موسیقی چرانه!؟(2)


یاالباقی.جوان امروزباخودمی گوید:برای چه من دریک روزچندین باربه نام نیایش
دولاراست شوم واقعا چه ضرورتی داردآدم رنج این همه عبادت شعائررابرجان
خردآخرش که چه؟اگرخدای متا فیزیکی نیازبه عمل فیزکی من دارداصلامن
چنین پروردگاری راقبول ندارم(استغفرالله)ودرنتیجه وقتی بستگان می پرسند
امروزنمازخواندی جواب می دهد:قرصش روخردم یاسفارش کردم یک حاجی
اصلش رازمکه همراه بیاوردو...
اوغافل است که هرارتش هرهنرمندیاورزشکاری اگرتمرین نکندقدرت بدنی و
آمادگی دفاعی خویش راازدست خواهدداد...
وروزی که موقع امتحان فرارسیدمردودخواهدشد!؟
خوب توعبادات وشعائرراکناربگذارودریک شب ازسرتقدیرباصحنه ای مواجه
بشوکه یوسف صدیق بازولیخا داشت.آیاتوان چیرگی برکشش شهوت خودرا
خواهی یافت!؟
(جوان بی تقوایی رادریکی ازشهرستان هابه اسرارپدروحسب رفاقت بامسئولان
قبرستان درآنجابه کارمی گمارند(مسئول یخچال بوده یعنی مرده های که بدغسل
وکفن شدن چون تدفین به غروب خورده یامی خواهندجسدرابدفوت به کالبدشکافی
بفرستندآنجا نگاه می داشتند)که دریک شب متوجه می شوداطراف جسددختر
زیبایی رابخارآب گرفته اوراازآنجادرآورده ولی تاصبح ده بارزناکرده ودرنهایت خفه اش
می کندومجددمی فرستدداخل یخچال)
امااهل تقوا ومردعارف کسی است که پابندبه شریعت باشد.نه تنهاازمرگ وفراغ یاد
خدامی افتدبلکه جمله ذرات زمین وآسمان اورابه حمدبیشترمی خواند.عبادت
وی راباریتم هستی که سمت خداداردیعنی سبیل الله کودک کرده است...
شهادت همیشه قسمت چنین افرادی می شود.آنهاکه علارقم آگاهی ازخطرمرگ به
جهت باورخودبه استقبال آن می روند.اماازمعایب مهم موسیقی این است که گوش
دادن مدام به آن دل وتن راچنان بزدل می کندکه نه حال نیایش باقی ماندونه توان
جهاد...راست می گوید:موسیقی آدم رابی غیرت می کند.......
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون... سوره ماعون/ آیه4و5

تاریخ ارسال : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 11:44 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

موسیقی چرانه!؟(1)

یاالدلیل.پیرومطلب قبل(جوان قاینارخزر)یانشرچندقطعه موزیک پاپ دراین وب شاید

به ذهن خواننده بیایدکه بنده درمقام کارشناس کوچک مذهبی انتشارموسیقی رادرجامعه

بلااشکال می دانم امااصلااین طورنیست!؟

قرآن به مامی آموزد:عبدالرحمن یستمعون القول ویتبعون الحسنه.یامن به هرجمعیتی

نالان شدم.جفت خوش حالان وبدحالان شدم...

توفیق دست دادونزدیک 6سال قبل دراصفهان محضریکی ازشاگردان عالم جلیل القدر(ره)

مرحوم سیدحسن فقیه امامی رادرک کردم.خوب خودایشان درقیدحیات بودوآن شاگرد

مدام محضرمعظم له وهمینطورآقای شیخ مهدی دانشمنداصفهانی و...رادرک می کرد.

اول غروب خسته ازتبلیغ مذهبی روزانه درروستابه شهربرگشته بودوحوالی ساعت 9بعداز

شام ماباایشان درکنارحوزی که مقابل مسجدشیخ لطف الله است برخوردکردیم وعلارقم

سردی هوابچه های مشدی اصفهان هندوانه ای قارچ کردند...

شیخ راپرسیدم:چراموسیقی رابدمی دانیدوازآن نهی می کنیدوالامن خودم یک دوره رفتم

پی آموزش گیتارعموم اهل موسیقی آدم های بدی نبودند!؟

گفت:دودوتا!؟

مکس کردم وباادب جواب دادم:چهارتا

ادامه داد:خدایی آیافکرکردی یاریتم وضرب آهنگ تورابه چهارساند!؟

پاسخ دادم:راستش ریتم

ادامه دادند:حالایک معلمی رافرض کن که چون بچه ای این ضرب ساده رابلدنیست با

چوب دستی بالای سرش ایستاده وفریادمی زند:دودوتاچهارتا....اینجا ریتم سبب آموزش

آن کودک نیست بلکه ترس موجب می شودذهن کنداوبفهمدقصه چیست.

قرآن صاحب ریتم است ووجودآن باعث شده خیلی ازغیرعرب زبانهاهم آیاتی رابخاطر

بسپارندوباآن اونس پیداکنند.حالاموسیقی جداازریتم یک حالت شوک وهیجان کاذب بر

روی تمام ذرات وهیکل آدم می گذاردوشکل نهایی آن میل بشربه رقص یاحرکات موزون

است.خوب وقتی مردم دریک جامعه مذهبی عادت داده شدندبه موسیقی دیگرارتباط لازم

وقوی باآیات قرآن وروایات راازدست خواهندداد.لذت آنهاراسازتامین خواهدکردودیگرنیازی

به اورادمذهبی نخواهندداشت.لذا بحث شیعه نیست حتی درتاریخ ایران باستان باربدیا

نکیساو...بعنوان نوازنده چیره دست وجه ملای نداردوموبدان محترم زرتشی بااورادخاص

خود مناسک و نیایش راتقویت می کنندوتنها دربرخی فرق مسیحی چون کلیسای کاتولیک

موسیقی تادرون دیرراه یافته است چون متون مذهبی نصرانیان یعنی اناجیل تحریف شده

بودوایشان به وسیله موزیک این خلع روانی رابین پیروان خودروپوش می نهادند.

الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 11:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

جوان قاینارخزر!؟


یااللطیف.جوان ریش دار گوشه دفترشرکت قاینارخزر سیگاری روشن کرده بود
ودرسایه آرامش آن دلتنگی خودرابه زبان می آورده.کارگرتعریف کرد:درست در
کنارمن نشسته بودوموقع حرف زدن عرق سردروی پیشانی بلندش رامی دیدم
می گفت:تهدیدم کردند!؟آقایان دردسرم می دانند.آخه تویک مملکت اسلامی که
غالب فقهاء باموسیقی مخالف می باشندچرابایدبری روسن وزمینه مجلس گناه
برپابشه!؟هرچی می گم:آقاجان اصلاشماغرب روبامامقایسه نکن!آنهایک جامعه
بی عاطفه ولائیک هستند.موسیقی پاپ ایرانی مخصوصاسبک آوازمن ازمرثیه
وشاهنامه خوانی الهام گرفته وکلاتوکارهای ماموزیک بنا واصل نیست !؟ماکه
موزسین حرفه ای ودرست وحسابی نیستیم!؟این یک معجون است ازذوق و
هوش واحساس ایرانی که بیانگرخواسته ها ومشکلات فردی واجتماعی است.
بله اگرمن مثل اندی و...فقط ای یارای یارمی کردم ومجلس گرمی توحق داشتی
برچسب لهووقرتی بازی روی مابزنی وممنوع کنی!؟اما این بچه هابجای اینکه
اهل خوش گذرانی و... باشندروشنفکرهستندوحرف ودردهای خودراچه فردی چه
اجتماعی تواین غالب می زنند.درایران که جشن نیست کارناوال مجوزنمی دهند
و....پس می ماندهمین.می گوید:برخی مراجع باموسیقی مخالف هستند.خوب
آن پیرمردان که مامورنمی فرستندتشکیلات مارابه هم ریزند!؟عیسی به دین خود
خودموسی بدین خود.من دادشم روبخاطراین مملکت دادم.حالاشمابخاطرچنین
اختلافی درفهم ودرک پیرامون موسیقی به من وسازم می گویی خفه شو!!؟؟
اگه یک نفرمشکلات روحی وخانوادگی داره می آیدوسط کنسرت بااستفاده از
فرصت وخلع موجودقرتوکمرمی اندازدبدون اینکه بفهمدموزیک من برافهمیدن
براعاشق شدن است نه اینکه مال فارغ شده هاباشد...من چی کارکنم.چراتقاص
اوروهم باممنوع کردن من می گیرد!؟این دیگه ازکم قوتی شمااست....

تاریخ ارسال : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 06:44 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

عصاره فضائل ملت:اسی تابنده!؟


یاحق.پسربچه ای شش هفت ساله بودودندان های نیش شیری یکی
درمیان افتاده وکج شده اش برنمک چهره او می افزود.
این عکس بالایی رانشانش دادم وگفتم:عمواسم بازیگره چیه!؟
جواب داد:آقاپایتخت نقیشون یاهمان محسن تنابنده...کی هست
توایران نشناسدش!؟کل کل این باارسطوخواهان داره...
بازتصویرزیرراپیش نگاه اوگرفته وادامه دادم:این رومی شناسی!؟
نگاه متفاوتی به من انداخت وگفت:بابااین ابی است همانکه باباش
خیاط بودبه خانه اش می گفت:تبل خانه شاه عباسی.. خیلی معروف
هست.من کشته مرده آهنگ مشرک اوباکامران هومن هستم وبعد
به لجه وسبک خودش زدزیرآواز:وقتی غمگینی وتنهاغربت تمام دنیا...

عکس سوم رانشانش دادم.خنده کودکانی انداخت وکمی نازکردتا جواب
دهد!؟گفت:عصاره فضائل ملت اسی تابنده است وفرارکردرفت دنبال بازیش...


تاریخ ارسال : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

سخنی باپاسدارقانون اساسی


(اصل 12قانون اساسی:دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل
الی الابد غیرقابل تغییر است)
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام من اتبع الهدی
انالله واناعلیه راجعون!؟
ساعاتی قبل ودرپی کنارکشیدن دولت فخمیه امریکا به ریاست جمهوری آقای دونات ترامپ
ازپیمان چندجانبه موسوم به برجام دررسانه ملی وشبکه یک بصورت زنده حاضرشده واز
خلف وعده رژیم ایالات متحده گلایه داشتید...امابرای حقیرسوالی بس بزرگ درذهن ایجاد
شد!؟اگرخروج ازیک پیمان خارجی توسط دولت مردی چنین شایسته نکوهش است آیارد
نمودن معیارهای مدون درقانون اساسی مملکت توسط مجریان امرازآن دهشتناکترنیست!؟
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ازبین افرادمعتقدبه مذهب
رسمی کشوریعنی تشیع اثنی العشری برگزیده می شودوبایدکه پاسدارمناسک وشعائر
آن مرام حقه باشدوازبدیهیات این جماعت نفی وتردبرخی ازاصحاب منحرف نبی اکرم(ص)
درغالب تبری ولعن ولااقل درشرایط خاص تمیزخوب وبدآن باالفاظی چون منتجبین درنطق
ومکتوب است که متاسفانه جناب عالی برای چندمین بارازآن عدول کرده وبالفظ عام همگی
اصحاب ظاهری رسول(ص)ازصالح تابزهکاررادرمطلع سخن خویش موردتفقدواحترام قرار
دادید!؟آیایک متفکرواسلام شناس بیگانه فرضا درمملکت اروپایی حق داردباشنیدن این
کلام پوست خندزندکه:نماینده جمهورمملکتی بااکثریت شیعه قاتلان مادراین جماعت را
درودنثارمی کند!؟آقای عزیربنابرشرع وعرف ومتن قانون اساسی مملکت به شما ودیگرانی
که دراین ورته خطرناک افتاده تحت عنوان محترم وشایسته توجه وحدت مسلمین که بر
منکرآن وفوایدش درصورت تبیین واجرای صحیح واستراتژیک لعنت ازاصول مسلم مذهبی
عقب می رونداعلان می کنیم که:بااین کارهانظرلطف وعنایت حضرت صاحب الامر(عج)
ازشمابرداشته خواهدشدوآنگاه بایدواقعاازناحیه ابرقدرتی امریکا برخودبلرزیدوازتهدیدات
آن مملکت نگران باشیدچه یدالله فوق الیدیهم وامام عصر(عج)بزرگترین قدرت جهان است.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 01:20 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

میمون صدراسلام!؟


یاالناجی.جسارت های جماعت عامه درکتب اصطلاحا مذهبی خودکه در
حقیقت باکاستن ازاعتباروعصمت رسول(ص)وافزودن برشرافت سببی و
نسبی نداشته سه خلیفه اول صورت گرفته است گاه چنان بی شرمانه
می باشدکه حقیرفکرمی کنم هرانسان باشرافتی ولوبکری مذهب اگر
برای یکبارهم ماجرایش رابشنودتغییری عظیم دراحوال وباورهای اوپدید
آیدانشاء الله تعالی
اماازآن دست قصه ارتباط جنسی وآمیزش رسول اکرم(ص)بایک عدد
میمون درشت یاهمان شامپانزه است.
روزی درمحضرزنده یاددکترابراهیم یزدی(ره)بودم که پیرمردکج فکروچپگرای
که چندین دهه سابقه استادی دانشگاه ونهایتا اخراج ازآنجانسیبش شده
بود.سمت ماآمده ودکترراباانگشت اشاره نشانه رفت:تواین آخوندهاروآوردی
....خلخالی دست چپ وراستش رانمی شناخت توآدمش کردی...توآبرو
دانشگاه راپیش چندتاشیخ بردی و....دست آخرهم وقتی پاسخ های آرام
ومتین مرحوم یزدی راشنیددرآمده که همه شماپیروپیغمبری هستیدکه با
میمون آمیزش کرد....!؟ورفت پی کارش.
دکتریزدی(ره)نگاهی به جمع کردوگفت:باباعجب گیری کردیم روایت سنی
هارروهم مابایدجوابگوباشیم.بعدیکی ازآن خنده های همیشگی خودرازد
وادامه داد:انقلاب یک گریزناگریزبود.مرحوم مهندس بازرگان به من گفت:
مثل من مثل مامای بودکه درنه ماهگی طفل صدایم کردندتاکاری نمایم و
شرع وعرف می گفت:بایدبه دنیاآمدن این کودک کمک کنم.آخه دیگه به
من چه ربطی داشت پدرومادراوچه کاره اندآیاعقدشرعی کرده اندیانه!؟
بعدادامه داد:مگه یکی نیست به این بگوید:عربستان پربوداززن!؟کافی بود
پیغمبر(ص)دستش رادرازکندتامونثی گیربیاورد.حتی دختران رازنده به گور
می کردندپس چه نیازی به میمون!؟
وبازحضرت رسول(ص)طبق روایات شیعه سنتی مانندعلامه مجلسی درعمرش
باهیچ زنی آمیزش نکرد!؟چون درخلقت خاص اوکثیفی یابقول قرآن رجس
نبودبول نداشت مدفوع ومنی نمی دید.بلکه نطفه اولداوازراه تنفس به زنانش
منتقل گشت.میمون صدراسلام کسان دیگری بودندکه بخاطرآبرودادن به ایشان
اینگونه آبروی پیغمبر(ص)رابردند....الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 07:20 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

طنزحالت


یاهو.این روزها پایین آمدن سطح سوادعمومی درجامعه راکه عوام وخواص
نمی شناسدمی توان بخوبی درآینه مطبوعات کشوردید.این جرایدعلارقم
زیادی ورنگارنگ بودن خودچنگی به دل نمی زندوگروه زیادی هم مقصراصلی
راحکومت هاوممیزی سخت وتنگ نظرانه ایشان قلمدادمی کند....امامگر
همزمان بانسیم شمال طنزپدردازدیکتاتوری محمدعلی شاه قاجارومعاصر
زنده یادابوالقاسم حالت استبدادمحمدرضا پهلوی نبود!؟محدودیت جهت
ذهن خلاق ایرانی جماعت به سان سکوی پرش است!؟
بنده درعمرهرگززنده یادابوالقاسم حالت راندیده ام اصلاسنم قدنمی دادکه
معاصروی باشم.حتی علارقم ارادت نمی دانم مزارش کجاست!؟تاعرض ادبی
نمایم.فقط چندعکس ازپیرمردی کچل وماجرای تنبل خانم ازآثاراوگوشه ذهنم
جاخوش کرده اند.امایک شب درعالم رویا دیدمش!؟خانه قدیمی بود.زنگ زدم
ولی دربازبودکه کسی گفت:بفرما ودرآن هوای مه آورداسفندماه حالت نشسته
بوددرحیاط کنارحوض زیبایی که چندین ماهی قرمزداشت.کتابی دردستش بود
وشروع کردبه خواندن من هم گوشه ای نشستم وگوش دادم:
مردازبازاربرگشت وزن که دردالان خانه به انتظارنشسته بودفوراباشنیدن صدای
قدم های شوهرش شناخت ودرراگشود.اماپوست موزهای که روی کت ولای
موهای وی جاخوش کرده بودآشفته اش کرد!؟گفت:مگه هرچی پول داشتم
به توندادم بری دوکیلوموزدرست وحسابی بخری!؟این چه وضعی است الان
مهمان هامی رسدپس موزکو!؟
مردبهت زده جواب داد:خوردش
زن پرسیدکی!؟دونه دونه موهای سرش رامی کنی مرتیکه خیرندیده.من با
بدبختی یک قران قران پولش راجمع کرده بودم.دوکیلوموزیکجا خورد!؟الهی
که کوفتش بشه....
مردگفت:کچل بودمونداشت...
زن جیغ زد:چراهرچی عوضی وبی ناموس به تورتومی خوره!؟شلوارش رودر
می آوردی می دادی دستش.جارکش عوضی بی غیرت رو...
مردبازگفت:شلوارنداشت
زن چشماش درشت شدراستش روبخواهیدیک مقدارم حالت جنسی به او
دست دادولی هرطوربودخودراجمع وجورکردوگفت:خوب زنگ می زدی پلیس!؟
مرددرآمدکه:به آنهامربوط نمی شود...
زن حس روشنفکریش قول کرد:ای وای این صغراخانم می گفت:آجانابچه اش
رابی گناه گرفتندبردندزندان من باورنمی کردم. پس اینجوری هااست مملکت
صاحب نداره و...
مردکه انگارتازه ازشوک درآمده باشدگفت:چی داری میگی!؟دروهمسایه میشنود
خیال می کنندماقصد ونظری به دولت کشور داریم...بابا موزهارویک میمون
ورپریده خورد.
مال توریستی بود.من هم خجالت کشیدم بهش چیزی بگم یا پولی بخواهم
آخه بعنوان یک دبیربازنشسته فرهنگ خوب می دانم پای آبروی مملکت در
میان بودآقا....
روح ابوالقاسم حالت شاد

تاریخ ارسال : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 05:58 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حال من بی تو!؟


یاالمدام.میان سال بودوباآن کاپشن آمریکایی سبز سبیل وریش سه تیخ
کاملا معلوم بودکه دردهه 60فریزشده است...
وقتی ازازدهام ورودی قطارمتروگذشت وگوشه ای جاخوش کردبل بلی
شروع شدوتاچانه اش گرم شودچندجمله ازعلی شریعتی فندیکن و...
بیرون دادوچون وجودخودرابی اعتبارنزدمردم یافت گازیدوسط سیاست و
همه رادروکردازبهارستان تاپاستوراما وقتی بازمحل سگش هم نگذاشتند
قصدورودبه محوطه خیابان آذربایجان وخوش(بیت رهبری) راداشت که
حوصله پیرمردی سررفت وپنچرش کرد...
گفت:عمویی دادش این بچه به فکردفترنقاشی تمام شده اش هست
وآن جوان درپی کرایه خانه سربرج من هم که می بینی تازه ازبیمارستان
مرخص شدم وچون پول نداشتم تاهشتگردکرج آژانس بگیرم اینجام....
دست ازسرکچل مابردارتا بوده همین بوده....
مردک ملیشیاحرمت ریش سفیدراکه شکست دادهمه درآمدویک رندی
آن وسط بادیدن کرک وپشم ما اشاره کرد: آخوندیک چیزی هم توبگو...
چه می توانستم بگویم!؟نگاهم ازروی دوربین گوشه کابین قطارلغزیدتا
چهره معصوم بچه 2ساله توپولویی که خمیازه می کشیدورگ های قرمز
روی لپ نازش هویدامی شد.باخجالت وترس بانگ زدم:سلامتی وتعجیل
درفرج آقام امام زمان (عجل الله تعالی فرج الشریف)صلوات...
صدای مردم خسته چنان بلندورسادرآمد که کارگربیچاره ازسرساختمان
برمی گشت ودرمتروچرت می زدرابیدارکرد:حیران گفت ها!؟چی شده
داعش حمله کرده!؟ازهمراهی مردم به وجودآمدم وبلندترگفتم:نه عموجان
اگه اون که من می گم بیادداعش رومیزاره توچیب کوچیکش...
اماصدای خانم درآمد:دانشگاه صنعتی شریف ایستگاه بعدمیدان آزادی.
الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 09:31 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

تمام حرف این است!؟


یاالصانع.یکی ازعلماء قدیمی مشهدکه چون شخص مقام معظم رهبری
آیت الله سیدعلی خامنه ای(حفظه الله)اصلاآذری است برای بنده نقل
کرد:سالهاناخوش بودم نگوغده ای کوچک دربدن دارم که پس ازعمل
شفاء کامل یافتم وگذرم به تهران افتادنزدیک بیت مقام معظم رهبری
یکی ازآقایان مراشناخت وهمین زمینه ملاقات من بارهبری شد.
درآن جلسه به آقاذکرکردم که فلان افراددروغ گفتند وشهادت غلط آنها
موجب برخورددادگاه بایک بنده خدایی شد.ایشان جواب دادآن شهادت
دهنده به دروغ خیلی هم اختلاس کردوآخربه خارج گریخت....
بعدرفتم بهشت زهراءوازقضاء یکی ازبستگان آقای خامنه ای رادیدم
که ازعلماء است وبخاطراختلافات سیاسی باایشان دوره ای حتی سر
ازعراق وهمراهی باصدام حسین درآورده بود.اوهم مارادرک کردوصحبت
کوتاهی داشتیم لب کلامش این بودکه:کارمن اشتباه بوده فریبم دادندو..
بعدآن حیران ازسرگذشت آن روز وحرفهای مهمی که ردوبدل شده بی
اختیارقدم می زدم که سرقبرشهیدی رسیدم اما مادرش آنجابودوچپ
چپ به شیخ علی تهرانی(حفظه الله) نگاه می کردوزیرلب می گفت:
بچه ام رااین کشت....
بازبه راهم ادامه دادم ومی خواستم ازدرب قبرستان خارج شوم که در
آن گوشه مادری که جوان اورا67 اعدام کرده بودند.اختیارازکف داده و
دادمی زدوبدوبیراه نثاربزرگان مملکتی می نمود....

آنجابودکه فهمیدم واقعا ماچه بیچاره هستیم!؟
هنوزیادنگرفته ام درعرصه سیاست وحکومت ها مقامات بیش ازهمه
درپی بقای خودودوری ازافتادن به حاشیه ها هستند.درهرحزب نحله
یاحتی رژیمی یک مشت بریده مزدورجاسوس ونان به نرخ روزخور
بوده که مدتها مثل زالوازخون مردم مکیده ودریک لحظه ناب جیم
می شوند.راه درست اصلاح جامعه درافتادن باسران ونمادهای
حکومت نیست.شیوه صحیح اصلاح طلبی ونقدبی امان انحرافات
وبانیان آن است واین ازجهت مبلغ دینی جنبه عام می یابد.یعنی او
که وظیفه تبلیغ شرعی به دوش داردبایدردرهرکجا وجماعت خلافی
دیدفاش بگویدتا سران آگاه شوندیادامن خودازناپاکی بزدایندویا درروز
قیامت بهانه وراه دروی نداشته باشد.عده ای ذاتا مارکسیست درزمان
حیات سیدناآیت الله العظمی بروجردی(ره)وقتی جزچنین شیوه ای را
ازایشان درمقابله باحکومت وقت یعنی پهلوی دوم ندیدندجهت انتقام
گیری وبه دروغ شایع نمودندآن مردخدا دین راازسیاست جدامی داند
حال آنکه بروجردی یک اصلاح طلب صبوروچراغ خاموش به تمام معنا
بودوطبیعی است که چنین عالمی عمیق درمقابل موج های زودگذرجز
سکوت پیشه نکند.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:08 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دعوت به مباهله


یاالجابر.یکی درلاک مظلومیت رفته وهرچه بیشتردرکارمنحرف کردن مردم وراندن آنها
به سمت داعیان دروغین دین پیش می رودرابااین عنوان ماست مالی می کند.
آن دیگری به شولای قدرت چنگ زده وتابگویی بالای چشمتان ابرواست خویشتن
رامترادف نظام جمهوری اسلامی ایران فرض نموده وبرچسب زدانقلاب به پیشانی
طرف می زنندوالقصه هاله زروزوروتزویردرکارندتا این دواندیشه کج درمغزجوانان ما
مستقرگردند.حال چه کنیم!؟درسایت آپارات باهوادران حسن عباسی بحث کردیم
بی آنکه ازمعیارهای نظام جمهوری اسلامی خارج شده یاکوچکترین جسارتی به
سران نظام چون حضرت آیت الله آقای سیدعلی حسینی خامنه ای(حفظه الله)
داشته باشم.اماآنجاکه کم آوردنددست رفت روی ماشه حذف مطلب....
درقم وبه کوچه آبشارکمی بعدازظهریکی ازاین فرقه یمانی راشناخته چون اعلامیه
به سینه دیوارچسبانده وگفتم:بگواگرمردی...!؟خودرابدین حیله آراست که زن وبچه
گرسنه اندچندروزه غذانخوردیم بازداشت بودم وبگذاراین لواش هارابرسانم....
حال اما چون طاقتم طاق کرده ایدوبه دل دریایی اربابم(عج)موج غم فرستاده اید
تکلیف رایکسره کرده فاش می گویم:
اگرخایه داریدوازمردی نسیبی برده ایدکنارضریح امن فاطمه معصومه(س)هرروزو
ساعت که وعده کنیدحاضربه مباهله هستم.
مرگتان راازخانم (س)طلب خواهم کرد....
آری العبدکه اجدادم تازمان میرزای شیرازی بزرگ همه ازعلماء وصالحان به نام بودند
شماکه علامات ابن مجهول بودن ومال حرام دربطون داشتن به چهرهایتان واضح
است را به مباهله می خوانم.مختارکذاب نیست!؟کذاب نان به نرخ روزخورهای زمانه اند.
که سردرآخوردنیا پرستان دارند...اگربه عمامه می نازیدعرقچینی دارم واگربه ایثارگری خود
می بالیدنقش جدمظلوم من درپیروزی وبنای اصل انقلاب درکنارشهیدان آیت الله حسین
غفاری واحمدکافی قابل انکارنیست.پس اگروجودش راداریدپیغام بدهیدچه ازطریق دفتر
مراجع اعظام درقم المقدسه وچه همین فضای مجازی دسترسی به من آسان است.
تاالعبدمن یتوکل الی مهدی(عج)عزائیل(ع)رابه جان کثیفتان اندازم.یاالمهدی(عج):
شهدبدون اذنتان زهرشودبه کام من....................بی توهرآنچه مسقطی طعم عسل نمی دهد

تاریخ ارسال : دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 06:56 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

جمال مولانا(عج)


یاالداعی.شخصی درباره فرقه های نوظهورمدعی ارتباط باامام عصر(عج)
ازحقیرسوال نموده وبانام بردن ازاحمدالحسن هاله وادعاهای محمود
احمدی نژادچون نهادن صندلی دراین باب خواستارراهنمایی شده است...
برادرعزیز:ان الله جمیل ویحب الجمال.شمادرزندگی مادی وحتی معنوی
غافل ازچشمک خدایعنی زیبایی نشو!؟اصولااولیاء خداحتی درظاهرزیبا
هستند.قطعاباورمن این است حب وعلم اهل بیت(علیهم السلام)بشر
رابه سمت خوشگلی می برد.جون غلام سیاه ثارالله(ع)بنابرنقل مقتل
و...باشهادت چهره نورانی یافته خوش بوشد.درماجرای ابوراجح حمامی
که اعلان تبری آشکارازاعداء الله جبت وطاغوت(لعنت الله علیهما)می کرد
پس ازدیدن ضربات شدیدبرسروصورت خودتوسط عدوان عامه وشفابدست
حضرت صاحب الامر(عج)درآن شب که موتش انتظارمی رفت.همه به جذاب
شدن قیافه اواشاره کرده اندو...آخرچگونه احمدالحسنی که چهره اش مثل
آلت تناسلی مردانه درگاه شهوت است یااحمدی نژدای که به حسب جمال
می توان اوراباموجودی زنده که دردولت وی به فضافرستادندمقایسه نمود...
داعی وعنایت یافته به دست نورانی قطب دایره امکان(عج)دانست!؟آیانباید
یک تناسبی بین خواهان وخواسته باشد!؟
می دانی آقاچه جوری است!؟ازچشمان درشت دریایی اش بگویم ویاابرو-
های پیچ خورده ای که هزاراستادفرشچیان ازترسیم آن عاجزهستند!؟
ازهیئت ورزشکاریش بنویسم که بدن غرق عضوله بجای به حرکت درآوردن
جوارح مجبوراست کل تن راحمایل کند.ازشولای غرق سفیدی اش بنویسم
که به چون پارچه شکسته بندان به توری می زندیاعبای راه راه زخیم اوکه
مثل ساکنان دیرمسیحی کلاهی بدان وصل است.ازگردن نقره فامش چطور!؟
یاگلوی برآمده درقطعه خرخره هم پیوستگی ابرو وموی سری بلندبازلف افشان
که نه چون رومیان بلونداست ونه مثل سامی وآریایی مشکی بلکه به خرمایی
می زندچه فرزندهرسه آن نژادهای برتراست. آه ازخال صورتش که خلع می کند
مراازهرتوصیف بیشتر.......!؟مهدی وماادراک المهدی(الهم العجل لولیک الفرج)
ازرسته های علم جفرمحاسبه ترسیمات بادقت درمیمیک صورت است که حاصل
آن درچهره مومن وبهشتی بودن فرداعدادخوش یمنی چون72یا313است.مثل
مولاناباسم الکربلایی ویاشهیدشیخ حسن شحاته...
ان النبی دخل علی فاطمه(سلام الله علیها) فنظر الی صفار وجهها و تغیر حدقتا،
فقال لها: یا بنیه، ما الذی اراه من صفار وجهك و تغیر حدقیتك؟
فقالت: یا ابه ان لنا ثلاثاً ما طعمنا طعاماً... .
من بااونیستم امااوبامن است!؟پس من به شمامی گویم:که او باپلشتان نیست.
اونوراست نورنورنور...


تاریخ ارسال : دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 04:56 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ثنای باقرعلوی


تقدیم به روح جگرگوشه زیرخاکم مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
(شعری ازسعیدحریری اصل)
کلک خیال آرزو می کشدم به پای او.............از چه سبب زمابریدصولت باصفای او
وقت گذشت ومن مانده ام ازاعطای او.....درکف آن دمی که شد نوبت دل ربای او
عقده خودگشوده وسفته ام ازثنای او...........هستی من به دور شد درپی احتضاراو
شاعرم وبجسته ام قندبرای کام او..................رفته چوازبرم رمق می رومش برای او
اوبه سبب چونان پسرمن بنگراباءاو...........آه فلک نکن تورحم برمن بی وفای او
سورمه چشم بهترین گردوغبارراه او..............ذیل مقام افضلش خاک کنم خدای او
آه چه می شودمراوحشت تنگنای او................دردگرفت سینه ام مرگ بیا فدای او
یاایهاالناس ان هو(رضوان الله تعالی علیه)من المقربین مع صاحب هذاالامر(عج)
الحجت(سلام الله علیه والااباء هو)منورعینی وشفاء فی بدنی به عزت ومقام هذا
السیدالشهیدالغالی(رحمت الله علیه)واماسبب استشهاد هوالکیدشیاطین من جن
به جبرطلسمات بعض ناصبین(علیهم لعنت الله)
یاالدریاالارض یاالسماء ویافوق جمعهاتبکی وترحم الی لهولاالی الحسین(ع)
وان سیدالشهداءمفتاح جمیع شی به امرصانعهم.کل خیرفی باب الحسین(ع) 

تاریخ ارسال : دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 01:16 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

طلبه امام زمانی(عج)


یاالمنیر.پیغام دادن:خیلی دوست دارم طلبه بشم!؟پی راه وچاه آن هم رفتم
امادرموردپوشش ناقص شما وهمینطورنفی نگاه ایدئولوژیک مذهبی که در
نظرات داری وبرعکس غالب روحانیون سنتی یامدرن مخلوطی ازهردونشان
می دهی سوالاتی برایم پیش آمده است!؟
اگربعدسی وهفت سال عمرهنوزملبس نشدنی عجیب نیست!؟
به تیپ ودسیپلین شمامی خورددانشگاهی باشی تاحوزوی آخه قصه چیست!؟
تاحالابا پرونده انضباطی وکدشناسایی تهدیدشدی وازدادگاه روحانیت سردرآوری!؟
واماپاسخ:بنده صریح به شمامی گویم این سیستم حوزوی وابسته به حکومت
وجداازمراجع آن چیزی نیست که مدنظرسیدنا آیت الله العظمی بروجردی وحاج
شیخ عبدالکریم حائری(رضوان الله علیهما)بودوچون آن راناشایست می دانم
هیچگونه مربوط به ایشان نیستم وفاقدهرگونه پرونده درمرکزمدیریت حوزه
می باشم.
چندی قبل یکی ازدوستان که آشنایی باسابقه حوزوی حقیرداردواکنون مقیم
نجف الاشرف است ازجانب دفترمرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی سیدعلی
سیستانی فاکسی باتائییدحجت السلام بودن بنده به دفترنمایندگی رهبری در
ایران زد.آقایان هم من راروانه اداره صیانت نمودندودست آخرتهدیدمحترمانه که
حق پوشیدن لباس روحانیت درایران رانداری وهروقت به عراق رفتی چنین کن!؟
گفتم:اگراز مراجع حی ویامیت گذشته درایران بازجوازداشته باشم چطور!؟
جواب داد:نمی شودبایدماتائییدکنیم.بازگفتم:ببین من قوانیین رابهترازتومی دانم!؟
وازشخص آقای شیخ علیرضا اعرافی وآن اتاق شیشه ای طبقه سوم دارالشفاء
هم پرسیدم.مدارس حوزوی مستقل ازمرکزمدیریت قم هرچنداکنون انگشت
شمارهستندامابنده دریکی ازآنها وسال1377به دست مقدس مرجع مسلم تقلید
آیت الله العظمی سیدمهدی مرعشی نجفی(ره)افتخارپوشیدن لباس سربازی امام
زمان(عج)رایافته ام وان موقع حتی قوانین دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و
شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین تحصیلی رابلامانع می دانست.
فقط اکنون به دنبال تقویت این ادعا ازطریق استشهادی مستندهستم وچون
درآن زمان قدیم قول مومن حجت بودوبه طلاب مدرک مکتوب نمی دادند.
القصه:این روزها همه ازآخرزنبیل آبادجوازمی گیرندولی مابه برکت نام نامی امام
عصر(عج)ازاول صفاییه چنین کردیم!؟(صفایه واطراف حرم فاطمه معصومه(س)
دفترغالب مراجع اعظام وباسابقه تقلید)خدارحمتت کندحضرت استادم حاج
شیخ عمران علیزاده ونوربرقبرمنورشماواستادتان درابوالحسین قم المقدسه...
مرافعلایک عبابردوش است وعرقچنین برسرهمین وبس واما قلمی که
خوب فاش می کندکیست طلبه!؟تاوقتی ورق برگرددبه امرصاحب هذاالامر
العبدطلبه امام زمانی(عجل الله تعالی فرج الشریف)


تاریخ ارسال : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 05:22 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

رازفرزادفرزین!؟


یاالمتوکل.سیستم کلاسیک به شمامی آموزدکه دریک حرفه وسبک
تخصص بگیردغافل ازآنکه انسان موجودی اجتماعی است وهمگام
بامهارت من مودت بادیگران هم شرط شناخته شدن فردوسبب
پذیرش اودرافکارعمومی بعنوان خبره فلان کاروهنراست.
اولین باری درتابستان85تلفنی بافرزادفرزین صحبت کردم توقع داشتم
چون غالب موزیسین ها که قبلا درک کرده بودم باآدمی احساسی
دارای زاویه ای خاص وتاریک درزندگی که هاله شیطانی هم داردو..طرف
شوم!؟ولی انگاربه مطب یک دکترروانشناس رفته باشی!؟
جوری حرف می زدکه هیچ حس منفی برای کسی نیافریندودرعین
حال حریم هانگاه داشته شود.همین کاراکتربودکه مرابه سمت اوجلب
کردونه به خداقسم صدا یاقیافه و...بعدهافهمیدم یکی ازنزدیکانش
روانشناس است وطبعا وقتی کسی ازبستگان آدم خوره علم یاجماعتی
شودتونیزناخواسته تاثیرخودراازآن مبحث خواهی گرفت.می شودیک
توفیق اجباری.فرزادباهمین سرمایه وپاکی مثال زندی خودپیش آمدو
خیلی نسبت به معیارهایش تعصب داشت.حق هم بااوبودهمین چیزها
است که سبب مانای وی درذهن مردم شد.من هم باوجودتفاوت کلی
درسبک زندگی یاحتی بعد کنارگذاشتن نوازندگی گیتارسعی کردم ولو
به قدر سالی یکبارنگذارم این رابطه باشخصی اینچنین متین خدشه
ببیند.اماباعمل سخیف ورفتار زننده آن هاکه بعنوان مدیربرنامه همکارو...
دوروبرش راگرفته بودندنشد....!؟آخرروزی دراواخرخرداد88یک آلبوم تهیه
کردم!؟ترک های مملوازفحش تهدیدو...که درمکالمات تلفنی باایشان ضبط
شده بودوبه هرزحمتی درآن شلوغی سیاسی انتخابات تهران به درخانه
پدرش رساندم  وبعدمدتهاپی گیری این جواب آمد:
گاهی به آدمی خدالطف می کندواوقدرداشته هایش رامی دانداماچون
به اطرافیانش چنین مرحمتی نکرده ایشان بارفتارهای ناجوررشته های
ارزشمندوی راپنبه می کنندوبیش ازهردشمنی همین دوست بلای جان
می شود.دوست خوب من!؟بااسراربه دیدن اینجانب برحجم این غصه ها
اضافه نکن.باآنهاکه به توومن بدی کردندهمراهی نکن وبدان هرآخرشبی
که ازخوف مردم وشوق خدا خلوت می کنی من همراهت هستم.
دیداربه قیامت.

تاریخ ارسال : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 03:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

خوشگل خوشگلا


یاالجمیل
نوشته بود:باباتویک مشکلی داری!؟فقط ازخوشگل هامی نویسی
فرزادفرزین و...مردحسابی نزدیک چهل سالت هست تولباس
شیخی و..این کارهازشته علامت جنون و...یکم سنگین ورنگین
باش چنان ازاحساسات خودحرف می زنی انگارفضای وب پستوی
خانه ات هست و...وبی خودی هم چوب درلانه حسن عباسی
نکن چون صدای وزوزش عالم وآدم راخبردارزنبورگاوی کرده...
تودیگه سرکه شیره نریز...نیش نوش می کنی ها....
گفتم:صحیح می فرمایید.اول هابه خودم ادکلون می زدم بعد
حشرات طالبم شدندولذارویش پیف پاف پاشیم خدابه دوربوی
ناجوری می دادوتازه فهمیدم چه قوهی شدم من....
خرجش هم زیادبودحالاتنهاهمان حشره کش رامی زنم وبه
بروبچ می گویم ادکلون جدیداست...خدایی اینم خوشگله
روغن نباتی راهم جای کرم ضدآفتاب بکارمی برم خرجش کم و
مهمتراینکه قلب وعروق آدم ازچربی نمی گیرد.
ضمنا ممنونم که اینگونه فکرمنی امامی دانی من فقط تونخ
توهستم!؟به جهنم که شیخکی الی الظاهر نوش می خوردیا
نیش.مهم این است به نجسی لب نزده ومال حرام کوفت نکرده
وهنوز انقدرعقل ووجدانش روبراه مانده که به شوق فهمیدن و
سلامتی نسل آینده بلاکش شود.باهمه کنایه هات وجودت رو
عشقه مرامت روحال کردم. دمت گرم خوشگلم!؟
منم همینم یک آخوندخوشگل!!؟اصلاخوب نگاه کن زشتی درکار
عالم نیست.بداینکه من خودم روپیش توبزک کنم!؟نه باسرخاب
سفیدآب ونه حتی پیف فاف وروغن نباتی بلکه بادروغ خداآن
روزرانیاورد.بقیه اش یاعلی مددصفاسیتی هرکه رودخانه خود.


تاریخ ارسال : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 05:45 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دوجنسه پارک شهر!؟


یاالناظر.غروب سه شنبه نازل شده بودم مقابل پارک شهروخیل
جوانان مشغول معاشرت ازدختروپسر..کسی بلال می فروخت
آن دیگری بچه خرگوش وبیش ازهمه کتاب...
باران تازه بندآمده بودواماطراوتش باقی می زد
یکنفرتوجه مراجلب کرد.مقابلم فقط دومترجلوترمی رفت باکلاهی
مخملی روی سرکه تابناگوش پایین آورده بوداماگیس های فردار
وکوتاهش بیرون زده...پوست سفیداندام لاغربالباس مذکر!؟
شلوارلی کت کتان و...پسری به سرعت ازکنارم گذشت وخودرابه
پس کله اورساندومن باب مقدمه دستی برباسنش کشیدکه صدای
مردانه ای شوکه اش کرد:بروگم شو کس کش...!؟
پسرک افساربریدترس تمام وجودش رامورمورکردوتنهاتوانست
عقب گردی 180درجه کندکه باجمال دلربای مامواجه شدوغلط
اندازی آن ذهن بچه بیچاره رابدان سمت بردکه بامامورگشت ارشاد
طرف است...دیگه هیچیwcلازم شد....
اوکه لنگان لنگان به سمت سرویس پارک قدم برمی داشت نگاه من
چرخیدبه سوی چشمان صاحب صدا باورم نمی شودآن بانگ
نخراشیده ازهمین هوگلوم نازدخترانه بیرون می زند!؟
ولی تا فهمیدرازش پیش من برملاشده زدزیرگریه!؟وچه حس عجیبی
داشت دیدن چشمان زنی که مردانه اشک می ریزد.
سرم راانداختم پایین تابی خجالت بیشترردشود.اماصدای خواننده
ای که زنده وبه تقلیداززنده یادفریدون فروغی می خواندبغض مرا
هم درهم شکست...چه نعمت های خدا که قدرندانستیم...

تاریخ ارسال : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 04:34 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نامه سعیدحریری اصل به فرزادفرزین


یاالقادر.13سال گذشته امادرذهن من هنوزانگاردیروزبود!؟ازداریوش شهریاری
جداشدیم وفقط ماندمن وتو!؟که گفتی:آقای حریری این درست که خیشی
دوری بین پدران مادراردبیل است ومحبت شمابه من بی حدولی اگرروزی
نشدببینمت یانگذاشتند!؟حلالم کن وبدان من همان آدم همیشه هستم
منتها محیط گاه مجبورمی کندسردرلاک خودبری چون مزاحم زیاداست وتاب
وتوان کم....حرف هایت بوی جدایی می دادولی فکرنمی کردم اینقدرزود!؟
مثل آب خوردن شنیدندوجواب ندادندیااگرلطفی شامل شددنبال نخودسیاه
فرستادندومرحمتی دورغ های بودکه ازقول تووبه نیت دل شکستن من رسید
تاآنجاکه اکنون اگریک دهه 70کوچکترمانمره شصتی ها بیننده این متن باشدبا
خودخواهدگفت:مگه داریم مگه می شوداین آخوندگوشه نشین کجاوآن سوپر-
استارمعروف کجا!؟اماحالاکه شده...
شنیده ای  آن فامیلتان که درپی پی گیری مدام من گفت:بروکنسرت ببینش
وجواب دادم عزرشرعی دارم وبیچاره درآمدکه یعنی چه مرض مسری گرفتی!؟
گفتم:هیچی یک مقدارریشم بلنداست وعبامی پوشم و...تاشیرفهم شد...
یکبارهوایت خیلی به سرم زدوخودرادرهمان خیابان وکنارنیمکتی دیدم که دستم
برای آخرین بارازدستت جداشد.رنگ وروی آن رفته بودشایدمثل خاطره من درذهن
تو...نشستم هرچندسردوگرچه آخرشب ...خوب مرورکردم که بینم بین ماچه
گذشت که آخرقصه به اینجاکشیده ولی وقتی مطمئن شدم خطا وگناه ازهیچ
طرفی نبوده بلکه دیگرانی تنهاسبب هستندخم شدم وآهن سرددسته نیمکت
رابوسیدم!؟همان که روزی گرمای کف دست تورانسیب برده بود.
داداش!؟هرکجا هستی سلامت باش وبقول نقی پایتخت:روبه رشد
حتی اگریادمن نباشی....
شراره به شب می زندومی روداماامیدآمدن صبح می آرد
(شراره اولین آلبوم فرزادفرزین ازشرکت نوای رامشه)

تاریخ ارسال : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 03:29 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

پشت صحنه

یاهو.درجای عمومی ردپای هزاران تن وآثاربه جامانده ازایشان مشهوداست
ته سیگارنمادمردمیان سال بوی عطرزننده نماددخترجوان و...
اما اگرتعدادزیادی آدم رادریک روزببینی که بایک شکل ولباس نظامی یاشخصی
وازنظرسنی مشابه یکدیگردرآنجارفت وآمددارندچه حدس خواهی زد!؟جزآنکه
پرپوگاندا ودست نامرئی درحال کنترل تواست وهرچقدرهم جماعت شلوغ
کرده زیربارادعای تونروندبازرنگ رخسارخبرازهمین سردرون می دهد....
متاسفانه وب سایت آپارات درکشورمادقیقا باهمین طریقه کنترل می شود...
یابهتراست بگویم افرادی مامورهستندتاازچندتن خاص چون رافئی پوروحسن
عباسی اگرحتی انتقادغیرسیاسی و...نمودی چنان جوی بیافرینندوجداازآن اگر
واردبحث باایشان شدی حرف رابه سمتی برندتاپاپوشی برای برخوردباتوآفریده
شود.بنده برای یکباردرکانال خودبه آپارات پاسخ مشروح وعمدی به یکی ازآنها
دادم که بعنوان تابلویادگاری برسینه آن وب بماند!؟
اماشرع وعرف امرمی کندآلت دست ظالم نشوی ودرکارایشان نباشی و حتی
نقش سیاهی لشگربازی نکنی.زین پس وبه آپارات یاهرجای دیگرهرگزپاسخ
افرادی که متن سخن آنها طعم پیچاندن ودودره بازی می دهدنخواهم داد
خرخودتی.......
بله بعنوان فردی غیرسیاسی وکارشناس علوم مذهبی علی اکبررافئی پور
وحسن عباسی رانه تنهابه حسب جهل وناجوانمردی واضح صاحب حق اظهار
نظردرمسائل مذهبی واستراتژیک نمی دانم وتاجان دربدن هست وتوان دست
به نقدآنهاخواهم زد(بریده ازدرگیری بااصل نظام حاکم وجریانهای سیاسی)
هردانشجوی مبتدی علم استراتژی می دانداین علم حالت حلقوی داشته وبه
بخش های کوتاه وبلندمدت قابل تقسیم....آقای عباسی به منظورخودشیرینی
صرف تحت عنوان استاداین رسته می گوید:
(به سندفیلم فوق متن)مادردوسال آخرجنگ عراق استراتژی نداشتیم!؟لذا آتش
بس پذیرفته شدو...حال آنکه کل جنگ 8سال بوده ونیمه اولش درکش وگوس
اختلاف استراتژیک آیت الله خمینی وآقای بنی صدردراین باب گذشته...وکدام
عاقلی می توانددرعرض چهارسال برای چنین مقوله ای که اکثر مرزغربی از
آتش آن می سوزداستراتژی متقن وحساب شده تعریف کند که عباسی حال مدعی
آن شده است!؟ضمناوبه سندبنیادجماران وحفظ آثارمرحوم آقای خمینی جنابان
یاسرعرفات ومهندس بازرگان(ره)درملاقات حضوری بارهبرانقلاب ایشان رابدین نتیجه
رساندندکه کفگیرخورده ته دیگ ودیگرامکانات جواب خرج قاعله نمی دهدپس اوبه
قول خودش جام زهرنوشیدوقطعنامه پذیرفت....وبازمگراین مرحوم هاشمی رفسنجانی
نبودکه درنمازجمعه وطبق اقراربعدهای خوددراوج رفتاراستراتژیک صدام راباانبارنداشته
تسلیحات تهدیدمی کردوبلوف سیاسی می زد..آخرتوای عباسی بی حیا که حالاداعیه
استراتژی داری عالم وآدم دیدبعدجنگ وهمین اواخرچه رفتاری باآن مرحوم داشتی...
اگراینهامصداق استراتژی نبودماجرای واترگیت چطور....اسلحه اسرائیلی بگم یابسته!؟

وقتی یک همچنین افرادی ازسروکول نظام اسلامی بالارفته حتی به وب معروف  آپلود
فیلم پرپوگاندای سلیقه ای راه می اندازدرواومصلحت این است حرف طول داده نشود
وتقیه پیشه گرددهرچندجامعه روشنفکری عرفی امروزآن رامحافظه کاری آخوندی برچسب
زندچه جوجه راآخرپاییزمی شمرندو اگردرخانه کس است یک جمله بس است:
برای هاشمی نماندبرای توهم نخواهدماندحسن عباسی واماآسوده منم که خرندارم....!؟
نه دلی شکستم ونه به جای بستم .چون مناره کویرطالقانی کبیر(رحمت الله علیه)

تاریخ ارسال : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 01:19 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

زعفرجنی وحاج ملاآقاجان زنجانی


http://zaynab.ir/fa/print.php?UID=742084
یاالمجید.دربرخی منابع ازجمله وب سایت فوق خاطره ملاقات  آیت الله حاج
ملاآقاجان زنجانی وزعفرجنی(رحمت الله علیهما)چنین ذکرگردیده است:
ملا آقا جان زنجانی نقل می‌کند که زمانی از روضه می‌آمدم که در بیابان اسب‌سواری جلوی مرا
گرفت و گفت: آمده‌ام که از شما وعده بگیرم که شما را پیش زعفر جنی ببرم.
ایشان روضه دارند و شما را دعوت کرده‌اند. من با او همراه شدم تا به جلسه‌ای رسیدم که همه
از اجنه بودند. زعفر جنی به من گفت که روضه بخوان، من چایی خود را خوردم که روضه راآغاز
کنم، او از من پرسید: ملا آقا جان می‌دانی امام حسین(ع) در روز عاشوراازچه چیزی سیرنشد!؟
من در پاسخ گفتم: از آب سیر نشد؟ او گفت: خیر. گفتم: از غذا سیر نشد؟ او گفت: این چه حرفی
است که می‌زنی، من خودم آنجا بودم امام در روز عاشورا از دیدن علی اکبر(ع) سیر نشد. وقتی
صدای ناله‌ی فرزندش را شنید اسب را تاخت و با شتاب آمد
و صفوف دشمن را می‌شکافت و سپاهیان را پراکنده می‌کرد تا آن ملعونان سنگی به پیشانی
حضرت زدند و خون از پیشانی حضرت آمد تا بر روی چشم اسب آمد، امام طاقتش طاق شد
و خود را از اسب به زمین انداخت و با زانو به سر نعش پسر آمد و سر پسر را بر دامن گرفت
و صورت بر صورت مبارک او گذاشت و خون از دهان او پاک می‌کرد...
امابنابرنقل شفاهی یکی ازنوادگان علماء زنجان برای حقیرقصه کمی فرق داشته!؟
حاج ملاآقاجان خودسواراسب وبه همراه رفیقی دروقت غروب ازمحلی عبورمی کرده که شخص
فوق العاده بلندقدی جلوآنهارامی گیردوتنهاخواهان بردن ایشان به مجلس ذکرمصیبت اهل بیت
(علیهم السلام)می شودبدون ذکرنام مهمانان.درقسمتی ازاین عزاداری زعفرجنی(ره) که بزرگ آن
جمع حاضربوده ازشنیدن بخشی ازمقتل نقل شده اختیارازکف داده ازجاجهیده ومی گوید:
غلط گفتی من خودم آنجا بودم و...ضمنابنابراسنادو...موقع شهادت علی اکبر(ع)خون مبارک
بدن وسراوروی چشمان اسب وی راپوشاندومرکب راه خودرانشناخت وبجای رفتن به سمت
خیمه گاه سرازمیانه لشگردشمن درآورد.السلام علی الحسین والی علی بن الحسین

تاریخ ارسال : شنبه 15 اردیبهشت 1397 08:50 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

عشقم باسم کربلایی!؟


یاالمنصور.چه بوددرطالع من که یک عمردرکنارچهره های برجسته ومشهورازسلبریتی های هنری
تاچهره های سیاسی وعلماء مذهبی باتمام تفاوت دردیدگاه وجنجال حواشی ایشان... حاضرشده
وزیستم وبعضا شاهدهوای نفس وکم محلی آنهابه مردم شدم...همان خلقی که الی الحساب ولی
نعمت ماهستند....اماآخرقصه باسم کربلایی جوردیگری به دلم نشست!؟
راستی کجادنیادیده ای چهره ای مشهوروصاحب نام طلب سلفی گرفتن بامردم عادی وشایدساده
وملول ازروزگارکند!؟مگرآنکه چون جهانگردان وعارفان بانگاهی عمیق وبی بدیل به دنیابنگرد....
(اشاره به عکس فوق متن)
خدایاجوانیم باسیدمحمدجوادذاکرطباطبایی گذشت...
به میان سالی سیدمحمدباقرعلوی رادرک کردم...خدایشان بیامرزد
امااکنون که درآغازسراشیب عمربه باسم کربلایی برخوردم ازتوتنهایک چیزمی خواهم وبس!؟این وصل
راچون پیشینیان به هجران مرسان وسرخوش عشق رانالان نکن....درست است که مقصودتویی اماای
محبوب بی بدیل من این جهان هم باهمه رنگها وتفاوت هایش اثرصنع تواست....
باسم رابرای من ومانگهدارتاروزی که صاحب هذالامر(عج)بیایید....الهم العجل فرج هو

تاریخ ارسال : چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 02:49 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

فتوکپی حاج باسم کربلایی!؟


یاالباقی.فکرمی کردم هیچ کسی دردمرانمی فهمد!؟پسرت مرده باشدوبعدباز
کسی راکه چون فرزندخوددوست داشتی به کام مرگ رود...
امابعدفهمیده ام سروم ملاباسم کربلایی هم چنین است...!؟
وجالبتراینکه آن فرزنددوم که هردومابه اودل بسته بودم یک نفر:
سیدمحمدباقرعلوی رحمت الله علیه
اماهیچ یادم نبودثار(ع)قرنهاپیش ازما وهزاران پدری که دلش ازفراغ اولدسوخته
ابتدا علی اکبر(ع)راکشته یافت وسپس قاسم راکه چون اولادخودمی دانست غرق
درخون دید...
دراین غریب چهل ساله عمروقتی بادقت پای درددل وذکرمصیبت هربنی بشری
نشستم وباخودحساب کردم مشابه والبته دلخراش ترازآن برسرامام حسین(ع)
آمده است.
بگذاریک پرده بالاتربروم!؟حاج ملاباسم درجای گفته بود:امام حسین(ع)رادررویا
دیدم...بنده هم اینچنین!؟آن مردکه چون کوه بودباسینه فراغ چشمان درشت
نشسته برسنگی رسوبی خیلی شبیه همین شمایل معروفش...
بازهم بالاترمی روم!؟باسم اضافه کرده بود به برکت ارباب(ع)ازمرگ حتمی نجات
یافتم...من هم مثل ایشان...
آهای مردم:العبد به سیاست وحکومت هانحله ومجتهدین و...کارندارم!؟می بینید
که سعی می کنم هرچندسخت باهمگی مدارکنم وحرمت نفس ایشان بی حواشی
رانگاه دارم...
فقط حرفم این است :حساب آن چهارده تن(علیهم السلام)جدااست وخداراشکربه
این رسیده ام که حق هستند.
به رفتارهای ملاباسم ونوع تعاملش باجریان هابنگریداوهم چون حقیراست...
اشهدان انتم یااربع عشرمنارالله فی الارض ومصادراموربه امررب وعلیهم السلام

تاریخ ارسال : چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 01:31 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

توهین به شعوریک ملت!؟5


یاالدلیل.ساده انگاری وانجام اعمال ناشیانه دربیت مراجع شیعه که ضربات
هولناکی به این مذهب حقه ازجهت رشدونموجهانی می زندتنهااختصاص
به روحانیون مستقل وبیرون ازحاکمیت ندارد.دردرون نهادقدرت هم وضع بر
همین منوال است:مدتی قبل شیخ مقتداصدرازسرجوانی وروحیه خاص خود
نامه ای نیش داروکنایه ای خطاب به آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبرکشور
ایران می نویسد.شخص آیت الله اماازسرتیزهوشی سیاسی وتوجه به موقعیت
باسکوت ومداراازکناراین مسئله عبورمی کند.ولی افرادی دراطراف اوکه طبق
نظریه ولایت مطلق فقیه بایدکه ازامام خودبی چون وچرااطاعت کننددرفضای
مجازی و...چنان فشاری برمقتداصدرآوردندکه وی سرناراازسرگشادخودزدوبه
یکباره به ملاقات شاهزاده عربستان رفت وسعودی راپدرمهربان خطاب کردو....!؟
حقیقت تلخ حواشی بیت مراجع شیعه وضربات کشنده ای که ایشان به
کاراکتروشخصیت هریک ازاین بزرگواران واردمی کنندچنان واضح شده است
که دیگرجای بحث بیش ازاین ندارد.اماواقعاوحال چه بایدکرد!؟
یک شیوه همان موضع شیخ ساده اندیش حسن اللهیاری بودکه می خواست
بااین بهانه هازیرآب مرجعیت رازده وکلاجهت خلاصی ازآقازاده جماعت اصل این
پست مذهبی راخدشه دارکندوراهکاردیگرتلاش مجاهدواروخستگی ناپذیرمرد
فاضل وملایی چون آیت الله العظمی شیخ موسی شبیری زنجانی (حفظه الله)
است که بارهاشاهدبودم درسرمای زمستان وگرمای تابستان بی هیچ ادعایی
دنبال ایجادگفتگووسلم میان شخص رجل برجسته مذهبی به منظورچیره شدن
برآتشی که بعضاازسوی حواشی ایشان به هوابرمی خیزداست...
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:03 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

توهین به شعوریک ملت!؟4


یاالمنان.شیخ محسن کدیورازآن دست نمونه هایی است که راقم این سطورازدوره دانشجویی و
اویل دهه هشتادشمسی پای درس ومباحث عمومیش درکتابخانه حسینیه ارشادحاضرمی شدم.
یکبارکتابی تازه منتشرشده ازایشان راباموضوع فلسفه که فکرمی کنم انتشارات روزنامه اطلاعات
چاپ کرده بودجهت امضاء یادگاری به نزدش بردم.اودرجواب وپس ازانداختن دوخط !؟(غیرامضاء
فرهنگی مخصوص)ذیل آن به کنایه مراگفت:مگرمن فوتبالیست هستم که امضاء می خواهی!؟
درهمان جاوبه عالم جوانی گویاچیزی دردلم گفت:چنین مردعجول بااین لحن تندوگزنده سرانجام
خیری نخواهدداشت.زمانه گذشت ودرماجراهای بعدخرداد88تخم مرغ دزدشتردزدشد!؟وهمان
شخصی که دیروزدل دانشجوی گمنامی رابه کنایه می شکست لب به درشت گویی ازمرجع تقلید
عظیم شان وصاحب کرامت وسبکی چون آیت الله العظمی وحیدخراسانی گشود!؟ودرامتدادهمان
مرام غلط وقتی اعمال ناشیانه بیت ومنتسبین به آقای سیدصادق شیرازی درشب عید97فتنه ای
جدیدبه راه انداخت باسوء استفاده ازموقعیت به تخریب روحانیت سنتی شیعه پرداخت..........
اماواقعاباچه نیتی!؟جزاینکه اوبعنوان نمادطیفی اصلاح طلب دربیرون قدرت ازتعامل سازنده امثال
وحیدخراسانی و...باجریان معقول دردرون جمهوری اسلامی نگران است وبه هرقیمتی به دنبال به
هم زدن این معادله به نفع خویش می باشد!؟ببینیدهوای نفس وعدم موقعیت شناسی انسان را
به کجامی کشاند!؟این آقاکه به تازگی لقب آیت الله راهم پس وندوی نموده اندکجاوامرامام صادق
(ع)که فرمود:
فامّا من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه،مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه،
فللعوام این یقلدوه کجا!؟
جناب ایشان حرمت قدیسین شیعه ومراجع بزرگ راکه مورداحترام استاداوآیت الله العظمی حسینعلی
منتظری(ره)بودندمثل آبخوردن می شکندودرعین حال پرروپرروچشم به لنزدوربین شبکه خبری بی بی-
سی دوخته وازلزوم احترام به عایشه و...سخن می گوید!؟به راستی سطحی ومبتذل نمودن مرجعیت
شیعه می تواندنمادی بارزترازوی هم داشته باشد!؟
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:20 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نیمه شعبان1439


الهم العجل لولیک الفرج
فدای نرگس چشمی شوم که درندیدن او.............هزارلولوءلعیا چو خاک راه شدند
(شادی روح برادرم سیدمحمدباقرعلوی الفاتحه)

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 09:19 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

توهین به شعوریک ملت!؟3

یاالمجیر.یکی ازاشخاص زحمت کش والبته تیزهوش وروشنفکرروزگارما
که مدتهادرقنوات مذهبی ازجمله منتسب به حاج سیدصادق شیرازی
فعالیت داشت آقای محمدخنیفرزاده بود که بنابردلایلی این ارتباط راقطع
کرد...چندین ماه قبل ازفردی منسوب به بیت شیرازی سوال کردم:شما
چراباخنیفرقطع رابطه نمودید!؟واوشروع کردبه کنارهم چیدن یکسری
مواردشخصی عیب فردی و...گفتم:ببین درآذری ضرب المثل زیبایی است
آنکه گریه خوددرمراسم ختم رابلدنباشدبجای افزودن برترحم حضاردرحق
مرده موجب نفرت مردم ازآن مرحوم می شود...
اگرتوعقل وهوش درست وحسابی داشتی به مانندجناب مختارثقفی(ره)
باوجوداطلاع ازاینکه یکی ازسرداران وهمراهان شماگرفتارگناه برای مثال
شرابخواری است به حرمت اهداف عالیه مذهبی وقیام ضدبنی امیه آن را
نادیده می گرفتی اماصدحیف که می بینم چنین درایتی نداری...
نظام حاکم مابخصوص نهادهای حفاظتی حوزه علمیه قم مانع پرورش پایه-
ای طلبه وبرگزاری دروس اخلاق و...بصورت گسترده دربیت مراجع مستقل
می گردند.چون دوست دارنداین امرازطریق کانال موردقبول ایشان یعنی
مرکزمدیریت صورت گیردوامادرعین حال غافل هم هستندکه باچنین منع
رفتاری اطراف مراجع تقلیدمنتقدنهادقدرت را پرازافرادجاهل وسرخورده
می کنندکه بجای صرف وقت خویش درقال باقر وصادق(علیهماالسلام)و..
درلحظات حساس وخطرناک باحماقت خودچنان ضربات جبران ناپذیری
به نیت صرف خروج انرژی وعقده شخصی واردآورندکه رژیم حاکم وآن
مرجع تقلیدمشترکادچارگرفتاری وخطر بزرگ شوندوخشک وترازآتش جهل
درامان نماند.اینجاست که می شوددرک کرد:نگاه بسته وایدئولوژیک می-
تواندچه عواقب خطرناکی حتی برای خودفردبیافریند...
هرچه کنی به خودکنی...............................................گرهمه نیک وبدکنی
]

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 06:47 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

توهین به شعوریک ملت!؟2


یاالقادر.برخی اینگونه القاء نمودندکه وقتی سیدحسین شیرازی نظام حاکم راکلا
به فرعون صفتی متهم کردعمل اوباچراغ سبزپدرش صورت گرفته است....
حال آنکه این حرف کاملاخطااست!؟
اگربه کتب منتشرشده آیت الله حاج آقاصادق شیرازی رجوع کنیدخواهیددید
ایشان به مباحث وسیع وگسترده ای درباره حکومت ایران یاعراق و...حرف زده
منتهانه به صورت مستقیم بلکه ازسرتیزهوشی خاص خودوصرفا برای اصلاح
اموربدون هیچ اسم ونشانی خاص...اصلاوی باورمندبه انقلاب نیست وحتی یکی
ازانتقادات شدیدحکومت ایران به اودراین نکته نهفته است...حال سوال می کنیم:
مجتهدغیرانقلابی درتاریخ شیعه کی وکجا رویه ای جراصلاحات وهمین نصیحت
غیرمستقیم وفاقدجنجال راپیشه کرده که صادق شیرازی دومی آن باشد!؟
خوب شمابااین اوصاف درک کنیدکه واقعا مادردوره آخرالزمان زندگی می کنیم...!؟
چراکه بچه مجتهدورئیس دفتراوآثاربابای خودش رانخوانده!!؟؟سبک خاص اورا
ندانسته ویارعایت نمی کندحال آنکه درعصرغیبت وبه تقلیدازمجتهدقائل به ولایت-
فقیه ملزم بدان است وخنکتراینکه دررسانه های بین الملی منتسب به این جریان از
وی بالفظ آیت الله یادمی شود!؟چطور است فردای پیروزی انقلاب 57 اختلاف مرحوم
سیدمحمدشیرازی وآیت الله خمینی بخاطرسبک انقلابی ومشی بی پروای رهبرنهضت
بالاگرفت وحالاسیدحسین شیرازی باهمان لحن خراد42آقای خمینی باحاکمیت حرف
می زند!؟
اینهاحقایقی است که بخاطرضعف وهمینطورنفوذیک جریان سطحی دربرخی نهادهای
استراتژیک و...نظام مانادیده گرفته شده است وحاصل آن شدکه اخباربیست وسی سیما
دراوج دستپاچگی پای شخص آیت الله سیدصادق شیرازی راهم به این ماجراباز کرد...
چیزی که ازنظرمنافع ملی وحفظ نظام حاکم همینطوروحدت شیعه به صلاح نبودوبه
ناظران خارج گود ماجرااینگونه القاء می کردکه بادرهرروزبه زندان ماندن این شخص
بی سوادکه اعتبارپدرخودرابربادمی دهدحساب های بانکی رسانه های منتسب به ایشان
دردنیا ازپول مخالفان نظام حاکم پرگرددو...
امامردم بدانند:ساده لوحی ودیدن منافع زودگذراطرافیان نزدیک یک مرجع تقلیدهمینطور
حالت هستریک ونگاه باورمندبه تئوری توطئه بخشی ازحاکمیت کاری کردکه عالم بزرگی
پس ازسالها علم اندوزی وتهذیب نفس ازچشم بسیاری ازنخبگان واهل معرفت کناررود
وحتی شیخ عظیم ومردرندروزگارما مهدی دانشمنداصفهانی (حفظه الله)برای خلاصی از
حواشی حاصلش این حرف تلخ اما واقعی رابرزبان آوردکه:دعوابرسرلحاف ملااست.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:38 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

توهین به شعوریک ملت!؟1


یاالمنتقم.توهین به شعوریک ملت آن هم ازناحیه شخصی که جداازمبحث فقه
خویشتن رادرعلم حقوق اجتماعی وبین الملل صاحب رای ومدرک دانشگاهی
می داندچه معنای زشت وگزنده ای دارد!؟
پرچم ملی کشور ایران اکنون قرنهااست که قالب سه رنگ خودرایافته ورژیمهای
سیاسی چون مشروطه پهلوی یاجمهوری اسلامی و...فقط بادرج نمادی برروی
اصل آن موجودیت خویش وسیطره براین خاک رااعلان می کنند.جماعت های
ازمخالفین ایشان چون جبهه ملی و..هم باحذف آن نمادازپرچم درتظاهرات و
تشکیلات خودازبیرق بدون علامت بهره می گیرند....
حال اگراعتراض آقای شیخ یاسرالحبیب به جمهوری اسلامی صرفابه جهت
دستگیری سیدحسین شیرازی بودچراافرادمنتسب به اوبالباس سیاه که در
جهان به نام گروهک تروریستی داعش و...شهرت یافته است ازدیوارخانه ملت
ایران ومحل استقرارنمایندگان رژیم حاکم بالارفته پرچم راازجادرآورده وچیزدگر
برجایش زدند!؟آیاآنهانمی توانستندصرفا بااسپریاتکه ای پارچه روی آرم جمهوری
اسلامی رابپوشانندتاجسارتشان جنبه عام نیافته وقلب هرایرانی باشرف و
وطن دوست راآزارندهد!؟مگرنه اینکه بااین کاربسیاری ازگروه های منتقداز
درون تابیرون حاکمیت راباخودهمراه نموده وموج عظیمی به منظورآزادی شیخ
حسین فراهم می شدکه تاثیروفشارآن هزاران برابربیش ازاین کارسخیف ودم-
دستی اشغال مکان دیپلماتیک آن حکومت درلندن بود!!؟؟
آقای یاسرالحبیب درکمال بی عقلی می گوید:بنده ازنظرشرعی مقلدآیت الله-
العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی(دامت برکاته)هستم امادرمباحث و
مسائل سیاسی مشی خودرادارم وممکن است دیدگاه من باایشان متفاوت
باشدو...واقعا بایدگفت:خاک عالم برسرت یاسرالحبیب!؟آخرمردک...این آقای
شیرازی که سنگش رابه سینه می زنیدمعتقدبه اصل ولایت فقیه است.درست
که تفسیراوازاین مبحث بانظام حاکم کمی اختلاف دارداما خنده دارنیست مثلا
شخصی بگوید:من مقلدآقای خامنه ای هستم ولی جمهوری اسلامی ایران
راکلاقبول ندارم!؟هرعاقلی براوخواهدخندید.....چون نظریه ولایت فقیه آراء
سیاسی مجتهدراازفتوای شرعی اوجداندانسته مقلدراملزم به رعایت همگی
آن می کندواین امرحتی درنظریه ولایت مقیده فقیه که سیدصادق شیرازی
(حفظه الله)بدان باورداردچون ولایت مطلق نظام حاکم جاری است.منتها مجتهد
عمدا ودرجای قابل چشم پوشی نظرخویش رااعلان نمی کندتابازارپویای سیاسی
وهمینطوراحترام به نظرات روشنفکران ونخبگان دیگرملت سردنشودو ایشان
حس نکنندبی ارزش وهیچ کاره هستند...
بگذاریدرک بگوییم:ای ملت ایران این اشخاص ملعون نیت دارندبنام دوستی
باآقای شیرازی درچالش واصطکاک غیرضروروساختگی برقلب عمل کرده این
پیرمردچنان فشاری واردکنندتااوخدای نکرده فوت کندوپس ازمرگش کل این
جریان رامصادره کرده ازآن بعنوان ابزاری جهت نبردباحکومت ایران ودرخدمت
به استعمارخارجی مددگیرند...حال آنکه سبک ورسم حاج آقاصادق چون سیدنا-
بروجردی و...برتحمل درحدامکان نظام های سیاسی حاکم برکشورشیعی بود.
خواه پهلوی وخواه جمهوری اسلامی و...باشد.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:38 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بَیْعَةً لَهُ فِی عُنُقِی...


گرامی بادنیمه شعبان زادروز آخرین امید(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
یاالمجیر.آن زمینی که توانست آسمان شد.نام مبارکش جمکران شد...
شمرمندم!؟چه شبهاکه خسته به اینجاپناه آورم وآن صبح بشکوه رانسیبم کردی...
وچه روزها که داغی هوای گرم راه مرابه سمتت انداخت وخنکای محراب مرمرین
راپیش کش نمودی...
پیرمردبادوچرخه قدیمی اش یادت هست!؟درگرگ ومیش هوابایک بغل سنگک
روی ترکه بندوخورچین به سوی زائرانت می آمدوکارش بقول خودشده بوددشت-
اول...خدارحمتش کند.می گفت:سی سال قبل دکتراجوابم کردندکه سرطان داری
ومن ازترس فرارکرده وآمدم اینجا ودیگرهیچ وقت به بیمارستان نرفتم اماانگارهنوز
نفس می کشم!؟بادصبحی که ازاینجامی گذشت به من خورده...
خوش به حالت ای خاک شور!؟چه شیرین بختی که پاروی تومی گذاردوبدبخت
من که به اندازه توهم لیاقت ندارم...مردمی کن!؟مگرنه اینکه مافرزندان آدم ازتوییم
یالیاقتم بخش تا انسان شوم ولایق رویت جمالش ویاازتوگردم ملازم قدوم جنابش...
می بینی آقا!؟خداراشکرکه انقدربه بی لیاقتی خودپی برده ام که جای شرف سخن
گفتن باوجودشمادرودیوارمقامت راخطاب قراردهم....
لیاقتم هم همین است!؟من کجایارکجامحورپرگارکجا...!؟
بازبپذیر!؟شوق آمدن دارم ونیت ماندن!؟زنده یامرده بودنش دست خودت رامی بوسد...
اصلامهم نیست!؟مهم این است:معکم معکم لامع غیرکم
الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:49 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

قیام قبل ازقائم(عج)11


(درآستانه نیمه شعبان1439قمری وتقدیم به روح استاد آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره))
یاهو.کسی اگربرزندگی حضرت هلال بن علی(ع)مدفون درکاشان متمرکزشودبه خوبی
خواهددیدمدتی کوتاه بعدفاجعه عاشورادراوج بی دادبنی امیه وقتل عام وسیعی که
درمدینه النبی(ص)خون قربانیان فاجعه راتاجوارمرقدشریف ختم المرسلین(ص)کشاند.
هلال(ع)درایران پی لشگرکشی وضمینه چینی جهت به کف گرفتن قدرت سیاسی
است...که بازخمی شدن شدیدآن بزرگوارومدتها زندگی درتاریکی دخمه آب وراه قنات
پیش می رود....
مردی به مرحوم آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره)کنایه زده بود:فلانی هابرشما
سخت گرفته اند ودچاررنجتان نمودند.پس کل حرف وتشکیلاتشان بداست و..
آن عزیز پاسخ داده بود:(نقل به مزمون)درزندگی پیرو اهل بیت(علیهم السلام)باش
وباظلم های واردشده ازمدعیان دین داری ازصراط حق خارج نشو...
همین امام زاده جمال(ع) راسته کوچه درتبریزرامی بینی که سالهامن وپدرهمینطور
عمومی بزرگوارم شیخ علماء فخرالشیعه حضرت آیت الله العظمی حاج سیدشهاب-
الدین مرعشی نجفی که رضوان ورحمت حق برروح وجسم منورش بادکه درآستانه
مخزن کتب به قم المقدسه آرمیده است کنارش زندگی کردیم.
درزمان حیات امام معصوم(ع)به تبریزیاهمان تاوریژکهن آمدوباحاکم وقت درگیرشد
حکومت اوراساقط کردوزمام داری ملک رابدست گرفت وپس ازچندوقت به حسب
خیانت عامه و...شکست خوردودرذیل بارگاه کنونی اش ایامی دردل چاه بادست و
کتف بسته نگاه داشته شد.چنانکه این اولادموسی بن الجعفر(ع)راامام زاده صاحب
طوق لقب داده اند...
عموی بنده هیچوقت ممکن اگراین فعل تشکیل حکومت توسط عالم دینی غیرمعصوم
زشت ونکوهیده بودآن هم باآن علم وسیع وآگاهی خوداز مسائل مذهبی راضی نمی شود
برای ایشان زیارت نامه تنظیم کندوشجره نامه مبارک حضرتش رابااستادی درعلم انساب
به نشردرآورد.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 11:46 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

قیام قبل ازقائم(عج)10


(درآستانه نیمه شعبان1439قمری وتقدیم به روح استاد آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره))
یاالله.حرکت جناب ابوذرغفاری(ره)علارقم سکوت ظاهری امام علی(ع)که تا
کوبیدن استخوان شتربه سرکعب الاخبارواحضاربه شام وتبعیدربذه پیش رفت.
نشان ازآن می دهدحتی درحیات امام گاه شیعه اومجازاست به جبرزمان
سبکی دیگرگزیندجالب اینجااست که خودهمین کلمه جبرزائیده امویان است...
ائمه شیعه(علیهم السلام)به حسب شان امامت ضمن علاقه به محبین هرگز
نمی پسندیدندحرمت ایشان نادیده گرفته شود!؟روزی گله دارشتران رابخاطر
اجاره دادن به بنی عباس وطلب حیات آن قوم بد تابازگشت سلامت کاروان
حاملان جهازش ملامت می نمایدوازدیگرسووقتی سوال می شود: چراجبه
سرخ به تن کرده ایدمگرنه این لباس بنی امیه است!؟قال(ع)می فرماید:اینک
روزشادی مااست ومن دامادشده ام......یاحضرت هادی(ع) باهیات سرارسیاه
جامه عباسیان نشسته براسبی مشکی(خلاف سنت ائمه علیهم السلام)ازمقابل
محبی که خیره وباتعجب به ایشان می نگریسته عبورکرده ومی فرماید:ای بد
دل بدچشم(کنایه ازظاهربینی وعدم درک وضعیت سخت امام علی نقی(ع)به
دربارعباسی)
امایکی ازنکات جالب ونادردرتاریخ آن چهارده نورمقدس(سلام الله علیهم
اجمعین)که می شودحرکت خلاف مسیررودخانه تفسیرش نمود.سکوت امام
محمدباقر(ع)درمقابل درشت گویی مادرجناب زیدشهیدپس ازشنیدن خبرشهادت
فجیع پسرش است که امام پنجم(ع)رابه خاطرعدم همراهی ملامت می کرد!؟
امام به نص صریح صلوات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا(ع)محیط به فوق
آسمانها ولایه درونی زمین است چه رصدبه زنی پیرچون مادرزید....وبه راستی
اگرایشان مخالفت جدی باحرکت برادربزرگوارخودداشت روانبودلااقل درآن جمع
خانوادگی سادات باجواب به کنایه این خاتون به ساده وبی خطرترین شکل آشکار
کند!؟
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 10:34 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کل صفحات :6
1
2
3
4
5
6