدوبه

شدت باآن برخوردمی گردد.دستهاکه درمصیبت لطمه زنی عادت غریزی آنها

است دربندهستندوحتی قل جامه برگردن سیدساجدین(ع) معروف است.چندین

منزل سفربرپشت شتران لنگ وبی سایبان جهازچه بلایی برسرآدمی می آورد!؟

زینب(س)تیزهوشانه برادرشهیدش حسین(ع)رابه ماه تشبیه می کندوگروه مقابل

اورامثل خسوفی می داندکه جلوتابش نورقمر راگرفته اند...اونیزشق قمرپیشه

می کند!؟درشام وبه حکم یزید(لعنت الله علیه)جشن ملی برپاشده وهمه مردم

بهترین جامه ها پوشیده برسرودست حنا و...گذاشته اند.حال زینب(س)می بیند

تنهاابزاراعلان تبری ازاین رژیم ددمش وظالم سراوست!؟وخیزاب سرخ بر-

فرقش!؟سری که بندی برآن نیست واگرزخمی شودهرچندکسی مرحم بدان

نخواهدگذاشت امامعجروچادرش جلوامتدادخون ریزی وآلودگی آن رامی گیرد.

بایدکاری نمادین کند.خلاف جوشاد شام.بایدنشان دهدکه براوودیگربندیان همراه

چه رفته.مگرنه اینکه پسرمرجانه (لعنت الله علیه)درکوفه وی رامتکبره لقب

داده است واهل شام صدقه برفرزندان رسول(ص)پرت می کنند.نظربه خرید

کنیزدارندو...حال بایدتکبروجلالت خویش رابه رخ بکشد.بایدعملی غیرمعمول

روکند.(خلاف گفته های آخوندی که لینک صحبتش فوق متن هست وقتی از

عاقل عملی غیرطبیعی وخارج ازعرف سرزد.نبایدبا رداین نسبت ازاوصورت

مسئله راپاک کرد.بلکه لازم می شوددیدوی درچه وضعیتی قرارگرفته)

پس:ای شجره ملعونه اگرزبانم رادوخته دست وپایم راببنید.کاری می کنم که

سرم بعنوان رهبرتن لب به سخن بازنموده وتولابرسری که درنیزه مقابلم جا

گرفته کندوازقاتلانش تبری جوید.


 
  


برچسب ها: زینب دخترعلی(ع)، زینب چوبه محمل، چوبه محمل، سرشکست زینب، زینبی، به شیوه زینب، شعریه جرح،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 12 آبان 1396    تاریخ : 10:47 ب.ظ

نظرات

سهره خوش یمنیاالکامل.والدیه بنده درباره پدرش مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی نقل
می کند:بچه بودم.مراروی اسبش می نشاندوازروستای قزلجه تاقیش قورشاق
(توابع بستان آبادآذربایجانشرقی)که ده مادریم بودمی برد.دربین راه آثارقبریک
مسیحی بودکه بچه های نادان سنگش زده ودشنام می دادند.چون به طرف قبله
نبود.خیلی ازاین کارناراحت می شدومی گفت:صاحب این قبرعالم است کشیش
بوده مقام علم رامحترم شمارید.ازاستادم آیت الله العظمی بروجردی(ره)شنیدم
درنهایت فقط محبان الجبت وطاغوت تاابددرجهنم هستندومسیحی وزرتشتیان
به بهشت داخل خواهندشد.البته اگرپیام اسلام به آنهانرسیده باشدوالاباهمان
کسی محشورمی شوندکه استغفرالله به پیامبر(ص)می گفت:حزیان می گوید.
گاهی آثارقبرزرتشتیان قبل ازاسلام درحوالی راه پیدامی شود:اسب رانگاه داشته
مراپیاده می کردوتک تک آن استخوان هارادفن می نمودبه سمت مکه!؟می گفت:
روح درعذاب است وقتی جسم پنهان نباشد.اینهازرتشتی وخداپرست هستند.روا
نیست جسدموحدی راروی زمین دیده درتشییع وتدفینش کوشانباشی البته اگر
اهل یاطالبی برای این کارنباشد.هروقت سهره(نوعی پرنده کوچک که فیلم آن
ذیل متن هست)می دیدکه دست جمعی وزیادپروازمی کنندخوشحال می شد.
می گفت:زیادی این پرنده علامت خیروبرکت درسالهای پیش رواست. ازهربعد
اقتصادی سیاسی و...هروقت سهره کم شدوگنجشک زیادکشت سالهای بلاو
سختی است.چون سهره شیعه هست وگنجشک بکری.این پرنده رادرخانه نگاه
داری کنید.جداازآوازملیح وزیبایی بلاراازاهل منزل دورمی کند.یاحیدرمدد  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سهره، نظرآیت الله عیوضی درباره زرتشتیان، مقام عالم، نظرآیت الله عیوضی درباره سهره، سهره نگهدارید، سهره شیعه گنجشک عمری، کدام پرنده رادرخانه نگهداری کنیم؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 11 آبان 1396    تاریخ : 12:09 ق.ظ

نظرات

اسب می فهمد!؟


یاالحکیم.پسرخاله جدما آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)نقل می کرد:
اوایل دهه چهل شمسی بود.یک اسب بسیارزیبا وشاداب خریده بودم.مشکی سیر
باپوستی براق وشب رنگ که دل ازهمه می برد.به روستای قزلجه(ازتوابع بستان-
آبادآذربایجانشرقی)که محل اقامت وپیش نمازی آقای عیوضی بودرفتم.
وشاهدبودم :بنده خدایی ازاهالی آنجافوت شده وهمه خلق الله به قبرستان ده
جهت تشییع جنازه رفته اند.وظیفه کفن ودفن میت راهم پسرخاله ماشخصا به
عهده گرفته است.وقتی که داخل قبراعمال ودعاهای مربوط به پیکرراانجام می داد
من اسب خودرابه دیواربیرونی قبرستان بسته داخل آنجاشدم.امااسب پشت سر
من بی قراری شدید می کرد.به ناگاه ایشان سرازقبربیرون آوردوبااشاره به من
گفت سواراسب خودشده ازآنجادورشوم.شب که شدرفتم به بیتش.اسب هم خسته
ازآن همه جولان روزانه گوشه حیاط آرام گرفت پالان ازکمرش برداشته وافسار
به تیرک چوبی بستم که اتاق شیخ بدان تکیه داشت.ایشان به حیاط آمدودستی
به سروگوش حیوان کشیدودرگوش اوذکرخواندوبه من گفت:اسب حیوان باهوشی
است.استادماآیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)فرمودند:این حیوان رادر
جوارقبرستان نگاه داری نکنید.بعض ازآنهاصدای مردگان وعذاب قبررامی شنوندواز
خودبی تابی نشان می دهند.بخاطرهمین بودکه به توفهماندم این زبان بسته رااز
آنجادورکنی.درشب تاریک گاه نورهای قرمزرنگ و...روی قبورنمایان می شود.اینها
همه علامات قابل حس ورویتی است که هرمسلمان راستین جهت تقویت ایمانش
بایدبداند.هیچ حیوانی راآزارنده حتی خوک نجس چراکه افضل برناصبی واهل
خلاف است وخداراحمدمی کند.امابه اسب گربه وخروس سهره و...توجه خاص
داشته باش چه ازمحبان حضرت مولاعلی(ع)هستند.
الهم العجل لویک الفرج  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: خاطره ای ازآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، اسب می فهمد، اسب شیعه است، نظرآیت الله العظمی بروجردی درباره اسب، اسب رابه قبرستان نبرید، ذوالجناح دول دول براق،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 10 آبان 1396    تاریخ : 11:31 ب.ظ

نظرات

بال های آدمی!؟

یاالطاهر.چه کسی گفته آدمی بال ندارد!؟البته اگرپروازراتنهاشناورشدن میان زمین و

آسمان وغلبه برنیروی جاذبه آن فرض کنیم بله بشرفی نفسه فاقدچنان زائده ای درتن

خویش است که اسباب جهیدن باشد.امانفس آدمی هم پروازی دل انگیزوشیرین دارد!؟

ولی برعوالم وصورگوناگون. آنکه درتخت باهم خوابه است وپشت میزغذاپیش روی

لقمه محبوبش هم اوج گرفته !؟منتهابه قدرنفس اماره خودونیازجهازهاضمه وذیل آن.

کسی که وجدانش ازیادآوری گناهان داغ می بینددرمحوطه نفس لوامه پرگشوده و..

اما آنکه قصدمقام قاب قوسین داردونفسی به قدرمطمئنه بیشترازدیدن یک عالم به وجد

می آیدوخواندن کتاب به اوشوق پروازمی بخشدوشایدبه همین خاطرمیراث های بزرگترین

پیامبرخدا(ص)سنت و کتاب است.حبل المتین محبت به خداخواسته هاوورق های گشوده

مصحف به مانندنیروی غالب برجاذبه های دیگروبال های پرنده امکان جداشدن می دهد.

حتی گذشتن ازکالبدماده وحصرفیزیک.

(تقدیم به استادم شادروان آیت الله العظمی حسینعلی منتظری که بهترین حالات وخجسته-

ترین اوقاتش راوقت چنگ زدن به پنجره ضریح وگشودن اوراق کتاب درک کردم)


 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله منتظری، فقیه نجف آبادی، فرزندنجف آباد، حسینعلی منتظری، مرحوم آیت الله منتظری، مطالعه منتظری، قرآن وسنت،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 10 آبان 1396    تاریخ : 04:03 ب.ظ

نظرات

تومسلمانی!؟(نامه ای به سپندانیکنام)


درود.برادرعزیزاهل توحیدجناب سپندانیکنام
اگرمرادشان آیه:ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلابودومصداقش توعزیزبایدکه گفت:
اشک درغم ماپرده درشود...
کفرخاص درقاموس مامنکرخدانیست!؟این جهان پراست ازخدایان رنگارنگ چهل ستون وپنجره
بامومنان دوآتشه که هرشب وروز وردزبان وچرخش دستشان به نیت دوختن چارق به پاوانداختن
چادربه سراوست تامبادکه زرتشت یااحمدی(سلام الله علیهما)کشف حجابش کنندوخانه خرابشان...
تکفیرمهره ها وسنن منسوب خدابرزمین عین کفراست وبس.کاست وفزونش هم درجهنمی شدن
عاملان بی اثراست.بقول پدرانمان:اگردیر وزودداشته باشدسوخت وسوزندارد..
همان آتشی که پرده های الوان تخت جمشیدراذغال کرد.درخانه دختری هیجده ساله راهم هیزم
قلمدادنمود.به عالیترین نمادمیهن جسارت کرده دروش کاویانی راذیل آن ماتحت ترک خورده گذاشت
ودخترخردسال ایرانی راروی اسب آبستن کردواکنون خودمحترم است وپیروانش مسلمان...
آن وقت اگرکسی به کیش زرتشت فرزندآذرآبادگان که تاهفت پشت و آدم ابابشرهمگی خداشناس
بودندباشدمصداق آیه:
ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلا !!!؟؟؟
آنهانمی دانم علی راچگونه فهمیده اند؟یک عرب بیابان گردقاطی پشکل شروپسرخطاب...
من اماباعدالت خواهیم یادی زحیدرمی کنم...ومی سوزم!؟
وقتی تجسم می کنم روی منبرمسجدکوفه درحالی که تنها پیراهن خیس خودرابرتن مشغول خشک
کردن است می فرماید:ادهر هنزل نی هنزل نی.حتی قال معاویه و علی
زمانه چقدرکوچکم کردی من پسرفاطمه بنت اسدکه دیوارکعبه بخاطرش شکافت باپسرزنی هم ردیف
شده ام که درعرب به داشتن باسن های بزرگ مشهوراست.
گرامی دل قوی دارکه بنیادبقامحکم ازاواست.مانازردشت تو است وحیدرمن والبته خدایی که هردوقبول
داریم.بیاعمل جان تحمل کنیم ووردزبان سخن آن برده سربدار!؟هلابکش بردوش
(تکیه کلام حسین خانی بیگ درسریال سربداران وبه دوره بردگی)  


برچسب ها: ملاک توحیداست، تومسلمانی، سپندانیکنام، برادرعزیزاهل توحید، زرتشتی، نماینده زرتشتی یزد،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 8 آبان 1396    تاریخ : 02:48 ق.ظ

نظرات

آهای خبردار!؟

سلام پدر!؟ای کوروش عزیزنیای بزرگوارملت وسرزمین من وما!؟ فاصله قرون متمادی و

حاکمان نالایق وستمگرکه برعکس توتاریخ ودین مردم راتحریف کرده بازیچه دست خود

می نمودندنگذاشت خوب تشخیص دهم که آیاذوالقرنین هستی وچه شده که ازمیان

دریای کرم و انسانیت شماکه درمنشورجاودانه ات تجسم یافته است فقط قصه ترحم در

حق جهودپررنگ می شود وبس!؟.تومی خواستی مافرزندان جهان راباهمه رنگهایش درک

کرده دگران راتاآنجاکه خط قرمزشرف ملی ومذهب عمومی راردنشده اندمحترم وصاحب

حق حیات بدانیم.وتورادراوج قله تقواکه اساس سعادت ابدی نزدماایرانیان ازاذل است.

پندارنیک.کردارنیک.گفتارنیک.اماافسوس ورق برگشته وغالباتنهانیم پریاخالی لیوان را

می بینندوازتودرپستوی ذهن خودخنجری ساخته اندبرای دریدن سینه هرکه با آنهانیست...

بله این هادرهرقالب ورنگی که باشندازآن که هفت آبان به سمت مزارت می آیدتاآنکه

مانع می تراشد...تنهادنبال ماهی خودازآب گل آلوداست.اما اگرفقط وبه اندازه کوچکترین

ذره ممکن ازتن مبارک واحساسات پاک وزلالی که داشتی به میراث برده بودندسخن

برادرمان پسرخوب تو!؟سهراب سپهری که به باورمن برگردان منشوروزین تان است ورد

زبانشان بود:آب راگل نکنیم...

من آن دیکتاتورکوتاه عقل که هرچه تورشته بودی پنبه کردوبدست بادداد...یعنی محمدرضا-

پهلوی نیستم که خوابیده فرض ات کنم !؟

آهای خبردار!؟می بینم تورا!؟حست می کنم!؟مثل هرزنده دیگری و درنگاه بشکوه و سرشار

ازهوشیاری نوباوگان این کهن دیار.

  


برچسب ها: 7آبان، کوروش کبیر، پدرملی، کوروش زنده است، آهای خبردار، مردداریم تامرد، بازیچه گرایی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 8 آبان 1396    تاریخ : 02:19 ق.ظ

نظرات

عمل حج قران(12)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالکریم.زینب بنت علی(ع)زنی است هرچنددراوج مقام معنوی اما

جزء چهارده معصوم(علیهم السلام)نمی باشد وهرعاقلی دورازذهن

نمی داندولوبه ضعف سندیاعداوت راوی و...نفی سرشکستن اوبا

چوبه محل را.چراکه وقتی می بیند:پدرش بافرق شکافته ازدنیا رفت.

سروتن برادرتازه متولدش محسن(ع) ذیل دست وپای ثانی وعوامل

اوازهم پاشید(الهم العن اباالشرور)وظهرعاشورا راس برادردیگرش

عباس باعمودآهنی شکافت ودرنهایت این سرحسین (ع)داداش و

همزادمحبوب اواست که ازسنگ زن یهودیه همان جماعتی که از

فتنه سقیفه تاحادثه عاشورباعوامل مرموزی چون کعب الاخبار

مشغول استحاله وتوخالی کردن اسلام ازمحتوابودندشکست.تاب از

کف بدهدوسرخویش رابشکند.آخوندی که لینک صحبت هایش فوق

این متن است بااین جملات بلاشک میزان عقل خودرانشان داد...

حدیث فرموده:اسلام محمدی(الهم صل الی محمدوآل محمدوعجل

فرجهم)وجود وحسینی البقاء.ذیل چتراین سخن بایددرک کردکه

چرازینب(س)بالحن وسبک صدای مولاعلی(ع)به گاه اسارت سخن

می گفت!؟همان نقش حیدر(ع)نزدرسول(ص)به واسطه عقیله بنی-

هاشم درجوارحضرت سیدالشهداء(ع)تکرارشد.علی پسرابیطالب

درراه خداوازروزجنگ خیبرسری شکافته داشت.دخترش هم به

وی اقتداکرد.

بقول دکترعلی شریعتی:زینب. ای خواهر!؟ای زبان علی درکام با

ماسخن بگو....الهم العجل لولیک الفرج

[

]
  


برچسب ها: سرشکستن زینب، زینب سرچوبه محمل، چوبه محمل، فرق شکافته علی(ع)، درخیبرچه گذشت؟، بادلیل می گوییم، زینب وسرگذشت او،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 7 آبان 1396    تاریخ : 02:11 ق.ظ

نظرات

عمل حج قران(11)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالدیان.ازخلال اخباررسیده نسبت به وضع زینب(س)بعدازرجعت

ازشام ودرمدینه می توان درک کردکه بربی بی چه رنجی رفته و

حضرتش چقدرتحت ستم وناراحتی جسمی وروحی بوده است.

چنان موهایش سفیدشده که جناب عبدالله بن جعفرطیار(ع)همسرش

دربرخورداول اورانمی شناسدوخانم ام البنین(س)ازکمرخمیده وی

حیران می شود.چشمانش دراثرگریه های فراوان فروغ خودرااز

دست داده و....

همه این شواهدمستندحکایت ازعمق آزردگی عقیله بنی هاشم دارد.

ضمن اینکه اغلب مامی دانیم وقتی یکی ازدوقلوهای هم سن یا

خواهروبرادری که تقریبامقارن یکدیگرمتولدشده اندفوت کندآن

دیگری دچاربیماری جسمی حادمی شودحتی احتمال مرگش می رود.

ضمنااین قصه ریشه ماوراء طبیعی دارد...

پس وضع عقیله بنی هاشم(س)بعدجداشدن سراباعبدالله(ع)مقابل

چشمان ایشان بسیارحادونگران کننده بوده است.

خوب رجوع می کنیم به علم پزشکی ومی بینیم چه طب قدیم وچه

روش های جدیدهمگی توافق دارند چنین شخصی نیازمنداستراحت

ودرمان است واگربه هردلیل امکان آن فراهم نبودچون دستگاه عصبی

به مخاطره شدیدمی افتدوتاثیربدخودراروی قلب ومغزو...می گذارد

واحتمال سکته و...هست.بهترمی باشد شخص باایجادجرات سطحی

برتن خودموجب خروج قسمتی ازخونش ودرنتیجه کم شدن فشارخون

گردد.یعنی دقیقا کاری که زینب کبری(س)باکوبیدن سرش به چوبه

محمل انجام داد.

حال وبااین اوصاف شایدبه توان گوشه ای ازکلام حضرت سجاد(ع)

درحق عمه اش که وی راعالمه غیرمعلمه خوانددرک کرد.

همینطوربرعمق جهل آخوندی که درابتدای متن لینک حرف هایش

جاخوش کرده پی برد.بایدبه امثال اوگفت:

کارپاکان راقیاس ازخودمگر.............درنوشتن شیرباشدمثل شیر

[

]
  


برچسب ها: زینب بنت علی(ع)، سرشکستن زینب، آیازینب سرخودش راشکست؟، چاره استرس شدید؟، نزدیک به سکته، تیزهوشی زینب، خواهرامام حسین(ع)،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 4 آبان 1396    تاریخ : 09:11 ق.ظ

نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3