یاالجلیل.تااستامبول ترکیه رفتم!؟ونهایتا آدمی خوش قلب که مدیرآموزشگاه موسیقی تحت لیسانس
ووابسته به اتحادیه اروپابودپس ازاینکه یک بعدازظهرسردزمستانی ساعتی برایش نواختم وازکارمن
درانواع گیتارکلاسیک آگوستیک الکترونیک مطمئن شدبصورت مکتوب تائییدکردکه نوازنده هستم!؟
این مدرک هفته بعدروی میزدفترموسیقی ارشادبودوآن بندگان خداهم چون هیچ سوء سابقه ای
ندیدندبعنوان نوازنده رسمی اجازه فعالیتم صادرگشت...
اماهمه همکاران که مثل شادمهرخوش مرام نبودند....
تازه آن روی سکه پاپ موزیک ضدوبندها افرادکوتاه وبی شخصیت آشکارم شد.
ازطریق عموی مرحوم آقای فرزادفرزین که ازبستگان من بودند به ایشان معرفی شدم منتهااطرافیان
نابکاراوحتی قرارومداربعدی ماجهت ملاقات رابه هم زدند!؟
راستش بنده خیلی هم بخاطرنسبت باایشان مفتخرم ودوستش دارم فرزادجان شخصاانسان بسیار
باشخصیت ومنطقی استاماچنانکه بایک گل بهارنمی شودبواسطه تنفرازبعض افرادی که مدتهااست
درکناروی بعنوان همکارودوست جاخوش کرده اندقیدرابطه ازطریق مدیربرنامه ومحیط کاریش را
زده ام چون فعلا وباشرایط بنده ماجرای ماتنهاجنبه شخصی داردوهرجوری شده انشاء الله ازطریق
آشنایان اردبیل بازبه سراغ فرزین عزیز خواهم رفت.
یکروزرفیقم آدرسی به من دادورروانه ساختمان چندطبقه ای درگوشه تهران شدم.
حقیقت امرامابادیدن چهره امیرتتلوبرخودم لرزیدم!؟همان خواننده رپ که موردتفقدبرخی هم قرار
گرفت... وتادراجرابه روی صحن کشتی نظامی هم پیش رفت!؟
آن روزخیلی ازپیشه ای که پیش گرفته بودم بیزارشدم!؟انگارتمام نصیحت های پدرخدابیامرزدرگوشم
می پیچید:بچه من توروگذاشتم درس طلبگی خواندی که آخرش مطرب بشی!؟بابااینها همه توتلوزیون
است که کل خواننده هاروخوب وانسان جامی زنند...بی غیرت!؟پارتی می روندبادخترمردم ....خجالت
نداردقاطی اینجور.... شمرده شوی...!؟
بی خیال آسانسورازراه پله زدم پایین که دیدم جوانی کم سن ترازمن درپاگردطبقه اول بندکفشش را
محکم می کند.قیافه معصومی داشت هرچنددرظاهرمثل مجانیین طبقات بالایی تیپ زده بود!؟
باتعجب ازمن پرسیداینجاچکارمی کنی!؟گفتم:دوستم آدرس داد.منتهاقطعا خطا کرده است تادرروباز
کردم وچشمم به جمال امیرتتلوخوردعقب عقب برگشتم...پوس خندی زدوگفت:بایدمن هم راه تورا
درپیش می گرفتم!؟فردای آن روزفهمیدم اورضایااست.بااین اوصاف که تااینجاعرض شدقطعا بدین
نتیجه رسیدم که برای همیشه نوازندگی راکناربگذارم.راستش آن روزها چون آقای دوربینی مشهوربه
هردری می زدم که روی آنتن شبکه پی ام سی یامهاجرو..رویت شوم ولی اکنون که مایه چنین آبرو-
ریزی فراهم نشده است خداراشکر.
برای رضایاهم خوشحالم!؟بخاطراینکه آخرازآن رفقای ناباب دیروز فاصله گرفته کارهای جالبی ارائه
نمود.لول ومشرب زندگی آدمها ممکن متفاوت باشدامااگرواقعاانسان باشندزیستن  زیبا وجدیدی
رامی توان باهم تجربه کرد.درقرآن آیاتی هست که ازهمجواری دودریای شوروشیرین سخن گفته
است هرچنداصلامعلوم نیست!؟شایدمن ظاهراملادرنزدخدا وازجهت معرفت ازاین بندگان خداکه
برشمردم پایین باشم.طبقه بندی: ایران زمین، شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: فرزادفرزین، نسبت فامیلی فرزادفرزین وسعیدحریری اصل، موسیقی پاپ، شیخ سعیدحریری اصل، سعیدحریری اصل، خواننده فرزادفرزین،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 11:25 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی