شازده کوچلورابوسیدم!؟

یاالحبیب.آشنااگرچه دورودوست اگرهم درکنارلااقل به شب هفت وچهلم متوفی می رسد...

ازآبان بی زارم !؟هرگزم به آذرمیلی نیست؟!چه مرابدین دی سوزناک رسانده اند...

دی که تازه فهمیده ام نیی ونیستی تو تهی ازتاب وتوانم کرده!؟

راستی این عشق ازکجامی آمد!؟یادت هست هشدارگونه به من گفتی:اگه واقعا عاشق

خدایی بروحرم بروزیارت آقاامام حسین(ع)چراسراغ منومی گیری؟چرادوروبرم می پلکی...!؟

ومن جوابت روندادم!؟

چون درآن لحظه تمام هوش وقدرتم رامتمرکزکرده بودم روی اینکه صورت ماهت راببوسم

بوسه یگانه ای که دیگرهرگزبه دوتانمی رسد...

ماچی که طوری تنظیم اش کردم تا درحین آن به بینی ات برخوردنکنم!؟

یادت هست می گفتی:دماغم خیلی دردمی کند.ازآن روزی که ازپشت موتورافتادم.

چندبارعمل شده وخیلی خرج برداشته...

پدرت سیدفخرالدین هم ادامه داد:معجزه بود!؟چندین متربه هواپرت شدوفقط حضرت

عباس(علیه السلام)ازآن تصادف وحشتناک نجاتش داد...

حالاگلم!؟شکوفه پرپرم!؟خوب است بدانی که انشاء الله جزدرراه اوقدم برنمی دارم

واگرتوفیق دهدبه غیررضایش مرادی نمی جویم.

من راه خودم رامی رفتم که ناگاه جلویم سبزشدی!؟ای مسافرکوچلو!؟

سیدمحمدباقرراستش همیشه به سبک سنت اگزومپری نویسنده مشهورحسادت

می ورزیدم!؟

آن روح بلندوآثارعمیق وبیش ازهمه قصه شازده کوچلوبه وجدم می آوردوالبته که

مرگ شکوهمندوخاصش!؟

امااکنون میان شام نبودنت تنهاجرقه وکورسوی امیدی که به زندگی مایلم می کند

این است که بگویم:ای مردم جهان من مسافرکوچلورادیدم!؟دستش راگرفتم و

به صورتش بوسه زدم پیش ازآنکه میل رفتن ازاین سیاره خاکی کند....

الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 دی 1396 01:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

پسرکم باقر!؟

سعیدحریری اصل وزنده یادسیدمحمدباقرعلوی

باقر!؟پسرکم!؟صدایم رامی شنوی!؟حق داری بابا.اگربپرسی:توکه لاف عاشقی می زدی...

توکه آمدی خانه ماورودرروی پدرم گفتی:سیدمحمدباقررامثل فرزندنداشته خودم می دانم

حتی بیشتر...چه شدکه ازمن دل بریدی؟

چرابی انصاف کارت به جای رسیده که پس ازدوماه ازبلایی که برسرم آمدتازه فهمیده ای

که بیچاره شدی...

عزیزم ای کاش سرمن می شکست ومتلاشی می شود...ای کاهش آهن سخت وسردسینه ام

رامی فشردندوقلبم رازجامی کندتاغم فراغت رابیش ازاین نکشم...اماحالاکه درآن سوی خط

مرگ به جهان حق ایستاده ووامانده ای به دنیای ناحق راخطاب قرارداده ای لابدمی دانی که

خواستم وحتی تاپشت درخانه ات بازآمدم امانخواستند!؟ولی نگذاشتند!؟چه درشت هاکه بارم

نکردندوچه تفسیرهاکه به خوردم ندادند...القصه:تورفته ای دامن کشان ومن زهرتنهایی چشان.

بچه کمرم راشکستی!؟حالاشایدتازه بفهم وقتی ثار(ع)به ظهرطف پیکرجوانان رعنایش رادرآغوش

کشیدچه حالی داشت!؟

سیدمحمدباقرعلوی.ای که به خاک وادی السلام نجف آرامش ابدی یافتی.

تورامی سپارم به پدربزرگ!؟.بابای خوبی ها...

یامولانایاامیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع)هذاالغلام روحی ثمره فوادی وقرته عینی. ان هو

منی وان منه.احفظک سیدی ازورک یاامامی.ورجعنا جمیعاالی یوم قیام قائم منتظر(عج).

اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِی جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتْما مَقْضِیّا ،فَأَخْرِجْنِی مِنْ قَبْرِی

مُؤْتَزِرا كَفَنِی شَاهِرا سَیْفِی مُجَرِّدا قَنَاتِی مُلَبِّیا دَعْوَةَ الدَّاعِی فِی الْحَاضِرِ وَ الْبَادِی.

الهم العجل لولیک الفرج

(تصویرفوق این متن مربوط به دیدارسعیدحریری اصل بالرداودفقیدحسینی سیدمحمدباقر-

علوی(ره)دراسفندماه1394شمسی است که درآبان ماه1396ودراثرتصادف رانندگی درایران

آسمانی شدوالبته باتوجه به اینکه عکس های بیشترباکیفیت بهتر دیگر هم درآرشیوازسید

موجوداست ترجیحابدین شکل آپلودگردیدوانشاء الله پس ازرساندن آنهابدست بستگانش

بصورت کامل درهمین وب بازنشرمی یابد)


تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 دی 1396 02:20 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دوچشمه!؟(1)

سلام هی حتی مطلع الفجر.حضرت استادآیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی (رضوان الله تعالی علیه)

ازجانب گروههای که دراعتقادات ناب شیعی دچارالتقاط بامکاتب مادی چون مارکسیسم و...هستندو

یاذیل لوای مذهب حقه نیت های سوء دارند...همیشه موردسرزنش وانتقادات خارج ازچهارچوب

منطقی وعرف بودند.این مسئله بخصوص دربخشی ازتعالیم آن نادره دوران که به ارتباط محسوس

باوجه متافیزیکی قبل ازموت وپایان حیات مادی بشرمی پرداخت اوج گرفت ودرمورداتصال به

منجی عالم بشریت امام منتظر(عج اله تعالی فرج الشریف)شکل حادیافت....

لذادقت دراحوال وگفتارآن فقیدسعیدنشان می دهد:وی علارقم پافشاری برعقیده صحیح خودکه تحت

تعالیم اساتیدبزرگش چون سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی وحاج ملاآقاجان زنجانی  و...

(رحمت الله علیهم اجمعین)درک کرده بود.از باب عدم دادن بهانه به دست این قماش وهمینطور

سنت علماء سلف تشرفات ارتباط باارواح اجنه و...راازقول دیگران نقل می کندمنتهاباسندومدرک.

آثارگران قدرایشان بویژه کتاب عالم عجیب ارواح شاهداین مدعاست.

شیخ سیدحسن ابطحی تاآنجاکه نویسنده این متن به یادمی آوردتنهادریک موردبه صراحت سخن

ازرویت عوالم معنوی ومکاشفه توسط خودش به میان آورده است!؟وفقط یکبارپیشگویی نموده

که آن هم به تحقق پیوست!؟آنجاکه جریان فوت آخرین مرجع اعلم شیعه تاریخ معاصرسیدناآیت-

الله العظمی حسین طباطبایی بروجردی(ره)نقل نموده:روح آن بزرگ مردرابرفرازمدرسه مبارکه

فیضیه دیدم !؟وبه کتاب درمحضراستادوقتی پس ازیک وقفیه چندساله به ملاقات همسرحاج ملا-

آقاجان درزنجان می رودوآن بانوبرای وی ازقول ملادربسترمرگ بشارت سقوط دیکتاتوری

محمدرضاپهلوی وپیروزی انقلاب 57رامی دهد.(شایدگفته شود:اینکه نقل پیشگویی شد!نه اعلام

آن توسط فردامامتن کتاب فوق قبل انقلاب تالیف شده پس پیشگویی مولف هم حساب می شود)

درنوشته بعدبه کنکاش بیشتردرباره این دوخاطره مهم می پردازیم.ومن یتوکل الی شمس الخفی.


تاریخ ارسال : سه شنبه 26 دی 1396 10:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نفسم گرفت ازاین شهر(3)

یاالکریم.درنوشته قبل سعی شدتوضیح دهیم  وجودرطوبت درمحیط سبب تمایل ابرهابه آن سمت

شده واگرحتی اصطلاحاسفیدوغیرقابل بارش باشندبازبرتشدیداین جومطبوع وافزایش نم هواکمک

می کنند.لذا شهرهای حاشیه دریای خزرکه به واسطه این بحررطوبت زیادی نسبت به دیگرنقاط کشور

دارندباران بیشتری هم به خودمی بینند.

درسالهای گذشته ومخصوصا دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژادطرح های پوپولیسی

همچون آوردن آب دریای خزرازطریق کانال به مرکزایران باردارکردن ابرهاو...طرح شد.حال آنکه اگر

تنهابه کمک مهپاش هاآب جاری درسطح شهرراازارتفاع چندین متری پخش کنیم به گونه ای که

قبل ازرسیدن به کف خیابان کاملابخارشده باشدرطوبت شهرخیلی زیادافزایش می یابدوطبعادر

کوتاه مدت آلودگی هواوبحران ریزگردهاکاسته شده و دردرازمدت آن منطقه شاهدتجمع ابرهای

بیش ترهم خواهدبود.یعنی دریک کلام ساده ازهمین آب جوی اصطلاحاکثیف وبی ارزش کوچه

وخیابان هم می شودبهترین استفاده رابرد.استادمحترم دانشگاه جناب آقای پرفسورکردوانی تعبیر

بسیارزیبا وعمیقی درباره کویرهای ایران دارندبدین مضمون:من کویرراتهدیدنمی بینم کویرسرشاراز

فرصت ونعمت است منتهابایدراه استفاده ازآن راهموارکرد.درحاشیه کویرهای ما چندین برابرجمعیت

کشورمی توان نفرشترجای داد.آن هم درحالی که این حیوان نجیب به حسب جسه بزرگش نیازبه

مراقبت وچوپان ندارد.نفسش بررطوبت هواومدفوع آن برغنای خاک می افزایدومهمترازهمه  قیمت

گوشت قرمزولبنیات درکشوربه شدت کاهش یافته وطبعا بیماری های چون سرطان ام اس و...که از

عوامل شیوع آن کم بودمصرف پروتئین وچربی حیوانی مناسب است وسالانه جان بسیاری ازاهل

مملکت رامی گیردازبین خواهدرفت.پس این سخن که درسرودملی ایران به دوره مشروطیت ذکر

شده کاملا صحیح وعقلانی است که:خاک دشتت بهتراززراست....الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : یکشنبه 24 دی 1396 01:16 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نفسم گرفت ازاین شهر...(2)


یاالجلیل.این مسائل درحالی رخ می دهدکه امروزه باافزودن برخی موادشیمیایی بی خطرمی توان از
آلودگی ولجن بستن حوضهاجلوگیری کردومدت استفاده ازآب رابالابردولذابحران کمبودآب بهانه خوبی
جهت عدم احداث حوض دراماکن عمومی وخصوصی نیست!؟
شهرداری هاهرسال مبالغ زیادی ازمردم بعنوان عوارض دریافت می کنند.
آیافرضاممکن نیست بااعمال یکسری طرحهای تشویقی همچون تکثیرگیاهان تزئینی بادوام که باآب
کم هم سرحال هستند(بارش های فصلی کفایتشان می کند)وگلدانهای مناسب ورایگان دارندازمردم
بخواهیم آنهارادرپشت بام منزل خودقراردهندودرمقابل این همکاری بسیارمفیدازدرصدعوارض افراد
مشارکت کننده کاسته شود!؟
یاحوضهای فواره دارمخصوص پشت بام بسازند که به بنای ساختمان نم ندهند!؟
جداازاینهامی شودآب های آلوده جاری درسطح شهررابه کمک پوپ ولوله های مخصوص تافاصله
سی چهل متری ازسطح زمین بالابرد(ماننددکل فشارقوی برق)وبه کمک مهپاش برروی سطح زمین
پاشیدکه بصورت بخارآب درآمده دربرخوردباتوده های آلوده معلق درهواآن رابه دوده تبدیل می کندو
موجب سقوطش به سمت زمین شود.بااین کاربجای نشستن آلودگی برریه مردم تنهاشایدمقداری
نمای ساختمان هاو...کثیف شوند.جداازاینکه آب آلوده جاری درشهرچه ازلحاظ بهداشتی وچه وجه
شرعی عنصرنامطلوبی است که معدن بیماری ونجاست می باشد امابااین شیوه جالب می شودبه
راحتی شرآن راکم کردونگذاشت منتهی به خارج شهرورودخانه های اصلی کشورشودواکوسیستم
طبیعی رابه هم ریزد.

تاریخ ارسال : جمعه 22 دی 1396 10:28 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نفسم گرفت ازاین شهر...(1)


رب اخرجنی مخرج الصدق.
هرروزکه نم باران به روی کلانشهرهای ایران روی خوش نشان می دهد میزان آلودگی هواو
ریزگردهای که مهمانان ناخوانده این مرزپرگوهر هستندبه شدت کاهش می یابد.
معماری سنتی ایران یک عنصرلاینفک به نام حوض داشت که جداازذخیره آب وحس روانی
مثبتی که می آفرید(بنابرحدیثی ازامیرالمومنین(ع):نگاه کردن به آب انسان را آرامش می بخشد)
رطوبت رابه اطرافش می بخشیدودرصورتی که به فواره مجهزبودمیزان وشعاع این هوای مطبوع
افزایش می یافت.
درزمستان محیط پیرامون خودراگرم می نمود(آب حوض تنهادرسرمای شدیدکاملایخ می زندو
حتی آن یخ هم غالبایک لایه نازک بیشترنیست)ودرتابستان نیز خنکی می آفرید.
امااکنون باگسترش آپارتمان سازی غالب این حوضهای خانگی که دردهه پنجاه به وفوریافت
می شودازبین رفته است.ضرب المثل عامیانه ای است که می گوید:قطره قطره جمع گردد
وانگهی دریاشود.این حوضهای کوچک دربسترکلانشهری مثل تهران ودرمجموع مانندیک دریای
بزرگ بودندکه هوای شهررامثل کنار دریاشرجی می کرد.درحقیقت بایدگفت:حالا این دریای
بزرگ تهران باسبک معماری قوطی کبریتی !؟رایج خشکیده است.(مثل دریاچه ارومیه)
آب نماوفواره دردوره محمدرضاشاه نقش بسیارپررنگی درفضاهای عمومی شهری ایفامی کرد.
پارک لاله وولیعصرحتی میدان آزادی انقلاب و17شهریور(ژاله)و...
اماازدهه60 بدین سوشهرداریها غالباتنیدس ویادمان فراوان ساختندوعنصرگیراکننده آن یعنی
آب نماوحوض راحذف نمودند!؟...

تاریخ ارسال : جمعه 22 دی 1396 10:12 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

رئیس جمهورزن!؟(2)

یاالکبیر.عالم جلیل القدرحاج ملاآقاجان زنجانی(ره)باورداشتند:نهضت مشروطیت سرآغازظهورصغرای

حضرت امام منتظر(عج)است.حقیقتا درآن جنبش حوادثی رخ دادکه به قبول چنین نظریه ای کمک

می کند.امادرابتدای این بحث بایدکمال ناراحتی وخشم خودراازجریان سیاسی که متاسفانه باتسلط

بررسانه ملی درپاییز96شمسی ازسرهمان روحیه باورمندبه تئوری توطئه وبه شبکه دوم سیماهمزمان

باسالروزمشروطیت(مستندرخنه) مدعی شد:چون برخی بنیانگذاران آن جنبش درابتدای کارمدتی کوتاه

پناهنده سفارت انگلستان شدندنهضت فوق جنبه آلت دست وتوطئه ازجانب استعمارپیربریتانیارادارد!؟

اعلان نمایم .حضرات اگریک عکس آقای خمینی درحوادث سیاسی سال هشتادوهشت شمسی آتش-

زده شدماتم گرفتندوآن رامصیبت بزرگ لقب دادند...آن وقت درکمال وقاهت اصالت جنبش مشروطه ای

رازیرسوال می برند که موردتائییداکثریت علماء شیعه بودومعدودی هم که مخالف آن بودندهرگزدرمسیرش

سنگ اندازی عملی نکردند.خودهمین مرحوم آیت الله خمینی نقل کرده ومرکزتنظیم آثارش قبول داردکه

وی به مجلس مشروطه به عنوان تماشاچی رفته تاشهیدآیت الله سیدحسن مدرس راببیند.اگرمشروطه

وضعش آنقدرخراب بود رهبرکبیرشمادرمرکزثقل آن چه می کرد!!؟؟آیاازمنظرشماخنده دارنیست اگرکسی

بااستنادبه اینکه آقای خمینی ازفرانسه انقلاب رارهبری می کردیابانمایندگان ابرقدرتهادیدارداشت وعوامل

خارجه درآن جمع یاران اوبعضا نفوذداشتندبخواهدنظام فعلی جمهوری اسلامی راعروسک خیمه شب بازی

خارجی هاجلوه دهد!؟پس چرامشابه همین رفتاررادرموردمشروطیت پیش گرفته اید!؟

مگراین نظام خودرایکی ازمیوه های آن نهضت نمی داند!؟

والقصه اصلامدتهاقبل ازپناه بردن جمعی مشروطه خواه به سفارت فخیمه انگلیس جرقه این انقلاب

بزرگ توسط میرزای شیرازی بزرگ(ره) درتحریم تنباکوزده شدوکی پوزه سگی آب دریایی رابه نجاست کشد!؟

الهم العجل لولیک الفرجتاریخ ارسال : پنجشنبه 21 دی 1396 08:43 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

رئیس جمهورزن!؟(1)

یاالمنصو.جمهوریاهرسیستم سیاسی دیگری الانظام امامت وامت درفرهنگ شیعی نکوهیده شده است...

به نظرمی رسدتئورسین هاوافرادی که طرح اولیه نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رابه عهده

داشتندمانندمرحوم دکترحسن حبیبی و...کاملاآگاهانه باپررنگ نمودن مفهوم ولایت فقیه وشکل تعریف

آن دربازنگری قانون اساسی خواسته اندبه تطهیرودرعین حال کم رنگ نمودن مفاهیمی که ازنظامهای

سکولاردراین سیستم جدیدگنجانده شده بودبپردازند...درمقابل تلاش رئیس جمهورنخست  آقای

ابوالحسن بنی صدرومجاهدین خلق و...ازهمان روز پیروزی انقلاب57بانیت فاصله گذاری میان دین

وسیاست درقوام بخشی به جنبه ومفاهیم سکولاردرقانون اساسی جدیدبوده است.لذا علنی کردن و

پافشاری براختلافات بامرحوم آیت الله خمینی وهمفکرانش همچون فلش وشاخصی دراین مسیر

عمل می نموده که تفاوت دوراه راجارمی زده ....موضوع انتخاب رئیس جمهورزن یکی ازبارزترین

نمونه های تضاددراین میان این دوجریان انقلابی وایدئولوژیک مذهبی است.یکی بااستنادبه آیاتی

ازقرآن چون: الرجال قوامون علی النساءو...این عمل راناشایست دانسته ودیگری بازبه مصحف شریف

توجه می کندکه بلقیس راملکه سرزمین وسیعی درعهدسلیمان معرفی می نمایدو...

اماجداازاین دورهیافت که به حسب داشتن تریبون های فراوان درچهاردهه بعدازانقلاب به داخل و

خارج کشوربیشترطرح شدندافراددیگری هم ازطیف روحانیون سنتی شیعه درهمان مجلس خبرگان

چون شادروان آیت الله سیدمحمودطالقانی و...وجوداشتندکه بنابرتعریف ایشان ازولایت فقیه یک زن

هم می توانست رئیس جمهورمملکت شود!؟

حضورچندین باره فرزندارشدوی سرکارخانم اعظم طالقانی حتی به گاه بیماری و...درثبت نام انتخابات

ریاست جمهوری نوعی پافشاری ویادآوری ازآن قرائت مذهبی است که کثیرهای البته قدرتمندولاجرم

جنجالی هماره به حاشیه اش رانده اند....

درنوشتاربعدبانگاهی به آیات قرآن وروایات زوات مقدسه اهل بیت(علیهم السلام)به کنکاش درپیرامون

این موضوع خواهیم پرداخت.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : پنجشنبه 21 دی 1396 12:01 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نیازمندرجل سیاسی هستیم!؟

(تقدیم به سرکارخانم اعظم طالقانی هم اوکه سالهااست می کوشدمفهوم رجل سیاسیرادراین

ملک شرح وبسط دهد)

یاحی.جهت اعلان نارضایتی ازعملکردیک حکومت هزاران راه بدون خون ریزی ومتوسل شدن

به تروریسم یاحتی راهپیمایی و...وجوددارد.

وقتی مردم بانیت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه درآبان1396شمسی بجای مبادی رسمی چون

کمیته امدادبهزیستی و...توجه خاص به حساب بانکی اعلان شده ازطرف استادمحترم دانشگاه

جناب آقای دکترصادق زیباکلام دراین ضمینه داشته ومیلیاردی تغذیه اش نمودندیک نقدواعتراض

مدنی به عملکردنظام سیاسی کشوراست...

آیارژیمی روی کره زمین جرعت آن راداردکه چنین شیوه ازسرسلم وانسانیتی راباپروپگاندای تبلیغاتی

گرفته تازندان وشکنجه محدودکند!؟هرگز.چون هرعاقلی برروی این کره خاکی عمق ظلم وبی منطقی

ایشان رادرک خواهدکردوچندتااصطلاحاابرقدرت هم که آن قماش موازی باسیاست خارجی اش پیش

می تازددیگرجرعت نمی کنندسینه سپرکرده وبه دفاع ازسرانش بپردازند.

امانگاهی به عملکردجریانی که خودرااصطلاحااپوزسیون مخالفت جمهوری اسلامی ایران درخارج از

کشورمعرفی می کندنشان می دهد:بزرگان آن هرازچندگاهی پس ازمدتهابی تحرکی وعدم توجه به

نیازهای جامعه ازطریق اعتراض مدنی به یکباره ازراهپیمایی های شبانه وتجماعتی حمایت می کنند

که درحاشیه آن ویروس تروریسم وهرج ومرج حال ازطرف هرکسی که باشدبه راحتی رشدونمومی کند

وبهانه های آب داری چون آتش زدن پرچم ملی و...برای تحریک احساسات عام مردم به دست طرف

مخالف می دهد...

حال مشکل عمده کشورماازمنظرفردی غیرسیاسی وراقم این سطورکه مجردازنظام حاکم یامخالفان او

می باشددراین خلاصه شده که:ایران درسال های اخیردچاربحران نبودرجل سیاسی به معنای واقعی

کلمه است که این بی سوادی درجنبه مذهبی صنعتی و...ازداخل تاخارج قدرت مسلط هم دیده شده.

وقتی کسانی ازدرون حکومت چون آقایان ناصرمکارم شیرازی دکترنوبخت و...بدون درک مشکلات

عمیق اقتصادی بخش زیادی ازمردم سخن ازقطع یارانه هابه میان آوردند.آن هم درحالی که به بودجه

نهادهای تحت نظارت ایشان درسال97بشدت افزوده شده بود!؟

یاجناب رضاپهلوی که پدرش نماددیکتاتوری وقاتل معروف17شهریور57است.شروع به ملامت نظام

فعلی ایران به جهت مقابله باتظاهرکنندگان دی96کرد!؟...

والبته دراین میانه به خارج نمادلوپینیسم وعدم تعادل روانی یعنی سیدمحمدحسینی هم پادرکفش

سیاست نمود ودرداخل بحث آقای دوربینی داغ شد....بایددرک کرد کشور ازجهت نبودرجل سیاسی به

معنای واقعی کلمه رنج می برد.

ای کاش جرایدجرعت داشتندوبه جای نبردهای رایج عرصه سیاست چه درجبهه خودی وغیرخودی

وچه درراستای آتش به اختیاران...تیترزده واعلام می نمودند:نیازمندرجل سیاسی هستیم!؟

تاریخ ارسال : سه شنبه 19 دی 1396 11:35 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دلایل عقلی ونقلی برولایت مقیده فقیه2


یاالقادر.آفریدگاردرمصحف شریف می فرماید:وکفی بل اله شهیداشهادت چه ازجان گذشتن باشد

وچه شاهدوبیان کننده حقیقت هردو ازمحبت وشناخت نسبت به آرمان وهدف نشات گرفته

است وخدا خوددراوج چنین حالتی است.اصولا درفرهنگ اسلامی شهید تنهابه الله وانسان

اتلاق می شودوبس.

استرائمه (علیهم السلام)مثل براق رسول(ص)دولدول علی(ع)یاذولجناح آقاامام حسین(ع)

موجودات بسیارشریفی هستندکه بلاشک درمراتب خلقت ومعرفت برانسان نماهای چون سران

سقیفه اصحاب نهروان و...شرافت دارند.امااگرحتی چون مرکب مجاهدراه خداجناب مختارثقفی

وسط میدان نبردکشته شوندبازلقب شهیدنمی گیرند.

شهادت تنهاخاص خدااست واگرانسانی راشهیدمی گویندازسرهمان آیه قرآن کریم است که در

خلقت انسان فرمود:نفخت من روحی.حال اگرمبحث سنگین ولایت امردرفقه یاحتی جنبه فلسفی

و..(مرادفلسفه اشراقی واستدلال عقلی است نه سفسته های برخی دریونان باستان و...که برطبق

روایات مستندزوات مقدسه اهل بیت(علیهم السلام)عینانحراف است)موردکنکاش دقیق قرارگیرد

چه آن راسرپرستی وحکمرانی معناکنیم چه دوستی سلم و...یک نکته واضح است وآن اینکه ولی

امرحتمابایدشهیدوشاهدباشد.یعنی درتک تک سجایای اخلاقی علمی و...بعدازامام غایب(ع)دراوج

ورتبه اول قرارگیردولذا غالب فقهای بزرگ شیعه ولایت فقیه راازاختصاصات  مرجع اعلم تشخیص

داده اند.قرآن درآیه 29سوره الحجربطورضمنی خاص بودن مبحث ولایت برای انسان رامتذکرشده

است امادرآیات دیگربرخی ازآدمیان رادراین جنبه ذی حق وبرترمعرفی می کند.

ازمادرموسی(ع) بگیرتاپنج تن آل ابا(علیهم السلام)اگربه منابع ارزشمندی چون کتاب:علی(ع)درقرآن

اثرآیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی(دامت برکاته)و...رجوع کنیدچهارده نورمقدس

بیش ازهمه جهت این منسب ازجانب خدایادآوری شده اند.قرآن زیرکانه لقمان راحکیم وفقیه خطاب

می کندواگردرمتن آیات سیرکنید سهم اشاره مستقیم وغیرآن به وی به نسبت دیگرانبیاء وچهارده

معصوم(علیهم السلام)خیلی کمتراست ولذامی توان استنباط نمود:

ولایت فقیه دراستمرارولایت ائمه وانبیاء(سلام الله علیهم اجمعین)والبته زیرمجموعه آن است.

الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : سه شنبه 12 دی 1396 01:57 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مسجدمقدس جمکران


یاالکبیر.تصاویری متنوع وجالب اززوایای مختلف مسجدمقدس جمکران درقم
عکاسی شده توسط سعیدحریری اصل دروب خاص آن قراردارندکه باکلیک بر
روی لینک ذیل قابل مشاهده هست.الهم العجل لولیک الفرج
http://saeidhaririasl2.mihanblog.com

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 04:26 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دلایل عقلی ونقلی برولایت مقیده فقیه(1)

(تقدیم به روح استادم شارح محبث عمیق وشیرین ولایت فقیه آیت الله العظمی حاج-

شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه))

یاحی.سرآغازخلقت انسان ونقطه افتتاح اوبادمیده شدن روح الهی درکالبدخاکی است.

پروردگارمی فرماید:و نفخت فیه من روحی(29حجر)

آدمی سبقیه الهی داردوبه مانندیک نمایندگی هرچندمجردازذات اعلای اواست امااز

درون خودکششی عجیب به مسیروصلش یاهمان که درمتون دینی مابه سبیل الله نام

برده شده یافته.نیروی محرک این جذبه نیزتحت عنوان فطرت یاهمان رسول باطنی

ذکرشده است.خدای آسمانی بری ازهرگونه ضعفی وبشرخاکی درمعرض هرنقصانی قرار

گرفته وبنابرقاعده لطف اوکه ازصفت رحمانیت وی جاری می شودو درتعالیم دینی مااز

باب اهمیت حتی درلفظ تکرارشده(بسم الله الرحمن الرحیم)می توان آموخت که آن

کریم هماره به یاداشرف آفریدگان خویش است چون جمله دیگرذرات خلقت.

لذاانسان اکثراهرچندفراموش کاروعصیانگرهم که باشددرلحظات ترس وغم بیشتربه یاد

منبع همه قدرت هامی افتدوچه شیرین خالق یکتابادرک ظرایف خلقت اونداداده:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر60)

طبق روایات مستندرسیده ازپیشوایان مذهب حقه تشیع محبت خداوندبه بندگان حتی

بیش ازمهرمادربه فرزنداست که درجهان خاکی شهرت یافته.پس اوهرگزازحال بشرغافل

نیست.درمبحث ارسال رسل ازجانب الله به سوی خلق ماغالبابعدمتافیزیک ومعرفتی قصه

رامی بینیم اماازاین جنبه غفلت داریم که انبیاء واولیاء(علیهم السلام)ازهمان روز نخست

به فکرتامین مادیات عام بشرولومنتقدان ومخالفین خودبودند!؟

وقتی مولاعلی(ع)فرمودند:فقرکه ازدرآمدایمان ازپنجره درمی رودویامانع ازبرداشتن آب

توسط سپاه معاویه بن ابی سفیان(لعنت الله علیه)درنبردصفین نشدندآن هم زمانی که

لشگریان خدابرشط تسلط داشتند این درس بزرگ رابرای مایادآورشدند.

صل الله علیک یاابوالحسن(ع)


تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 11:47 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)


یاالکبیر.تصاویری متنوع وجالب اززوایای مختلف حرم خانم فاطمه معصومه(س)
عکاسی شده توسط سعیدحریری اصل دروب خاص آن قراردارندکه باکلیک برروی
لینک ذیل قابل مشاهده هست.الهم العجل لولیک الفرج
http://saeidhaririasl2.mihanblog.com

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 03:18 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کتاب راه نجات اثرآیت الله سیدفخرالدین امامت کاشانی(ره)


یاالحبیب
اثرارزشمندعالم جلیل القدرحضرت آیت الله سیدفخرالدین امامت کاشانی(ره)
باعنوان راه نجات دروب ویژه کتب سعیدحریری اصل بازنشرشده است.
علاقه مندان جهت مشاهده برروی لینک ذیل کلیک کنید.

http://saeidhaririasl3.mihanblog.com

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 02:45 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل