تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 | 05:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدجوادعلوی بروجردی
یاالحلیم.درفقه شیعه ازدیرباز وبنابرنظرغالب علماء اگرکسی جلوترازامام ایستادوبه نمازبرخواست
درصورت مشخص بودن ضعف اوبرپیش نمازی که درپس وی افتاده این فریضه باطل می شود
وحتی ازوظایف امام ونمازگذاران  کنارکشیدن وی است.مثل حکم تطهیرمسجدازنجاست که قبل
اقامه باشرایط خاصی برنمازخوان واجب شده.
زن وولدصغیرازآن جمله اندومردکبیرنبایدبه آنهااقتدا کند.این حکم درباره زنان مطلق است مثلا
حضرت فاطمه معصومه(س)ازنظرمقام معنوی بلاشک به جزامام رضا(ع)بربقیه برادرانش برتری
داشته انداما درسفربه ایران وتاگاهی که به سواد ساوه برخی ازایشان به شهادت رسیدندبانو(س)
درصلات به آنها اقتدامی فرمودند.
ودرباب کودکان مواردخاص دارد:فرضااگربچه ای چون امام جواد(ع)که درطفولیت به آن مقام
معنوی والارسیده باشدعموی کهن سال وی حضرتش راجلو می فرستاد.
حال درنمازی که نه صغیرونه مونث درآن جلوافتاده باشندبازمیان رجل هم آنکه اهل گناه کبیر
چون استمناء نیست اولاء درامامت نمازاست.استمناء دوگونه است:یاازهلال که خودازعورت مرد
بدون اراده بیرون می زندوسوزش ودردی درپی آن نیست.
یاازحرام که باوررفتن آلت وتجسم تصاویرشهوانی پیش می آید.خوب وقتی تخلیه کننده منی با
اراده وبدون آن ازجهت امامت صلات برهم برتری می یابندطبعا کسی که فاقدمنی بول و...است
برهردوایشان ارج است.چون خلقت ائمه (علیهم السلام)گونه ای خاص بوده ورجس وپلیدی مثل
مدفوع درآنها نه تنهاوجودنداردبلکه احتمال تشکیل وی نیزنیست اماغیرمعصوم هم منی داردوهم
ممکن است هرلحظه آن راازحرام بیرون بریزدولویک استاداخلاق ومجتهدبرجسته باشد.
پس برتری امام معصوم(ع)درصلات ازنظرفقهی مسلم است.
خطای دیگرهم مثل فراموشی و...غیرمعصوم راتهدیدمی کندوامامان شیعه طبق روایات آنقدرنکته
سنج بودندکه مثلادرسایه دیوارکافرنمی نشستندوبرمرکبی که پالانش محکم نشده بودسوارنمی شدند
و...لذاچنین پیشوایی هرگزامامت نماز کسی غیرپاکان مثل خودرانمی پذیردچون احتمال گمراهی او
هست وبازدرفقه مافردااگربین امرشبهه ناک وموضوع مسلم گیرکردفرضا دوشلوارداشت که ازطهارت
یکی مطمئن نبودوخواست نمازبخواندبایدشلواری راتن کندکه مطمئن است پاک می باشدو...
دست آخربنابرحدیث شریف نبوی(ص):رسول وعلی(ع)پدران معنوی امت ذکرشده اند.پدرنسبی انسان
ممکن است درنمازازپسرخودتابعیت کند.فرضا کودک اوملا باشد.اماپسرمعنوی حق پیش نمازی درجای
که پدرمعنوی هست راندارد
اصلانقل داریم:علی(ع)صلات المومن....پس چگونه خیرعلی یعنی خیرنمازدرنمازبراوپیش افتد!؟اگر
رمزقبولی نمازوکلیدش آن انوارمقدسه هستندهمیشه آنهارابایدپیش کشیدتاقفل واشود.
شایدگفته شود:بلکه امام خوداذن به پیش نمازی غیری فرمودند!؟بازهم ممکن نیست چون اگرامام نماز
بدانداعلم ترازاوپشت سرش قرارگرفته وعقب نکشدعدالت وی که ازشروط پیش نمازی نزدامامیه است
زیرسوال می رود.گیرم رسول ظاهری یعنی امام اجازه دادرسول باطنی عقل نمی پذیردوهرگزامام برحق
خلاف عقل حکم نمی کند....
ونیزبرخی ازعالم کون وامکان باصلات امام(ع)مشغول عبادت می شوند(ماجرای ستون حنانه ورسول اکرم
(ص))واین درپیش نمازی غیرآنهامیسورنیست واگرغیرمعصوم امام گردددرحالی که زوات مقدسه(علیهم
السلام)درپس وی افتندبازعدالت اوکه ازواجبات پیش نمازی وی نزدشیعه است باطل می شود....
ودوباره روایت است که:مثل امام (ع)مثل کعبه است ودرنمازآنچه مقابل فردمیان اووکعبه حائرشود
درصورتی که نمازگذارتوان پس زدنش راداشته باشدبایدچنین کندمثل عکس اشخاص آینه و...پس
اصلاپیش نمازغیردرحضورمعصوم(ع)ممکن نیست واشکال شرعی ازاین بعدنیزدارد.
عروج صلات امام(ع)الی السماء ودرگاه ربوبی الله متعال حتما سرعت بیشتری ازسایرین داردواگرایشان
کس دیگری راامربه پیش نمازی کندموجب طولانی شدن زمان مقبولیت نیایش مردمی شده که به
پیش نمازثانی اقتدانموده اندواین ظلم است که بازدرشان ائمه(علیهم السلام)نیست.
ازاین دست:درروایت فطرس ملک خدا به واسطه حسین(ع)بال اوراشفا داد.پس اگرامام معصوم(ع)
پیش نمازنباشدوتقدیربرنزول بلادرگاه صلات ایشان گرددامام بااین کارخودوعلارقم آنکه می دانست
جلوبودنش حالت نظرقربانی ودفع شرداردمرتکب خطا می شودکه ازوی بری ومحال است.درقصه
مباهله هم خودآن پنج تن پاک(سلام حق برایشان)شخصا جلوافتادندحال آنکه امثال سلمان وعماررا
می شدبه مقابله نصارافرستاد...
جسم زوات مقدسه حالت باطل سحرداردولذاطبق قول پیشوایان ماهمیشه درفوق مسکن یاروی
سینه و...می گذارندتاطلسم درتحت آن اثرنکندوعقب کشیدن معصوم درپیش نمازی ازاین بعدهم
ناشایست هست.
اگردرمیانه صلات حربی واقع وسبب قطع آن شدفرماندهی امام(ع)اولاءاست وبازباعقب بودنش ایشان
ظلم درحق بقیه نموده است.درهیچ جنگی نقل نشده ائمه(علیهم السلام)پیشتازنباشند.
سلام نمازبه سوی مقابل جهت خدا وآن چهارده نورمقدس وحالت عروج داردوناشایست است بعض
مخاطب آن درپشت امامی که درمحراب نشسته باشد.
پشت کردن به امام(ع)نشانه بی ادبی است که درصورت پیش نمازی غیرش اجباراواقع می شودو
عدالت کسی که جلوافتاده زیرسوال می رود.
معصوم(ع)اهل یمین است ونبایدطرف راست ایشان ایستادچون سمت راست جای اولااست واولا
شخص وی است پس اگراوامام نمازنباشدبایددرگوشه نمازگذاران سمت راست جای گیردوگوشه گیر
نمودن امام(ع)هم معصیت است وموجب گرفتاری عاملان آن یعنی امام نمازواقتداکنندگان به وی
راسبب می شود.اگرعدویی به ایشان ازآن سمت حمله کردبازظلم جدیدودرسوی خطردادن آن عزیز
ترازجان پیش می آیدو...
القصه:خبرواحدنزدعلماء امامیه ازجهت دادن فتواوتوجه شایسته نیست وقول صمدی آملی دراین
باب وازآن دست هست.حال باآنچه مختصری درموردش ازلسان الکن این طلبه کمترین بحث شد
آیا به بنده حق می دهیدمعممی راکه درفیلم ذیل مشاهده می فرمایداف گویم!؟
الهم العجل لولیک الفرجطبقه بندی: چهارده معصوم(علیهم السلام)،  مذهب حقه شیعه، 
برچسب ها: صمدی آملی، پیشنمازی استادصمدی آملی برامام سجاد(ع)، انحراف مذهبی، نماز، نمازائمه شیعه، احکام امامت نمازدرشیعه، سمت قبله،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات