حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالمجید.عاشق یعنی آنکه حتی بعدازمرگ دغدغه معشوق داشته باشی!؟
به عکس فوق متن خوب نگاه کنید.برعکس رسم معمول که اسم مرحوم را
به سنگ قبرش می نویسنداین نام 12امام معصوم(ع)است که برسینه قبر
نشسته است.حال برای اینکه کسی حتی ناخواسته پاروی این اسماء مبارکه
نگذارددورش راباگیاه به شکل باغچه کوچکی درآورده اند.بازخودهمین رنگ
سبز هم دلیل انتصاب به مکتب آل الله می باشد.جالبترمتوفی به روزپنجشنبه
چشم ازجهان فروبسته که درروایات داریم تنهاصالحین به چنین شرفی می-
رسندکه هنگام آزادی ارواح مومنان رخت ازجهان ببندندوطبعا سکرات مرگ
ومراحل سخت آن دراین زمان خاص قابل تحمل می شودلااقل بیش ازبقیه
ایام ضمن اینکه چون فوت شده جوان است این شبهه رانمی آفریندکه خدای
نکرده به علت عصیانی خاص پروردگارنگذاشته وی بیش ازاین دردنیابماند...
چون جوان ازدنیا رفته وانشاء الله گناهکارنیست وزنه اعمال وحوادث زندگی
اوسبکتراست وطبعا درعالم برزخ باچالش های کمترروبرواست هرچندباتوجه
به آنچه تااینجا عرض شد احتمال داردبه مدداربابش حضرت حسین(ع)
مستقیم داخل بهشت شده باشد....
درروایات شیعه آمده:هنگام عبورازقبرستان نوشته سنگ قبرهارانخوانیدچه
حافظه انسان ضعیف می شود.همینطورمبادکه بادی که ازمیانه درختان آن
مکان می گذردبرشمابخوردکه مرگ انسان رابه جلوانداخته وموجب بیماری-
های جسم وروحی می گردد.چیزی ازداخل آنجابه بیرون نبریدکه حالت
طلسم داشته زندگانی رادچارآسیب می نمایدو...
اما همه این وارددرموردمومنان راستین چون امام زادگان علماء شهدا و
صدیقین (علیهم السلام)برعکس می شود!؟
بسیاری ازمکاشفات واتصال آدم های زنده به عالم معنا وارواح اولیاء درکنار
قبرصالحین رخ داده است مانندمقدس اردبیلی(ره)درنجف الاشرف و....
پنجشنبه است شادی روح ضیاءبوصالح که ذکری ازرفت همینطورجمیع احرار
جهان ازمومنین ومومنات الفاتحه وصلوات...
طبقه بندی: انسان، مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: مرگ، متوفی پنجشنبه!؟، عالم برزخ، ساکن برزخ، روح، عالم عجیب الارواح، آداب قبرستان،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 25 مرداد 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ