پسرخوشگل
یاالجمیل.تااینجا ودرپست های پیشین باعنوان خلقت طاهره صحبت ازبه دنیاآمدن فرزندزیبا ورشیدحاصل
ازصیغه یادراوایل زناشویی دائمی همینطوربه صورتی بودکه زن ازنظرسنی یابلوغ کمی بزرگترازمردباشد.
یعنی عین وصلت نبی اکرم(ص)باام المومنین خدیجه(س).
حال به عنصرتعیین کننده دیگردر قشنگی و وقارکودک می رسیم و آن لقمه یاتکه ای است که جدای از
دی ان ای درنتیجه غذایی که مردخورده به مایع منی اوجاداردهمینطور درتخم دان زنانه.
بحث لقمه دوجنبه متفاوت دارد:اولاسخن ازحلال وحرام بودن آن است.فرضا آیت الله العظمی حاج شیخ
عبدالکریم حائری یزدی(ره)به چنان مقام معرفتی رسیده بودندکه درمهمانی انگوری راکه پسرمیزبان ازباغ
همسایه وبی اجازه چیده بودتشخیص دادونخورد.یعنی والدینی که بچه ای طاهر چه درظاهروچه معرفت
می خواهندبایدهماره مخصوصا دردوره لقاح وپرورش وی ازکوچکترین مال شبهه داردوری نمایند.
دوم اینکه شایدلقمه ای که می خورید از راه حلال بدست آمده است اما مالک آن مشهور به یک صفت
جسمی یاروحی بدبوده پس بایدبدانی که تناول تکه اودردوره تشیکل بچه توممکن است  خصلت بدوی
را به فرزندشمامنتقل کند.مادری درزمان حیات جدمامرحوم آیت الله عیوضی(ره) بچه چهارساله اش رانزد
ایشان آوردوگفت:من سه کودک بزرگترازاین دارم لب های آنهاطبیعی است امانمی دانم چرالب ودندانهای
نیش این بچه درست مثل خرگوش سگ پا وحرام گوشت شده است.شیخنافرموده بودموقع هم بستری
باهمسرت درتشکیل این طفل به خانه یکی ازهمسایه هازیادمی رفتی ایشان درمنزل خودخرگوش سگ-
پا(خرگوشی که دوپای عقبش مثل بره گوسفندنباشدومانند انسان جدای اززانو  پایی باناخن دارد)دارند
که سبب کم شدن روزی همینطورتاثیرروانی بدبرایشان گشته است ...
آیابچه های اوهم مثل خرگوش سگ پالبی دوتکه داشتندودندانهای جلوآنهابیرون زده بود!؟
آن زدجیغ زده وگریان می گوید:ای شیخ قسم به خدا این عین حقیقت است.
پس والدین اگرخواهان بچه عالی هستندبایدسعی کننددردوره لقاح اگرهم به مهمانی رفتندخانه مردم
عفیف واهل ایمان بخصوص سادات راستین وصاحب شجره نامه رابرگزینند.باشدکه صدقه سرقنداقه
حضرت علی اصغر(س)فرزندی نیکویابندکه درخدمت امام عصر(ارواحنافداه)باشد.
روایت صحیح سند است که لقمه تشکیل دهنده حضرت طاهره(س) سیب بهشتی بود که رحمت
عالمیان(ص)درشب معراج وبه جنت تناول نمود.
هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، انسان،
برچسب ها: خلقت انسان، پرورش کودک، لقمه حرام، خرگوش سگ پا، آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، والدین وفرزندان، آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی(ره)،

تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 | 08:42 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی