حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالمنیر.متفکران دوتیره اندبرخی درحال سیروکنکاش پیرامون معرفتی یاچندجنبه
علمی همزمان هستندکه به آن دردوره معاصرماپژوهشگرنیزگفته می شود.دسته
دیگرانقدرعمرخودرادرغالب جوانب صرف نموده اندکه به منظومه فکری دست یافته
واصطلاحاتی چون علامه یامجتهد(دربحث فروع دین) شایسته این طایفه است.
دروجه انتقادی شمااگرخواستیدبه کنکاش سخن پژوهشگری بپردازیدهیچ لزومی
نداردتمام کتب وی راخوانده اصطلاحاازسیرتاپیازماجرایش رابدانیدامادرموردصاحبان
منظومه فکری این یک ضرورت است.متاسفانه دراین چهارده بعدانقلاب57 یک
بدعت بدکه بقول عوام عین شیره برسرمردم مالیدن است رواج یافته وآن اینکه :
عده ای پژوهشگردینی که درچهارچوب علم ساینزغربی یافلسفه وعرفان مشابه به
مسائل می نگرندپاراازگلیم خودفراترگذاشته دربسیاری ازمباحث عمیق معرفتی اظهار
نظرمی کنند....بی آنکه سرمایه لازم راداشته باشندهمینطورافق منظومه فکری آنها
مشخص باشدوچون درمقابل اعتراض آگاهان قرارگرفتنددرکمال پررویی خویشتن را
مترادف علامه ومجتهدفرض کرده مثل سلف خودعلی شریعتی بانگ برآورندکه:
کتاب وسخن من کاملاناخوانده متهم هستم به هراتهامی که بتوان برزبان آورد...
نه!؟آنهاانقدرباارزش نیستندکه وقت وعمرگران قدرراصرف آراء مواج ومتغیر
ایشان کنیم بدین بهانه که انشاء الله درجای دیگراثرش سخنی مغایرآنکه اکنون
گفته پیش کشیده است.درهمین راستاوبه فیلم فوق شاهدهستیدآقای حسن-
عباسی جسم امام معصوم(ص)رادرحدتن فلان ناصبی فلسطینی پایین کشیده...
بایدبه امثال اوگفت:چشم تواین همه زیارت نامه وحدیث معتبرراندیده است که
می فرماید:السلام الی روحک وبدنک!؟
جسم ولی معصوم(ع)نیزچون روح اوخاص ومتعالی است چراکه نسل اندرنسل تا
زمان آدم اباالبشرهیچ پلیدی درآن راه ندارد(صالح بعدصالح)پس این کمال بی
خردی ودوری ازمعارف دینی است که تن آل الله راچیزی معمولی مانندهمه پنداریم....
الهم خلصنامن شرالظالین
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: حسن عباسی، انتقادازحسن عباسی، ائمه(علیهم السلام)، السلام الی روحک وبدنک، تن معصومین، جسم امام، بی سوادی راببین!؟،
ارسال در تاریخ یکشنبه 15 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ