تاریخ : جمعه 23 خرداد 1399 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
درکلام باری تعالی وبه متن آیات وحی اززبان ابراهیم خلیل الرحمن(ع) می خوانیم:
ربنااغفرلی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب...سوره ابراهیم آیه41
درتمام مکاتب مادی معاصربه دنیا وعلارقم تضاد های شدیددرجهان بینی همینطور
تردوتائییدمحبث ایدئولوژی یاطریقت استراتژیکی که دررسیدن به اهداف خودبرمی-
گزینندیک اصل اما همیشه جاری می باشدوآن نگاه اومانیستی برمبنای اصالت فرد
است.ازفیزیک مادی تاافکارشخص دارای چنان جایگاه رفیعی دراین طرزفکرمی باشد
که غالب نمادها ومجسمه نقاشی و... موجوددرکشورهای اروپایی تن عریان آدمی و
بخصوص بخش شرم گاه اورابه رخ می کشد.
اصلانقاشی جسم زن درحالت تحریک کننده شایدپررونق ترین پخش گالری هادر
کشورهای مثل ایتالیا و...بوده وهست.وبعدامااجتماعی مهم می گرددکه ازجمع تک-
تک این اصالت های فردی بروزکرده وحاصلش بیشمارچالش بومی وچندجنگ -
جهانی می باشدکه سایه نحس خودراهمچنان بربالای سرگفتمان حقوق بشرجهان
شمال وتمنای تردپروتاریادرجنوب کره ارض مشترکا گستره است.
امادراین میان قرآن ازلسان ابراهیم (ع)بعنوان پدرادیان توحیدی
فرداومانیست دراین جهان معاصریک حلقه گم شده به نام والدین آن هم دربین
اصالت فردورسالت اجتماعی خوددارد!؟
راستی چه بسیارخانواده های که دراین گریزناگزیرایسم های امروزی به تقابل باهم
 ازیکدیگر نپاشیدندوحتی بخشی ازیک ملیت ومنطقه ای ازسکنای بشریت قربانی
شد.لذاتاکیدجوهری به مبحث خانواده درمنهج توحیدی جداازمنظرروشنفکری عرفی
که می تواندبعنوان نقطه ضعف گفتمان اومانیستی بدان پرداخت یک جنبه مذهبی
صرف هم داردوآن اینکه این پدرومادرتنها کسانی نیستندکه کودک ازدرآمیختن مایع
سلب یکی باتخم های بطن دیگری حاصل شده است بلکه مرادآن والدین معنوی و
ولای می باشندکه هرکسی آنهارانشناخت گمراه وهرکه علارقم معرفت نسبت خویش
باایشان رامنکرشدوپی دشمنانشان رفت حرام زاده ای بیش نیست...
القصه:عجب تقدیری داشت ابراهیم(ع)که والدین معرفتی اوالظاهرازعورت وی نشرو
نمویافتند...!؟سلام خدابرخلیل الرحمان همینطوروالدین وفرزندان معرفتی ومادی او.
طبقه بندی: انسان،  مابعدالطبیعه،  مذهب حقه شیعه،  چهارده معصوم(علیهم السلام)،  قرآن مجید، 
برچسب ها: حضرت ابراهیم(ع)، حضرت اسماعیل(ع)، ائمه شیعه، فرزندان ابراهیم نبی(ع)، خلیل الله، قربانی کردن فرزند، والدین معنوی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات