کاروان اسیران کربلا
یاالدلیل.خداوندمتعال جداازرسول ظاهری دردرون آدمی عنصرعقل راآفریده وبرعکس تمام مذاهب جهان
تشیع ازسراخلاص خودپیروانش رابه هماهنگی باآن فرامی خواند.
اینکه یک روایت رابه حسب سلیقه یامصالح خودپایین وبالاکنیم در آیینی که جداازمتن حدیث متکی
به قوه استدلال است جزآبروریزی بیشتربرای مرتکب چنین کاری نخواهدداشت.
شترحجاز وعراق یک کوهانه است واگربدون جهازبرآن سوارشوی دوعلامت دارد!؟ابوذرغفاری(ع)رادردوره
خلافت عثمان باچنین مرکبی ازمدینه تاشام وبرعکس بردندپس گوشت ران اوطبق نقل هاریخت... اما
اگراسیران نینواباشتربدون محمل ازکربلا تاکوفه وشام رفته باشندچرا هیچ اشاره ای به وضع دلخراش
ایشان درمنابع موجودازاین جهت نشده است!؟
شتربدون جهاز یک کوهانه مرسوم درعربستان را اگرسوارشوندیابایددرپس کوهان چربی ونرسیده به دم
جاگیرندویادرمقابل آن طوری خودراکنترل نمایندکه روی گردن حیوان سرنخورندپس درهردوحالت باید
ناقه رامحکم بگیرند وسریع یاکندرفتن حیوان وضع ایشان راتغییرنمی دهد.ولی طبق نقل هااشترسفیدی
درگوش بقیه هم قطاران خودکه کاروان اسیران کربلارابه دوش می کشیده اند وبنابرنظرامام چهارم(ع)
می گفت:آهسته برویدودلش به حال اهل حرم نبوی(ص)سوخته بود.
فرورفتن پای ناقه زینب(س)درگل وافتادن چندباره رقیه خاتون(س)ازآن بازمدرکی بروجودمحمل است.
چون اگرمحملی درکارنبودآدمی که ازشترآویزان است چرابایدبه کج شدن اوبیفتد!؟دریک مورد شترازجابر
می خیزددرحالی که همسرامام زین العابدین(ع) ازیک سوهم می خواست حجاب خویش نگهداردواز
دیگرطرف بچه اش رااما اگرشتربی محمل بوده اوحتمادستهایش رابرای نیفتادن به پشم یاگردن حیوان
انداخته بودولذافرصت نگاه داشتن بچه وحجاب نداشت.........حضرت امام چهارم(ع)بازنجیروکت بسته
آخرچگونه برشتری تک کاهانه وبدون محمل نشسته وازکوفه تاشام یاازکربلاتاکوفه رفته است!؟
جناب حسن مثنی(رحمت الله علیه)طبق روایات ومقتل درعاشورامجروح شده اماپس ازآن زنده بودآخر
ممکن نیست یک زخم خورده شمشیرباشتربدون محمل آن همه راه آمده ونمرده باشد.
ازهمه جالبتراینکه:ازساده ترین پالانی که برپشت شترمی گذارندتاکجاوه های شاهانه همگی درساختمان
خویش ازقدیم تاحال چوب داشته اندمخصوصا یک تکه درمقابل راکب که با دست آن رامی گرفته و
تعادل خویش نگاه می داشتند.
درلحظه ورودبه شام اهل آنجا صدقاتی به سوی کاروان اسیران پرتاپ کردندوزینب(س)بچه هاراازگرفتن
این چیزهامنع کردبااین استدلال که صدقه برسادات حرام است... اگرایشان برشترلخت سوارودستشان
بندبودچگونه چنین میلی درآنهاایجادشد!؟اهل معنا خوب می دانندکه نفی محمل بانیت انکارسربه چوبه
آن کوفتن بی بی زینب(س)صورت می گیرد...ولی به ریسمان پوسیده ای چنگ انداخته اند...
مَثَلُ الّذینَ اتَّخَذُوا مِن دونِ اللهِ أَولیاء کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ اتَّخَذَت بَیتًا وَ إِنَّ أَوهَنَ البُیُوتِ العَنکَبُوتِ لَو کانُوا
یَعلَمونَ.سوره عنکبوت،آیه 41
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، شعائرحسینی،
برچسب ها: ناقه زینب(س)، چوبه محمل، سرشکستن زینب(س)، شترسواری، کاروان اسیران کربلا، مران یکدم ساربان اشترسیدجوادذاکر، محمل زینب(س)،

تاریخ : دوشنبه 5 آذر 1397 | 12:53 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی