حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالقادر.می گفت:جامه سیاه نماد عباسیان بوده امادراسلام ازهمان سنت نبوی
رنگ های روشن سفید سبزو...مرسوم وائمه شیعه(علیهم السلام)پاسدارش پس
اینکه درعزاداری سیاه بپوشیم نکوهیده است والحمدالله لااقل اهل علم وروحانیت
بعضاازاین فعل ناجوراجتناب می کنند...
گفتم:روایت صحیح سندازحضرت هادی(ع)است که روزی کاملاسیاه پوش براسب
مشکی عازم کاخ خلیفه بود.پس محبی ایشان رادرراه دیدوبردلش شک افتاد...
حضرت امابی آنکه طرف چیزی گفته باشدلب به ملامت وی وظاهربینی اوگشود:
ای بددل بدچشم...
جواب داد:ایشان درحال تقیه بابنی عباس بوده ولذا نمی شودصرف پوشیدن
سیاه توسط حضرت امام دهم (ع)راجوازنیک شمردن این فعل دانست.
ادامه دادم:به گواه تاریخ امام رضا(ع) بعدازولی عهدی مامون ملعون بصورت
نسبی در وضعیتی قرارداشته اندکه آزادانه ازعقاید شیعی دفاع می کرد.حتی
شخص خلیفه عباسی اصول کلی عقائدحضرتش رامنکرنشده جهت درافتادن
باآن دست به دامن مناظرات وبحث علمی می شد.بازروایت محکم سخن
ازسیاه پوش نمودن درودیوارتوسط حضرت امام ثامن(ع)درمکان اقامت خودبه
مروخراسان همزمان باشروع محرم الحرام خبرداده است.اولا:اگرایشان تقیه
درکارش بود وقصدجلب رضایت بنی عباس راداشت که رنگ محبوب آنها سیاه
است چراقبل محرم این کارراانجام نداد!؟ثانیا واصلاحضرتش چون برخی اباء
وابناء مطهرخوددروضعیت خاص تقیه نبودوازباب جانشینی ظاهری مامون آزادی
عمل داشتند.پس سیاه پوشیدن در عزاء اهل بیت(علیهم السلام) واتباع ایشان
یعنی مومنان واقعی بلااشکال بوده ثواب هم دارد.
السلام الا غریب الغرباء علی بن موسی الرضاء مرتضی

طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: جامه سیاه روحانیت، لباس سیاه، لباس عزاداری، مشکی حسینی، لباس عباسیان، امام رضا(ع)، آیت الله العظمی سیدصادق روحانی درجامه سیاه،
ارسال در تاریخ یکشنبه 25 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ