هوالحی.نوزادهرموجودی به نسبت بزرگسالان هم نوعش جسم ظریف ودرعین حال انعطاف پذیرتری

دارد.یعنی کل اجراازاستخوان گرفته تارگ وپوست نهیف وشکننده است.اگرباکودک زیرهفت سال زندگی

ومعاشرت کرده باشید تخیله سریع انرژی باجنب وجوش زیادوبعدخستگی وخواب خصلت خدادادی

وی است واگرچنین نباشدبی تعارف بچه مریض است ودرآینده جسم وهوش مناسبی نخواهدداشت.

وقتی طفل به خواب عمیق رفت به چشمان اودقت کنید!؟کمی بازمانده!؟

امادرموردآدمهای بزرگسال اینچنین اتفاقی نمی افتد!؟

رگ ها واعصابی که پلک چشم بچه راکنترل می کنندچون تازه تشکیل شده به آن ورزیدگی وکشش

متناسب ولازم نرسیده است.همینطورجسم کودک درحال رشدونمومی باشد وسبب شده اجزاء بدن

تناسب نیافته باشندلذا این اتفاق جالب می افتد.

درکشورهای ایتالیا(تصویرفوق متن)مکزیک(فیلم ذیل)تعدادی ازاجسادمردم عادی مربوط به قرون وسطا

و...دردخمه یاکلیسا تاحدودی سالم مانده وامروزه به شکل موزه افراد ازآن بازدید می کنند.دراین میان

جسددخترکانی درصندوق تابوت مانندگذاشته شده جلب توجه کرده است!؟

دوربین های مداربسته ثبت کرده اندکه پلک های آن بچه هاگاهی اوقات مثل آدم زنده تاحدی باز

می شود!؟این خبرهیجان وسوالات زیادی رادرذهنهاایجادکردمثلا اینکه:آیاآنهازنده اند!؟و...

اماباتوجه به آنچه درابتدای متن عرض شد ماجرا کاملا جنبه مادی وفیزیکی دارد.هرچند نشانه آشکار

بروجودخالقی متعال هم می باشد.سبحان الله
طبقه بندی: وادی رحمت(قبرستان)، انسان،
برچسب ها: مرده ای که زنده شد، مرگ، دختربچه مومیایی باچشم باز، جسدموزه، خلقت انسان، بدن آدم، عجیب،

تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 | 09:09 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی