یاهو.خوب می دانم که اگرلب به انتقادونفی جملات اودرفیلم فوق بزنم جوزدگان لحن زیباوکلام دلنشین
ایشان پناه خواهندبردبه جمله دیگری ازوی که:سخنم ناشنیده متهم هستم به هراتهامی که بتوان برزبان
آورد...
پس همین اول بحث اقراربایدکردکه جدای ازاین مطالب درتمجیدازعمربن بن خطاب که برمذاق شبکه-
کلمه بکری خوش آمده است به منبع دیگرآثارآقای علی شریعتی اودرشت وحتی ناسزاهم بارثانی کرده.
حرفهای که اگرروی آنهازوم شودازمنظربرخی کسان که امروزسنگ وی رابه سینه زده مدافع استیلای فهم
اوازدین یعنی قرائت ایدئولوژیک مذهبی برجامعه هستندهم ذیل توهین به مقدسات اهل سنت جاخوش
می کند.شریعتی حرفهای ضدونقیض زیادداردودربیان انحراف اوهمین بس که یک ملای راستین وکسی
که صاحب منظومه فکری وعلامه است هرگز اینگونه زدونقیض نظرندارد.
راستی بگذارتاثیریافتان شدیدازاوهرچه دل تنگشان خواست بگویند...عالمان دین بایدکه برمنطق عقل و
مبنای مصحف شریف حدیث صحیح سندسخن پیش روی خودراسنجش کنندچه کاروان می گذردوواق-
واق برسگها می ماند...ازچنین منظری مکتوب شریعتی درفیلم بالاجای سخن بسیاردارد:عمردرخانه ارقم
به محمد(ص)گرویداماپیش ازآن بادوتن ازیاران کم وی یعنی خواهروشوهرخواهرخودبدترین معامله را
درآبریزگاه مکه(سرویس بهداشتی عمومی)کردوسرهمشیره راشکست...نوشته:درتمام دوران پیامبر(ص)
همه جابااوبود!؟که این چرند راحتی خودبکری هاقبول ندارندوقاعل به فرارچون بزکوهی نامبرده بنابر
اقرارلسانی ثانی ازبرخی غزوات صدراسلام هستند...ادامه داده:پیغمبر(ص)دخترعمررابه زنی گرفتوعلی-
(ع)دخترش رابه وی داد...این درفرهنگ ایرانی مثل آذری یاسبزواری و...همان قیزبه قیزکردن(قیز:دختر)
یاطرح باجناقی انداختن است که اوج سلم دوفامیل وطایفه رابه یکدیگرنشان می دهداما بسیاری ازعلماء
عامه وشیعه بااسنادقوی مخالف ازدواج جناب ام الکلثوم(س)باعمرهستندوبرخی وی راجزء دختران امام-
علی(ع)نمی دانند...ثانی درفاجعه احراق بیت زهراء(س)برضداسلام حقیقی کودتا وانقلاب کرده وپس از
آن چیزی که  درفتح ایران وروم برتری یافت راهرگز شایسته نیست حقیقتا اسلام بنامیم....
بااین اوصاف اگرپیش برویم به راقم این سطورحق بدهیدکه فاش بگوید:صدرحمت به تشیع صفوی...
خدادرهرگناهی چشم پوشدازآنکه سبب انحراف افکاروعقایددینی مردم شده نمی گذرد.
انقلاب57حاصل خون وجانبازی بیشمارازاقشارمختلف مردم بود.اماحالالقب معلم شهیدآن رابایداین
مفلوک یدک بکشد...چه خوش گذاشته درکاسه امثال شریعتی همان اوایل کارشادروان مهندس مهدی-
بازرگان(اشاره به متن تصویرذیل)الهم العجل لولیک الفرجطبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، ایران زمین، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: علی شریعتی، دکترعلی شریعتی، عمربن خطاب، ثانی، مهدی بازرگان، شبکه کلمه، سقیفه بنی ساعده،

تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 | 02:04 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی