حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالکامل.جریان نواندیشان دینی براین باورند که:وقتی کسی رانقدمی کنیم
اورابزرگ داشته ایم...حال ماهم درشب سالگردطالقانی کبیربابدست
گرفتن تیغ انتقادوبنابرمنهج ایشان هدیه ای پیش آورده ایم وامیداست که
خوش آیندحامیان پلواریته مذهبی واحترام به دگراندیشان اجتماعی قرارگیرد.
صلاح الدین ایوبی رامی توان داعشی روزگارخویش دانست!؟تنگ نظری
مذهبی وگرایشات سلفی او تابدان حداست که دستوربه پرت کردن اذان گویان
به سبک تشیع ازمناره های مسجدداد....امامتاسفانه طالقانی به جهت نهادن
مرحم بررنج های مردم شریف کردستان درتمجیدازچنین جانی خطرناکی سخن
راند!؟ودرراستای همین تفکراشتباه مادرحال حاضرشاهدافتتاح چندین
بیمارستان و...به نام صلاح الدین ایوبی(لعنت الله علیه)درمملکتی هستیم که
برطبق قانون اساسی مذهب رسمی آن تشیع می باشد!؟
درشبهایی واپسین انقلاب آقای طالقانی درچندین بیانیه وسخنرانی حتی
ازاشخاص بهایی جهت گرویدن به متن حرکت مردم دعوت نمود!؟آیا اواز
حساسیت شدیدروحانیت سنتی نسبت به این فرقه ضاله وهمینطورنقش
پررنگ آنهادرحکومت پهلوی دوم به دست عناصری چون هویدا بی خبربود
پس این چه حرف ناجوری است که زد!؟
سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)بااین جمله تاریخی خطاب به
شادروان دکترمحمدمصدق که:نخست وزیرموردتائییدمن است راه رابرهر
گونه سنگ اندازی درمقابل حرکت ملی وی بسته بود امامتاسفانه امثال
آیت الله کاشانی و... چوب لای چرخ نخست وزیرگذاشتندوطبعاکودتای
موسوم به چکمه به ثمرنشست...اینکه آیت الله طالقانی وزنده یاد
شیخ محمودتولائی(حلبی)به دفاع ازمصدق درآن شرایط خاص ادامه داده
وازسنت فقیه اعلم سلف سرپیچی نکردندبسی ستودنی وباعث ابروی
روحانیت شیعه شد.
اماپس ازکودتای 28مرداد وسرخوردگی حامیان مصدق کبیرشاهدیم که این
دوشیخ هرکدام به یکی ازاصول بنیادین درتعالیم آیینی برگشته ویکی
بصورت عمیق وتحت تاثیررفقای عامه مذهبش که ذیل چترتقریب مذاهب
اسلامی باآنهاآشناشده بودچون سیدقطب و...به قرآن گرایش دوچندان
می یابدودیگری مسئله عظیم مهدویت راسرلوحه کارقرارمی دهد.این اصطلاحا
خزیدن درغارتنهایی تاانقلاب57آنهاراازنظرفکری باجریان اسلام ایدئولوژیک که
خویش راوارثان نواب صفوی وشیخ فضل الله نوری می دیدزاویه بیشتری داده
وبه کنتاک کشید...اما جداازبحث های سیاسی باورم این است گزینه ای که
شیخ محمودحلبی برگزیدحتی ازقرآن طالقانی ها باارزشتراست!؟ومگرنه
این که امام(ع)قرآن ناطق می باشد...السلام الی حجتک المهدی(عج)
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: طالقانی مصدق حلبی، روحانیون حامی مصدق، کودتای28مرداد، قرآن وامامت، آیت الله شیخ محمودحلبی(ره)، آیت الله سیدمحمودطالقانی، صلاح الدین ایوبی،
ارسال در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ