آخرشاهنامه!؟


یاهو.:آقاخجالت بکش!؟پشت سرمردم حرف نزن بدنگو!؟ناسلامتی آخوندی؟!
زورت رسیده به یک پیرمرددل شکسته بچه مرده آن هم روحانی سید.
:داداش ظاهراحق می گویی!؟چون اول این قصه روخیلی رک رودرروباخودش درمیان
گذاشتم حتی قبل ازفاجعه مرگ باقرگوش نداد!؟خیالی نیست بازگردن کج می کنم به
رسم کوچکتربودن می روم سراغ اوتاآخرشاهنامه هم خوانده شود..حضوری ونه بقول شما
غیبت وبدون اطلاع والبته که اثرفرودسی علیه الرحمه همه اش شیرین است.
مخصوصا قصه رستم وسهراب!؟

کنون رزم سهراب و رستم شنو.....دگرها شنیدستی این هم شنو

یکی داستانست پرآب چشم.......دل نازک از رستم آید به خشم

اگر تندبادی برآید ز کنج ...............به خاک افکند نارسیده ترنج

ستمکاره خوانمش ار دادگر............هنرمند گویمش ار بی هنر

اگر مرگ دادست بیداد چیست؟

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

از این راز جان تو آگاه نیست.......بدین پرده اندر ترا راه نیست

الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 30 بهمن 1396 01:14 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شام آخر!؟


یاالدلیل.پیغام آمده:پیرومطالب قبلی این وب پارادوکس بزرگی درباره سیدمحمدعلوی
بوجودمی آید.ازیک سومی گویی:پشت آیفون خیلی حرف هارابه من زدوگلایه کرد...
درحالی که این ممکن نیست! آخه چطوری؟یعنی جلوچشم باباش که درخانه بودوتو
رالحظاتی بعدبعنوان مهمان راه داد؟مگه درفرهنگ مایکنفرممکنه چندین دقیقه وساعت
ازپشت آیفون باآن دیگری صحبت کندوبعدبفرمابز ندکه بیاتو!؟
درجواب عرض می شود:(همیشه درمعاشرت بادیگران ولوآدم های مشهورهزاران ازاین
مواردپیش می آیدبلاشک نشان ضعف شخصیت ووسواس است اگردریک وب به جرعیات
چنین مسائلی پرداخته شوداماوقتی یکسوی قصه دستش ازدنیاکوتاه بودشایدجمع زدن
همین برخوردهای روزمره هم موجب شناختی عمیق وبهترازوی شود)اول ممنون ازدقت
شما.دوم حقیر گفتم:درعمرم یک روزپنجشنبه فقط توفیق زیارت آن شادروان راداشتم.
امایک روزصبح داردظهرمی بیندشب هم همینطور.
حوالی ساعت 11قبل ازظهرکه واردکوچه آنهاشدم.پدرگرام بابرادربزرگتردرحال تشریف بردن
باماشین بودند.خوب من اورامی شناختم اماوی نه.
بعدرفتم جلوخانه اش آیفون رازدم وسیدباقربدون هیچ آشنایی قبلی مراشناخت وحتی
اسم وشهرتم راکامل گفت!؟باهمان لحن شیرین فارسی که سالهادررویامی دیدم.
خواستم بیایدپایین جلودرکه آن رابسته بودند.
درنتیجه رفت توی بالکن طبقه چهاروازآنجا دستی به من تکان دادخواستم عکس بگیرم
مانع شدودوباره درپشت آیفون گفت:ممکن زن وبچه همسایه عقب شیشه بیایدودرباره
توخیال دیگری کنند.من هم رفتم سرکوچه داخل پارک نشستم تابعدازظهر.
باتلفن سید فخرالدین که تماس گرفتم روزقبلش جواب نمی داد!؟امادست آخربرداشت
گفتم: العان قم هستم ودارم می آیم آنجااومدعی شدباقردرخانه نیست!؟من هم گفتم :
توکلت الی الله می آیم!؟
القصه قرارگفتن درمقابل عمل انجام شده شیخ رامجاب به تسلیم نمودواین شام آخرین
باری بودکه محبوبم رادیدم.
(وازشام آخرمسیح وحوادث بعدازآن به تعدادزیادی ازحواریون روایت هامتضاداند!؟
من اماپاکترنظرمریم مجدلیه رامی دانم!؟درست است که تاریخ اورابه هرزگی وحتی
روسپی بودن متهم کرده امامگرمی شودعشق مادی وی به عیسی بن مریم(ع)آن هم
به شهادت متون گذشته رادرردیف خیانت های معنوی برخی ازاصحابش وتحریف
انجیل وشریعت مسیحیان برشمرد!؟
آمدلب بام گالیچه تکان داد...قالیچه بهانه است خودش رانشان داد.
یامسبب الاسباب.الهم العجل لولیک  الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 بهمن 1396 11:58 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نظرکردگان وعجلات(1)

یاالمنان.درتشرف مرحوم آیت الله نمازی شاهرودی محضرحضرت صاحب الامر(عج)که بین مکه

ومدینه دربیابان آن هم به حالی که ماشین ایشان خراب شده بوداتفاق افتادامام زمان(روحی-

فداء)خوددرصندلی جلوکناردست راننده می نشیندودیگرسرنشینان هم داخل می شونداماحضرت

بجای اشاره به موتورجهت رفع نقص آن بصورت معجزه وار واصطلاحاروشن شدن ماشین مدادم

باانگشت سبابه مبارک خودبه چرخ ها خطاب کرده به همین شکل تانزدیکی آب وآبادانی آنهارا

می رساند!؟درعربی به وسایل نقلیه که درساختار آن موتوربکارفته است مانندآسانسورپله برقی

موتورسیکلت اتومبیل و...عجلات گفته می شود.

کنایه ازاینکه این دستگاه هادرعین راحت کردن کارآدم وکوتاه نمودن مقصداوبه حسب شتاب

مرگ ولحظه موت راممکن است جلوانداخته وقت پایان عمررارقم بزند.علامه بزرگوارمجلسی-

(ره)درکتب شریف حلیته المتقین بحارالانوارو...نام برخی میوه ها وحیوانات پوشش و....را

می بردوایشان رادردوصف شیعیان ودشمنان اهل بیت(علیهم السلام)ذکرمی نماید:

مثلاگنجشک شیعه نیست امابرنج اول میوه ومحصول کشاورزی می باشدکه باعلی(ع)بیعت

کرده و...طیف روشنفکرنمای جامعه ما وآنهاکه قرائت ایدئولوژیک ازمذهب دارنددقیقا به خاطر

همین دیدگاههاباعلامه مجلسی (نوربرقبرمنورش باد)مخالفت وعنادمی ورزند.برای نمونه رجوع

کنیدبه کتب وسخنرانی های علی شریعتی.

اماحقیقت حتی ازمنظرعلم ساینس ونگاه سکولارحاکم برامروز جهان بادیدگاه مرحوم مجلسی

تطابق دارد.آیامگرمجلسی جراین می گوید:انسان عاشق درگذرزمان هرچه شناختش ازمعشوق

بیشترشددرونیات وحتی ظاهرش بدان متمایل می شود.شایان ذکراست العان درایران شیعه

وازبین حبوبات برنج بیشترازهمه مصرف می شودیاهیچ کسی گنجشک رابعنوان پرنده زینتی

نگاه نمی دارد.درابتدای بحث وباسندگفتم:امام زمان(عج)باسوارشدن دراتومبیل مخالف است

یعنی خوش نداردبااین چیزها ترددکندهم اکنون ببینیدمیزان فوتی وآسیب های جدی ازناحیه

تصادفات اتومبیل دراین ممالک شیعه ایران وعراق بی دادمی کند.

درست است که ضعف ساختاری ماشین جاده معلومات کم رانندگان و...دراین ماجرانقش

آفرین هستند ولی بنده مرده وشمازنده!؟اگرهمه این نقص هاهم برطرف شودبازآمارتصادف

کاهش چندانی نخواهدیافت!؟چاره اصلی این است که ماهم چون کشورژاپن حدالمقدور

فرهنگ دوچرخه سواری رارواج دهیم وناوگان رانندگی خودرابه سمت دیجیتال شدن ببریم

مانندکشنده های ترانزیت ترکیه و..الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 بهمن 1396 12:12 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حال من بی تو...

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ...

پنجشنبه است!؟روحت شاد داداش باقر

(شعری ازسعیدحریری اصل تقدیم به مرحوم سیدمحمدباقرعلوی)

گرچه دلم شکسته وگاه بهانه می کند......می دهمش به دست بادهرچه فسانه می کند

عشق مرابه زیرخاک کرده اسیرسایه ها...............لیک لبان خشک من میل ترانه می کند

ساخته ام به سوختن هرچه زمانه می کند.............زورق ساده ام فقط روبه کرانه می کند

ساکتم ونمی زنم ناله دگرزغصه ها..........................بازدوچشم زارمن گریه شبانه می کند

سخت شده نفس مراسوززبانه می کند..................آه وفغان بسوی لب تند روانه می کند

نوبت دیگری بیاجانب این غمین تلخ.................حال گرفته کام من حرف کمانه می کند

...مِنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ یَا أَهْلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ

 لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ یَا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ

 لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَهِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِتاریخ ارسال : پنجشنبه 26 بهمن 1396 10:52 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

من کجا یارکجا!؟

البیعت الله.ماهم اکنون بنابرتفسیرحضرت آیت الله حاج ملاآقاجان زنجانی(ره)وپس ازفتوای تحریم

تنباکوتوسط مجددبزرگ میرزای شیرازی(رضوان الله تعالی علیه)نه درعصرغیبت بلکه درمرحله ظهور

صغری حضرت صاحب الامر(عج)قرار گرفته ایم.یکی ازویژگی های مهم این دوره آخرالزمانی تراکم

نیروهای جبهه شر درشکل دولت بنی عباس سفیانی و...جهت مقابله باقیام جناب یمانی وهم-

رده های اواست.این تراکم صرفاشامل انسان هانیست بلکه اجنه نیزمشابه دوران حکومت جناب

سلیمان حشمت الله(ع)و..دست به اقدامات خرابکارانه وایزایی می زنند.(همه عالم مدتی پیش

شاهدبودکه داعش مرتدجهت کشتن افرادبی گناه درهواپیمای مصری یا باشگاه ورزشی و...ازهمین

توانایی بهره بردوالاهرگزتوان رسوخ دربرخی سیستم های پیچیده امنیتی رانداشت)چنین وضعی

درجبهه شرکه موجب سخت شدن نگهداری ایمان درافرادجریان خیرمی شود امام غایب(عج)رابر

آن داشته که باچشمک وکرشمه های خاص شیعیان خودراموردعنایت قراردهند تامبادشعله های

سرکش آخرالزمان برقلوب منورایشان رسوخ کند.این ارتباط جنبه یک طرفه داشته ومومنین فی-

نفسه ازدرک محل اقامت یاطلب ملاقات آن بزرگوار محروم هستند.ماننداسماعیل هرقلی پسر-

مهزیارو...درباب ارتباط دووجهی امام وماموم نیزتاریخ بزرگان شیعه مثل مقدس اردبیلی علامه-

ابن فهدحلی مرحوم آیت الله سیدمحمدشیرازی و...گواه است که تنها پس ازوفات ایشان ماجرا

آشکارشده است وخودآنهانیزباورمندومروج یک اصل کلی وبلافصل بوده اندکه:هرکسی درعصر

غیبت مدعی ارتباط دوجانبه بایوسف فاطمه(س)شودکذابی بیش نیست والالعنت الله علیه.

امامتاسفانه ودرسالهای اخیرعوامل پنهان صهیونیسم بین الملل بهایت وبکری جماعت به واسطه

ایجاداستحاله دراین باورهای منطقی ومستندبه مبانی فرقان وحدیث قوی سندچنان لاویی به پا

کرده اندکه بسیاری ازشیعیان حتی ازبیان حق مسلم خویش دررویت الطاف نورالانوار(عجل الله-

تعالی فرج الشریف)که موجب تقویت ایمان ودریده شدن پرده عنکبوتی زروزوروتزویرمی شود

محروم گشته اند.لذا وپیش ازآنکه برچسب مدعی ظهوررابه حسب مطالب قبلی این وب

برپیشانی حقیرزده وشکرش رابه زوردرحلقومم فروکنند...فاش می گویم:

من کجا یارکجا...الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 25 بهمن 1396 07:42 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

المفتی على شفیر جهنم

یاالناصر.مسئله ارتباط بامابعدالطبیعه همیشه تاریخ مسئله سازبوده است.انبیاء ائمه وعلماء

(جمیعا علیهم السلام)به حسب تکلیف شرعی خودگاه از باب معجزه وتنویرافکارعمومی به

کارهای خارق العاده دست می زدند.

اما همه می دانندکه موجودات متا فیزیکی تنهابه سراغ صالحان نمی روند.انسان یک خمیر-

مایه وقوه درونی داردکه اورابه جهان های موازی همینطوردیگرمربوط می کند.

محاسن بشرباهم متفاوت است!؟یعنی یکی قدبلنداردوآن دیگری چشم دوربین وسومی هم

پیدامی شود که دیگران راهینوتیزم می کند!؟وقتی مجموعه ای ازضمینه ارتباطات متافیزیکی

درفردی به اراده الهی تراکم یافت همینطورتولدپاکی داشت ازنسب شریفی برخورداربودو...در

فرهنگ مذهبی اصطلاحا باعنوان نظرکرده یادمی شود.هرنظرکرده ای به مقام اولیاء وملایان

دینی نمی رسداماهرچه آنها وقت وتوان خودرادرراه علوم اهل بیت(علیهم السلام)بیشترخرج

کنندبه عنایت زوات مقدسه(علیهم السلام)طول عمربیشتری نیز خواهندیافت(آیت الله العظمی

حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی(ره)به جدمامرحوم آیت الله عیوضی فرمودند:من نظرکرده ام

واگرطلبه نبودم ودسایه دیوارحرم زندگی نمی کردم درجوانی مرده بودم!؟) وعکس این مطلب

هم صادق است وموجب هلاکت زودهنگام اومی شود.نظرکردگی صرفا شامل انسان نیست

حیوان وجمادات هم می توانند نظرکرده باشد.ناقه صالح (ع) ویا قصه ستون حنانه که نبی-

اکرم(ص)بدان تکیه داده خطبه ایرادمی کردند ازآن جمله اند.خوب نظرکرده علایمی داردکه

هراهل معرفتی همینطور مشابه های اودرخیل عظیم جمیعیت ایشان رابازمی شناسند.

وقتی بحریاراهب مسیحی رسول خدا(ص)راکه باعموی بزرگوارش حضرت ابوطالب(ع)همراه

کاروان تجاری ازمکه مبارکه عازم شام بودزیارت کرد وی راازادامه سفرنهی نمودوگفت:یهودبا

دیدن این کودک خاص بلاشک او راخواهندکشت یاطلسم نمایندکه مدام گرفتاربلا شودو

عجل معلق به سمت وی متمایل شود.لذا حضرت ابوطالب(ع)امربه بازگشت برادرزاده با

شخصی امین نمودوبنابربرخی نقل هاخودنیزازادامه سفرمنصرف شد.

بنده درمسجدمقدس جمکران به حسب الهام وعنایت مولانااباصالح المهدی(عج)پی بردم

که جوانی به نام مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وجوداردکه ازآن اطفال خاص ونظرکرده است

لذا حسب وظیفه شرعی مدتهاگشتم ونهایتا شرف زیارت ایشان رایافتم.اماپدرساده دل اواز

سالهاقبل کرامات آن جوان ناکام رابه تعدادی امامه به سرهم سطح خودگفته بودوایشان نیز

بدون پرهیزکاری برروی منابر جارزدندکاملا خلاف سبک مورد پسندولی مسلم خدا حضرت

ابوطالب(ع)پس:فیلم آن بروی سایت یوتوپ جاخوش کردجهودشنیدبهایی فهمید!؟و...

لذا واحتمال قوی طلسماتی بستندکه جان آن نازنین راگرفت.مگرمی شودیک جوان طی

چندسال دوتصادف بکندوازنظرداخله گرفتاربرخی مشکلات گرددکه هریکی برای باد دادن

آدم بزرگی کافیست!؟سندمن براین حرف همین فیلم وسخنرانی ذیل متن که مربوط به

بیش از15سال قبل است.واقعا که:المفتی علی شفیرجهنم(فتوادهنده بایددقت کندچرا که

همسایه آتش دوزخ است ولغزیدن اوهزینه های سنگین دارد) من الرضا آل محمد(ص)تاریخ ارسال : سه شنبه 24 بهمن 1396 09:57 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

این همان بچه معمولی است!؟

یاالشاهد.یکی نوشته بود:هاچیه!؟دوربرداشتی رفیقم محمدباقرعزیزم سیدعلوی...اینها

همه کشک است!؟یک گوشه گودنشستی ولنگ هایت راهواداده ای تانان ازعمل

دیگران خورده وازاین محبوبیت نسیبی ببری بااستنادبه یک عکس مشترک....

جوابش می دهم:مگرتوخدایاآنجابودی که ببینی چه شده...!؟

شرع می گوید:مظلوم راعیبی نیست اگرازسوزدل دهان به بدگفتن گشاید..

اماهرعاقلی می دانندکه علارقم اعلم ظاهرابلندشرع ازعرف گرفته تامصلحت همینطور

سلیقه فلان آقا دراین میان ترک تازی می کندواگربگویم آنچه بایدفردابه شکایت دماغ های

بادکرده می برندم آنجا که مسلمان نشنودکافرنداندواگرسکوت کنم چه کنم بااین دل تنگ!؟

چه سان فراموش کنم  آن صدای لرزان به لحجه قشنگ بچه تهرونی که همه چیزراخلاص

ومختصرازپشت آیفون به من گفت...وچه خوب می دانست که بالادراتاق احمقی فرض شده

وحتی برای حرف زدن بابنده نیازبه دیلماج دارد.ها یادم نرفته حرف پدرش:بچه ای مریضی

که نبودنش بهترازوضع کنونی است...!؟به خداقسم مگربه خواب دیگرباره به چشم اوبخورم

همچون خودباقرکه رخ درنقاب خاک کشیده....همه بدانندماههاپیش ازاین فاجعه 12آبان

1396هشدارش راداده بودم!؟وبه لطف ملوکانه حضرت صاحب العصروالزمان(عج) متوجه

خطرشان کردم... اماکوگوش شنوا!؟

برای طرف آیه قرآن می خوانم بجای توجه به معانی بلندش غلط املاء ازمن می گیرد!؟

باشد!؟توپیش چشم زن وبچه قول بده وبعدپشت تلفن باآن صدایی که ازته چاه می آید

بزن زیرش به درک!؟جنابت هفت پشت عرب ومن آن عجم که نیابه مجوس می برد...

امامگرشعله اهورایی حقیقت راپف چندتازی بیابان گردصدراسلام صرفامنتسب به رسول-

الله (ص)توانست خاموش کندکه توحالاتوانی.تنهاملاک دراین مکتب حنیف تقوااست و

بس لذاوقتی می گویند:اصحابک نجوم!!؟شده خنک ترین جکی که به عمرم شنیده ام

چیه!؟چه جوری جواب خواهی داد!؟ شیخ این طفل همان بچه ای است که می گفتی:

اصلادربه دنیاآمدنش نقشی نداشتی!!؟؟وبی سوادی نمی گذاشت بفهمی بسیاری ازاولیاء

خداطبق روایات مااصلابارابطه جنسی بوجودنمی آیندتونبودی که می گفتی:بابااین

یک بچه معمولی است...غروب آن روزاسفندیادت رفته پی جستن کارمی فرستادی واو

رایارای رابرخواستن ازرخت خواب نبود.

همه بداند:مراباآخوندفخرالدین علوی الفت وکاری نیست.اصلاچنان دل پری ازوی

دارم که روزقیامت دامن آقاامام محمدباقر(ع)راخواهم گرفت که:سیدی حقم راستان

وبه قیمت جهنم رفتن من نگذارازاین معبربه آفیت بگذرد.

اجازه دهیدبیش ازاین تن آن جوان ناکام رادرگورنلرزانم گذاشت وگذشت ودم برنیاورد.

بس که نجیب بودوپاک...

تنهاازپشت آیفون یک چندکلمه درگوشم درددل کرد....

تابه جزازدل خاک تیره درقلب من هم قسمتی ازوجودبلندخویش راچال کرده باشد.

الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 24 بهمن 1396 05:52 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

به مامیگن دیونه!؟

یاالعلیم.فضای مجازی پراست ازتصاویروحتی فیلم های مربوط به 12آبان 1396شمسی

درموردتصادف وفوت دوست بنده مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(رضوان الله تعالی علیه)!؟

راستی یک انسان بطورهمزمان درچندجامی تواندجان دهد!؟کاملاطبیعی است که بسیاری

ازاین تصاویرجعلی وصرفابه منظورانحراف ازحقیقت طراحی شده اندوواقعاچرا!!؟؟

سایت شبکه ماهواره الکوثرزمان فوت سیدباقرراساعت 22شب ذکرکرده ولذا ازمیان

انبوهی ازعکسهای منتسب به لحظه جان دادن آن عزیزتنهامی شودتصویرذیل متن

سمت چپ رااحتمالاصحیح دانست که به هنگام عبورازخیابان دردل شب فردی دچار

سانحه شده وبرزمین نقش بسته است.

واقعابنده متاسفم برای ارگان ها ورسانه هایی دراین کشورازحکومتی گرفته تابرخی

حتی مستقل ازآن که داعیه مذهبی بودن دارند!!؟؟

زمان فوت مرحوم سیدجوادذاکر(ره)هم نمی دانم چوبکی پوپکی(زن بازیگر)مرده بود

خبرگزاری هابیدادمی کردند...اماهم ایشان یک فیلم ازتشیع جنازه وخاکسپاری

آقاسیدجوادمظلوم درآرشیوخودندارند.همه راموبایل مردم گرفت.

به مامیگن دیونه.....بگذارملامت بکنندیک خوب وبدمی مونه.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 23 بهمن 1396 05:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

والله حبیبی فی الجنه...

یاالشاهد.(شعری ازسعیدحریری اصل تقدیم به شادروان سیدمحمدباقرعلوی)

درطالع من اخترمسعود توبودی.................این جان نژندازپی خود بازربودی

سائل به تمنای یکی تکه نان بود...............رندانه دوصد درهم ودینارنمودی

میگفتی ازآن سرکه نبردست شنودی....باچشم خماری که بدیدست شهودی

بشکست خم وریخت شراب ازنظرمن......بی لعل لبت مظهرخمارچه سودی

ازمن به توای شاخ نبات باد درودی....بس ذکرثناهم ره یک عرض سرودی

باقربه خداجنت حق جای توباشد......ارباب حسین است وهمین رمزورودی

شاعربنماید به سخن راه فرودی..............زیراهنرش را توکشاندی به قعودی

ای زاده حیدرپسرسیده زهراء...............خوش بندبه مفتاح درآورده گشودی

والله والله والله حبیبی فی الجنه...

شادی روحش خواهشافاتحه وصلوات.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 19 بهمن 1396 10:15 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بنددل!؟

یاالکریم.مادی گرایان قائل صرف به تاثیرماده برماده دیگروپیش روی روندتکامل جهان هستند.

حال آنکه هرانسانی ولولامذهب پس ازیک گرفتاری سخت مثل تصادف وزندان رفتن یاخدای

نکرده موردتجاوز وهتک حرمت بودن به خوبی اثرات آن مشکل رابرروان ورفتارخودیعنی بخش

متافیزکی وجودش حس می کند.

دانشمندگرانقدروموبدمحترم زرتشتی جناب دکتراردشیرخورشیدیان درپاسخ به این پرسش که:

چرابنابرنظریه داروینی انسان رااولادمیمون نمی دانید!؟

پاسخ بسیاردقیق وشیوایی داده اندکه مربوط بدین بحث مامی شود.

ایشان معتقداست:انسان ولواجداداولیه اوکه باعنوان ناندرتال یادمی شوندداری ضریب هوشی

حداقل بالای 85درصدبوده اندواگربشری مثل میمونهاتنهاباضریب هوشی حدود35درصدبه وجود

آیدفوراخواهدمرد!؟چون چنین درصدپایینی ازآگاهی هرگزیارای کنترل اعضاءوجوارح بشری راندارد.

متاسفانه هم اکنون درزندگی شهری بخصوص ایران همه ماباپدیده دلخراش تصادف وسایل نقلیه

وعدم رعایت دقیق قوانین راهنمایی ورانندگی دست و پنجه نرم می کنیم وچه خانواده هایی که

قربانی این روندشده اند....

اگردراطرفیان خودکسی راداریدکه یکباردرزندگی تصادف شدیدکرده است بی تعارف بایدمتوجه

باشیداین مشکل برروی ضریب هوشی وی ناخواسته تاثیرگذاشته وتاسالهاشایسته مراقبت ویژه

است و نسخه غلطی که برخی می پیچندودرمان چنین افرادی راتنهادوری ازاستراحت وافتادن

درمتن حوادث اجتماعی جهت بازگشت روحیه وهوش گذشته بیان می کنند می تواندضمینه

سانحه مجددوخدای نکرده فوت فردرافراهم کند.

بگذاریدجهت ثبت درتاریخ وبی حاشیه رک بگویم:اصلااین روزها به این نتیجه رسیدم فوت

عزیزترین کس من بعدازچهارده معصوم(علیهم السلام)یعنی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی دقیقا

به همین خاطربوده است.

جدمامرحوم آیت الله عیوضی(ره)می فرمودند:رشته اتصالی بین جسم وروح انسان وجوددارد

به نام بنددل که حوادث ناگوارموجب کش آمدن آن می شود.تنهاراه بقای طولانی مدت چنین

انسانی دردنیا محبت ومراقبت های خیلی خاص وویژه بعدازحادثه است والارفتنی است!؟

یعنی حتی سیستم ونظام آفرینش بنای ناسازگاری بااورامی گذاردوبلاومصیبت بیش ازدیگران

سرراه وی سبزمی شود.بخصوص اگرآن فردانسانی خاص ونظرکرده باشد....

الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 18 بهمن 1396 01:06 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

سربازکویتی!؟

یاالقدیم احسان.سه شنبه صبح نقطه صفرمرزی آنجاکه خلیج فارس آغازمی شودوتالب ساحل امیرنشین

کویت امتدادمی یابددنبال کسی می گشتم!؟

آدمی امانتدارکه سراغی ازاوبیاورد!؟که اگرمطمئن شدم آن سوی مرزاست عزم رفتن کنم.مردی میان سال

باکله تاس وسبیل های پرپشت تاب داده توجه مراجلب کرد.ازدستمال یزدی که به دورموچ بسته بود

حدس زدم بایدراننده باشد.علی آقای قاپونچی بچه خون گرم جنوب که دست برقضا سالهابودجلای وطن

کرده درکویت رانندگی تاکسی می کردوهرازچندگاهی این ورشط می آمدجهت دیدن عمه پیرش.

گفتیم !؟شنیدوقول دادخبربیاورد.منتهاچون ازخط دادن موبایل مطمئن نبودشماره تلفن کیوست روزنامه

فروشی راگرفتم وبه اوداده وشدم مریداین دکه کوچک!؟

غروب که شدلب ساحل وقتی شفق سرخ رنگ آسمان یابقول ماطلبه هاحمره خودراروی سر کویت جمع

کرددرذهنم چراغ های آنجاراتصورکرده ومی گفتم:لابدتوی خانه ای دراین جزیره است.چه جورآدمی است!؟

افاده ای وبی خیال نکنه عقده ای یانه ازآنهاکه باحواس شش گانه شان فقط اسکناس رادرک می کنند...!؟

صبح که شدبه جانم نهیبی افتادنه ازسرمای سحربلکه ازاین کابوس که:من هفت پشت غریبه باچه روو

بهانه ای به مقابلش بروم:امام زمان(عج)جمکران شفاو...این کدهاکه قدیمی شده!؟نقل ونبات اند!؟

وحتی به روزگارمامبرنان عده زیادی مفت خور...

تاظهرپنج شنبه بارهاجانم به لب آمدوقصدبازگشت کردم!؟ امابادل بی صاحب چه می کردم!؟

بانک هابست کرکره هاپایین آمد!؟حتی بچه های بازیگوش وبی کارکوچه میل خواب بعدازظهرکردند...

بیچاره پیرمردصاحب دکه رانگو!؟مدام دست دست نموده وبه فکربود:چگونه بایدازشرمن خلاص شود

وپی تعطیلی آخرهفته خود رود.

صدای زنگ تلفن چنانم ازجاکندکه به صاحب مغازه امان ندادم!؟گفتم:اسمعی تفضل وجواب آمد:

سلام علیکم سیدسعید.حبیبی هذاشخص لافی کویت ان هوفی ایران به مدینه تهران...بیت ابوهوفی

جنوب تهران...انافی ثالث یوم طالب هومن جمیع مبادی ...

قاپونچی می گفت:ازهمه جادراین سه روزسراغ گرفته ودست آخرپیش سردسته شرطه هامنطقه خود

رفته است.آن درجه داراورابه سربازی حواله داده وسربازمدام می پرسیده:این عراقی که می گویی از

ایران درپیش آمده اندکیست؟چک وسفته داره دست مردم!؟چندتازن صیغه کرده!؟نکنه سیاسی باشه!؟

ماروباعلی خامنه ای درنیندازو...واماوقتی فهمیده سیدمحمدباقرعلوی خادم امام حسین(ع)است وبس

زانوهایش لرزیده!؟چمباتمه زده وپس ازکشیدن چندپک سیگارازطریق مخبرمذهبی شان درحسینیه

رسول اکرم (ص) پیگیرماجراشده است...لبیک یاروح زهراء یااباعبدالله.

تاریخ ارسال : سه شنبه 17 بهمن 1396 09:46 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

فقط بیست ماه!؟

یاهو.فقط بیست ماه فرصت آن بودکه دراین دنیای خاکی درکت کنم!؟که آن

هم به میل دیگران!؟تنها یکباررقم درعینیت خورد!؟

حالامن مانده ام ودردفراقی که شایدسالهابه طول بکشد...چه معامله تخلی!؟

اماخیالی نیست نازنین عاشقی یعنی همین!؟بسوزی وبسازی وحتی مرگ را

به سخره بگیری وجام شوکران به سرکشی چون جدت حسین بن علی(ع)

تقدیم به داداش باقر:(شعری ازسعیدحریری اصل)

کجارفته ای یارخوش منظرم.....که بی توبه هرسورخت بنگرم

سعادت نسیبم دمی می شود.....ببندم دوچشم وزتن بگسلم

توبت راشکستی برباورم...............خدایی نمودی بدین پیکرم

من بنده زاروبی حوصله................سجودت بیاورده ام سرورم

به دونان عالم بسی کمترم............اگرآنی ازذهن تورا می برم

خلاصم بده بانی سرنوشت..........چه نان ونوایی ازاین بهترم

شادی روحش صلوات.الهم العجل لولیک الفرج................

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 15 بهمن 1396 01:55 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کلناباقرک یاباسم

(به جهت فاطمیه وتقدیم به شیخ الروادیدمولاناباسم المسمی بکربلایی)

یاالمنتقم.شعری ازسعیدحریری اصل:

خدابه عزت خودغیرتی بده مارا.........که ذکرکنیم هماره مصائب زهراءرا

برای وحدت چند روزه دنیا..............نخورده شکروندهیم بغض اعداء را

میان کوچه فکند مادرابیها را.............به قلب سبط نبی زد داغ عظما را

الاحرامی ناکس امیرفرقه بد.................فدک نبود نسیب بیضه طاها را

سراب خواندچووی کوثربابارا.....................نپرس دگرازنسب وخال آقارا

زنان زانیه شهرخوب می دانند...................اعلم به بام چرا است آنها را

عفیفیه دوسرا گفته اندحوراءرا.....................چه دم نزدازجراحت پیدارا

فتادمحسن اوزیردست وپاای داد.......که لحن لعن گرفت دم مسیحارا

اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك

 اللهم العنهم جمیعا.
 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 11 بهمن 1396 10:38 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

روحی...!؟

السلام الی حجتک المهدی(عج)

قدرآدمهارابایدوقت دانست که هستند!؟بعدرفتن خیلی هاخودشیرینی می کنند...

حتی به فکرگرفتن ماهی ازآب گل آلودمی افتند.

وسط شلوغی تهران درازدحام ترافیک غروب ته یک کوچه باریک پرنده پروبال

شکسته ای رادیدم که دلش خیلی تنگ بودوبانگاهش ازروزگارشکایت می کرد

نه آنقدرآشنابودم که جلدآشیانم شودونه حتی پولدارکه پروبالش راطابگیرم.

تنهاتحفه ام محبتی بودکه نثارش می کردم.

سوم شعبان پارسال همزمان باتولدش اتفاقاتی افتادکه فکرکردم برای همیشه

ازدستش داده ام!؟آدمک های کوتاه بین این دنیاکم نیستندکه برای دیگران بریده

می دوزند...اماحالادیگرهروقت خواستم می بینمش!؟برای زیارت اهل قبورکه

اجازه نمی خواهدومانعه ای نیست....

سیدصدام رومی شنوی!؟سرجدت جوابم روبده!؟یامن روبرزیرخاک یاخودت بیا

این طرفها!؟من اهل منت زدن نیستم!اماخوش مرام یادت هست آن روزی که

بی محلی نثارت می کردندوبودن رنجورت رابی ارزش می خواندند...

بخاطرمن ازرختخوابی که غالب اوقات پهن بوددل کندی وسرووضع راصفا

دادی خوشگلم!؟آیابازهم برایم ازاین کارهاخواهی کرد!؟

وصیت کرده ام زیرپایت خاکم کنندتاروزبازگشت اول کسی شوم که دوباره

می بوسمت.

مردم امروزی رفیق شان رادرکوچه خیابان پیدامی کندواگرخیلی بامرام و

سنتی باشدآشنای آنها درکلاس درس یامحفل خانوادگی رخ می دهد.

بعضی روشنفکرنماهم  که دوزایدئولوژیک شان بالازده هرهمفکری رارفیق

می خوانند یانه ازآن وربام افتاده شریک تجاری رابه این اسم ذکرمی کنند.

امازهی ساعت که عقداخوت ماراپسرفاطمه مهدی(عج)به دست خودبست ودرآن

خنکای صبح جمعه قبل ازاذان تورابه قلب من هدیه دادوسهل است مرگ!؟

چه اگربه تعدادتمام خلایق روی زمین تجربه جان کندن وبریدن ازتن کنم دوستی

وخاطره خوش تورادست کسی نخواهم داد.روحی روحی...

الغوث والامان یاصاحب الزمان برمن تنهای عزیرمرده رحم کن...

الهی عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُتاریخ ارسال : پنجشنبه 5 بهمن 1396 12:18 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

انا مقتول بطفی

یاهو.چه کسی گفته حسین(ع)به کناره فرات اسیرلشگرپسرمرجانه شد!؟

مگرآنکه در سپاه خودچون عباس داشته باشدبه بندهم کشیده می شود!؟

نه حسین هم مثل هرباشرفی اسیرزن وبچه بود!؟کلک آشفته رقیه نگاه خمار

اصغروالبته وای ازاضطراب سکینه....

این بودکه شب مهلت خواست!؟تادرحین نجواباخداکارخس وخاشاک پشت

خیام حرم رایکسره کندوبجای التماس برحرام زادگان...دست التجا بسوی

خالق تقدیربرد.چندین نامه فرستاد!؟که مراباشما کاری نیست راهی گشاید

می روم آنجاکه امیرش یزیدنباشد.اماپسرالدعی آن مردشبیه گراز نگذاشت

وباکردارناجوانمردانه خودسندمظلومیت ثار(ع)راامضاء کرد...

آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی(رضوان الله تعالی علیه)می فرمودند:

دربدن اولیاء خدااعلائمی هست که مردم نظرکرده وخاص بدان شبهات

می یابند.یکی ازاین نشانه هاجهت ثابت شدن طالع متفاوت فردکافیست

چه رسدبه اینکه امام حسین(ع)تمام آنهاراداشت وازجمله سه مهم اش:

سینه صاف ویک تکه بدون خط شکم.انگشتانی که ازحالت گردکمی به

مکعب متمایل بودوگردنی گوشت آلودونقره فام.

وامان ازعاشور!؟چه آن گریبان خاص به خنجرشمرازغفادریده شدو

سینه صاف اوبه سم اسب نانجیبان آزرده گشت والبته آن انگشت که

ساربان به طمع انگشتربرید.لا یوم کیومک یا اباعبدالله

ای سیدمحمدباقرعلوی بگذارهمه بداند:شهادت می دهم که درجسم تو

به وضوح برخی ازآن نشانی های خاص رادیدم....!؟!؟

حبیبی رحمت الله علیک وحشرالله لنامع جدک


تاریخ ارسال : چهارشنبه 4 بهمن 1396 05:51 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

الدهر أنزلنی!؟

یاالقدیم احسان.تاب مصیبت سخت است!؟به قمرمنیربنی هاشم(ع)سوگند

این روزهاجزمرگ ازخدانمی خواهم!؟ای مسلمانان مراروزی امیدی بود...

بقول سیدناحسین(ع):هروقت دلم برای رسول(ص)تنگ می شدبه چهره

علی اکبر(پسرلیلا)نگاه می کردم.دیگرم دست به هیچ کاری نمی رود!؟مدام

به خودتلقین کردم: یاس ازجنودشیطان است.زنده ای پس زندگی کن و...

امانه این توبمیری ازآنهانیست!؟واقعا هوس مرگ کرده ام.شوق رفتن دارم...

یانه حتی مرده ام!؟شده ام مثل شبحی که میل ندیده هادارد.ازگوشه خالی

مسجدوکنج قبرستان بیشترحال می بردتاهرجای دیگری روی این زمین.

آخ درازبکشی وتمام....اماهمه ترسم ازآن سوی قصه است که ازچاله این

برزخ به چاه جهنم اعمالم سقوط کنم والبته که خربیاوروباقالی بارکن....

یکی نوشته پیغام داده بود:شیخ نخاله ای هستی!؟باباآخوندهای مثل تو

دودستی دنیاروجسبیده اند...یکی برج می سازدآن دیگری موشک وسومی

اما روابط بین قواراتنظیم می کند....پیاده عقب مانده!؟

توچراچسبیدی به چاه جمکران آنقدرمنتظربمان تاجانت درآید...

جوابش دادم:چاه جمکران ازاختراعات بنده نیست!؟مال بدبیخ ریش

صاحبش...من به خودجمکران متوسل شده ام.هرآب روان پاکی پیامبر

عریضه به دوست می تواندباشد.عین خیالم هم نیست که درآمریکاچه

می گذردیاسگ سنی های ناصبی فلسطین باصهیونیستهای گربه صفت

چطوری دست به گریبان شده اند.خلایق هرچه لایق:قال مولاناالرضا(ع):

الهم مشعرظالمین به ظلم.

دنیاازآن سه شنبه مادر(س)کوچه والبته جفتک الاغی که به درکوبید

(لعنت الله علیه) باماسرکین داردوچه بدکرداراست این چرخ...گلستان اش

خراب بودکه بوی یاس راازسیدمحمدباقرمی جستم اماهمه دیدندکه آن

شیشه عطرهم شکست...

ولی بازبه جمکرانش خواهم رفت!؟بااین زمزمه زیرلب:اگربادیگرانش بود

میلی...چراظرف مرابشکست لیلی!؟

وصیت می کنم مرازیرپای سیدمحمدباقرعلوی درجنت البقیع قم المقدسه

خاک کنند.

حضرت استادسیدحسن ابطحی خراسانی(ره):اگر کناردیوارگلوله ای بخاطر

محبت امام عصر(عج)درمغزت خالی کردندآن موقع بایددرک کنی که عاشق

خوبی هستی.


تاریخ ارسال : سه شنبه 3 بهمن 1396 03:49 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

باسم کوچک!؟


(تقدیم به گل نرگس(عجل الله تعالی فرج الشریف))

یاالحنان.سوم شعبان مطابق بامیلادامام حسین(ع)بنابرسال قمری به دنیاآمد

ودرمیانه پاییزنودوشش شمسی داغ نبودنش را بردل های ماگذاشت.

اماخوب است یادآورشوم که واقعه کربلای61هجری یعنی شهادت حضرت

ثارالله(ع)نیزاحتمال قریب به یقین درپاییزبوده!؟پس وفات سیدمحمدباقر

هم چون زادروزش بنابرتاریخ شمسی باامام حسین(ع)مطابقت می کند!؟

ازتصادف اول باموتورقسمت های ازبدن اوچون ساق پا جمجمه و...

آسیب می بیندطوری که اثروتورم آن برسرش باقی بود.درتصادف

باماشین که منجربه آسمانی شدن سیدگردیدنیز این زخم کنه سربازکرد...

حالااین موارد رابگذارکنار ماجرای معروف اززندگی امام علی(ع)که درنبرد

خیبربامرحب یهودی سرمبارکش زخمی برداشت وهمین جراحت سبب

شداشقل اشقیاءابن ملجم مرادی بتواندبانواختن ضربه دوم برموضع فرق

آسیب دیده ازقبل مولا موجبات شهادت امیرالمومنین(ع)رافراهم کند....

پدربزرگواروی برای راقم این سطورنقل کردکه دردوران عقدنطفه این بچه

هیچ ارتباطی باهمسرخودنداشته است!؟وبنابررسم چهارده معصوم

(علیهم السلام)نطفه آنهاازراه تنفس بسته می شودعاری ازتمایلات

جسمی و...بازفرمایش بسیاری ازمومنین واهل معرفت که دربحرین و

کویت لبنان و..به مجلس مداحی اوحضورداشتندانوارمقدس اولیاء خدا

(علیهم السلام)حاضروشاهداجرای وی بوده اند(بامراجعه به یوتوپ بیننده

فیلم های مشابه ازالرادودحسینی حاج ملاباسم کربلایی(حفظه الله)دراین

موردباشید)

این گل بهشتی هدیه ای ازطرف امام محمدباقر(ع)بودکه درنتیجه توسلات

پدردل شکسته وزاهدش پادراین دنیای خاکی گذاشت.

غریب دوسال پیش درباره اوبایکی ازنمایندگان مراجع بزرگوارجهان تشیع

درقم المقدسه مذاکراتی داشتم آن سیدجلیل القدربه محض دیدن عکس

مرحوم سیدمحمدباقرعلوی به بنده فرمودند:آقا!؟نظرکرده است...

الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : شنبه 30 دی 1396 10:01 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ومن یتوکل الی شمس الخفی

یاالمنتظر. و شیعتک علی منابر من نور مبیضة وجوههم حولی فی الجنة و هم جیرانی:

آذر89بودومن درگوشه ای ازحیاط مسجدمقدس جمکران نشسته بودم هوای سوزناک

شب پاییزی ازیک طرف ونداشتن پتویاکیسه خواب مناسب ازدیگرطرف وبدترازهمه درد

شدیدکلیه که سردی هوابرعمقش می افزودکلافه ام کرد

به ناگاه برفرازرواقی نیمه کاره که هنوزکاشی نشده بودکبوترسفیدنسبتا بزرگ جسه ای

رادیدم که مراباآن حالت خاصش زیرنظرگرفته بود.

همان طورکه به اوخیره شده بودم خوابم برد.دیدم وضع واوضاع کاملاتغییرکرده چله

تابستان است!؟ ودردل شب گذشتن نسیم برگهای سبزوفراوان درختان راتکان می دهد.

انگارهیچ چراغ یالامپی روشن نبودتنهابازتاب نورضعیفی ازگنبدفیروزه ای جمکران سبزی

درختان وچاه جوله های سطح حیاط مسجدکه ازآب پرشده بودبه چشم می آمد.

تنهاصدااماازرودخانه خروشان وبزرگی بودکه به سمت راست مسجدسوی قم المقدسه و

حرم خانم(س)جریان داشت.

کمی درحیاط گشتم یعنی ازجانب پشتی آن به سمتی که قبله درمقابل انسان قرارمی گیرد

آمدم وناگهان چشمم به پسربچه ای افتادکه برفرازمنبربلندمشغول مداحی است صدای

ظریف اومیان صوت سیلابی رودخانه گم شده بوداماچهره نورانی اش ودشداشه سیاهی

که ازپاهاگذشته وقسمتی ازپله های منبرراهم پوشانده بودبه گونه ای عجیب قدش رابلند

نشان می دادکه ازخواب پریدم...

سحرگاه آن شب جوان هزاره ای ازافغانستان درحالی که موبایلش رابه دورگردن داشت

توجه مراجلب کرد.درحال وهوای خاصی بود!؟ضمن گوش دادن به مداحی بسیارزیبایی

دروصف حضرت عباس(ع)رازونیازمی کرداشک می ریخت.

دراین حال عنایت حضرت امام منتظر(عج)شمال این سگ پاشکسته درگاهش شدوبرای

همیشه ازشرآن ناخوشی کلیه نجات یافتم که ازدادن شرح بیشترآن بنابردلایل مختلف معزور

هستم...

پنج سال به همین منوال گذشت تابفهم صاحب آن چهره نورانی برفرازمنبردرخواب واجرا

کننده آن مداحی فوق العاده درموبایل جوان هزاره به بیداری یک نفربوده است:

سیدمحمدباقرعلوی(رضوان الله تعالی علیه)

أَمْ حَسِبْت أَنَّ أَصحَب الْكَهْفِ وَ الرَّقِیمِ كانُوا مِنْ ءَایَتِنَا عجَباً.الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : جمعه 29 دی 1396 11:54 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شازده کوچلورابوسیدم!؟

یاالحبیب.آشنااگرچه دورودوست اگرهم درکنارلااقل به شب هفت وچهلم متوفی می رسد...

ازآبان بی زارم !؟هرگزم به آذرمیلی نیست؟!چه مرابدین دی سوزناک رسانده اند...

دی که تازه فهمیده ام نیی ونیستی تو تهی ازتاب وتوانم کرده!؟

راستی این عشق ازکجامی آمد!؟یادت هست هشدارگونه به من گفتی:اگه واقعا عاشق

خدایی بروحرم بروزیارت آقاامام حسین(ع)چراسراغ منومی گیری؟چرادوروبرم می پلکی...!؟

ومن جوابت روندادم!؟

چون درآن لحظه تمام هوش وقدرتم رامتمرکزکرده بودم روی اینکه صورت ماهت راببوسم

بوسه یگانه ای که دیگرهرگزبه دوتانمی رسد...

ماچی که طوری تنظیم اش کردم تا درحین آن به بینی ات برخوردنکنم!؟

یادت هست می گفتی:دماغم خیلی دردمی کند.ازآن روزی که ازپشت موتورافتادم.

چندبارعمل شده وخیلی خرج برداشته...

پدرت سیدفخرالدین هم ادامه داد:معجزه بود!؟چندین متربه هواپرت شدوفقط حضرت

عباس(علیه السلام)ازآن تصادف وحشتناک نجاتش داد...

حالاگلم!؟شکوفه پرپرم!؟خوب است بدانی که انشاء الله جزدرراه اوقدم برنمی دارم

واگرتوفیق دهدبه غیررضایش مرادی نمی جویم.

من راه خودم رامی رفتم که ناگاه جلویم سبزشدی!؟ای مسافرکوچلو!؟

سیدمحمدباقرراستش همیشه به سبک سنت اگزومپری نویسنده مشهورحسادت

می ورزیدم!؟

آن روح بلندوآثارعمیق وبیش ازهمه قصه شازده کوچلوبه وجدم می آوردوالبته که

مرگ شکوهمندوخاصش!؟

امااکنون میان شام نبودنت تنهاجرقه وکورسوی امیدی که به زندگی مایلم می کند

این است که بگویم:ای مردم جهان من مسافرکوچلورادیدم!؟دستش راگرفتم و

به صورتش بوسه زدم پیش ازآنکه میل رفتن ازاین سیاره خاکی کند....

الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 دی 1396 01:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

پسرکم باقر!؟

سعیدحریری اصل وزنده یادسیدمحمدباقرعلوی

باقر!؟پسرکم!؟صدایم رامی شنوی!؟حق داری بابا.اگربپرسی:توکه لاف عاشقی می زدی...

توکه آمدی خانه ماورودرروی پدرم گفتی:سیدمحمدباقررامثل فرزندنداشته خودم می دانم

حتی بیشتر...چه شدکه ازمن دل بریدی؟

چرابی انصاف کارت به جای رسیده که پس ازدوماه ازبلایی که برسرم آمدتازه فهمیده ای

که بیچاره شدی...

عزیزم ای کاش سرمن می شکست ومتلاشی می شود...ای کاهش آهن سخت وسردسینه ام

رامی فشردندوقلبم رازجامی کندتاغم فراغت رابیش ازاین نکشم...اماحالاکه درآن سوی خط

مرگ به جهان حق ایستاده ووامانده ای به دنیای ناحق راخطاب قرارداده ای لابدمی دانی که

خواستم وحتی تاپشت درخانه ات بازآمدم امانخواستند!؟ولی نگذاشتند!؟چه درشت هاکه بارم

نکردندوچه تفسیرهاکه به خوردم ندادند...القصه:تورفته ای دامن کشان ومن زهرتنهایی چشان.

بچه کمرم راشکستی!؟حالاشایدتازه بفهم وقتی ثار(ع)به ظهرطف پیکرجوانان رعنایش رادرآغوش

کشیدچه حالی داشت!؟

سیدمحمدباقرعلوی.ای که به خاک قم المقدسه آرامش ابدی یافتی.

تورامی سپارم به پدربزرگ!؟.بابای خوبی ها...

یامولانایاامیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع)هذاالغلام روحی ثمره فوادی وقرته عینی. ان هو

منی وان منه.احفظک سیدی ازورک یاامامی.ورجعنا جمیعاالی یوم قیام قائم منتظر(عج).

اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِی جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتْما مَقْضِیّا ،فَأَخْرِجْنِی مِنْ قَبْرِی

مُؤْتَزِرا كَفَنِی شَاهِرا سَیْفِی مُجَرِّدا قَنَاتِی مُلَبِّیا دَعْوَةَ الدَّاعِی فِی الْحَاضِرِ وَ الْبَادِی.

الهم العجل لولیک الفرج

(تصویرفوق این متن مربوط به دیدارسعیدحریری اصل بالرداودفقیدحسینی سیدمحمدباقر-

علوی(ره)دراسفندماه1394شمسی است که درآبان ماه1396ودراثرتصادف رانندگی درایران

آسمانی شدوالبته باتوجه به اینکه عکس های بیشترباکیفیت بهتر دیگر هم درآرشیوازسید

موجوداست ترجیحابدین شکل آپلودگردیدوانشاء الله پس ازرساندن آنهابدست بستگانش

بصورت کامل درهمین وب بازنشرمی یابد)


تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 دی 1396 02:20 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دوچشمه!؟(1)

سلام هی حتی مطلع الفجر.حضرت استادآیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی (رضوان الله تعالی علیه)

ازجانب گروههای که دراعتقادات ناب شیعی دچارالتقاط بامکاتب مادی چون مارکسیسم و...هستندو

یاذیل لوای مذهب حقه نیت های سوء دارند...همیشه موردسرزنش وانتقادات خارج ازچهارچوب

منطقی وعرف بودند.این مسئله بخصوص دربخشی ازتعالیم آن نادره دوران که به ارتباط محسوس

باوجه متافیزیکی قبل ازموت وپایان حیات مادی بشرمی پرداخت اوج گرفت ودرمورداتصال به

منجی عالم بشریت امام منتظر(عج اله تعالی فرج الشریف)شکل حادیافت....

لذادقت دراحوال وگفتارآن فقیدسعیدنشان می دهد:وی علارقم پافشاری برعقیده صحیح خودکه تحت

تعالیم اساتیدبزرگش چون سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی وحاج ملاآقاجان زنجانی  و...

(رحمت الله علیهم اجمعین)درک کرده بود.از باب عدم دادن بهانه به دست این قماش وهمینطور

سنت علماء سلف تشرفات ارتباط باارواح اجنه و...راازقول دیگران نقل می کندمنتهاباسندومدرک.

آثارگران قدرایشان بویژه کتاب عالم عجیب ارواح شاهداین مدعاست.

شیخ سیدحسن ابطحی تاآنجاکه نویسنده این متن به یادمی آوردتنهادریک موردبه صراحت سخن

ازرویت عوالم معنوی ومکاشفه توسط خودش به میان آورده است!؟وفقط یکبارپیشگویی نموده

که آن هم به تحقق پیوست!؟آنجاکه جریان فوت آخرین مرجع اعلم شیعه تاریخ معاصرسیدناآیت-

الله العظمی حسین طباطبایی بروجردی(ره)نقل نموده:روح آن بزرگ مردرابرفرازمدرسه مبارکه

فیضیه دیدم !؟وبه کتاب درمحضراستادوقتی پس ازیک وقفیه چندساله به ملاقات همسرحاج ملا-

آقاجان درزنجان می رودوآن بانوبرای وی ازقول ملادربسترمرگ بشارت سقوط دیکتاتوری

محمدرضاپهلوی وپیروزی انقلاب 57رامی دهد.(شایدگفته شود:اینکه نقل پیشگویی شد!نه اعلام

آن توسط فردامامتن کتاب فوق قبل انقلاب تالیف شده پس پیشگویی مولف هم حساب می شود)

درنوشته بعدبه کنکاش بیشتردرباره این دوخاطره مهم می پردازیم.ومن یتوکل الی شمس الخفی.


تاریخ ارسال : سه شنبه 26 دی 1396 10:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نفسم گرفت ازاین شهر(3)

یاالکریم.درنوشته قبل سعی شدتوضیح دهیم  وجودرطوبت درمحیط سبب تمایل ابرهابه آن سمت

شده واگرحتی اصطلاحاسفیدوغیرقابل بارش باشندبازبرتشدیداین جومطبوع وافزایش نم هواکمک

می کنند.لذا شهرهای حاشیه دریای خزرکه به واسطه این بحررطوبت زیادی نسبت به دیگرنقاط کشور

دارندباران بیشتری هم به خودمی بینند.

درسالهای گذشته ومخصوصا دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژادطرح های پوپولیسی

همچون آوردن آب دریای خزرازطریق کانال به مرکزایران باردارکردن ابرهاو...طرح شد.حال آنکه اگر

تنهابه کمک مهپاش هاآب جاری درسطح شهرراازارتفاع چندین متری پخش کنیم به گونه ای که

قبل ازرسیدن به کف خیابان کاملابخارشده باشدرطوبت شهرخیلی زیادافزایش می یابدوطبعادر

کوتاه مدت آلودگی هواوبحران ریزگردهاکاسته شده و دردرازمدت آن منطقه شاهدتجمع ابرهای

بیش ترهم خواهدبود.یعنی دریک کلام ساده ازهمین آب جوی اصطلاحاکثیف وبی ارزش کوچه

وخیابان هم می شودبهترین استفاده رابرد.استادمحترم دانشگاه جناب آقای پرفسورکردوانی تعبیر

بسیارزیبا وعمیقی درباره کویرهای ایران دارندبدین مضمون:من کویرراتهدیدنمی بینم کویرسرشاراز

فرصت ونعمت است منتهابایدراه استفاده ازآن راهموارکرد.درحاشیه کویرهای ما چندین برابرجمعیت

کشورمی توان نفرشترجای داد.آن هم درحالی که این حیوان نجیب به حسب جسه بزرگش نیازبه

مراقبت وچوپان ندارد.نفسش بررطوبت هواومدفوع آن برغنای خاک می افزایدومهمترازهمه  قیمت

گوشت قرمزولبنیات درکشوربه شدت کاهش یافته وطبعا بیماری های چون سرطان ام اس و...که از

عوامل شیوع آن کم بودمصرف پروتئین وچربی حیوانی مناسب است وسالانه جان بسیاری ازاهل

مملکت رامی گیردازبین خواهدرفت.پس این سخن که درسرودملی ایران به دوره مشروطیت ذکر

شده کاملا صحیح وعقلانی است که:خاک دشتت بهتراززراست....الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : یکشنبه 24 دی 1396 01:16 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نفسم گرفت ازاین شهر...(2)


یاالجلیل.این مسائل درحالی رخ می دهدکه امروزه باافزودن برخی موادشیمیایی بی خطرمی توان از
آلودگی ولجن بستن حوضهاجلوگیری کردومدت استفاده ازآب رابالابردولذابحران کمبودآب بهانه خوبی
جهت عدم احداث حوض دراماکن عمومی وخصوصی نیست!؟
شهرداری هاهرسال مبالغ زیادی ازمردم بعنوان عوارض دریافت می کنند.
آیافرضاممکن نیست بااعمال یکسری طرحهای تشویقی همچون تکثیرگیاهان تزئینی بادوام که باآب
کم هم سرحال هستند(بارش های فصلی کفایتشان می کند)وگلدانهای مناسب ورایگان دارندازمردم
بخواهیم آنهارادرپشت بام منزل خودقراردهندودرمقابل این همکاری بسیارمفیدازدرصدعوارض افراد
مشارکت کننده کاسته شود!؟
یاحوضهای فواره دارمخصوص پشت بام بسازند که به بنای ساختمان نم ندهند!؟
جداازاینهامی شودآب های آلوده جاری درسطح شهررابه کمک پوپ ولوله های مخصوص تافاصله
سی چهل متری ازسطح زمین بالابرد(ماننددکل فشارقوی برق)وبه کمک مهپاش برروی سطح زمین
پاشیدکه بصورت بخارآب درآمده دربرخوردباتوده های آلوده معلق درهواآن رابه دوده تبدیل می کندو
موجب سقوطش به سمت زمین شود.بااین کاربجای نشستن آلودگی برریه مردم تنهاشایدمقداری
نمای ساختمان هاو...کثیف شوند.جداازاینکه آب آلوده جاری درشهرچه ازلحاظ بهداشتی وچه وجه
شرعی عنصرنامطلوبی است که معدن بیماری ونجاست می باشد امابااین شیوه جالب می شودبه
راحتی شرآن راکم کردونگذاشت منتهی به خارج شهرورودخانه های اصلی کشورشودواکوسیستم
طبیعی رابه هم ریزد.

تاریخ ارسال : جمعه 22 دی 1396 10:28 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نفسم گرفت ازاین شهر...(1)


رب اخرجنی مخرج الصدق.
هرروزکه نم باران به روی کلانشهرهای ایران روی خوش نشان می دهد میزان آلودگی هواو
ریزگردهای که مهمانان ناخوانده این مرزپرگوهر هستندبه شدت کاهش می یابد.
معماری سنتی ایران یک عنصرلاینفک به نام حوض داشت که جداازذخیره آب وحس روانی
مثبتی که می آفرید(بنابرحدیثی ازامیرالمومنین(ع):نگاه کردن به آب انسان را آرامش می بخشد)
رطوبت رابه اطرافش می بخشیدودرصورتی که به فواره مجهزبودمیزان وشعاع این هوای مطبوع
افزایش می یافت.
درزمستان محیط پیرامون خودراگرم می نمود(آب حوض تنهادرسرمای شدیدکاملایخ می زندو
حتی آن یخ هم غالبایک لایه نازک بیشترنیست)ودرتابستان نیز خنکی می آفرید.
امااکنون باگسترش آپارتمان سازی غالب این حوضهای خانگی که دردهه پنجاه به وفوریافت
می شودازبین رفته است.ضرب المثل عامیانه ای است که می گوید:قطره قطره جمع گردد
وانگهی دریاشود.این حوضهای کوچک دربسترکلانشهری مثل تهران ودرمجموع مانندیک دریای
بزرگ بودندکه هوای شهررامثل کنار دریاشرجی می کرد.درحقیقت بایدگفت:حالا این دریای
بزرگ تهران باسبک معماری قوطی کبریتی !؟رایج خشکیده است.(مثل دریاچه ارومیه)
آب نماوفواره دردوره محمدرضاشاه نقش بسیارپررنگی درفضاهای عمومی شهری ایفامی کرد.
پارک لاله وولیعصرحتی میدان آزادی انقلاب و17شهریور(ژاله)و...
اماازدهه60 بدین سوشهرداریها غالباتنیدس ویادمان فراوان ساختندوعنصرگیراکننده آن یعنی
آب نماوحوض راحذف نمودند!؟...

تاریخ ارسال : جمعه 22 دی 1396 10:12 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مسجدمقدس جمکران


یاالکبیر.تصاویری متنوع وجالب اززوایای مختلف مسجدمقدس جمکران درقم
عکاسی شده توسط سعیدحریری اصل دروب خاص آن قراردارندکه باکلیک بر
روی لینک ذیل قابل مشاهده هست.الهم العجل لولیک الفرج
http://saeidhaririasl2.mihanblog.com

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 04:26 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)


یاالکبیر.تصاویری متنوع وجالب اززوایای مختلف حرم خانم فاطمه معصومه(س)
عکاسی شده توسط سعیدحریری اصل دروب خاص آن قراردارندکه باکلیک برروی
لینک ذیل قابل مشاهده هست.الهم العجل لولیک الفرج
http://saeidhaririasl2.mihanblog.com

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 03:18 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کتاب راه نجات اثرآیت الله سیدفخرالدین امامت کاشانی(ره)


یاالحبیب
اثرارزشمندعالم جلیل القدرحضرت آیت الله سیدفخرالدین امامت کاشانی(ره)
باعنوان راه نجات دروب ویژه کتب سعیدحریری اصل بازنشرشده است.
علاقه مندان جهت مشاهده برروی لینک ذیل کلیک کنید.

http://saeidhaririasl3.mihanblog.com

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 02:45 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کل صفحات :2
1
2