یاالدلیل.متن پیغام رسیده:تونه شان لباس درتن خودت رانگاه می داری ونه رفتارمرسوم روحانیون
مقابل مظاهرفساد راداری.آخه مردک توروچه به شادمهر!؟بروهمان مرثیه ات رابخوان.واقعا روزگار
عجیبی شده قدیم آخوندهارابه جدایی ازاین تیپ اشخاص می شناختندحالاتوخودت رابه آنهاچسبانده
ازاینکه زمانی باایشان بودی هم ابرازرضایت می کنی!؟مشکل داری داداش...عقده هاو نداشتن تقوی
عدم توجه مردم و...توروبه اینجاکشیده که این حرف هارابزنی...
عرض بنده:می گویندآدم عوض می شودوهیچ اشکال ندارد.اماامان ازروزی که عوضی شوی.وقتی از
پشت عینک ایدئولوژیک وبنیادگرایی دینی به قول وفعل من نوعی بنگری بله سبک سری هستم که
علارقم دم زدن ازاسطوره ها واستوانه های حوزه علمیه شیعه چون سیدنابروجردی خوانساری و...
نفس چنان کوتاهی دارم که باترانه فلان خواننده پاپ حال می کنم وخودرامحشوراینان می خواهم.
امااگراین پرده ازمقابل نگاه چشم وعقل توکناربرودزمین وزمان رنگ وبوی دیگری خواهدیافت!؟اصل
برای یک روحانی واقعی بعدخدافقط آن چهارده تن پاک(علیهم السلام)هستندوبس.اگراوراستی این
کاره است بایدکه محورحرکتش ظاهرمردم گرایش های متفاوت آنهاو...نباشد.مبناتوحیدکه شد پرتو-
های مهری که به سمت این مقصود می رسدملاک می شودنه جهت ومحل تابیده شدن آنهاوحتی
میزان تابش.مرحوم مهستی یک خواننده بودخانم گوگوش هم خواننده است!؟ازنگاه ایدئولوژیک
وسیاسی به  اینهاهردوپشت خط ممیزی ودرچهارچوب سانسورقهری قرارمی گیرند.اماآیامی دانی کار
گوگوش به جای رسیده که روی استیج وقبل اجراامام زمان(عج)رابعنوان باورمبنایی شیعه به تمسخر
گرفته علائم همجنس بازی و...بطورضمنی درآثاراش جاخوش کرده اند!؟آن وقت بانومهستی فردی
بودکه وقتی ازدنیارفت به سوگواری وی درمدح امام علی(ع)شعرخوانده شد!؟
تتلوورضایادوهمکاربودند.امیرتتلودرایران چه دم ها که برای گیرندادن سیاسیون به اوتکان دادوازایران
هم که رفت کارش به جایی رسیده باآن قیافه تمام خال کوبی و...خودرابراستادمحمدرضاشجریان ارج
می داند!؟خوب امیررضایادرست است که ازمعیارهای مذهبی من نوعی فاصله داردامامثل تتلولااقل
مرزانسانیت وشریف بودن رازیرپانگذاشته است.نگاه استراتژیک امام حسین(ع)درمقابل لشگریزید
درس بزرگی برای هرپیروایشان است!؟حروعمرسعدهردودرسپاه کوفه ونقطه مقابل حق هستندبااین
تفاوت که یکی هنوزبه زیورانسانیت آراسته است حضرت اباعبدالله(ع)هم باحساس نمودن وی روی
مبانی که باورداردچنان انقلابی دردلش آفریدکه برگشت وعاقبت به خیرشد.آری گناه این طلبه کمترین
این شده که به همزیستی انسانهاقائل است ازهرطیف وآیین به شرط سلم ومودت و این خطای کمی
نیست!؟عین آب ریختن درلانه مورچه ها می باشدکه به انبارکردن وسرمایه دارشدن عادت دارندحال
باهربهانه عوام فریبی که باشد.نشنیدی اخوی:
هفت درویش درگلیمی بخسبندودوپادشاه دراقلیمی نگنجند.

طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، روحانیت شیعه، ایران زمین، شیخ سعیدحریری اصل، انسان،
برچسب ها: شیخ سعیدحریری اصل، مهستی، گوگوش، امیررضایا، امیرتتلو، آزادگی، شادمهرعقیلی،

تاریخ : شنبه 17 آذر 1397 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی