یاالحق.دودسته الظاهرعالم دین که درپس نظرخودتمایلات پررنگ سیاسی هم دارندپیرامون موسیقی
جبهه گیری نموده اند.یکی جوازداده وآن دیگرمنع نموده است...
غافل ازآنکه چیزی که درعرف پاسخ داده شده چه نیازی داردکه به سیخ فقه کشیده شود!؟موسیقی
دوجوربیشترنیست یاسنجاق شده به سنت های فولکلورجامعه چون نی چوپان وتبل عروسی که در
روزگارمامترادف آن ترانه هایی ازپاپ تاسنتی (دستگاهای موسیقی سنتی چون دشتی همایون و...
ریشه درهمان گذشته داشته وپاپ فارسی حتی رپ وامدارجدی سنت مرثیه سرایی ونمایش تعزیه
شیعه است)
هستندکه هنرمنداجراکننده فردگمنامی نیست ومجموعه ای ازلطایف دراوگردآمده که موزیک یگانه
آن نمی باشدوحتی درحاشیه قرارگرفته است.
کلام اونبض توده های ازمردم ملک ودغدغه های ایشان راآشکارمی کندوشخصیت کاریزماتیک وی
قلوب بسیاری رابه سوی مشرب خودمتمایل کرده است و...
وامادسته ای که نان سازرامی خورندواصطلاحا نوازنده بزمی یادراعلاء درجه درباری هستند.آنچه از
ائمه شیعه(علیهم السلام)درنفی ذات موسیقی برآمده چنگ وربابی است که به ریتم حاکم زده ومیل
به خواب سپردن عواطف انسانی رادارد...تادرحاشیه آن کسی برظلم ستمگران نخروشدواصطلاحا
ملت بی غیرت باشد...یک نمونه واضح وی درعصرعباسی شخصی به نام ابراهیم موصلی است ...
اما موزیک توده خلق که درشعائرحسینی نیزوبه نص  فتوای معروف علامه نائینی(ره)ازباب عدم
تعارض باعرف مجازشمرده شده است هرگزدرمقابل پیشوای معصوم(ص)طبق روایات و...نبوده که
مابرطبق آن فتوابه نفی کلی وی دهیم.منتهاصحبت برسراین است که اگربزرگوارانی چون حضرت-
آیت الله سیدصادق روحانی(دامت برکاته)یااستادحقیرآیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره)و...
این جنبه راهم نفی فرموده اندبه حسب ضررغیرقابل انکارصدای اکثر سازهای رایج عصرمادربلند
مدت برروح وجسم آدمی است.
موسیقی شایدبعنوان یک مسکن بکارآیداماهرگزداروی دائمی رنج های روحی بشرنیست بلکه
پناه بردن مدام بدان ازلذت درک ادعیه مذهبی ومصحف شریف توسط انسان می کاهد...تشابه
عجیبی بین سیگاروموسیقی هست!؟
هردودرنهایت کاروبااصراف درمصرف طرف رامریض می کندیکی رادیوانه کرده ودیگری راازداشتن
ریه وکبدسالم بازمی دارد.اماهمه این حرف هاهم دلیل نمی شودتاکسی رادیدم که سیگاری روشن
کرده وچندپک می زندفورابه قوه قهریه وتکفیردست بزنیم که حرام کاراست!؟
القصه:بدین باورسیدم که چه درسبک سنتی کسانی چون پدروپسرشجریان وچه پاپ افرادی مثل
آقایان:شادمهرعقیلی یافرزادفرزین کامران وهومن اعجوبه حساب می شوند!؟وهمانطورکه قبلا
گفته شد:هنرآنهاخیلی فراترازبحث موسیقی صرف است ولذااگرازبنده می شنویدآثارایشان راچندبار
بشنویدولی بقیه رابگذارکنارکه نه خیردنیاداردونه آخرت.
رب الدخلنی مدخل الصدق
طبقه بندی: مراجع تقلیدشیعه، ایران زمین، انسان،
برچسب ها: موسیقی، موسیقی پاپ، فرزادفرزین، شادمهرعقیلی، همایون شجریان، چه می شنوید!؟، موسیقی دراسلام،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 06:50 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی