حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاصاحب المحشر.مذهب مالکی یکی ازفرق عامه است که پیروان آن از
برخی جهات تشابه درعقایدومناسک را باشیعیان منکرنمی شوند.برای نمونه
محمدالبرادعی اهل مصر که زمانی سمت جهانی درمبحث انرژی هسته ای
داشت براین عقیده می باشدودست بازنمازخواندن اودرپس امام جماعت
بکری جنجال آفرید...
امامشابه  همین اتفاق دردوره حیات حضرت صادق آل محمد(ص)نیزرخ
دادوجناب مالک باآراء خاص خودکه ازامثال ابوحنیفه فاصله گرفته به مراد
امام ششم شیعیان(ع) نزدیک شده بودسبب شدانس شخصی باآن بزرگوار
بیابدچنانکه راویی می گوید:چون مالک بنشست جعفربن محمد(ع)پشتی
برای اوگذاشت و...
امادرعین حال کنایه های نیش دارروایت شده ازنزدیکترین اشخاص به امام
صادق(ع)یعنی جناب مومن طاق خطاب به ابوحنیفه وحواشی وی پرده ازراز
بزرگی برمی دارد.
هردوآنهادرحال حاضرامام وسردسته فرق الظاهرمیانه روی عامه موسوم به
سنت وجماعت هستندکه سلیقه خاص حاکم درایران مدام به گوش مبلغان
شیعه جاری می کند:نبایددرباب ایشان حرمت شکی رخ دهد...
امابایدهم گفت وحجت شرعی است:حرمت مسجدبه متولی آن است...
حتی دردرون سنی های اصطلاحا میانه رو امام معصوم(ص)برحسب برخورد
معرفتی واستراتژیک خویش دودستگی آفریده آن راکه به جبهه حق متمایل و
دارای عنادکمتری است باروی گشاده استقبال می کند.
یعنی اگرملایم ترین عامه حرف ناجوری زدبایدچون مومن طاق مردانه درمقابل
موضع وی که ممکن است موجب شبهه وانحراف عوام شودایستادوکلمه طیبه
راجاری کرد.آن موقت چه بایدگفت ازامثال کمال حیدری که نه تنهاباب انتقاداز
ابوحنیفه هارابه هزارویک دلیل بسته ومروج این سنت حسنه ومتعالی رادشمن
اصل مترقی وصحیح وحدت مسلمین جلوه داده اندبلکه درصددگسترش این
دایره وتمیزسلفی جماعت ازوهابیت برآمده تاآن قوم شقی رانیزبدین جمع 
بپیوندد!!؟؟؟
راستی چه بایدگفت واین دردهارانزدکدام داورمنصف برد!؟
نوربرقبرمنورت سیدناحسین بروجردی(ره) می فرمودند:بعضی ازاین آخوندها
جیبی چنان درازدارندکه هرچه مال بریزند پرنمی شود....
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه، سیاست دینی ودین سیاسی،
برچسب ها: ملاک شیعه نظرچهارده تن است، علامه سیدیاسین موسوی، افشاگری تاریخی یاسین موسوی درباره کمال حیدری، کمال بدروی، یاسین موسوی:امارات جیب کمال حیدری راپرکرد، فرق مالکی وپیروابوحنیفه، مالک وامام صادق(ع)،
ارسال در تاریخ سه شنبه 23 مرداد 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ