تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1399 | 02:59 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
دستخط آیت الله سیدمحمودطالقانی
(به جهت چهلمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی1357ش)
یاالباقی.آیت الله فقیدسیدمحمودطالقانی(ره)علارقم گذشت قدمتی یکسال کمتراز
انقلابی که جزءبانیان اصلی آن حساب می شودومرگ مشکوک اورارقم زدهمچنان
درذهن منصفین جامعه ماکه سردرآخورغیرندارندوازمام وطن برخواسته اندیک فرد
خاص وفناناپذیرازمتن مسائل روزاجتماعی حساب می شود.جداازعمری جهادورعایت
اعتدال هماره حتی درمقابل رژیم پهلوی که شدیدترین لطمه هارابرروح وجسم این
ابرمردفرودآوردومحاکمه وی وچندیاردبستانی ایشان چون مرحوم مهندس مهدی-
بازرگان سحابی و.. دربیدادگاه محمدرضاشاهی که اوج مظلومیت جماعتی غیرمسلح
وحتی پایبندبه متن قانون اساسی حاکم راکه تنهابخاطرابرازباورهای خودبه چهارمیخ
کشیده شده بودندآشکارکرد.درفردای پیروزی انقلاب وآن 8ماه پرماجراکه پدرطالقانی
درقیدحیات بودنیزکنش فعالان سیاسی والبته متخاصم بایکدیگردرمقابل آن زنده یاد
که دعوت به شهادت وشورا می نمودوبااین کارخودآب درلانه مورچگانی می ریخت
که عملا آلت اجانب غرب وشرق شده بودنددرس آموزاست.
اوبعنوان یک فقیه اصولی وبه استناداجازه نقل روایت و..که ازبرخی استوانه های
فقاهت شیعی چون آیت الله العظمی سیدشهاب الدین مرعشی نجفی(ره)و...داشت
رسالت خودرادرهدایت کلان ملت وعدم درگیری بانظام نوپای برآمده ازانقلاب ورهبر
آن مرحوم آیت الله خمینی می دیدتاباگذشت زمان ودرسایه آزادی حاصل ازسقوط
دیکتاتوری پهلوی دوم مردم منصفانه درمورددیدگاه خاص اووتفاوت های آن باامثال
آقایان خمینی وشریعتمداری جمع بندی واظهارنظرکنند.
اماآنهاکه درنتیجه عقل محدود خام پنداری وبه منظورمیوه چینی هرچه سریعتروآنی
ازحاصل انقلاب اسلامی لحظه شماری می کردنددل درگروپندارایدئولوژیک مکتب
چپ جهانی داشتندوبااعمال ایزایی خوددرپهنایی به وسعت تشوق وتوبیخ تنهایک
هدف رادنبال می کردندوآن خفیف وپنچرنمودن چرخ حرکت طالقانی بود!؟
گروهی ازبکاربردن لفظ آیت الله درحق وی اجتناب کرده وحجت الاسلام خطابش
می کردند!؟ودسته ای چون مجاهدین خلق نیزباپیشنهادریاست جمهوری ایشان
مردی آنچنان عظیم واستراتژیست رادرحدمسائل اجرایی پایین می کشیدند!؟
طالقانی وارزیستن درچنین جامعه ای که سایه سنگین ایدئولوژی مذهبی روی سر
بخشی ازحاکمیت فعلی(افراطیون جناح راست)وحتی بخش بزرگ اپوزسیون مخالف
ایشان(مجاهدین خلق)سایه افکنده است بسیاردشوارمی نمایدوچه عظیم بودندبزرگ
مردانی چون آیات اعظام زنجانی سیدمحمدعلی انگجی وسیدمهدی مرعشی نجفی
(رضوان الله علیهم اجمعین)که پادراین عرصه مهم وحساس نهاده وتادم رحیل نیز
برسرموضع خوداستقامت ورزیدند.
نه درمسجدگذارندم که رندی.............نه درمیخانه کین خمارخام است
میانه مسجدومیخانه راهی است......غریبم سائلم آن ره کدام است!؟
اللهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: آیت الله سیدمحمودطالقانی(ره)،  روحانیت شیعه،  ایران زمین، 
برچسب ها: مرحوم آیت الله سیدمحمودطالقانی، ایدئولوژیک مذهبی، پیشنهادریاست جمهوری آیت الله طالقانی، اعلائی طالقانی، روحانیت سنتی شیعه، انقلاب اسلامی57،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات