تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کتاب عالم ارواح
یا حی.نظری برکتب حتی مجوزگرفته ونشریافته درداخل کشوربا موضوع ارتباط باارواح
نکات جالبی راآشکارمی کند!؟احضارکننده هادرغالب مواردودرتمام نقاط کره زمین کمتراز
شکل لباس وپاپوش روح رویت شده حرف می زند!؟
هرچند اینهادرجنبه ثانویه قراردارندومحورسخن گفتن وارتباط باآن مرحوم است امادربرخی
احضارروح هاکه دراوایل قرن حاضرودراروپا صورت گرفته سخن ازمردان مشرقی صاحب
عمامه وعباهمینطورزنان دارای حجاب شده است!؟
راستی درعالمی که همه چیزعیان است تکلیفی هم درمیان نیست وآدمی تنهابه چشیدن
نتیجه اعمال دنیای خاکی خودمحکوم شده دیگرچه جای حجاب یاپوشیدن دشداشه و...!؟
پاسخ راامادرروایتی به کتب شیعی بایدجست که ازروزدمیده شدن سوراسرافیل وبرخواستن
مردگان ازقبریعنی همان معادجسمانی سخن گفته(بحارالانوار) وکسانی راکه دردنیااهل اسلام
راستین نبودندلخت وعریان میان آن شلوغی وفضای فشرده درعین روزطولانی محشرشرح
می دهدوتنهاشیعه راصاحب جامه ای ازجهت پوشاندن شرمگاه و...معرفی می کندجست.
طلبه علوم دینی به سیستم صحیح وسنتی حوزات علمیه شیعه وقتی به مقطع پایان شرح-
لعمه رسیدملبس شده وبدست یک مرجع دینی برسرش عمامه گذاشته می شود(عمامه غلط
رایج نوشتاری است وصحیح آن امامه می باشد)درآن حال معمولا آن مردملا وفاضل خطاب
به کسی که تازه جامه زهد برتن کرده ودرزمره سربازان امام عصر(عج)درآمده است همینطور
حضارمی گویند:لباس تقواانشاء الله
یعنی این پوشش صرفا جنبه مادی نداردوامیدواریم سبب پرهیزگاری وخشیت توهم گردد.
جامه های ایمانی به حسب انتساب به امرالهی واولیاء خداچنان محترم هستندکه روح
مومن برزخ نشین مجردازجسم هم که باکمک ذرات مادی بدن مودم خویش تنهادرصدد
ایجادشمایلی ازخودشبیه آنچه دردنیاداشته به چشم اهل این جهان است خودش رامقید
به تلقین وشبه استفاده ازآن می کند.تلك الامثال نضربها للنّاس لعلّهم یتفكّرون
برنادت سبیروطبقه بندی: روحانیت شیعه،  چهارده معصوم(علیهم السلام)،  مذهب حقه شیعه،  انسان، 
برچسب ها: روح، لباس روح، احضاروح، قبرستان، برنادت، جسم اثیری، سقیفه بنی ساعده،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات