تاریخ : جمعه 16 خرداد 1399 | 11:03 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
مرحوم آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی وبازیگرنقش حضرت مسیح(ع)
یاالحی.درقرآن کریم پیرامون مسئله مهم روح مجردازبدن مشهورترین آیه البته به حساب حافظه
عوام یسئلونک ان روح قل علم عندربی است.یعنی ازتوای نبی درباره روح می پرسندپس بگوعلم
آن درنزدپروردگارمن می باشد.
به سالهای اخیربرخی مادران شهید ودانشجویان کنجکاوارواح فرزندان خودوهمینطوربعض ازعلماء
برجسته مثل آقای طالقانی(ره)و...رااحضارکردندودرهمین راستا فتوای نهی مرحوم آیت الله خمینی
ازارتباط باروح مردگان صادرشد!؟اماین تنهانظروی بودوراقم این سطوربه یادنداردفقیه جامع الشرایط
دیگری قبل دوره انقلاب چنین منظری داشته باشد!؟
این جماعت آیه فوق راازجنبه نهی تفسیرنموده وبدین نتیجه می رسندکه نبایدبه سراغ احضارارواح
رفت!؟حال آنکه بزرگانی چون علامه سیدمحمدحسین طباطبایی حاج ملاآقاجان زنجانی و...(رضوان-
الله علیهما)باورداشتند:مرادازاین کلام الهی جنبه فضل آن است!؟یعنی علم ارتباط باارواح نزدخدااست
وهرچه بنده درباب مکارم اخلاق ومراتب نفس ارتقاء یابدابوابی چون رابطه باعالم ارواح واجنه وعلم
باطل سحر(خفیه)جفرو...نزداوسهل شده استفاده ازآن برایش ممکن می گردد.بنابراین نظریه احضار
روح فی نفسه جای اشکال نیست.البته معرفت مودم یعنی احضارکننده وضرورت معقول درامراحضار
مسئله است چه بادرک وتوجه به این دوشایدروح متوفی که حاضرشده رنج کمتری ببیند.
مرحوم آیت الله شیخ محمودحلبی(ره)این عوالم وعلوم راازمراتب پایین معرفت دانسته مومن واقعی
ورشدیافته رااسیرآن نمی بینندمانندآبنباتی که جنبه تنقلات داشته وفقط مذاق فردراشیرین ومتوجه
امرروبوبی می نمایدکه حرف صحیحی است کاملا برعکس مشرب عرفانی وخارج قاعده اشراقی که از
همین مکاشفه کشف شهودو...به منظورشیره مالیدن برسرعوام مددمی گیرد.مرادمرحوم آیت الله سید-
حسن ابطحی خراسانی(ره)هم درتمام آثارش ازطرح اینگونه مسائل صرفادادن تنبه وجذب نیروجهت
جبهه خیرازبین فطرت های پاکی است که کم وبیش به عوالم غیبی ازجرقه های ریزاتباع عالم زرکه به
دنیای ماآمده درحال ورودبه رحم زنان حامله هستندتا رویت اولیاء الله نائل گشته ودرحافظه خوداز
این دست داشته باشندتابه مددپلکانی ودینامیک آن درمراتب الی الله پیشرفت حاصل شود.
اماصدافسوس که درنقطه مقابل وازپس عینک نگاه ایدئولوژیک به دین چندان سخت نیست ندیدن
این ظرایف وحقیقت ها وزندن برچسب سیددعا نویس یامدعی ارتباط خاصه و...برآن وجودفقیدو
امثال وی.اگرتمام آثارآقای ابطحی عزیزراکه به روح یامنجی(عج)به حسب ظاهراشاره داردکناری بگذاریم
بازدرباقیمانده مکتوبات وسخنرانی های ایشان سیمای یک فقیه اصولی ومنظم که براساس وجدان و
مطالعه تدبرعمیق درقرآن وعترت تحقیق نموده آشکارمی شود.راستی چگونه ممکن است چنین ملایی
چنان نفس کوتاهی داشته باشدکه به صرف رمالی ودعانویسی خواهان جذب مردم به سمت خویش
گردد!؟ای کل ازچه باکلان آمیختی...تومگرازشیشه روغن ریختی
رحمت ورضوان حق برحضرت استادسیدحسن ابطحی خراسانی(ره).عاش سعیدا ومات سعیدا
طبقه بندی: انسان،  مابعدالطبیعه،  مذهب حقه شیعه،  مرجع تقلید،  قرآن مجید،  روحانیت شیعه،  استادمحمدرضاشجریان، 
برچسب ها: مرحوم آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی، ارتباط باارواح، دعانویس، شیخ محمودحلبی(ره)، الف قامت یار، مابعدالطبیعه، علوم خفیه،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات