حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاهو.سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)به جدمافرمودند:(من شب وروزی
طی نشدکه لعن قاتلین مادرم حضرت زهراء(س)وآن دوزن پست همینطورمعاویه
ویزیدنابکاررانکرده باشم.
هرفضیلتی که ازایشان نقل کنندعین رذیلت است ودل ودهانی که نفس ازحب
این مفسدین برآردوفروبلعدحال تحت هرتوجیه ومصلحت که باشدمثل همان
اژدهای افسانه ای است که ازلبانش زبانه آتش بیرون می جهد.
تقیه وطبعا سکوت یک مبحث است اماتمجیدازآنها ودادن القاب احترام آمیز
سخن دیگر...من بروجردی به شما می گویم که رضای خدا وامام زمان(عج)در
این نیست.)
ازدومی حسن خلقی نقل کرده اندکه درسفربودوغلامش برشتر وخودافسار
بدست می رفت ...آخه بدبخت می دانی آن غلام کیست؟مغیره نجس ضارب
حضرت زهراء(س)ای لعنت براین خادم مرکب وکل تشکیلات ایشان ازبالابه
پایین....
حمیرایعنی چه عثمان به چه مفهوم است و...!؟لغت نامه هاراببیندبدترین
معانی رادارندکه می شودبه یک انسان داد.خجالت نمی کشنداین پیروان
عامه که خودمدام بااین کلمات آنهارایادمی کنندوهیچ بوی توهین نمی دهد
امااگربچه شیعه ای که طبق تعالیم عقیدتی خویش ازلعان بودن یعنی مدام
لعنت کردن منع شده وتنها گاهی که کاردبه استخوانش می رسدودرشرایط
خاص بادرنظرگرفتن جمیع جوانب صنمه قریش راموردتبری قرارمی دهد
ملامت نموده وبافشارولاوی گری سیاسی...درصددازبین بردن این سنت حسنه
هستند.به آنهامی گویم:گوش خویش راخوب بازکنیدحرف آخرماسخن علامه
امینی(رضوان الله علیه)است ودرحین بیان آن جامه سفیدکفن راهم به وجود
مادرذهن خویش سنجاق کنید:(من باخون حضرت زهراء(س)معامله نمی کنم)
وبزرگترین افتخارزندگی رامرگی به سبک علامه شهیدحسن شحاته مصری به
حسب ایستادگی برسراین موضع می دانم وبس.الهم العنهم جمیعا
حشرمحبان علی باعلیحشرمحبان رمع بارمع


طبقه بندی: مذهب حقه شیعه، سقیفه بنی ساعده، سیاست دینی ودین سیاسی،
برچسب ها: سقیفه، صنمه قریش، خط قرمزشیعه، خاطره ای ازآیت الله العظمی بروجردی(ره)، تبری، حدودلعن، وحدت استراتزیک آری وحدت ایدئولوژیک نه،
ارسال در تاریخ جمعه 2 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ