مرحوم احسان نراقی
یااالقدوس.لابدشنیدیداین ضرب المثل :گهی زین به پشت وگهی پشت به زین رامترادف آن درآذری
می گویند:هرشاهی چندروزی قدرت دارد.
قبل انقلاب57مرحوم احسان نراقی عضوبنیادفرهنگی شاهبانوفرح دیباودرحقیقت مردی بودکه ازجنبه
جامعه شناختی پهلوی دوم به اوتکیه داشت.ساواک وقتی خواست دکترعلی شریعتی رامهارکندبعد
ماجرای بستن حسینیه ارشاد وی رابه سمت همکاری و درحقیقت زیردست بودن  نراقی وتشکیلاتش
هدایت می کرد.اماهمینکه انقلاب شدقصه180درجه چرخش یافت!؟درست که خوددکترشریعتی فوت
شده بوداما حالابخش اجتماعی نظام حاکم راغالباهمفکران ایدئولوژیک مذهبی شریعتی دردست
داشتندوبه احسان نراقی امرمی شدطبق موازین تعیین شده اگرخواهان ادامه حیات دراین جامعه
است باآنهاهمکاری نماید.حاصل آن هم اعترافات بیشمارمرحوم نراقی ازپشت صحنه پهلوی دوم
است که بارهاازرسانه ملی پخش شده.
اسکندردلدم
امااین وسط چه قبل انقلاب به دوره پهلوی وچه هم اکنون درعهدجمهوری اسلامی شاهدانسان های
والاوشایسته احترام چون آقایان اسکندردلدم یاحسین دهباشی هستیم.ایشان راذیل سایه هیچ
حکومت جناح وایدئولوژی نمی توان تعریف کردودرعین حال وجه سیاسی پررنگی ندارندکه قدرت
به فکرحذف فیزیکی یااخراج وزندان ایشان باشد.
افرادی هستندکه نان آزادگی وحریت طلبی خودرامی خورندوالبته بی هیچ تعارف همه عمر راقم این
سطورآرزوداشته که اگربعدمرگ ذکرغیری ازاوشددرهمین جرقه باشدنه زنگلوه پای تابوب یادامادسرخانه
رژیمی...چون این جریانات فراترازخوبی وبدی فانی هستندوهرگزارضاء کننده فردی نخواهدبودکه میل
به بقاء وجاودانگی دارد.
استاداسکندردلدم درآن فضای بی تعارف پوپولیستی وکاتالیزورشده به مددشرق وغرب دوران انقلاب
به راحتی سراغ خواننده زن مشهوریعنی خانم مهستی می رفت ودرکنارحاکم شرع انقلابی شیخ صادق
خلخالی هم جامی گرفت!؟بی آنکه حساسیتی برانگیزد.
بزرگواران اسکندردلدم وحسین دهباشی وانشاء الله این حقیرکمترین خوب فهمیده ایم که افزودن به
حافظه تاریخی یک ملت بسی باارزشترازآن است که به حب وبغض های سیاسی روزجامعه بیفزاییم.
روی عتیقه نمی شودقیمت گذاشت...
طبقه بندی: ایران زمین، شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: اسکندردلدم، مهستی، شیخ صادق خلخالی، حسین دهباشی، حافظه تاریخی، احسان نراقی، دکترعلی شریعتی،

تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 | 01:20 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی