نوجوان خوشگل
یاالناصر.درازدواج اگرزن چندسالی بزرگترازمردباشدبلاشک روی زیبایی جسم همینطوروقارشخصیت
کودک تاثیرمثبت دارد.البته این تفاوت سنی نبایددرآن حدزیادباشد تا اتلاق لفظ وتعریف معروف
شرع که بنارابرهم کف بودن زوجین قرارضایع گردد.
زن ازفردای ازدواج درمسیرمادری قرارمی گیردپس بایدتوان تحمل بارداری وعوارض جانبی آن را
داشته باشدوالادرمیانه راه کم کم بامرگ خودکودک شش ماه ای راروی دست شوهرخواهدگذاشت.
ازرئیس مذهب امام جعفرصادق(ع)روایتی واردشده که می فرماید:(نقل به مزمون)عروس توباید
ساق ومچ پای قوی وپرگوشتی داشته باشد!؟
درنگاه عوامانه به این سخن شایدبوی جنبه سکسی وبی شخصیتی ازآن بیایداماوقتی بدانیم بیشتر
فشاردرهنگام بارداری برزانوان وپای زن واردمی شود وازرماتیسم تاعمل کشک زانودرسالهای پیری
انتظاروی رامی کشدچنانکه غالب مادران مابه پادردمشهورهستند...به عمق این سخن پی می بریم.
درجایی یکی ازحکیمان اسلامی گذشته بربزرگ وزیبابودن پای عروس تکیه دارد!؟بازمی شوداورایک
فردهیزنگاه کرد...امامی دانیدکه پاقلب دوم انسان است وزنانی که پای زیباتری دارنددردرازمدت
نیکی چهره آنهادوام زیادتری دارد!؟ضمن اینکه پای بزرگ درموقع بارداری هم کمک رسان است...
سرآغازشهوت مردان دردوران نوجوانی بیشترازنگاه کردن به پای زنان ریشه گرفته واولیل استمناء
وخروج مایع منی ازتن نوجوان غالبا باخیال یک پای خوشگل زنانه است...آن وقت زنکی که با
کفشی شبیه دم پای واصطلاحا تابستانی درخیابان ها ظاهرمی شودچگونه ناخواسته وبایک بی-
توجهی ساده واسطه درگیرشدن نوجوان پسربامسائل جنسیتی وطبعا افت یکباره تحصیلی او
ضعف شخصیت وگرایش به اعتیادو...رافراهم می کند.
درقدیم حکمای مابادرک چنین واقعیت های دقیقا درهمین سن سنت ازدواج نبوی راجاری می-
نمودندتا نوجوان ازبندشهوت رسته درمسیرعلم وفن یامعرفت کوشا باشد.
فرزندزیبا وباشخصیت اکثراحاصل ازدواج درسنین نوجوانی یازن ومردبالغ است وچنانکه قبل این
عرض شدبهتره خانم کمی بزرگترازشوهرباشد.یعنی دقیقا وصلت پیامبر(ص)باام المومنین خدیجه
(س)پس صدیقه طاهره(س)ازاین جنبه هم شخصیت والایی بوده است.
عایشه وجماعتی که اورامادرخودمی دانندهمیشه تاریخ اسلام سعی درپیرزن جازدن خدیجه(س)
داشتنددرحالی که ایشان هنگام وصلت باپیامبر(ص)جوان بوده منتهاوبرطبق برخی نقل هاکمی
بزرگترازفخرکائنات(ص).البته این بزرگی صرفا درسن شناسنامه ای نیست مرادبلوغ جسمی وافزایش
هرمون های مردانگی وزنانگی می باشد.چیزی که عایشه ازابتدانداشت وکاملابرعکس کاریکاتورهای
ناجورکه ازارتباط جنسی محمد(ص)بایک دختربچه می کشند.زن بالغی بودو خوب درکنایه دروغ که
نثارپیامبر(ص)ودخترش(س)ازیادآوری وضع سنی خدیجه(س)می زدیادپیروانش داده است که بجای
توجه به عیب های خودباجنجال ودروغ دیگران رامتهم کنندتاحقیقت درغبارماند.
الهم العن اباالشرورواتباع هوطبقه بندی: انسان، سقیفه بنی ساعده، چهارده نورمقدس(علیهم السلام)،
برچسب ها: زناشویی، پسرخوشگل، سکس، پای زن، کفش تابستانی زنانه، ازدواج، استمناء،

تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی