حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالحبیب.شعائرحسینی ازنظر عظمت و گستردگی تشکیلات آن برروی کره
زمین بی همتا است.پیشوای کدام مسلک هرسال چنین تشکیلاتی را می-
تواند راه بیندازد!؟فرضا فقط دربعدنزری روزهای تاسوعا وعاشوراکمترکسی در
این سرزمین سرگرسنه بربالین می گذارد.یاهیچ کارنوال شادی میتینگ وانقلاب
سیاسی درجهان چنان حجم عظیمی ازمردم راچندین شب متوالی تانزدیک
صبح درمعابرعمومی نمی تواندنگاه دارد!؟...اینهاهمه ازبزرگی امام حسین(ع)
ودستگاه شعائرایشان حکایت داردوطبیعی است آنهاکه سودای دیگری درسر
دارنداگرنتوانندبه مخالفت علنی دست بزنندبارفتارهای موزیانه درصددقیچی
کردن وبه بیراهه بردن آن ازشکل سنتی وصحیح باشند....
(تصویرفوق دسته سینه زنی1392شمسی تبریزعکاس شیخ سعیدحریری اصل)
طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: سینه زنی، شعائرحسینی، عاشورای تبریز، دستگاه امام حسین(ع)، کربلا، یاحسین، یاعباس،
ارسال در تاریخ جمعه 30 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ