حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
سلام الی لاقال الی اعلم بهی
جناب آقای رضاعلیجانی
اینکه شماباچه اشخاص سیاسی مشکل داشته ودرراستای آن ازتحریه مجله
وزین ایران فردا درتهران تااستدیو شبکه من وتوبه لندن زاویه یافته ایدبحث
جدایی است که شایددرنزدحضرت عالی ازاوج مهمات باشدامادرپندارحقیر
مترادف آن ضرب المثل معروف است که:تابوده همین بوده...
اماحال چون دهان مبارک رابدین حرف گشادگشوده ایدکه:روحانیت شیعه
به حسب رفتارایزایی خودازپیدایش محمدعلی باب تاحال بامومنین به فرقه
ضاله بهایت بایدکه ازبشریت پوزش بطلبد!؟چراکه مولای متقیان علی(ع) بر
طبق فرمان خویش به مالک اشترنخیی هنگام فرستادن آن سرداربزرگ به
سوی مصرحق مدنی دگراندیشان ودگرباشان رامتذکرشده است....
ابتدابایدعرض کنم که شماهماره ازهمان اولین باری که درحیاط حسینیه ارشاد
دهه 80شمسی به هم برخوردیم تاهم اکنون مرابه یادسلف خودعلی شریعتی
می اندازیدکه باوجودعدم اطلاع کافی ازمسائل چنان بااعتمادبه نفس سخن
می گفت که نبض جواحساسی رابدست می گرفت...
به گواه تاریخ روزی که بنیان فرقه ضاله بهایت درتبریزبناشدعلماء مذهب حقه
شیعه بادرایت سرشارخوداصطلاحاچنان درکاسه سران ایشان گذاشتندکه تازمانه
هست خط بطلانی ممتد برروی این کیش کشیده شودوهرکسی که درسرخود
عقلی داردبدان متمایل نگردد...
باب لعنت الله علیه مسلک خویش راشقه ای ازشریعت محمدی(ص)ومرام
علوی(ع) می دانست وبرهمگان واضح است جایگاه عنوان عقل دراین ممرام
که بقول فلسفی آن ازعقل اول منشاء گرفته دراولیاء تبلوریافته وهرچه نفس
لوامه(مرتبه ای ازنفس که صاحب خودرابه حسب ارتکاب گناه ملامت می کند)
ناس وطبقات بالاتراین حس بدان می خوانندمصداقش.حال وقتی آیات قرآن
که حتی سردسته بهایت درابتدای بعثت خیالی خودجرعت نفیش رانداشت
رجس یعنی هرنوع پلیدی راازپیشوایان دین دورمی داندوبرطبق روایت صحیح
سندموردقبول شیعه ائمه هدی(علیهم السلام)ازبول منی و...دروجودخودبری و
دوربودندولذا خون ایشان پاک است وازاین رودم حسین بن علی(ع)می شود
ثار الله .اما باب ملعون که مدتی کوتاه بعداززندانی شدن درمیان کثافت پس-
زده ازوجودنحس خودغلط می زدچگونه می تواندولی الله باشد!؟
لذا دربحث شیرین ولایت فقیه نزداجلاء امامیه صحبت ازحدمقیده است...
خوب وقتی سردراین فرقه چنین چون حماردرگل مانده عاجرازپاسخ عقلانی
به جمهوری ازبزرگان اتباع اهل بیت(علیهم السلام)شد.جوازنزدحاکم شرع و
حاکم ملک تابع اویعنی میرزاتقی خان امیرکبیر(ره)گشت که گروندگان به این
تینت پلیدراازدم تیغ بگذراندولودربین آنهالیدر ی چون فاطمه قرطه العین
جاخوش کرده باشدکه جداازانتساب به شهیدین(رضوان الله علیهم)فی نفسه
صاحب کرامت ومعجزه نیزبود.حتی آن راتاساعاتی پیش ازقتل درکنارساختمان
مشهوربانک ملی تهران بروزمی داد...
(ادامه مطلب درپست بعدی انشاء الله)طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: رضاعلیجانی، نقدسخنان رضاعلیجانی درموردبهایت، فرقه بهایت، محمدعلی باب، بهایی، نحوه برخوردفقهای شیعه بابهایی ها،
ارسال در تاریخ شنبه 31 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ