یاالحق.یایک مذهب چون شیعه ومسیحیت باید بنیان هایی برپایه حریت وانسان دوستی داشته باشد
که تزریق ویروس تروریسم دربطن آن وپرورش گرگ بچه های داعشی صفت راناممکن کندویالااقل زیست
بوم یک ملت وآب وهوای فرهنگی آن جداازانحراف شدیدمذهبی وگرویدن به پیروی ازسقیفه بنی ساعده
چون کشورتونس بخش عظیمی ازمصرو...ایشان رابه تفسیری ملایم وبری ازمظاهرخشونت دردوره حاضر
وهمزیستی بادیگرخلق خدا راند.
(ازمعدودکشورهای اسلامی که جرعت اعتراض به قتل فجیع کمال قاشقچی منتقدمیانه روی سعودی به
آمریت محمدبن سلمان سعودی رایافته وبرضداصطلاحا خادم حرمین شریفین شعاردادبخشی ازطبقات
روشنفکرجامعه تونس بودند)
بی تعارف ضمینه بنیادگرایی وتروریسم درمناطقی چون افغانستان زاهدان ایران وموصل عراق وجوددارد
که استعمارگران عروسک های خیمه شب بازی طالبان یاداعش ریگی و...رادرآن اجتماع وجولان می دهند.
استان گلستان ایران به حسب همزیستی وعدم خشونت دررفتارهای مردمش ازدیربازیکی ازمناطق آرام و
باصفای ایران بوده که تفرجگاه بسیاری ازافراددرایام تعطیل وخوشی ها حساب می شودوسهم مهمی در
گردشگری ملی دارد.تاریخ معاصرجزدرجوملتهب اوایل انقلاب57شاهداختناق ودرگیری دراین نقطه مخصوصا
میان فرق مسلمین نبوده است.امامتاسفانه و بدون توجه به عواقب خطرناک کاراجازه داده شدبرخی از
ملایان برجسته بکری که اصالتا زاهدانی وبلوچ هستندمانند:گرگیچ یاجمالزهی و... به آنجا رفته وسمت
امامت جمعه وتبلیغ مذهبی رابرعهده بگیرند!؟غافل ازآنکه این تنهایک هجرت شخصی ویاتبلیغ مذهبی
صرف نیست وویروس تروریسم هم که خواسته یاناخواسته درطرزتلقی دینی این افرادونوع سلوک ومشرب
عقیدتی ایشان جاخوش کرده باآنهابه سرزمین جدیدخواهدرفت ودیریازوددربین محیط واتباع این آخوند-
بکری خودنمایی خواهدکرد.تهدیدبه قتل جناب آقای شایان مصلح توسط گرگیچ یاترورجمالزهی مصادیق
این واقعیت تلخ هستند.به امیدروزی که درک استراتژیک حاکمان ماکه برطبق قانون اساسی خودماموربه
پاسداری ازمذهب رسمی کشورمی باشندبالارفته وجلونشراینگونه رخدادهای تلخ گرفته شود.والاتوبیخ یا
بازداشت امثال بازیکن فوتبال مصلح که به زبان ادبیات کنایه ای تنهابرائت خویش ازعایشه راطرح کرده
بازی جزباکف های روی آب ودادن مسکن به افکارعوام عامه نیست...
لب به آبشخورکفتارنخواهدزدشیر........آب نوشیده ام ازچشمه جوشان غدیر
طبقه بندی: ایران زمین، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: گرگیچ، استان گلستان، ترورجمالزهی، امنیت ملی، همزیستی ادیان، کشورتونس، شایان مصلح،

تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 | 09:04 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی