یاالحبیب.باجماعتی درقم المقدسه که به اطراف مرجع دینی حضرت آیت الله سیدصادق حسینی شیرازی
(دامت برکاته)بیشتررویت می شوندازچندین سال قبل بحث وگفتگوداشتم.راستش هدف اصلی حقیراز
این تعامل شناخت براساس آیه:عبادالرحمن یستمعون القول ویطبعون الحسنه بوده است ودرنهایت دو
نکته البته متاسفانه برحقیرآشکارگشت!؟
سیدنا آیت الله العظمی بروجردی(ره)چنانکه درخاطرات وسخنان نوه آن بزرگوارحضرت آیت الله العظمی
سیدمحمدجوادعلوی بروجردی(دامت برکاته)نیزپررنگ گردیدازقانون گریزی ودرگیری باکلیت نظام حاکم
برکشوردوری می جست وحتی به دوره پهلوی دوم اگرازسناتورگرفته تاخاندان شاه کسی گوش شنوایی
داشت ازسرروحیات والای انسانی وسلم جویی دریغ نمی ورزیدودرب بیت آن بزرگوارهماره حتی هم
اکنون که سالهاازوفاتش می گذردبرروی عموم بازاست.ایشان باورداشت قانون بدبهترازبی قانونی است
ورعیت برطبق منهج امام سجاد(ع)که سربازان اموی حاضردرمرزبلاداسلامی رادعامی کردبایدالتزام خود
به چهارچوب های تعریف شده توسط بانیان امررانشان دهدوالابه سمت یکسری گرفتاری ومحدودیت-
های غیرسودمندوبری ازعقلانیت کشیده خواهدشد.ضمنامردبسیارکیس واهل احتیاطی بود.
القصه حواریون آقای سیدصادق شیرازی مثل حجت الاسلام شیخ مهدی تهرانی و.. بخاطرعدم درک و
توجه به این دوآموزه استادالفقها بروجردی کبیر(ره)گرفتارمسائل حاشیه ای بسیاری شده اندکه درنهایت
هیچ سودی به حال نفس مذهب حقه هم که جانبازی درراه آن مسئولیت هرمعمم شیعی است ندارد.
جداازبحث های سیاسی ومشرب افرادکه درآن هیچکاره حساب می شوم دراین باب یک نکته واقعا آزار
دهنده است!؟این آقای شیخ مهدی تهرانی چند ماه قبل درقم وبه وقت ظهرحدودساعت یک ونیم به
تنهایی ازمقابل بنده ودریک خیابان فرعی خلوت عبورکرد!؟آخرای عالم بزرگواردرایران خواننده بی شخصیت
رپ هم برای خودش محافظ وهمراه داردآن وقت جناب عالی بااین لحن سخنرانی وتعصب کامل برسر
گرایشات خوددرمجامع عمومی ظاهرشده ودرعین حال مثل فردی عادی تنهاازکوچه هاگذرمی کنید!؟
بعدهم که جنایت وسوء قصد الحمدالله نافرجام درحق حضرت مستطاب رواداشته شدبرخی اطرافیان
نوک پیکان حمله رابه سمت نهادقدرت می گیرند!؟بنده ضمن دعاجهت سلامتی شما و به اوج ادب
می گویم:مشکل این کشور اختلافات سیاسی وعقیدتی نیست!؟پایین بودن سوادعمومی واعصاب ضعیف
دراکثرعوام وبعض خواص ازهرگرایش وسلیقه که به معوای امن شایعه وغیبت بدل شده سبب می باشد.




طبقه بندی: قم المقدسه، مراجع تقلیدشیعه، روحانیت شیعه،
برچسب ها: آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی، آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی، بیت بروجردی، شیخ مهدی تهرانی، آیت الله سیدصادق شیرازی، روحانیون سنتی، شبکه امام حسین(ع)،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 02:10 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی