حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالناصر.
محضرعالم الجلیل وشیخ الکبیرحضرت آیت الله آقای ابراهیم امینی(دامت برکته)
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته
جناب امینی نام بامسمای شهرت شما بی اختیارذهن طلبه کمترینی چون حقیررا
به سمت یادوخاطره حافظ ثقافت غدیرعلامه بزرگوارامینی(ره) می اندازدوچه خوش
وقت است این بنده خدا که ازباب تشابهات باآن ابرمردتاریخ معاصرسهم همشهری
بودن دارد.وامابعد...ازراس نظام حاکم وبه پشت تریبون رسمی آن هم درجمع
ناس اعلان گردیدکه ملاتفت دربرخوردبازنانی که حجاب اسلامی کامل ندارندشایسته
است وای بساایشان نیزدرقلب خودقرابتی باارزش های دینی یاسیستم مسلط داشته
باشندکه به حسب موضع قهری ازآن هم فاصله بگیرند...
راستی حضرت استادآنچه ازمجمع آیات مصحف شریف وروایات وارده ازائمه عزیز
(علیهم السلام)به مارسیده سخن ازعصیان وجنگ طلبی البته غیرمسلحانه بل ضد
فرهنگی زنان ازقلاف پوشش درآمده بانفس سبیل الله دارد.
حال سوال اصلی اینجااست که آیادهن کجی به راس دایره کون وطبعا تمام سلسه
مراتب تحت امریه جل جلاله گناه کبیره محسوب می شودیابرائت اززنی که دربین
قاطبیه فرق مسلمین برسرصداقت وعفاف وی بحث وجدل است وحتی کتب سنن
بخاری(ج7ص24و194)وتاریخ طبری(جلد2ص12)که ازاجلای عامه ومروجان مادری او
برپیروان دین حنیف اسلام اندسبب قتل ختم المرسلین(ص) رابه نامبرده وهووی
وی حفذه دخترعمرنسبت می دهند!؟
پس چه سان اگرکسی لب به تبری ازعایشه گشودبایدبه چنین اتهامی سه روزرادر
بازداشت باشد!؟(شایان مصلح)اماازگل نازکتربه دهان کجی برخدابابی حجابی روا
نگردد!؟(آنچه عرض شدبه استنادنگرش ایدئولوژیک حاکم طرح شده درکتب
افرادی مثل مرحوم شیخ مرتضی مطهری است والانویسنده اجباری دربحث حجاب
ندیده و دست دادن بازنان بی حجاب توسط مردان مسلمان رادرصورتی که ترک
چنین فعلی سبب ناراحتی وخارشدن بانوی مذکوردرچشم جمع باشدبلااشکال و
جایزمی دانم)
سوال اصلی بنده ازآن فقیه تقی متقی چنین است که: آیااین برخورددوگانه ای که
عرض شد مرذی رضای حق وبرطبق حدودشریعت محمدی(ص) وطریقت علوی(ع)
است!؟
چرابایدیک حکومت داعیه داردین چنین کند!؟فرضا اگرمصلحتش براین بوده
معقول می نموددرمقابل هرمنکری عصابه دست وبااحتیاط باشد...ولی چه شده به
کبیرش چراغ سبز داده وباصغیرآن سرخ پیش می برند!؟
نفوذمافیایی وچراغ خاموش یک اقلیت مذهبی باگرایشات ابن تیمیه(لعنت الله -
علیه)درپس زمینه چنین تصمیم گیری های آشکاراست.چرامجموع فیلم و
صوتی که رسانه ملی ماازمبلغان طریقت بکری پخش می شودچندین برابر دیگر
ادیان متین وآسمانی است که پیروانی تقریبا برابربااهل عامه دراین کشوردارند!؟
ومقدسات وی قاتل اولیاء مانیست!؟آیااین خلاف متن قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران نمی باشد!؟
چه شده تنهامفتی اقلیت که جرعت طرح کاندیداتوری ریاست جمهوری یافته
فقط عبدالحمیدزاهدانی است!؟وچنان گستاخ شده که بی پروابرنهادهای
محترم امنیتی که بعض ایام وی راازسفربه امارات و...بازداشتنددهن کجی
نموده ودرنزدخلق الله باشانتاژ قضیه مظلوم نمایی می کند!؟
چرابسیاری ازطلاب علوم دینی اهل ایران به حسب انتصاب تحصیل به عتبات
عالیات عراق ازحق بیمه ودیگرمزایابی بهره هستندواگرحکم دادگاه ویژه روحانیت
نبودبخش سلیقه گرای حوزه یعنی معاونت صیانت قصدکندن لباس پیامبر(ص)
ازتن آن اهل علم داشت ودرمقابل پرداخت شهریه ازسهم مبارک صاحب الامر(عج)
به طلبه عمری سکوت کرده است!؟القصه:ماازباب الکلام یجرالکلام باشما پدر
بزرگواردرددلی داشتیم والبته ازآن عالم ربانی توقع است که به مصداق آموزه استاد
الفقهاء نائینی کبیر(ره)مبنی براتنبیه مله وتنزیله امه ارباب جمعی قدرت راخوب شیر
فهم فرماییدکه:الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظم چنانکه درجانب وجودذی-
جودشمابه سنوات گذشته نیز چنین بوده است.والسلام
اول صفرالحزان1440.العبدسعیدحریری
طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،
برچسب ها: نامه شیخ سعیدحریری به آیت الله ابراهیم امینی، طلبه بکری شهریه ازسهم امام غایب شیعه می گیرد!؟، آیت الله ابراهیم امینی، مراجع قم المقدسه، مهدی دانشمند، سوال صریح مهدی دانشمندازنظام جمهوری اسلامی، چنین شدسرانجام کار...،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 18 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ