حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالحق.شایدبلندی صدای بوغ های تبلیغاتی نگذاردکه ندای السغاثه وکمک طلبی
به گوش معاصران واقعه ای تلخ رسد.اماحافظه تاریخ قوی ترازآن است که
شتردیدی ندیدی راه اندازد!؟
آقای حسن نصرالله صاحب نفوذوقدرت سیاسی درحکومت لبنان ودارنده  حامی
برجسته منطقه ای...مدتی کوتاه قبل ازسپرده شدن سرشیخ شهیدآیت الله النمر
بدست جلادچندشاهزاده سعودی بامقادیرزیادی موادمخدردرفرودگاه بیروت باز-
داشت شدندوبعدهامعلوم گشت مشتری اصلی این تریاک دواعش بودند تابا
خوراندن آن به نیروهای تحت امرخودچنان ایشان رادچارروان پرشی کنندتاوقت
ارتکاب جنایت ضدبشریت لحظه ای وجدان خفته هوشیارنگردد...
اماکوچکترین تلاشی جهت مقابله باخلاص شدن ایشان ویااستفاده بعنوان اهرم
قدرت ووجه المصالحه برضدسعودی درباب النمرنکردی....!؟ای تویی که لقب
پرطمطراق الامین عام لحزب الله رایدک می کشی...
واماشیخ الظاهرمتشرع وبرائتی که درلندن جلوس نموده به نهایت آزادی هراز
چندگاهی بنابرمصالح سیاسی موردعلاقه شخصی اش همینطورتحریک به دوشین
سرمایه عوام باحسن مقیم لبنان درگیری لفظی پیدامی کندنیزکلادراین مقوله
وبرعکس روال مرسوم خودقلم عف برگندکاری اتفاق افتاده کشیدوذره ای ازحقیقت
تلخ پیش آمده راروی آنتن شبکه فدک نفرستاد!؟
والبته اینها آزادندتا خویشتن راحجت خدادرمیان خلق نامیده وخرمرادپیش برند...
اما قسم به بیت الله حرام همان دخترک بی حجاب ولی رنج کشیده ازدست داعش
زرتشتی یاکردکه کمرهمت به مقابله عملی با مرتدین جانی بست به مقدساتی که
ماشناختیم نزدیکتراست ازچنین افرادی...
یک عده قاعدوجلوافتاده بی سوادهرگندی می زنندوکتکش رانهادهای چون نفس
نظام جمهوری اسلامی یایک مرجع مستقل دینی مقیم قم المقدسه می خورد.
به عاقلان هردوطرف باصدای بلندمی گویم:راه علاج دردهای شما وطبعا عزت یافتن
شیعه درکل نه درگیری باهم بلکه ردعناصرمشکوک وبی لیاقت ازهردوسوی جبهه
متخاصم است وبس.
الهم عجل فی فرج صاحب هذاالامر
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: اختلاف شیعیان، حسین یوحدنا، اتحادشیعیان، بدهای هردوطرف بایدکناربروند، برآمدن عاقلان، گریزناگزیر، شهیدآیت الله النمر،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ