تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1399 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
مرحوم مهندس مهدی بازرگان
(به یادمجاهدپیرمهندس فقیدمهدی بازرگان(رحمت الله علیه))
وهوالباقی.بی هیچ تعصبی زبان عربی درفصاحت و بلاغت بی همتااست...دوکلمه
موضع وموقف شاید مشابه هم باشند ودرفرهنگ مهاوره بتوان یکی را به جای دیگری
نهادامایک دریاتفاوت میان آنهاهست!؟موضع حالت تدافعی دارد!؟فرضایک سرباز
پشت خاک ریزموضع می گیردوباکمک آن سلاحش رابه سمت دشمن نشانه می رود.
موقف امامثلاسنگرو قرارگاه ارتشی جماعت درمنطقه جنگی است.
دعواوکش مکش میان روشنفکران عرفی وعالمان مذهبی.بین  سنت ومدرنیته.وسط
فیزیک ومتافیزیک و...دقیقاازهمین نشناختن موقعیت مطلوب وصحیح آنان درجامعه
برمی خیزد.
چیزی که به فرهنگ اهل بیت(علیهم السلام)وفقه سنتی شیعه به شکیلترین حالت
تعریف شده است!؟
میان عصرماوروزگارصادق هدایت مهدی بازرگان یاهرمنورفکربرجسته دیگر فاصله زمانی
کم یازیادوجودداردوگذشت ایام سلایق وحاشیه های سخنان ایشان راکنارمی زندوبه
مامی باوراند:آنهاهم فرزندزمان خویشتن بودندوچون همه بنی آدم گرفتارمحدودیت
دیدوبعد.اماآنچه جوهرین حتی بعدازنفی افکارمنورالفکرها باخط کش عقل طرف مقابل
باقی خواهدماندپرسشهای روشنفکرانه است!؟
جامعه غیرمذهبی معاصرساکن دربلادشیعه درحال پویایی وبااتکاء به سوشیال مدیا
(ماهواره)ازهردری سخن می گویدوهرمقدسی رابه نجاست می کشد...دقیقا به همین
خاطرموج جدیدی ازگرایش به مارکسیسم درمیان جوانان دانشجوی مارواج یافته است.
اماصدافسوس ازمذهبیون!؟کثیری هنوزگرفتارفضای مذهبی ایدئولوژیک دهه 50هستند
ومی خواند افکاردکترشریعتی و...رابه روزگارمابیاورندوجماعتی هم دراوج ظاهرفهمی از
مبانی فقه سنتی همان رویه نفی وتردعام روشنفکر راپیشه خودکرده اند.
لاکپشت واردرقالب خویش می خزندوخوارج گونه قرآن هایی برسرنیزه ساخته اندمباد
که دیالوگی میان روشنفکران وفقهاپدیدآید.
حال آنکه فقیه راستین خودمی داند:حق روشنفکروموضع اوطرح سوال است وفقها
باپاسخ دادن به این پرسشهامی توانندموقف ونظرشان رادرذهن مردم بصیرتقویت
کرده و با کمک هم دریک دادوستدفرهنگی معنویات جامعه راغنی نموده موجب
گسترش مذهب حقه تشیع شوند.
آری ماازیادبرده ایم اگرنصف رساله های عملیه پاسخهای مجتهداست نصف دیگران
آن پرسشهایی است که به ذهن مردم بصیروجوینده آمده .این عدم تعامل درصورت
برتری هریک ازاین دوبردیگری جامعه رابه سمت قهقراخواهدبرد.یافقه رافربه خواهد
کردوآفیت طلب ذیل چترقدرتهای دنیا... یاروشنفکری راتیغ خواهدنمود درکف زنگی
مست(دیوانه)
روانش شادآقای مهدی بازرگان که ازهمان آغازبادرک این حقیقت وازسرروحیه دموکراتیک
درصددایجادتعاملی سازنده باداعیه داران فقه وروحانیون معاصرش بود.والسلامطبقه بندی: انسان،  مذهب حقه شیعه،  مرجع تقلید،  روشنفکر،  آیت الله سیدمحمودطالقانی(ره)،  مرحوم مهندس مهدی بازرگان،  روحانیت شیعه، 
برچسب ها: مهندس مهدی بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان، روحانیت شیعه، روشنفکرعرفی، روشنفکرمذهبی، نخست وزیردولت موقت انقلاب اسلامی57،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic