پسرخوشگل
یاالمنیر.درعفت وپاکدامنی حضرت صدیقه(س)صحبت ازاین می شودکه جزپدروشوهرهمینطورفرزندان
وفضه خادمه(سلام الله علیهم اجمعین)بنی بشری چهره مبارک ایشان حتی قدوقامت اوراندیده است.
حضرت عباس(ع)چندسال قبل درکربلابه خواب پیرمردی نقاش شمایل اهل بیت(علیهم السلام)آمدوبه
اوامرفرمود:عکس مارابنابرقول وخواب صالحین بکش امامبادتصویرزنان حرم آل الله ودرراس ایشان
بانوفاطمه(س)رابکشی.درمکاشفات وتشرف اولیاء خدا وعلماء بزرگواری که محضرحضرت طاهره(س)
رسیده انداکثریت ایشان یاجزوامام زادگان(علیهم السلام)بودندیامعدودشیخان پیرمردبسیاروارسته و
سادات جلیل که ازآن جمله مرحوم آیت الله سیدجمال گلپایگانی(ره)است(درباره ایشان جماعتی از
منحرفین عقیدتی درقم المقدسه که گرفتارمبحث عرفان غیراشراقی هستندوبه آثارابن عربی(لعنت-
الله علیه)مشغول خواسته اندآن بزرگواررابه خودسنجاق کنند...اماجدمامرحوم آیت الله عیوضی(ره)
ودوستان نزدیکش مثل شادروان ناصرزاده و...نقل نموده اند:اویک فقیه کاملاسنتی وچون سیدنا-
بروجردی(ره)مخالف جولان جماعت عرفانی وفلسفی محض درحوزات مبارکه علمیه بودوبین زهد
یافلسفه ای که حدیث صحیح سندراارج برفهم عقل بشری می داندتفاوت قائل شده اند.آقاامان از
بعضی آخوندها....)جالب اینکه اگرغیرسیدی مرد هم مربوط باآن وجودنورانی گشت پس ازآن ملاقات
زیاددردنیازنده نمی ماند.چنانکه حجره طلبگی درکربلای معلی بودکه به هرآخوندی می دانندمدتی
بعدمی مرد!؟تایکی ازسادات درآن پناه گرفت وبعدهاازنامبرده روایات شده درآن زیرزمین شبهای
پنجشنبه صدای مادرم(س)درغم وسوزپسرش حسین(ع)به گوش می رسیدوسبب قبض روح شدن
ومفارغت ازبدن طلابی گشت که قبل بنده درآن بیت بودند.حال بارجوع به منابع شیعه سخن ازآن
است که فاطمه(س)حتی درمقابل پیرمردنابینای سائل محجبه کامل بود!؟امادرمنابع عامه به جهت
مثبت جلوه دادن شخصیت عایشه بنت ابوبکر ازقول اونقل نموده اند(نقل به مزمون):دخترپیامبر-
(ص)دندانهای سفیدی داشت و...حال آنکه هرموقع باقالی جزومیوه هاحساب شدماهم این دورغ
راباورمی کنیم که چشمان ناپاک رهبرفتنه جمل وتیرباران کننده سبط اکبر(ع)که در شنیدن خبر
شهادت امیرالمومنین(ع)به دست ابن ملجم مرادی غلام خودراهم نام قاتل یعنی عبدالرحمن کرد
به چنان پایگاه معنوی رسیده که لیاقت رویت انسیه حوراء(س)یافته باشد...

طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، انسان، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: عایشه، فاطمه(س)، پنج تن پاک، آیت الله سیدجمال گلپایگانی(ره)، آیت الله میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، عرفان اشراقی، ابن عربی،

تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی