تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 | 05:37 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

موبدان زرتشتی

سلام الی آل طاها

اگرگشتی درفضای مجازی زده واژه ازدواج بامحارم راپی جوباشید.چیدمان ووسعت مطالب

به گونه ای القاء خواهدکردکه گویا زردشتیان تنهاکیش مذهبی می باشندکه مجازشمرده اند

بانزدیکان ومحارم خود ازدواج کنند!؟حال آنکه اولا:دربسیاری ازادیان مجوزکاری ازطرف

صاحب شریعت یابدعت ایجادکنندگان دردین صادرمی شوداماپیروان به تبعیت ازعرف یاقانون

کشورساکن خودهمینطورسطح سوادکلاسیک آن رابرنمی تابند!؟

فرضا درمذهب حقه شیعه کاشت داشت وبرداشت خشخاش و...بلامانع است.ولی عرف جامعه

این کارراتباه کردن نفوس مردم بویژه جوانان می داند.

ثانیا:شناخت دین زرتشتی درمیان عام ایرانیان چندان عمیق نیست.اگرتوفیق هم صحبتی با

موبدی بزرگواریاکارشناس مذاهب وتاریخ راداشته باشید درک خواهیدکردکه احکام درآیین

ایشان جنبه صفت وسختی نداردواین مردم بلندنظروبسیارشریف درمواردزیادی به حسب رعایت

حال وعرف شیعیانی که باایشان هم زیستی دارندازباورخودکوتاه می آیند.

(دراطراف یزدکوهی بودکه آنهاجنازه مردگان خودرابالایش رهامی کردندتکه باعوامل طبیعی

تجزیه شود.امااکنون اجسادعزیزان خودراداخل گورقرارمی دهند.درعین اینکه چنین امری در

احکام مذهبی آنهانیست)

پس اگراین پرده ضخیم تبلیغاتی که تنهازرتشتیان راگرفتارچنین مسئله ای نشان می دهد

کنارزده ودرمتون عامه سیرنماییدباروایت های صحیح سند روبروخواهیدشدکه ابوحنیفه امام

جمع زیادی ازفرقه بکری بصورت کاملاصریح ازدواج بامحارم رامجازمی داند!!؟؟

حال آنکه شرافت فردی وحرمت نیاکان درچنین ازدواجی نابود می شود.بعضی ازافرادبسیار

شروروماجراجوی دنیادرپرونده زندگی خودچنین کاری کرده ویاحاصل آن هستند.(الهم العن

اباالشرور....)لذا فقهاء ماضی(رضوان الله علیهم اجمعین)درحکم ازدواج بااهل کتاب وبرپایه

این مطالب که ذکرشدحتی درباب جماعت عمری گرفتن  زن را جوازداده انداماموافقت با

ازدواج دخترشیعه وسنی راجایزنشمرده اند.متاسفانه درسال های اخیروباسلیقه گرایی که

دررسانه ملی ایران ریشه عمیقی یافته اینگونه القاء می شودکه هرگونه وصلتی بااصطلاحا

اهل سنت بلامانع است!؟درحالی که اینطورنیست وحتی میزان انحراف وناخالصی افراطیون

عمری چه درعقایدوچه دراحکام ازدیگرفرق موحدین وادیان آسمانی بیشتراست وچنانکه

قبلترذکرشدچون زرتشتیان و...هم انعطاف پذیری جهت رعایت شرایط زمان ومکان راندارند.

یعنی ساختارمذهبی همینطورفسادوبی سوادی علماء آنهااجازه نمی دهدکه بامدنیت یا

لیبرال دموکراسی مرسوم دراکثردنیا همزیستی داشته باشندپس ازسلفی های مصرتاوهابی

مسلکان سعودی هماره درسایه حکومت های توتالیترودیکتاتورصفت دوام آورده اند.

به حضرت سجاد(ع)عرض شد:شنیده ایم فرمودی نمازی است که اگرقاتل پدرم یزیدبن-

معاویه(لعنت الله علیه)بخوانددرنزدخدابخشیده می شود!؟

زین العابدین فرمود:بله!؟منتهایزیدهرگزتوفیق خواندن آن رانمی یابد.

طبقه بندی: ایران زمین،  سقیفه بنی ساعده،  جماعت عمری، 
برچسب ها: ازدواج زرتشتیان، ابوحنیفه، ازدواج بامحارم، آیین زرتشی، حکم ابوحنیفه درازدواج بامحارم، موبد، رابطه جنسی بانزدیکان،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات