حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالخبیر.نظام های مارکسیستی وچپگرا قائل به مالکیت فردنیستندچراکه
آن را سبب فسادمی دانند.درمقابل نظام های سرمایه داری مثل ایالت
متحده امریکاحتی به باندهای مافیایی وجنایت کاران بین الملی مانند
عربستان سعودی که خون مردم مظلوم یمن رابه بهانه مبارزه باجنبش
الحوثی درشیشه کرده ومی مکداجازه تجارت های کلان می بخشدتنهابه
این خاطرکه مشتری محصولات راهبردی اقتصادایشان چون سلاح های
نظامی و...است.دراین میان مکتب اسلام که واقعا لقب مرام اعتدال و
وسط شایسته آن است راه سومی برگزیده که به استنادقرآن وسنت
یعنی دواصل موردقبول تمام فرق مسلمین درصددتبین آن وطبعا ابطال
افکاردکترشریعتی هستیم.درمصحف شریف نمادسرمایه داری بدقارون
است که نه تنهادرصددکاستن ازرنج بنی اسرائیل بعنوان وظیفه انسانی
نکوشیدبلکه چوب لای چرخ روندپیشرفت شریعت موسوی هم گذاشت.
درمقابل جناب ابوطالب(ع)حتی شخصی ازکفارکه هرگزمسلمان نشدو
تنهابعنوان یک آزاده مردازرسول اکرم(ص)درمقابل جبهه ابوسفیان به
مکه حمایت کردوهمینطورام المومنین خدیجه کبری(س)باوجوداینکه
سرمایه داربودندامابخاطرخرج دارایی خوددرراه اسلام واهداف عالی
انسانی به نیکی یادشده اند.
نگاهی به جنبش همفکران ایدئولوژیک مذهبی شریعتی چون فدائیان
اسلام  و..درقبل خردادچهل ودوشمسی نشان می دهدهم ایشان که شاه
رابه جهت تقسیم اراضی ملامت می کردندبه سال 51وازلسان امثال این
فرد180درجه چرخیده(مراقم این سطورنمی خواهدفدائیان اسلام رادرردیف
شریعتی قراردهدهرچندایشان هم باجسارت ونشربیانیه برضدبرزگ مرجع
جهان تشیع سیدنابروجردی(ره)برعمق سطحی نگری خوداثرانگشت زدند
اماامثال طیب حاج رضایی یامرحوم عراقی و...خوداصطلاحابچه کف بازار
بودندوجای تعجب دراینجااست که چراآنها مانندآقایان بهشتی ومطهری
به دوران انقلاب ودرمقابل افکارغلط شریعتی موضع شایسته نگرفته وبر-
عکس به مخالفت بامهندس بازرگانی برمی خیزندکه اگرتصدی دولت موقت
رابه عهده نمی گرفت محکم نمودن پایه های نظام انتقامی به اقراردوست
ودشمن کاری بس سخت بود)حاجی بازاری داخل کشورراهم ردیف صاحب
فلان کارخانه درامریکاقرارداده مشترکا بالفظ سرمایه داریادنموده ومی کوبند!؟
راستی چراعلی شریعتی به این مسائل توجه نداشت!؟چون خوب می دانست
سیستم سنتی سرمایه داری بومی درداخل کشورکه منقطع ازبازی های سیاسی
چپ وراست عالم است بزرگ حامی مالی روحانیت سنتی شیعه به حساب
می آیدوبهترین راه درقطع این اصطلاحا آب باریکه که مثل حقوق کارمندی
خرج ودخل طلاب راسرروسامان می بخشدمساوی نمودنش درذهن جوانان
بی خبرازهمه جا باغول های سرمایه داری لجام گسیخته غربی است.
راستی خروجی چنین وضع ناجوری مگرجزبه نفع رژیم شوروی ومیراث داران
وی است!؟پس شریعتی آلت دست آنهابود...
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه، سیاست دینی ودین سیاسی،
برچسب ها: مخالف علی شریعتی، علی شریعتی، سرمایه داری، پاسخ دکترزیباکلام به حسن عباسی، آری اینچنین بودبرادر...، شهریه طلاب حوزه، مخالفت بهشتی ومطهری باافکارشریعتی،
ارسال در تاریخ جمعه 26 مرداد 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ