سربازعراقی ذبح شده توسط داعش
یاالحق.جزوحقوق اولیه بشرومنشورکوروش کبیرحق داشتن آیین واقامه شعائرمذهبی است.
چیزی که درنامه امام علی(ع)به مالک اشترنخعی(ره)برآن تاکیدشده است وبراساس همان
بسیاری ازعامه مذهبان ایران خواهان حق شهروندی وبرگزاری مناسک عقیدتی خویش بوده
وحتی درمواردی ملت غالباشیعه ودولت جمهوری اسلامی حاکم درایران رابه خاطرعدم توجه
بدین مسئله مهم ملامت می نمایند.بخشی ازاکثریت نیزمدتهااست متمایل به اجابت مثبت
بدین درخواست مشروع شده اندومتاسفانه حتی درمواردی ازاصول وخط قرمزهای مذهب
شیعه وقانون اساسی گذشته اند...
امایک حقیقت مهم دراین راستانادیده گرفته می شود!؟اشتباهی که درگذشته آخرین سلطان
صفوی شاه حسین ودرهمین عصرآقای بشاراسدبه کشورسوریه مرتکب شد!؟وصدمه جبران
ناپذیری رابه پیروان تشیع متحمل کرد!؟درهربست وگشایش اجتماعی بایدبسترامنیتی و
جنبه بی ضرربودن پروژه یاسیاست جدیدجهت نفس جامعه ونظام سیاسی خوب لحاظ شود
والاخودهمین مسئله ظاهرازیبا وانسانی به فرایندی خطرناک بدل خواهدشد.
درحکومت شیعه پناه صفویه به نتیجه ترحم اسلامی وانسانی شخصی بکری به اسم محمود
افغان درمراتب نظامی چنان بالامی رودکه خودبه عامل کودتاوسقوط صفویه درایران بدل شد.
درشهرموصل چندین روزقبل سقوط به دست داعش مرتدبارها تجمع واعتراض جماعت بکری
والبته میانه رووغیرتروریست به ورزشگاه بزرگ آنجا و...برپاشدوبه روی آنتن قنوات معروف
ماهواره ای مثل الجزیره قطرو...رفت.حکومت مرکزی عراق به سرکردگی نوری مالکی هم ازسر
بی توجهی وعدم درک عمیق مسائل کوچکترین مخالفتی باآن نکرد.حال آنکه نقشه سقوط
موصل وهماهنگی جهت این کارکثیف ذیل سایه همین متینگ ظاهرامشروع رقم خورد...
القصه وقتی یک موردی بسترامنیتی وجنبه نفوذعناصرتروریستی راداشت هم حاکم باید
ازحاتم بخشی واجازه بی حدوحصردرآن باب دوری کندوهم رعیت بادرک شرایط مطالبات
خودراکاهش دهدوالاوبه زبان ساده مملکت روهواخواهدرفت وچون نمونه عراق پسران
جنوب دربسترخون وذبح شدن ودخترکان ایزدی شمال به چنگ بیماران جنسی وهوس
باز داعش ازهستی ساقط خواهندگشت چه سزای دسته ای که به این امرمهم بی توجه
باشندجزاین نیست که ناموس آنها هم خوابه دشمنان ایشان شودوسرفرزندانشان توپ
فوتبال دربازی عدوگردد.الهم العن ابالشرورواتباع هو
طبقه بندی: ایران زمین، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: داعش، تروریسم، توهین به مقدسات اهل سنت، موصل، دخترایزدی داعش، سربریدن داعش، زاهدان،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 12:40 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی