حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالجلیل.تااستامبول رفتم!؟ونهایتا آدمی خوش قلب که مدیرآموزشگاه موسیقی تحت
لیسانس ووابسته به اتحادیه اروپابودپس ازاینکه یک بعدازظهرسردزمستانی ساعتی
برایش نواختم وازکارمن درانواع گیتارکلاسیک آگوستیک الکترونیک مطمئن شدبصورت
مکتوب تائییدکردکه نوازنده هستم!؟این مدرک هفته بعدروی میزدفترموسیقی ارشادبود
وآن بندگان خداهم چون هیچ سوء سابقه ای ندیدندبعنوان نوازنده رسمی اجازه فعالیتم
صادرگشت...
اماهمه همکاران که مثل شادمهرخوش مرام نبودند....
تازه آن روی سکه پاپ موزیک ضدوبندها افرادکوتاه وبی شخصیت آشکارم شد.
ازطریق عموی مرحوم آقای فرزادفرزین که ازبستگان من بودند به ایشان معرفی شدم
منتهااطرافیان نابکاراوحتی قرارومداربعدی ماجهت ملاقات رابه هم زدند.
راستش بنده خیلی هم بخاطرنسبت باایشان مفتخرم ودوستش دارم اماچنانکه
بایک گل بهارنمی شودبواسطه تنفرازبعض افرادی که مدتهااست درکناروی بعنوان
همکارودوست جاخوش کرده اندبدین نتیجه رسیدم دیگراصلاسراغش رانگیرم ...
یکروزرفیقم آدرسی به من دادورروانه ساختمان چندطبقه ای درگوشه تهران شدم.
حقیقت امرامابادیدن چهره امیرتتلوبرخودم لرزیدم!؟همان خواننده رپ که
موردتفقدبرخی هم قرارگرفت وتادراجرابه روی صحن کشتی نظامی هم پیش رفت!؟
آن روزخیلی ازپیشه ای که پیش گرفته بودم بیزارشدم!؟انگارتمام نصیحت
های پدرخدابیامرزدرگوشم می پیچید:بچه من توروگذاشتم درس طلبگی خواندی که
آخرش مطرب بشی!؟بابااینها همه توتلوزیون است که کل خواننده هاروخوب وانسان
جامی زنند...بی غیرت!؟پارتی می روندبادخترمردم ....خجالت نداردقاطی اینجور
اراذل شمرده شوی...!؟
بی خیال آسانسورازراه پله زدم پایین که دیدم جوانی کم سن ترازمن درپاگردطبقه-
اول بندکفشش رامحکم می کند.قیافه معصومی داشت هرچنددرظاهرمثل مجانیین
طبقات بالایی تیپ زده بود!؟باتعجب ازمن پرسیداینجاچکارمی کنی!؟گفتم:
دوستم آدرس داد.منتهاقطعا خطا کرده است تادرروبازکردم وچشمم به جمال امیر-
تتلوخوردعقب عقب برگشتم...پوس خندی زدوگفت:بایدمن هم راه تورادرپیش
می گرفتم!؟فردای آن روزفهمیدم اورضایااست.بااین اوصاف که تااینجاعرض
شدقطعا بدین نتیجه رسیدم که برای همیشه نوازندگی راکناربگذارم.راستش رابخواهید
آن روزها چون آقای دوربینی مشهوربه هردری می زدم که روی آنتن شبکه پی ام سی
یامهاجرو..رویت شوم ولی اکنون که مایه چنین آبروریزی فراهم نشده است خداراشکر.
برای رضایاهم خوشحالم!؟بخاطراینکه آخرازآن رفقای ناباب دیروز فاصله گرفته
کارهای جالبی ارائه نمود.ازهمان جنس که درحدی آرزوی من هم بود.
خدایاهرکجاهست سلامت دارشطبقه بندی: سعیدحریری اصل،
برچسب ها: نسبت فامیلی سعیدحریری وفرزادفرزین، شیخ سعیدحریری:نوازنده رسمی گیتارهستم امابنابرکسوت روحانیت وباورهای مذهبی کنارش گذاشتم، گیتارسعیدحریری اصل، پشت صحنه موسیقی پاپ، چراموسیقی نه!؟، رضایا،
ارسال در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ