حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالکامل.یکی ازشاگردان سیدنا حضرت آیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)
برای بنده نقل کرد:ازلبنان مصرو...تعدادی کتاب جدیددرمباحث اسلامی خدمت
حضرت آقا(رضوان خدابراوباد)آورده بودند.ایشان خطاب به من بااشاره به سمت
کتب فرمود:اگراینهاراکامل خوانده ودرک کنی چقدربرعلم توافزوده می شود!؟ولی
یک قطره اشک ازسرشورومعرفت همزمان درعزای اهل بیت(علیهم السلام)ازچشم
بریزدحتماتاثیرش بیشتراست.مجتهدواقعی حاصل همین اشک هااست!؟
والاباکتاب خواندن صرف هیچوقت واقعا درخط مذهب حقه شیعه قرارنخواهی
گرفت.این قطرات شورآب چشم هرچه بیشتروصدای زجه زدنت هرقدر بلندتر
صحیح است....
عین همین مطلب یعنی توجه به اشک درشعائرحسینی توسط عالم جلیل القدر
مرحوم فاضل کاشانی(ره)باتوجه به آیات وروایات شرح داده شده است.
صل الی باکین الحسین(ع)
(تصویرفوق متن حضورامام الفقهاء استادالمراجع آیت الله العظمی بروجردی(ره)
درمجلس عزاداری وروضه امام حسین(ع)به قم المقدسه وحرم مطهرمعصومه(س))
طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، بروجردی وشعائرحسینی، نظرآیت الله سیدحسین بروجردی(ره)درباره گریه کردن درعزاداری، سیدنابروجردی، آیت الله فاضل کاشانی!؟، اشک،
ارسال در تاریخ شنبه 24 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ