یالشاهد.درایران امروزیکی ازمسائل رنج دهنده که مادربسیاری ازمشکلات جانبی هم هست

مدرک گرایی است!؟این وضع نه درموردعوام ملت که بچه محصل خودرابه هرقیمتی دکترو

مهندس می خواهندبلکه درنهادهای استخدام دولتی هم مشهودمی باشد..چنین مراکزی به

شروع واستارت همکاری ازطرف مدرک می خواهندبی آنکه درک کنند:مهارت واستعدادعملی

بسی برآن چیرگی دارد.

درچنین جوی طبیعی است آدمی که صرفا به پای عشق وعلاقه به وادیی کشیده شده و

اصطلاحادرآن عرصه استخوان ترکانده است بدون آنکه فکرمدرک باشدپشت مرزمجوزو

ممیزی بدجور گیرکند.این عین اتفاقی بودکه برای من وگیتارم پیش آمد!؟رفیق اجباری که

از5سالگی به دستم افتاد!؟حتی قبل ازبه دنیاآمدم یعنی دقیقااز روزی که شاه ازایران رفت

کنج زیرزمین ماخاک می خوردوچندبارتامرزنابودی دراثرشورانقلابی بستگان پیش رفته بود

باسیم شل شده وزه دررفته...این گیتارقصه عجیبی داشت!؟اویادگارکارمندارمنی کنسولگری

ترکیه به برادرمن بودکه سرکوچه محل سکونت ماجا خوش کرده بودندودم دم های انقلاب

موقع بازگشت به وطنش تقدیم به اخوی شده بوداماپدرم همیشه به این حاتم بخشی

شک داشت خدابیامرزمی گفت:این ترکه ترسیده درراه برگشت انقلابی هااورابخاطر مزقونش

بگیرندولذا پیش کش کرده به بچه ساده من...

القصه:گیتارباکیف چمدان شکل وجالبش داخل جعبه چوبی گلوله توپ که سوغات زمان

جنگ بودوچندسال رزمندگی ابوی مرحوم بنده رایادآورمی شددردل راه آب قدیمی گوشه

زیرزمین قرارداشت وبه روزگاری که داشتن دستگاه ویدئوهم جرم  بزرگی حساب می آمد

بعضی وقتها به بهانه درس حفظ کردن می رفتم سراغش وچراغ قوه رویش می انداختم

به شوق اینکه شاهدتابوت چوبی آن باشم.

تا روزی موقع برگشتن ازمدرسه درنوشت افزارفروشی کنارآنجانوارکاستی توجه مراجلب کرد

یک جوان خوش تیپ ویالون به دست و...بی هیچ حرف اضافه خریدمش وبهارمن شد

سبب علاقه شدیدم به شادمهرعقیلی.زمستان آن سال نقشه کولاک ولی بچه گانه ای ریختم

وبراساس آن گیتاردرپستورابیرون آورده می بردمش تهران واسه تعمیرو هرجورشده باشادمهر

ارتباط یافته ومی شوم شاگردش...وقتی افکارخودرابامعلم علوم اجتماعی که آدم خوبی بود

وبامارفاقت داشت طرح کردم گفت:آره فکربدی نیست!؟دیوانه ای مثل اون فقط احمقی

چون توراکم داردودوباره درتاریخ سانچوپانچوتکرارخواهدشد.

طبقه بندی: ایران زمین، شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: شادمهر، شادمهرعقیلی، بهارمن، سعیدحریری اصل، گیتار، نوازنده گیتارسعیدحریری اصل، یک زندگی،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 07:19 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی