عثمان الخمیس مفتی وهابی درکویت
یاالمنصور.عثمان الخمیس مفتی وهابی مقیم کشورکویت جدیدافتواداده که پوشیدن شلوارجهت زنان حرام
است!؟چون حالت بدن نمای این البسه سبب افزایش شهوت درجنس مخالفی می شودکه ایشان رامی بینند.
اولا:روایت ازوجودنبی اکرم(ص)حتی نزدعامه وجوداردکه مرجع فقیدمرحوم آیت الله العظمی منتظری(ره)هم
چندین باربه آن استنادداشتند.مردی راباچاقوی خونین به دست برسرجنازه ای که اززخم خنجرکشته شده
بودیافتند.درغالب فرهنگ های دنیامخصوصاگذشته این انسان رامسلماقاتل فرض کرده وبه سوس قصاص
می فرستنداماچون معاصررحمت العالمین(ص)ودرمدینه می زیست رسول اکرم ازکشتن اوامتناع کرد!؟چرا
که شواهدراجهت قصاص کافی ندانست...حال بلکه زن شلواررازیرلباس ومانتوبلندبپوشدیابه داخل خانه از
آن استفاده کرد(هرچندجماعت عمری بنابرنظرثانی قائل هستندمونث ها بایددرخانه لخت باشد)چگونه بر
عکس سنت نبوی به خوداجازه می دهی خلاف نص امررسول(ص)فتوای کلی صادرنمایی!؟
ثانیا:عثمان الخمیس وکلاتمام عامه تاکیدپررنگ برمتن قرآن وتائییدآن دارند.این آخوندوهابی کافی است
درفضای مجازی ارتباط جنسی انسان وحیوان راسرچ کندوشاهدباشدکه دوموجودغیرهمگن نیزمی توانند
نسبت به هم هوس یافته واصطلاحاحشری شوند...
فرضا استغفرالله یک اسب نرویک انسان مونث...وتفاوت فیزیولوژیک هرچه کمتراحتمال رابطه دوموجود
بیشترچنانکه برخی عامه قاعل به ارتباط جنسی بین میمون وخودنبی اسلام(ص)می باشد(دخیلک یاالله)
پس رابطه جنسی وترشح حالت شهوانی بین انسان وجن احتمال خیلی بیشتری دارد.قرآن درآیاتی از
خودسخن ازاجنه ای می زندکه قصدتشرف به سمت معراج الهی آسمان هفتم و...بمنظورجاسوسی دارند
اماشهاب سنگ های مامورازجانب خدابه باآنهابرخودکرده این موجودات پلیدرانابودومی کند:وَأَنَّا لَمَسْنَا
السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا.آیه8و9سوره جن.
حال سوال ساده این است که جن اگرمی تواندتافرازآسمان هابرسدپس لابدوحتما درقالب یک حشره
یاشی ریزمثل قلوه سنگ هم زیرپای انسان می شودکه قرارگرفته وبامشاهده عورت یاورودی رحم زن
لذت جنسی ببرد.
رئیس مذهب حقه امام صادق(ع)فرموده اند:خداوند عزّ و جلّ به ابراهیم (ع) وحی کرد، زمین ازدیدن
عورت تو حیا کرده و به من شکایت فرستاده، پس میان خودت و زمین حجابی قرار بده، پس ابراهیم
چیزی بلندتر از پیراهن زیر شلوار خودبه تن کرد که تا زانوان او را می پوشانید.
(چقدرزیبادربست وشرح آیه75سوره انعام شاکی ازبی شلواری ابراهیم(ع) رازمین اعلان می کند!؟خاک
معوای جن ودیگرموجودات هوش مندیاریزی است که بارویت آلت انسان شهوانی شده وکاملا واقف
براین مسئله است یعنی شاهدمطلع عادل ومنصف بایدازکسی مثل ابراهیم(ع)انتقادنماید....)
حال وباآنچه عرض شدبطلان فتواوکج فهمی امثال عثمان الخمیس دیگرجای بحث بیشترندارد.اما
دست آخربایدازاین وهلبی پرسید:خودنقل کرده ایدعایشه یعنی مادرتان برپشت شتر وروی زمین سپاه
تسخیرکننده بصره برضدامام علی(ع)راهدایت می کرد.اگراوشلوارنداشت لابدسواره شترمعروف جمل
پاچه هایش می زدبیرون واگردامنش بلندبودروی زمین به پاهایش می پیچیدونتوان راه رفتن ازوی
می گرفت ضمن اینکه بنابرقول خودتان که وی رادرزمان حیات رسول(ص)طفل می دانیدپس درروزگار
چهارمین خلیفه عامه دراوج جوانی وتحریک کننده بدنی بوده است
(خدایالعنت کن مخاطب سگ های منطقه اوهب عراق وسلام فرصت برمالک آنها)
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، قرآن کریم، مابعدالطبیعه، انسان، جن، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: عثمان الخمیس، مفتی وهابی کویت، شلوارزنانه، ابراهیم(ع)، عایشه، امام صادق(ع)، جن،

تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی