حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالمنیر.اسطوره ورزش های رزمی دنیایعنی آقای بروسلی مبتکرمکتب فکری
ومتدجدیدی درزندگی وخصوصا ورزش بود.به نظرم حتی عنوان پدرفنون
تلفیقی کوچکترازاندازه اواست!؟ایشان به مبارزه راستین درمتن زندگی
باورداشت وکل کاراکترش بهره گیری وجمع زدن هرچیزخوب به منظوردور
کردن شری است که ازسرناجوانمردی به هرابزارقدرت دست می آزد...
مرام اوازاین جنبه عین سخن حضرت سیدالشهداء (ع)است که فرمود:همانا
زندگی نزدمن عقیده وجهادبخاطرآن است...
بدین رویک انسان مولف قبلتربایدآثاردیگران راکاملاخوب بشناسدکه خدای
نکرده دراین جمع بستن هاحاصل کاراوالتقاطی ناموزون ونخ نماازآب درنیاید.
بروسلی باآن روحیه خاص وکاراکتردوست داشتی خودچنان این قطعات پازل
جمع شده ازهرکجارابه هم درآمیخت که بجای اندیشیدن به فلسفه های پوچ
وشرک آلودی چون وحدت وجودباوربدین داشته باشیم که وجودازیک نقطه
سرچشمه می گیردودرمتن همه این تکثرها بایدزیبایی هاراجست ودرکنارهم
قراردادتابه خانه دوست رسیدچه:وحدهولاشریک له
طبقه بندی: انسان،
برچسب ها: معلم بزرگ، استادجمع زدن خوبی ها!؟، فیلم بروسلی، بروسلی، کنگ فو، ورزش های رزمی، زندگی مبارزه است،
ارسال در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ