زیرگذرمیدان بقیه الله جمکران
یاالحلیم.تاحالاحتما اتفاق افتاده درهنگام رانندگی یاسرنشین ماشین بودن اززیرگذرعبورکنید.در
یک لحظه جسم انسان به سمت پایین کشیده می شودتوگویی درباتلاقی فرومی رود اماثانیه-
هایی بعدبه وضعیت عادی برگشته آن حالت خاص رفع می گردد.
آدمی طبق فرمایش قرآن کریم ازخاک خلق شده ورشته اتصال روح افلاکی اوباجسم زمینی وی
درنقطه ای به نام بنددل اتفاق افتاده است.در مثال زیرگذراین بنددل شمااست که به علت فاصله
افتادن بین بدنی که به پایین کشیده می شود وروحی که ناخواسته ثابت است اصطلاحا کش
آمده موجب ناراحتی ودلهره می شود.
امادرمورداجنه ماجرافرق می کند!؟آنهاازآتش خلق شده اندوشعله ازخاک بسیارسبکترمی باشد(در
دهانه آتشفشان گل هرچندداغ به سرعت به سمت زمین فرودمی آیداماشعله آتش بزرگ فرضا
درجنگل چندین ثانیه درهوا ومعلق باقی است....)
جن ازروح متعال الهی چون بشربهره نبرده چون روح انسان ازخودخداست(نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحی)
امامال اجنه اینگونه نیست ولذا باآن جسمی که شالوده آتشین داردوروح نه غیرخاص به راحتی
می تواند ازجایاموقعیت خودبجهد واصطلاحا شیطنت کند.
درباب ازدواج یادوستی انسان وجن یکی ازموانع بزرگ درهمین ماجرانهفته است!؟
حرکت مدام ودفعی جن که گاهی بی هیچ مقدمه ای صورت می گیردبربنددل انسان همیاراو
فشارآوردودردرازمدت موجب زوال عقل وطبعا مرگ می شود...
درروایات شیعه نقل شده:اکرادازنسل جن هستند!؟کردها طایفه ای ازآریایی جماعت می باشند
که درفلات زاگرس تاسوریا معوا دارند.امااگربادقت به رفتار ونوع سلوک آنهاعنایت نماییدبخوبی
حالت هیجانی حتی مرموزی رامشاهده خواهیدکرد!؟
پس روایت مذکورکه ایشان راحاصل ازدواج جن وبشرمی دانددورازذهن نیست...
امااین دلیلی بربی حرمتی به اکراد نمی شودوهرموجود باشعورعالم ازبشرتاجن یا فرزندهردو
ایشان تازمانی که ازسمت سبیل الله خارج نشوند شایسته احترام است.
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: قرآن کریم، مابعدالطبیعه، انسان، جن،
برچسب ها: جن، انسان، اجنه، فرق انسان وجن، بنددل، زیرگذر، روح،

تاریخ : یکشنبه 4 آذر 1397 | 11:32 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی