حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالحبیب.بزرگواری بااستنادبه متن پست طلبه نجفی دراین وب پیغام فرستاده:وقتی هم
سوبافلان دولت حرمت مراجع تقلیدشکسته وآیت الله العظمی سیدصادق شیرازی(دامت
برکاته)رابه سخره می گیرد!؟کاملامعلوم است که به اسلاف خودپشت کرده آلت دست
آنها شده ایدهرچندمدعی بی طرفی ظاهری باشید....
این برادربایدبداند:یک کلاغ چهل کلاغ کردن مسائل نه تنها درموردآقای صادق شیرازی
بلکه مراجع ماضی مانندآیات اعظام سیدمحمدکاظم شریعتمداری محمدروحانی وعمران-
علیزاده و...(رضوان الله علیهم اجمعین)سبب شدبخش قهری حکومت ایران جوازآزاردادن
آنهارابیابد...گناهی که انصافا نخ وبهانه اصلیش ازطرف برخی اطرافیان این آقایان
صادرگشت...جمهوری اسلامی ازدوبخش تمامیت خواه واصلاح طلب تشکیل شده
با آنهاکه ایدئولوژیک هستندحرفی ندارم چون مرغشان یک پادارد...امابخش استراتژیک
حکومت مبحث التزام به قانون راقبول دارند.یعنی اگریک دگراندیش علارقم عدم اعتقاد
قلبی پایبندی عرفی خویش به روال نظام حاکم رانشان داده ودرمسائل خاص سیاسی که
آقایان ازآن بوی تبلیغ علیه نظام استشمام می کنندداخل نشودنادر درطول تاریخ چهاردهه
گذشته این نظام  دیده شده است که حکومت بااینگونه افرادبرخوردجبری کند.
(مگراقدامات خودسرانه امثال سعیدامامی درماجرای قتل های زنجیره ای و...)
آنچه برای آیت الله فقیدشریعتمداری پیش آمددراین نکته نهفته که ایشان دراوایل انقلاب
57 به حسب تعامل سازنده باجریان اصلاح طلب درون حاکمیت(مرحوم مهندس بازرگان
و...)دهان تندرویان رابسته بودوتبلیغات آنهارابی اثرمی کرد...امابعدها باداخل شدن پسرش
حسن شریعتمداری درغالب حزب خلق مسلمان وناشی کاری های سیاسی اووبنی صدرکه
هرگزتجربه ودرایت امثال مرحوم دکتریزدی وسیدمحمدصادق طباطبایی رانداشتند هزارو
یک بهانه بخصوص ازطرف شخصی مثل احمدخمینی که آرزوی رهبری بعد پدردرسرش
می پروراندبرای برخوردقهری باآن فقیدسعید فراهم شد.حال دقیقا کسانی که امروزبه
سمت آقای سیدصادق شیرازی حمله ورهستندهم درگوشه ذهن خود برای رهبری آینده
نظام حاکم خواب وخیال هادارند...
آیت الله سیدصادق حسینی شیرازی(حفظه الله)مردباادب ودانشمندبزرگی است وهرچند
ایشان رادرمقام مجتهداعلم نمی شناسم واشتباهات فردی هم ازوی سراغ دارم .دراطراف
اونیزانسان های فهمیی چون شیخ سیدحسین فالی و...هستندکه بنای تعامل وتحمل
نفس حکومت ایران درسردارندامایک عده دربیت شریف معظم له باناشی گری در
حال تکراراشتباه حسن شریعتمداری درحق پدرش هستند.نمونه بارزش مجتبی شیرازی
یاسرحبیب و...القصه:اگرعقلای هردوطرف به ضرورت درک شرایط وهدف اولای وحدت
شیعیان نظرداشته باشندازاین گردنه سخت خواهندگذشت و رهبری آینده کشورنیزبه
کف کسی نخواهدافتادکه اولویت وی حذف دگراندیشان پایبندبه قانون اساسی باشد

طبقه بندی: ایران زمین،
برچسب ها: آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری، مجتهدتبریزی، احمدخمینی، مهندس مهدی بازرگان، خلق مسلمان، خمینی وشریعتمداری، نظرسعیدحریری درباره آیت الله سیدصادق شیرازی،
ارسال در تاریخ شنبه 7 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ