علی شادمان ومادرش
یاالکامل.بی تعارف اعتیادبه شکل عام بخصوص به موادمخدرودیدن تصاویرناهنجارجنسی چیزی است که
درایران امروزرواج قوی دارد.این عامل شوم درکناراسترس زندگی شهری همینطورفقراقتصادی و...
تاثیرمستقیم وناخواسته خودبرروی اسپرم مردان ورحم زنان رامی گذارد.
شماتصورمی کنیدمردی که مدتها دریک باغ پرازگل زیسته وهرروزهزاران غنچه رنگارنگ رادیده بابدبختی
که پای ماهواره واینترنت تصاویرپورنورادنبال می کرده یکسان هستند!؟
هرنگاه هرزه تاثیرناخواسته خودراروی ذرات دی ان ای مردگذاشته وفردا اگرنطفه ای بسته وطفلکی پدید
آمددرحقیقت تمام وجودواخلاق اووحتی نسل های بعدش فتوکپی ازاعمال ناشایست وخاطره نامشروع
والدین رادرجانش دارد.
زندگیش معدن تنش است وآنچه در وی نیست سکینه قلبی می باشد.البته ایمان دربرخی مواردبه داد
چنین انسانی می رسد.اماهمه وبه هردلیل توفیق خدای شدن ندارندپس تن گرفتارناهنجاری وراثتی
هرقدم به سمت ناخوشی های جسمی وروحی حادچون سرطان یاآلزایمرو...پیش می تازد.
بعض روشنفکرنمایان ملامت می کند:چراشماآخوندهااینقدربه استمناء حساسیت نشان می دهید!؟
بله بچه ای که نطفه اوازپس هزاران استمناء پدرش درطول زندگی تشکیل شده باکودکی که بابایش
هرگز ازحرام تنی آلوده نداشته یکی نیست.شاهد بارزاین حرف کوتاه شدن عمرمردم ایران درسالهای
اخیروجوانمرگ شدن بسیاری ازآنهااست...
بنده درتهران به مهمانی رفته بودم مادرخانواده باافتخاررخت چرک پسرش راجلوچشم من ولحظاتی
بعدخروج آقازاده ازخانه بوکرده ومی گفت:خداروشکربچه ام سیگاری نیست!؟
گفتم:بده ماهم بوی پیراهن یوسف رابشنویم!؟باتعجب امادریغ نکردپس ادامه دادم:
بانو این بوی عرق جنب می دهد...ای کاش بچه توتریاکی بود!؟درآن صورت به خودش ضرر می رساند
اماالعان داره گندمی زنه به زمین وآسمان(مردک کیری)
ای جماعت بجای گیردادن منفی یاجانبداری مثبت ازحکومت های دارای تاریخ انقضاء عصرغیبت و
کلنجاررفتن باپره تیزسیاست سعی کنیددراوضاع ملتهب اجتماعی همین فرزندان خودراازکف خیابان
جمع کنیدتاهیزم هرهیجان اجتماعی مشکوک یاشهوت فردی مزموم نگردند.اگریک نسل صحیح ودر
خورمقام انسانیت تشکیل شدمطمئن باشیدجامعه وسلطه ای درشان آن نیزحتماایجادخواهدگشت
چه به فرموده پیامبر(ص):الناس الی دین ملوکهم
والاپیام دارمحمدگفتی که دریک دیارهرگزبه ظلم وجورکسی پایدارنمی ماندوآنگاه تمثیل وارکشیدی
عبای وحدت برسرپاکان روزگار.
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، ایران زمین، انسان،
برچسب ها: نسل جوان، فرزند، والدین، پاشنه آشیل جامعه، استمناء، سکس، رابطه جنسی،

تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 | 11:56 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی