طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی(1)


یاهو.مقابل هرعکس شماره ای هست اگرروی همان نمره درذیل
کلیک کنیدمتناسب باسرورانتخابی تلگرام یااینستگرام و...تصویر
را دراندازه بزرگ مشاهده خواهیدکرد.عکاس سعیدحریری اصل
(این تصاویردرشعبان وآستانه محرم1439قمری گرفته شده است)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  


برچسب ها: فرزندان میرزای شیرازی، قهرمان مبارزه باانگلیس، سیدصادق شیرازی، آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی، مرجع سنتی شیعه، مرجعیت، عکس های سهیدحریری اصل ازسیدصادق شیرازی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 30 شهریور 1396    تاریخ : 09:46 ب.ظ

نظرات

دیدارسعیدحریری اصل بااستادمحمدخنیفرزاده


یاالکریم.توفیق الهی یارشدودرآستانه ماه محرم 1439قمری
دیداری داشتم باجناب استادآقای شیخ محمدخنیفرزاده در
قم المقدسه ودفترکارایشان.واقعانقش رسانه های مستقل
شیعی چون ثامن وبقیع و...درمقابله بانیرنگ های گوناگونی
که همه روزه ازناحیه اعداء اهل بیت(علیهم السلام)وجبهه
سقیفه بنی ساعده صادرمی شودغیرقابل انکاراست وحمایت
درحدتوان ازایشان یک وظیفه شرعی وموجب خوشنودی آقا
حضرت صاحب الامر(عج).بیاییم به جای پرداختن به اختلافات و
تفاوت نظرها تاآنجاکه افراددرمسیرشاه راه محبت مولاعلی(ع)
حرکت کرده امرخلاف عظیمی برضدآن نشان نمی دهندازبقیه
مسائل وحاشیه هاچشم پوشی کنیم که:ان هومع الجماعت.
[
]

  


برچسب ها: دیدارسعیدحریری اصل ومحمدخنیفرزاده، محمدخنیفرزاده، استادمحمدخنیفرزاده، شبکه ثامن، شبکه بقیع، مجری مذهبی محمدخنیفرزاده،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 29 شهریور 1396    تاریخ : 12:49 ب.ظ

نظرات

طبیعت آدربایجانشرقی شهرستان مرند


یاهو.مقابل هرعکس شماره ای هست اگرروی همان نمره درذیل
کلیک کنیدمتناسب باسرورانتخابی تلگرام یااینستگرام و...تصویر
را دراندازه بزرگ مشاهده خواهیدکرد.عکاس سعیدحریری اصل
(این تصاویرازطبیعت زیبای شهرستان مرنددربهار1396گرفته شده)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)


  


برچسب ها: طبیعت آذربایجانشرقی، مرند، بهارآذربایجان، اطراف تبریز، عکس طبیعت، عکس های سعیدحریری اصل، زیبایی طبیعت،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 29 شهریور 1396    تاریخ : 11:39 ق.ظ

نظرات

ازدواج بامحارم!؟

سلام الی آل طاها

اگرگشتی درفضای مجازی زده واژه ازدواج بامحارم راپی جوباشید.

چیدمان ووسعت مطالب به گونه ای القاء خواهدکردکه گویا زردشتیان

یعنی پیروان حضرت زردشت(ع)تنهاکیش مذهبی می باشندکه مجاز

می دانندبانزدیکان ومحارم خود ازدواج کنند!؟حال آنکه اولا:دربسیاری

ازادیان مجوزکاری ازطرف صاحب شریعت یابدعت ایجادکنندگان در

دین صادرمی شوداماپیروان به تبعیت ازعرف یاقانون کشورساکن خود

همینطورسطح سوادکلاسیک آن رابرنمی تابند.

فرضا درمذهب حقه جعفری کاشت داشت وبرداشت خشخاش و...

بلامانع است.ولی عرف جامعه این کارراتباه کردن نفوس مردم بویژه

جوانان می داند.

ثانیا:شناخت دین زرتشتی درمیان عام ایرانیان چندان عمیق نیست.اگر

توفیق هم صحبتی باموبدی بزرگواریاکارشناس مذاهب وتاریخ راداشته

باشید.درک خواهیدکردکه احکام درآیین ایشان جنبه صفت وسختی ندارد

واین مردم بلندمنظروبسیارشریف درمواردزیادی به حسب رعایت حال

وعرف مسلمانان وشیعیانی که باایشان هم زیستی دارندکوتاه می آیند.

دراطراف یزدکوهی بودکه آنهاجنازه مردگان خودرابالایش رهامی کردند

تاعوامل طبیعی تجزیه اش کند.امااکنون اجسادعزیزان خودراداخل گور

قرارمی دهنددرعین اینکه چنین امری دراحکام مذهبی آنهانیست.

القصه اگراین پرده زخیم تبلیغاتی راکه تنهازرتشتیان راگرفتاراین مسئله

نشان می دهدکناربزنیدودرمتون اسلامی ازعامه گرفته تاتشیع سیرکنید

باروایت های معتبروصحیح سندی روبروخواهیدشدکه ابوحنیفه امام

جمع کثیری ازجماعت بکری بصورت کاملاصریح ازدواج بامحارم را

مجازمی داند!!؟؟شرافت فردی وحرمت نیاکان درچنین ازدواجی زائل

می شود.بعضی ازافرادبسیارشروروماجراجوی دنیادرپرونده زندگی

خودچنین کاری کرده ویاحاصل آن هستند.(الهم العن اباالشرور....

لذا فقهاء ماضی(رضوان الله علیهم اجمعین)درحکم ازدواج بااهل

کتاب وبرپایه این مطالب که ذکرشدحتی جماعت عمری گرفتن دختری

رابه زنی جوازداده انداماموافقت باازدواج دخترشیعه باآنهاراجایز

نشمرده اند.متاسفانه درسال های اخیروباسلیقه گرایی که دررسانه ملی

ایران ریشه عمیقی یافته اینگونه القاء می شودکه هرگونه وصلتی با

اصطلاحااهل سنت بلامانع است!؟درحالی که اینطورنیست وحتی میزان

انحراف وناخالصی عمری هاچه درعقایدوچه دراحکام ازدیگرفرق

موحدین وادیان آسمانی بیشتراست وچنانکه قبلترذکرشدچون زرتشتیان

و...هم انعطاف پذیری لازم جهت رعایت شرایط زمان ومکان راندارند.

یعنی ساختارمذهبی همینطورفسادوبی سوادی علماء آنهااجازه نمی دهد.

به حضرت سجاد(ع)گفتند:شنیده ایم فرموده ایدنمازی است که اگرقاتل

پدرم یزیدبن معاویه(لعنت الله علیه)بخوانددرنزدخدابخشیده می شود!؟

زین العابدین فرمود:بله!؟منتهایزیدهرگزتوفیق خواندن آن رانمی یابد.

[

]
  


برچسب ها: زردشت، زرتشت، زرتشتیان ازدواج بامحارم، ابوحنیفه ازدواج بامحارم، موبدزرتشتی، ازدواج مسلمان زرتشتی، ازدواج شیعه وعمری،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 21 شهریور 1396    تاریخ : 10:33 ب.ظ

نظرات

موسیقی آره یانه!؟

یاالسمیع.درمبحث شیمی صحبت ازماده کاتالیزورهست یعنی

چیزی که سرعت فرایندیک تبدیل روافزایش می دهد.

موسیقی هم وقتی ازشکل نت ونوشته خارج شدودرغالب ساز

به گوش انسان رسیددقیقا چون یک کاتالیزوربرجسم اثرمی گذارد.

اگرموقع شنیدن موزیک شادواصطلاحاشش وهشت میل به رقصیدن

پیدامی کنیم یانغمه غمگین اشکمان رادرمی آوردازهمین رواست.

اصولا غالب فقهابامقوله موسیقی مشکل دارند.چراکه شرع زندگی

رادرروال وریتم طبیعی توصیه کرده وبسیاری ازچیزمانندشراب و..

که حال طبیعی رابه یک باره تغییردهدمزموم شناخته شده است.

اگردقت کنیدکسی که زیادموسیقی گوش می کننددچارشکست

عشقی شده ویاعنصرسازنده غیرت دروجودشان کم شده وفرازهای

ادعیه ودعاهای مذهبی و..قلیان روحی برایشان ندارد.

پس اجتناب ازچنین چیزهای مخصوصا نوعی که تحریک بیشتری

داردپسندیده است لفظ لهوولعب درفقه شیعی به همین خاطرذکر

شده است.حال امابه دلیل دیدگاه متفاوت برخی فقیهان وهمینطور

اعمال یک سلیقه خاص درکشورماتوسط ابزارهای گوناگون وبه

مددبرخی اهرم های قدرت وتبلیغات موسیقی فروان وکاملادر

دسترس همه است پس پدیده های اجتماعی سیاسی و...نمودو

جلوخاصی درآثاربرخی هنرمندان متعهدبه مبانی ملی ومذهبی

می یابدوشایسته است فردی که درجامعه زندگی می کندازآنها

مطلع باشد.فرضا برخی کنایه ها:چه خوشگل شدی امشب یاهمه

چی آرومه و...اگرندانیم ازکدام ترانه آب می خورددسته ای مارا

درمعاشرتهای اجتماعی به تمسخرخواهندگرفت .

هالو وانگشت نمای مجلس خواهندشمرد...

لذا دریک حدمعدودوچهره های مهم موسیقی سنتی یاپاپ مثل

استادمحمدرضاشجریان یاشادمهرعقیلی و...لازم است.

امابیشترازآن برکت رااززندگی خواهدبردومنزل ومحل کاررا

پناهگاه اجنه وارواح شرخواهدکردوالقصه عوارض مادی ومعنوی

خطرناکی دارد.ولی علم موسیقی وآشنایی باریتم والحان آوازی و..

بدون استفاده ازبرخی سازها مثل پیانو گیتارو...فی نفسه مجازودر

شرع مقدس کارستوده است .به امیدباران وصلح

[

]
  


برچسب ها: موسیقی بشنویم!؟، موسیقی بدون ساز، موسیقی مکتوب، نوازندگی، رابطه شکست عشقی وموسیقی، بحران های اجتماعی بامسکن موسیقی درمان نمی شود، چراموسیقی درایران کنونی زیادرواج یافته است!؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 20 شهریور 1396    تاریخ : 09:10 ب.ظ

نظرات

بزرگ حافظ

یاالجلیل.تصویری درفضای مجازی منتشرشده ازنوه مرحوم آیت الله

مجتهدی که درحقیقت شکایت نخراشیده است نسبت به رواج آقازادگی

دراین مملکت.خوانده رپ دیروزشهردارامروزو...

ما درمذهب خودتوصیه به عدم کنکاش درزندگی وافکارشخصی مردم

شده ایم.تواگرازپدیده عدم توجه به نخبگان وجولان دادن به آقازاده ها

ناراحتی دیگرچه نیازی بوددیروزوامروزاین باباراروی دایره بیاوری!؟

هرکی هست وبوده به خودوخدایش مربوط است بلکه واقعااصلاحاتی

عمیق درافکارواعمالش پیش آمده. توکه خدانیستی پس چراقضاوت!؟

درموردخودم هم یک لحظه به این فکرافتادم که نکندحضراتی تیتر

بزنند:نوه آیت الله عیوضی گیتاریست دیروزوآخوندامروز!؟بعدخدارا

شکرکردم که دست مهرش روی سرم بوده ودرعمل ازدوران نوازندگی

من هیچ عکس وفیلمی نیست!؟یادم می آیدتحت تاثیرملاقات باآقای

شادمهر عقیلی درحاشیه فیلم شب برهنه جذب نوازندگی گیتارشدم

آن موقع هنوزاین چیزها تابووعیب بزرگی درخانواده های سنتی حساب

می شد...ولی من دقیقا مثل خودشادمهرنوازندگی راازکسی یادنگرفتم

یعنی آنقدرباساز وررفتم که قلقش دستم آمد.بعدرفتم درترکیه ودرامتحان

یک موسسه رسمی موسیقی وابسته به اتحادیه اروپاقبول شدم!؟

جالب اینکه موقع امتحان نهایی بنده دوربین فیلم برداری خراب شد!؟

ایران که برگشتم خیلی حس هنرمندی به من دست داده بود.خوب لقب

نوازنده رسمی وبامدرک هم وسوسه کننده بود.اما منی که تا دیروزچون

کبک سردربرف فروبرده وازحال وروزهمکاران بی اطلاع بودم تازه درک

کردم چه محیط فاسدی درموسیقی پاپ داخلی جریان دارد....

القصه به هردری زدم وحکمت خدابودکه هربارجوردرنمی آمدکه کاری

انجام دهم یادرکلیپی باشم و...اینقدراین وضع تکرارشدکه ما عطای

آن رابه لقایش بخشیدم اماامروز سالهاگذشته وبادیدن قضاوت عجولانه-

ای که فوق متن عکسش هست اعتراف می کنم که خدابزرگ حافظم

است وباآن وضع بددیروزی بهانه ومبرآزردن امروزم رابست.

[

]


  


برچسب ها: خداخواست، بهترین دوست، گیتاریست دیروزوآخوندامروز، نمره داغ، شادمهرعقیلی، شادمهرعقیلی وسعیدحریری اصل، آیت الله مجتهدی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 19 شهریور 1396    تاریخ : 10:26 ب.ظ

نظرات

حرام زادگی راببینید!؟

یاالکبیر.نوجوان وهابی مسلک ازسرکوتاه عقلی ذاتی این جماعت طرحی

خنده دارجهت طواف حجاج دربیت الله الحرام واطراف کعبه معلی پیش

بینی کرده است وجالبتراینکه بزرگترهای اواجازه داده انداین خیال بچگانه

دریک نمایشگاه عمومی ورسمی عرضه شود!؟

منظورم طواف حلزونی است که درتصویرفوق مشاهده می کنید.

اولا:تمامی فرق مسلمین دراحکام حج اتفاق نظرروی آن دارندکه کلمات

خاصی:الهم لبیک...بایدتوسط حاجی وبه میزان مشخص گفته شودوالا

حج نامبرده مقبولیت شرعی ندارد.مدت زمان بیان این کلمات معمولابا

هفت بارطواف پیاده موازی وازدهام نسبی جمعیت هماهنگی داردواگر

قرارباشدیک حاجی بخت برگشته ای راازبالای این سرسره رهاکنیم

وقتی به آخر قصه رسیداحتمالاحتی نتوانسته یک کمی ازجملاتی که

لازمه مناسک هست به زبان آورد.

درکارخانه هامعمولابهترین کارگراصطلاحاتیزوبزرادرانتهای خط تولید

می گذارندچون دستگاه باسرعت زیادی حاصل راارائه داده واگرغفلت

شودبه یکباره شاهد دپووتل انبارشدن اجناس روی هم خواهیم بود.حالا

حجاجی که ازاین طرح حلزونی استفاده می کنندهم وقتی طوافشان تمام

شدتابه خودجنبیده ازسرعت خودکه بااتمام سرازیری کم شده بکاهد خواهند

ریخت روی هم واحتمالافاجعه منا درسالهای گذشته تکرارخواهدشد.

افرادزیادی ازآنهاکودک کهنسال وحتی بیمارمی توانندباشند.اینجورآدمها

کنترل چندانی روی آلت تناسلی ومدفوع خویش ندارندواحتمالادرآن سرعت

زیادوحالت سرگیجه آورلباس احرام خویش رانجس کرده بخاطرشکل این

سرسره نجاست فورا انتقال یافته ودست آخرحج همگی باطل می شود.

جداازاین همه مسلمانان حتی وهابیت باوردارن درحالت حول واضطراب

شدیدنمی توان عبادات راصحیح انجام داد.فرضا اگرکسی درمقابل شیر

گرسنه ای ایستاده نمازبخوانداین نمازباطل است مگرآنکه طرف استاد

اخلاق وتزکیه نفس بوده باشدوبتوانداعضاء خودراکنترل کند.پس اصلا

دراین سرعت زیادطواف مقبول محقق نمی شود.

دست آخرمکه مکرمه بخاطرباران های ناگهانی وسیل آسای آنجا

مشهوراست.فرضااگروقت طواف حلزونی بابارش باران یکی شد

می دانیدچه پیش خواهدآمد!؟هیچی کعبه یک چیزی خواهدشددر

مایه های سرزمین موج های آبی که تبلیغاتش مدام ازرسانه ملی ایران

پخش می شود.واقعاکه گیرچه حرام زاده های افتادیم.شعائرالهی و

مناسک مذهبی شده شهربازی کودکانه....وان هومالک یوم الدین

[

]
  


برچسب ها: حرام زادگی راببینید، تخم جن حرام زاده، جوجه وهابی، سرزمین موجهای آبی مکه!؟، طواف حلزونی، نوجوان وهابی، حاجی بخت برگشته،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 19 شهریور 1396    تاریخ : 09:57 ق.ظ

نظرات

طالقانی معلم وحدت استراتژیک

به یادبودپدرطالقانی وهمزمان بانیم قرن فراقش

مختارثقفی(ره)مسندریاست رادچارنیش های می دانست که کمر

وکوتل حاکم راازکارانداخته وروحیه انقلابی قبل ازرسیدن به قدرت

رابامصلحت اندیشی وسواس گونه ضایع می کند.بلاشک ازهمین رو

است که بخاطربدست آوردن دل ودست یک اقلیت بزرگ درداخل

کشوربرخی عامرانه ازوزنه های سنگین مذهب رسمی چون تبری یا

شعائرحسینی و...می کاهندبااین خام خیالی که بدین سان تقریب مذاهب

اسلامی ووحدت بین المسلمین تحقق خواهدیافت.اماجالب اینجاست که

آنهاهیچگاه جایگاه ووجاهت امثال شادروان آیت الله سیدمحموداعلائی

طالقانی درمیان مردم کردستان و...که خواستگاه آن طرزتلقی ازدین

اسلام است رانیافته اند!؟راستی طالقانی چطورمی توانست شدیدترین

نقدهارادرخلال آثارخودمانند:تفسیرپرتوی ازقرآن و...نثارسران سقیفه

بنی ساعده کندچنانکه درجلداول آن تفسیرشریف حکومت ابوبکررا

سیاه ترین شب تاریخ می خواندوازدیگرسوموقع سفربه کردستان

دراوج محبوبیت واستقبال قرارگیرد!؟پاسخ امادریک نکته کلیدی که

همچون مومیایی برتن فکرواندیشه پدرطالقانی کشیده وازپس نیم قرن

سالم وشاداب نگاهش داشته نهفته است.اوپیش ازهرمرام ومسلکی معیار

دیگری درارزش گذاری بنی بشرداشت وآن حریت وآزادگی طرف

مقابل بودبه مصداق سخن جدش درروزعاشوراکه:اگردین نداریدلااقل

دردنیا آزاده باشد...اینگونه نه تنهامسلمانانی ازفرق دیگربلکه حتی

خیزمذهبیون مارکسیست هاو...شیفته اومی شدند.

آزادورها چون پرنده ای دراوج مرگ رانیزکه بزرگ ضعف بشراست به

چالش کشیدودرآخرین خطبه نماز17شهریورش درست درهمان جایگاهی

که خانه ابدی اونیزگشت خطاب به شهدای انقلاب57دربهشت زهراء فرمود:

ازفرهنگ جهادمرگ رابایدشست مردان راه خدا آنانکه درراه خدامی زیند.

درراه خدارزمنده ودرراه خدامی میرند زندگان جاویدند.

مجاهدراه خدا وخلق رامرگ پایان کارنیست.

[

]
  


برچسب ها: 19شهریور، بادهای شهریور، سالگردآیت الله طالقانی، سیدمحموداعلائی طالقانی، بزرگ زندانی سیاسی ایران، مظهراتصال دین وسیاست درایران معاصر،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 18 شهریور 1396    تاریخ : 10:29 ب.ظ

نظرات

چرابه استقبال محرم می رویم!؟

 یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ

شهیدشیخ احمدکافی:می گویندگریه کارزنهااست.امام زمان(عج)

زن هست که گریه می کند؟!چشم های کورشده ات زیارت ناحیه

مقدسه و...راندیده است.

پیروافاضات جناب آخوندمحسن قرائتی درنفی پیشوازمحرم الحرام

وعاشورای اعظام ونامه ای که دراین باب به محضرعالم بزرگوار

آقای حاج شیخ ابراهیم امینی(دامت برکاته)نوشته شددرتکمله سخن

چندخط رابایسته می دانم.

احیاء دین نبوی ومذهب علوی بلاشک وشبهه حاصل ریخته شدن

خون بعض آل الله ودرراس همه نوه پیغمبراکرم(ص)درصحرای طف

کربلااست.یکی ازاجزاء ومناسک مکتبی اسلام روزه داری است که

فی نفسه حالت خوش آیندی نمی باشد.گرسنگی وعطش رنج فراوان

دارد.حال وبااین وجودهیچ کدام ازفقه های برجسته وماضی حکم

به عدم استقبال ازرمضان وروزه داری قبل ازرویت هلال ماه نداده اند.

ودرطول تاریخ اسلام بیشمارمومن دست به این اقدام ستوده می زنند.

حال چگونه است که برای عاشورا یعنی مظهرونمادمظلومیت حضرت

سیدالشهداء(ع)که احیاگرراستین روزه نمازحج وهرسنت دینی دیگری

است وطبق آن فرمایش شریف :خون داخل بطن قلبش راهم نثارکرده

پیشواز رفتن اشکال دارد!؟بله وقتی شخصی به هزارویک بهانه عنصر

بنیادین ولاینفک تبری راازدستورعمل خودکنارزدحاصلش حرف زدنی

می شودمطابق نظراعداء الحسین(ع).درست درهمین روزهااست که

عمرسعد شمر خولی وسنان و...پس ازبرانداختن پیکرحضرت مسلم بن-

عقیل(ع)درکوچه وبازارکوفه فریادزده تبلیغ می کنند:مردم نرویدبه استقبال

حسین اوبرخلیفه الله برشوریده است.امابشنودمحسن قرائتی مامثل حبیب

بن مظاهریم وازهربیراه وبه هرترفندی شده خودرابه پسرپیغمبرمی رسانیم

زمان ومکان راهم بخاطراین هدف به چالش و سخره می گیریم ودرپاس-

داشت مرزسرخ شعائرحسینی ازهستی خویش هم درخواهیم گذشت.

[

]
  


برچسب ها: کنایه شهیدکافی، محسن قرائتی، استقبال ازمحرم، محرم برتراست یارمضان، رنج روزه، محسن قرائتی بشنود، مرگ بردشمن شعائرحسینی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 18 شهریور 1396    تاریخ : 12:41 ب.ظ

نظرات

نامه ای به آیت الله ابراهیم امینی(دامت برکاته)

[

]

باعرض سلام وتبریک به جهت عیدسعیدغدیرخم محضرعالم جلیل القدر

آقای آیت الله شیخ ابراهیم امینی نجف آبادی(حفظ الله)وامابعد...

مدتی است قسمتی ازبرنامه شبکه سه ورسانه ملی مربوط به سخنان

حجت السلام محسن قرائتی درنکوهش به استقبال محرم وعزاداری

سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)رفتن درشبکه های اجتماعی

اینترنت دست به دست شده ضمینیه انحرافی عمیق درتفکروباورهای

مذهبی غالب ملت ایران است.

این کمترین ازمحضرآن فقیه بزرگوارچندپرسش ویک درخواست دارد:

آیاطبق نص صریح قرآن کریم یعقوب نبی(ع)تنهابااحتمال اینکه فرزندش

دچاررنج وحتی مرگ شده به استقبال این وضع نرفت وسالهانگریست

چنانکه نابیناشد!؟

آیایوسف پیامبر(ع)طبق تفسیرآن رویای صادقه به استقبال خشکسالی که

اتفاق خوبی نیست نرفت وسیلوی ذخیره گندم راه انداخت!؟

مگرغالب انبیاء برجسته(علیهم السلام) باسندصحیح سالها قبل ازواقعیه طف

درکربلادچارخسران ومسدومیت جسمی نشدندتابادرک این غم به پیشواز

آن رفته باشند!؟

داستان سپردن خاک کربلابه ام السلمه(س)وگریستن درفراغ نوه عزیزش

ازنبی مکرم(ص) معروف ومستندنیست!؟

قصه استقبال هرروزه مولاناحجت بن الحسن(عج)بااشکی که منتهی به

قطرات خون می شودوازیادآوری فاجعه عاشور61هجری است ودر

بسیارروایات وادعیه مذهبی ماذکرشده بلاشک معرف حضورشماهست.

به سندصحیح درکافی بحارشریف حضرت ثامن(ع)به هنگام حضوردر

خراسان وبانزدیک شدن ایام محرم الحرام علائم عزاوسوگ بردرودیوار

بیت خودنسب می کردو....

درمملکتی که این شیخ موردبحث زندگی وافاضات می کنندچندین ستاد

وارگان پیشوازحوادث بدچون بلاهای طبیعی تشییع جنازه شهداء وراهداری

...وجوددارد اماهرگزمعترض به آنهانشده ودرکمال وقاهت همینطورخام

خیالی مشغول گذاشتن چوب لای چرخ دستگاه حسینی است....آقای

امینی نمازبلاشک وبراتفاق رای جمیع فرق اسلامی ستون دین است

درمملکتی که چنین شخصی بعنوان رئیس ستاداقامه نمازمنسوب شده

چگونه تقاضای لطف وترحم الهی به حسب نیایش های مردم ونزول

برکت و...دارید!؟

ازشماودیگرعقلای حاکمیت انتظارمی رودپیش ازآنکه رفتارهای موزی

وزننده این جماعت وتابع له الی ذلک موجب شورمذهبی ملت گردیده و

اساس نظام حاکم رادچارچالش کندچاره ای بیندیشید.

والله مالک یوم الدین وسلام علیکم والی عبادالله الصالحین .

غدیر1438هجری قمری


  


برچسب ها: آیت الله ابراهیم امینی، نامه سعیدحریری اصل به آیت الله ابراهیم امینی، اشتباه فاحش محسن قرائتی، محسن قرائتی، استقبال ازمحرم، قرائتی درشبکه سه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 18 شهریور 1396    تاریخ : 09:18 ق.ظ

نظرات

دست های خدا!؟


(به جهت عیدغدیر1438هجری قمری)

یاحی.حجرالاسودرادرباورشیعی وحتی غالب معتقدان به مذهب اهل خلاف

بکری بعنوان دست خداقبول دارند.یعنی اگرحاجی بخواهدباپروردگارخویش

بیعت کندبایدکه حجرالاسودراالمس نماید.بازجماعت عامه طبق آن روایت که

جوان چشم چران شکایت سیلی خوردن ازعلی(ع)درطواف کعبه وحین انجام

این عمل قبیح رانزدعمربن الخطاب (لعنت الله علیه)بردودرجواب شنید:چشم

خدادیدودست خدازد.نمی توانندمنکر یدالله بودن حضرت حیدر(ع)گردند.

اماغالب جاندران والبته اشرف مخلوقات انسان صاحب دودست است.

کعبه نیزدرآن سوی دیگرخودشکافی داردکه هنگام تولدمولانا فاروق الاعظم

صدیق اکبرعلی(ع)ایجادشد.

یعنی دست خداازآن آستین خارج گشت وعلارقم اینکه وهابیت عنودهرازچند

گاهی اقدام به بازسازی وازبین بردن اثرشکست آن می کندبازبه مشیت الهی

به حالت قبل خودبازمی گردد.

مرحوم آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی(رضوان الله تعالی علیه)اشاره دارند

که درسفرحج شاهدرشدوترمییم سنگ حجرالاسودنیزبوده اندکه وهابیون حاکم

آن رادورازچشم مردم عادی ودرپس پرده می تراشیدند!؟

این دومعجزه بزرگ بردوزاویه کعبه معلی تنهاازباب رشدخودبه خودیکی و

تخریب سرسری دیگری تشابه ندارند.طبق روایات معتبرمذهب حقه تشیع حجر-

الاسودقبل ازرفتن به مکه وپس ازنزول ازبهشت مدتهادرمنطقه خاک فرج قم-

المقدسه مقیم بوده وازقم نزدائمه (علیهم السلام)به کوفه صغیرتعبیرشده است

همینطورجسم مطهرونورانی مولای متقیان(ع)برکرانه دریای نجف آن روزگار

ودرکوفه دفن گردیده است!؟ پس دستی ازخدادیروزدرکوفه صغیربودودست دیگر

امروزدرکوفه کبیراست. لقب یکی ازآنهاابوتراب وآن دیگرهم ازجنس خاک

می باشد.عیدسادات است :دلهامتوجه ایوان طایی نجف الاشرف انشاء الله :

نادعلیامظهرعجایب.روح آقاسیدجوادذاکرشاد.توکلت الی حیدر

[

]
  


برچسب ها: عیدغدیر، دستهای خدا!؟، حجرالاسود، امام علی(ع)، شکاف دیوارکعبه، آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی(ره)، معجزه زنده،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 18 شهریور 1396    تاریخ : 07:55 ق.ظ

نظرات

ماجرای سعیدحریری اصل وسیدمحمدباقرعلوی(حفظه الله)


یاالشافی.آدم مریض درخواب کابوس می بیندودربیداری زجرمی کشد!؟
این وسط اماشایدشیرین ترین لحظه های به یادماندنی برای او رویای
صادقه ای است که یابشارت صحت است ویاعلامت مرگ ودرهردوصورت
خلاصی ازرنج جان کاه که می برد.
(موقع اوج بیماری بنده سیدمحمدباقرهم ازپشت موتورسیکلت پرت شده
بودوهردودروضعیت وخیمی قرارداشتیم!!؟؟)
خوب یادم هست آن روزهاکه نارسائی کلیه حتی کارمرابه ایست قلبی
نزدیک کرددرعالم رویانوجوانی رادیدم برمنبرمشغول مرثیه سرایی...
هواتاریک بودومن تنهابرکه آبی راکه اززیرکرسی اومی گذشت ودرطللع
نورستارگان بازتاب می یافت والبته به چهره نورانی ودوست داشتنی اش
می نگریستم وچنان خونم رابه جوش ومحبت می کشاندکه گویی خویش
من است...آرزوداشتم اگرواقعی است حتماببینمش وتمام عمرم راصرف
دل جویی ازاوکنم.بعدهادرمسجدمقدس جمکران به مددیک بنده خدای
افغانی صدای مداحی وی راکه روی موبایلش ضبط کرده بودشنیدم و
فقط خدامی داند روزی که فهمیدم این صداوآن تصویربرای یک نفراست
چه حس عجیب وبی همتایی داشتم توگویی برادرکوچک من است سید-
محمدباقرعلوی...ابتدافکرمی کردم ساکن کویت است وخدامی داندکه
هرسختی رابه جان خریده بودم تاسرازآنجادرآورم.امادست آخرچه فایده!؟
گرفتارپدری بودکه اورادرحدیک دیوانه ومراهم بیکاروبی عارمی دانست که
سراغ آقازاده ایشان رامی گیرم...هرچه قسم آیه واستدلال برکسی که
مرغش یک پاداردچه سود!؟هنوزنفهمیده ام اگرسالی یکبارسراغ وی را
می گرفتم چه آسایشی ازاین باباکم می شد!؟اگرقصه خودم بودحتما
می گذشتم اماحالا که خودش هم می دانداین داستان بندبه کجاست
نفرینش می کنم:الهی خیراززندگیش نبیندو آسمان برایتش بی رحمت
وزمین بی ثبات باشد.
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند...
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر
می کنند.خدایاماماموربه تکلیف
هستیم مابقی هرچه شدوتوتنهاکفیل باش.الهی تووولی اعظمت(عج)
حافظ سیدمحمدباقرعلوی من باش.وسلام


  


برچسب ها: سیدفخرالدین علوی بداند، سیدمحمدباقرعلوی، سعیدحریری اصل وسیدمحمدباقرعلوی، عشق سعیدحریری!؟، مداح سیدمحمدباقرعلوی، داستان عجیب!؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 09:58 ب.ظ

نظرات

مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)2


هوالباقی.بالاخره صبح جمعه ای وصل یارحاصل شده!؟روح بلندآیت الله
عیوضی به سوی خالقش پرمی کشد.
پیکرایشان بعدازغسل وکفن شدن چندروزی درمسجدمحله تپلی باغ
نگهداری می شودامابه علت ضعف شدیدمالی خانواده و...امکان فرستادن
آن به قم المقدسه نیست.دست آخربه پیشنهادمرحوم آیت الله علی یالقوز-
آقاچی که درمراسم ختم ایشان شرکت فعال داشت جنازه معظم له به
قبرستان طوبایه تبریزمنتقل شده درمیانه مزاردوشخصیت برجسته آذربایجان
یعنی باقرخان(سالارملی)وآیت الله میرزافتاح شهیدی(ره)که حق استادی به
گردن آیت الله عیوضی داشت دفن می گردد.علمابرجسته تبریزچون ناصرزاده
توتونچی وخسروشاهی و...به تمجیدازاوسخن می گویند...
(تصویرمرحوم شیخ علی یالقوزآقاچی رادرذیل همین متن مشاهده می کنید)  


برچسب ها: مزارروحانیون شیعه، طوبایه تبریز، مزارباقرخان سالارملی، مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی، شاگردآیت الله العظمی بروجردی(ره)، تبریز، علماء تبریز،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 09:22 ب.ظ

نظرات

مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)1


هوالحی.بعدازشنیدن خبروفات سیدناآیت الله العظمی حسین طباطبایی-
بروجردی(ره)حال مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی روبه وخامت
رفت هرچنددوسالی بودکه ازمنزل روستای قزلجه(توابع بستان آبادآذربایجا-
نشرقی)به شهرتبریزمهاجرت کرده بودندودرانتهای محله خیابانی(تپلی باغ)
کوچه ای به نام اتحاداقامت داشت وبه ظاهرازحمت کارکشاورزی ودامداری
راحت شده بودامافراغ استادشاگردراهم مبتلاکرد!؟
کسالت وبستری شدن طولانی مدت اوباتشخیص صریح پزشکان ازبیماری
سرطان بودبقول عامیانه غم وغصه عاملش بود...
این دوره همزمان باتشکیل نطفه گروههای چریکی تحت تاثیرافکارمارکس و
حکومت اتحادجماهیرشوروی درایران بخصوص تبریزبودوبه هرحال گفتگووبحث-
های میان ایشان وبرخی بنیانگذاران فدائیان خلق ومجاهدین خلق همچون
شهیدمحمدحنیفی نژادو...درگرفته است.
آن زنده یادبه مانندرفیق دیرین وهم دوره طلبگی خودآیت الله سیدمحموداعلائی
طالقانی(رضوان الله علیه)بادرک موقعیت وروشنفکری خودازدرگیری بااینگونه
افرادغیرمذهبی یاگرفتارنگاه ایدئولوژیک به مقوله دین که حاصل آن ریختن آب
به آسیاب حکومت پهلوی بوداجتناب کرده به تعبیرزیبای شادروان مهندس مهدی-
بازرگان:فرزندان عزیزاسلام رادعوت به بازاندیشی درمبانی فکری خودودرک
عمیق احوالات علماء شیعه ودوره های تاریخی شکوه مندی چون سلسه
جلیه صفویه و...می کرد.گذشت زمان پیروزی انقلاب 57 ورخ دادهای پس ازآن
برصحت مواضع ایشان درآن دوره تاریخی شاهداست.شخصیت کاریزماتیک و
آگاهی وی ازمسائل روزسبب شده بودامثال هواردان علی شریعتی و...نتوانند
برچسب ارتجاع وجمودفکری بروی زده اوراازچشم مردم بیندازند...
درآخرین روزهای حیات فرزندارشدخود(مرحوم مددعلی) رابه بالین خواسته با
نشان دادن سندقبری که آقای بروجردی دروادی السلام(خاک فرج قم)شخصا
برایش خریده بودوصیت شرعی می کندکه بایددرآنجادفن شود...

  


برچسب ها: مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی، شاگردسیدحسین بروجردی، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، مزارعلماء شیعه، وادی السلام قم، فدائیان ومجاهدین خلق، سیدمحمودطالقانی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 09:03 ب.ظ

نظرات

کارخانه سیمان صوفیان آذربایجانشرقی ایران

کارخانه سیمان صوفیان.عکاس سعیدحریری اصل
یاهو.مقابل هرعکس شماره ای هست اگرروی همان نمره درذیل
کلیک کنیدمتناسب باسرورانتخابی تلگرام یااینستگرام و...تصویر
را دراندازه بزرگ مشاهده خواهیدکرد.عکاس سعیدحریری اصل
(کارخانه قدیمی تولیدسیمان واقع دروروی صوفیان ازطرف تبریز)
(یک)  (دو)  (سه)

(یک) (دو) (سه)

(یک) (دو) (سه)


  


برچسب ها: سیمان صوفیان، کارخانه، سیمان، صوفیان، آذربایجانشرقی، تبریز، صنعت آذربایجانشرقی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 02:37 ب.ظ

نظرات

مرغ عشق دکترابراهیم یزدی!؟

سلام الی آل طاها

گاه نکات به ظاهرکوچک درزندگی آدم های بزرگ وجودداردکه

درپی دقت بدان مطالب بسیاری آشکارمی شود.

مرحوم دکترابراهیم یزدی علاقه زیادی به مرغ عشق داشت.اصلا

بنده شخصارسیدگی وتوجه اورابه یک جفت مرغ عشقی که نگاه

می داشت دیده بودم.زندگی خانوادگیش هم سرشارازهمین روحیه

عاشقانه بودوالابااسترس وفشارعصبی که بریک رجل سیاسی در

جامعه ای مثل ایران می رودوازدرون تابیرون حاکمیت همه افراد

این قماش خواسته وناخواسته درگیرش هستندتانزدیک نودسالگی

دوام نمی آورد.لبخند خاص وبامعنای دیپلماتیک راامروزه برچهره

غالب سیاستمداران دنیامی بینیم.اماهرگزازیادنبریدکه ابراهیم یزدی

این لبخندها وشکل مشرب رادردوره ای بکارمی بردکه جزم اندیشی

حاصل ازمکتب چپ وروابط خشک وبی عاطفه استالینی و...سایه

مخوف خودراروی قسمت وسیعی ازدنیاوحتی داخل ایران انداخته

بود.اوبرعکس علی شریعتی وحتی مهندس مهدی بازرگان اعتقادو

توجه خاصی به روحانیت ونهادمرجعیت داشت.هرگزانتقادات تندو

تیزبرخی چهره های ملی مذهبی و...درحق فقه سنتی راتکرارنکرد.

مرحومان دکتریزدی وسیدصادق طباطبایی وسیدصادق قطب زاده

و... ازآنکه درپاریس ازفردآیت الله خمینی دفاع کنندومبشرافکار

شخصی وی باشنددرصددتوضیح نهادسنتی مرجعیت شیعه درمیان

گفتمان رایج روشنفکری ومهدآزادی یعنی فرانسه بودندولذاتازمانی

که آقای خمینی رادرهمین مسیرولیدرونمادچنین جریانی می دانستند

اوراهمراهی کردند.

اینکه درانشقاق فردای پیروزی انقلاب 57که منجربه قتل قطب زاده

وانزوای سیاسی یزدی وغربت نشینی صادق طباطبایی(دوسلف آلمان)

وفرارابوالحسن بنی صدرازایران شدحق باکدام طرف بودتاریخ وگذشت

زمان قضاوت خواهدکرد.منتهااگربه فقه پایبندیم وازپایمال شدن عنصر

اجتهادمستقل درمقابل هرالترناتیووموضوعیت دیگربیزاربایدکه بی هیچ

تعصب سیاسی وبری ازپیچ وخم های بازارمکاره آن راست وحسینی از

این بعدشخصیت واندیشه آنهاتجلیل نماییم.روحشان شاد.


  


برچسب ها: سیدصادق طباطبایی، ابراهیم یزدی، ابراهیم یزدی ومرغ عشق، سیاست ورزان نوفل شاتو، صادق قطب زاده، سیاسیون انقلاب57، سرگذشت یک انقلاب،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 15 شهریور 1396    تاریخ : 12:20 ب.ظ

نظرات

حافظه تاریخی بزرگ سلاح روشنفکرعرفی(2)


وان هوالحی

تخت جمشیدوطاق کسری همینطورکاروانسراهامتعددومیدان نقش جهان شاه-

عباس صفوی(رحمت الله علیه)آدرسی است که ذهن قوی ایرانی رابدان سمت

می بردتابفهمدکی وکجاوبارعایت چه شرایط ومصالحی مام وطن می تواند

روی آرامش بخشیده ونوباوگان آن کهنسالی تجربه کنند...

وقتی عاقل مردی چون داریوش بزرگ براین ملک حکم می راند دورازانتظار

نیست که برای مافرزندان خودحتی ازپس قرنهامیراثی ارزشمندگذاشته باشد

چیزی که دیدنش احساسات قومی وامیدبه بازسازی راتحریک می کند.

غالب روشنفکران ماغافل هستندکه شیخ بهایی تنهاباساختن بناهای خاص و

مفید چون گرمابه معروفش ومنارجنبان اصفهان ایوان نجف الاشرف و...پا

جای نیاکان خودنگذاشت وحافظه تاریخی ملت راجلانداد.بلکه پافشاری مدام

اووعلامه مجلسی (رحمت الله علیه)برشعائرمذهبی ونمادگرایی شیعی حامی

جدی وقوی چون حکومت صفویه یافت.خوب همانطورکه دربخش بناهای

ملی چون تخت جمشیدو...سخن رفت وجودچنین سازه هایی به مانندیک

فلش ونمادنسلهای بعدی راتحریک به پاس داشت ارزش های ملی می کند.

دربخش مذهبی هم همینطوراست اصطلاحادستگاه سیدالشهداء(ع)یعنی

همین زنجیروقمه زنی هاهیئت وعزاداری که توسط علماءبزرگ ماچون علامه

نائینی(ره)و...حمایت وترویج شدموجب می گرددشوروطبعا شعورشیعی

اوج بگیرد.درایران کدام شبها است جزعاشوراوتاسوعاکه فقراهم غذای

مناسب ورایگان می یابند!؟درکدام ماه جزمحرم ورمضان میزان جرم و

جنایت کاهش می یابد!؟اینهاهمه حاصل تاثیرروانی نمادگرایی عاشورایی

بربطن ومتن جامعه است وبس.حال رجوع کنیدبه بیشمارسایت وکانال

تلگرامی و..که موزیانه درصددضعیف شعائرمقدس حسینی هستندوتشخیص

دهید که عوامل اصلی استعمارانگیس وبریده مزدوران ضدملی ومیهنی

چه کسانی هستندوچگونه تیشه به ریشه مذهب شیعی وملیت ایرانی می زنند.

خدایاتوشاهدباش که تمام بغض وکنایه خودراازاین فرزندان راستین شمرو

خولی وازاین های که گاه عمامه روحانی وکروات روشنفکری هم دارند

درهمین فرازاززیارت نورانی عاشوراخالی می کنیم که:الهم العنهم جمیعا.


 
  


برچسب ها: حافظه تاریخی، نمادگرایی درشیعه، شعائرمذهبی، شعائرامام حسین(ع)، دستگاه امام حسین(ع)، لعنت بردشمن شعائرحسینی، خاطره ای ازدکترابراهیم یزدی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 14 شهریور 1396    تاریخ : 05:46 ب.ظ

نظرات

حافظه تاریخی بزرگ سلاح روشنفکرعرفی(1)


وان هوشاهدومشهود

متن ذیل خلاصه مبحثی است که بازنده یاددکترابراهیم یزدی(رحمت الله-

علیه)درباب آن بحث علمی داشتم وموردتائییدآن فقیدسعیدهم قرارگرفت.

نبی اکرم(ص)دردعوت عام اهل مکه به جوارکوه ابوقبیس تمثیل جالبی را

بکاربرده ومی فرماید:اگربعنوان امین اهل بکه مبارکه به شمابگویم دشمن

درپس این جبل منتظرتان است آیاباورخواهیدکرد!؟

این دقیقا زیبا وعمیقترین تعریفی است که می توان ازواژه روشنفکربه

مفهوم عرفی آن بری وبریده ازدوتابوی روشنفکری سکولاریعنی انتل –

لکتوئل غربی همینطورجذم اندیشی رایج درمکتب چپ جهانی ودنباله –

های آن داشت.روشنفکرانسانی است که پیش ازدیگران ازوقوع حادثه یا

حدوث حالتی درجامعه اطلاع می یابدوبه تعبیرزیبای قرآن مبشرخیر

وناشرحقیقت ازسرتکلیف انسانی خودمی شود.اماچگونه یک فردکه

تنهاعضوی ازجامعه است ومحکوم به سرنوشت جمع به چنان جایگاه

وحیدوخاصی دست می یابدکه سرگذشت کل سرزمینش راتغییرمی بخشد!؟

نهایت بحث منجربه این شدکه دلیل اصلی راحافظه تاریخی قوی روشنفکر

نسبت به دیگرطبقات جامعه علت بدانیم.

یکی ازرسالت های اصلی درنزول وحی همین افزودن به علم اطلاع از

گذشته ونیاکان است: وَ تِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُون‌

تاریخ ایران بعنوان یکی ازقدیمی ترین تمدنهای بشری فرازوفرمود

بسیارداشته است اماچراسلسله هخامنشی وساسانی وبعدهاحکام جلیل

القدرصفوی(رضوان الله علیهم اجمعین)درذهن مردم جاخوش کرده اند!؟

حتی یک هژمونی وپرپوگاندای ساختگی توسط حکومت پهلوی به جهت

شیرازه زدن ورنگ ولعاب دادن به تفکر2500ساله شاهنشاهی ولابدبقای

حکومت خودشان با کمک ازهمین نمادهای ایران باستان صورت گرفت

وازپتانسیل نهفته آن دربطن جامعه سودجویی سیاسی کرد.جمله معروف

شاه سابق محمدرضاپهلوی خطاب به کوروش کبیر:آسوده بخواب که مابیداریم

...عمق این بهره برداری رانشان می دهد.


 
  


برچسب ها: حافظه تاریخی بزرگ سلاح روشنفکرعرفی، روشنفکرکیست، روشنفکرعرفی، تفکرباصدای بلند، مبانی عبرت، کوروش آسوده بخواب که مابیداریم، خاطره سعیدحریری اصل ازدکترابراهیم یزدی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 13 شهریور 1396    تاریخ : 06:13 ق.ظ

نظرات

عکس های شادروان دکترابراهیم یزدی

(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
مرحومان دکترابراهیم یزدی واحمدصدرحاج سیدجوادی درحسینیه ارشاد
تهران.دی ماه1384شمسی مراسم بزرگداشت زنده یادمهندس مهدی بازرگان
شادروان دکترابراهیم یزدی درفروردین ماه1385خانی آبادتهران


  


به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 12 شهریور 1396    تاریخ : 10:59 ب.ظ

نظرات

نکاح طفل شیرخوار!؟

سلام قولامن رب الرحیم

بادیدن پیام تسلیت حقیردرباب فقدان جسمانی روانشاددکترابراهیم یزدی

زیرذره بین برده اند آن فرازش راکه شخص کنایه زده شده ودهنده مجوز

نکاح باطفل شیرخوار پیشوای کبیرورهبرفقیدماامام خمینی است وتویک

الف بچه به ایشان جسارت کرده ای و...

واقعاچقدربایدیک موجودسخیف وظاهربین باشدوتنهادغدغه اش شکم وذیل

آن!؟این بی سوداهاکه غلط می کننداین حرفهارامی زنندبه بهانه دفاع ازیک

عالم ومجتهداساس وشالوده فقاهت وحوزه های علمیه شیعه رازیرسوال برده

وپایمال می کنند....

بارهاکه درمحضردرس فقیه عالیقدرحضرت آیت الله العظمی آقای شیخ

وحیدخراسانی(دامت برکاته)بودیم وسوال وجواب ایشان بافضلای حاضر

درگرفت شیخناتکیه کلام جالبی داشتند می فرمودند:حاج شیخ گفته نصیر

الدین طوسی یاهربزرگی ازشیعه غیرچهارده معصوم(ع)نظری که داده

شده ملاک نیست وشایسته ان قلت(بحث ونقد)

آیاجوازبه نکاح طفل شیرخوارتوسط مرحوم آیت الله خمینی یک نظرفقهی

وجداازسیاست ومسائل اجتماعی نیست!؟پس چگونه طلبه ای هرچندکوچک

رابخاطرنقدآن ومباحثه پیرامونش تنبیه می کنند!؟

شارع برای تکلیف دربرابرخداسن وحدمعین کرده است.دخترنه سال وپسر

پانزده...پس چه طورجهت عقدزناشویی که قراردادی میان دوبشراست طفل

یک روزه رابه میدان می آورید!؟

اصلاخودچنین باوری درتضادبااصل مترقی ولایت فقیه است چه اگربچه ای

فاقدسرپرست بودفقیه جامع شرایط بایدازسهم مبارک امام معصوم(ع)و...

هزینه زندگی اودرحالت سلم ورفاه نسبی رافراهم کنندنه این که باجوازبه

چنین کاری صورت مسئله راپاک کرده واززیربارمسئولیت شانه خالی کند.

فقهای ماضی قائل به خریدوفروش برده وغلام بودندیعنی برضدآن نظری

نداده اند.حال بااستنادبه چنین موضوعی می توان گفت:آنهابرده داری را

هلال می دانستند!؟حکم فقهی وحی منزل نیست ومتناسب باشرایط زمان

ومکان خاص تعریف می شود.سکوت یاجوازظاهری مجتهدرانمی توان به

حساب تائییدباطنی اوگذاشت.

شماکه اینقدرنسبت به افکاروآراءمرحوم آیت الله خمینی علاقه وحساسیت

وافرداریدچگونه علی اکبررافئی پوری رابعنوان لیدرفکری وروشنفکردر

صحنه خویش قرارداده اید!؟لعن ودشنام های فراوان آقای خمینی به سران

سقیفه وآتش بیاران جنگ جمل به سندآثارمکتوبش کجاوقربان صدقه رفتن-

های علی اکبرخان نسبت به مادرآن طایفه حاج خانم عایشه کجا!؟

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ.  


برچسب ها: نکاح کودک، حکم فقیه وحی منزل نیست، نکاح طفل شیرخوار، آیت الله خمینی، رهبرکبیرجمهوری اسلامی، علی اکبررافئی پور، پارادوکس علی اکبررافئی پور،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 12 شهریور 1396    تاریخ : 10:41 ق.ظ

نظرات

پیام تسلیت به جهت فقدشادروان دکترابراهیم یزدی

شادروان دکترابراهیم یزدی
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ
وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا ۞ سوره احزاب آیه بیست وسه
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجادانندحال ماسبکباران ساحل ها
ازچه بگویم!؟اینکه علارقم درگیری لفظی من بایکی ازنزدیکان عجول
وسطحی نگرش اوهرگزنخواست زودقضاوت کرده ویکطرفه به قاضی
رود...ودرآن روزحتی احترامی مظاعف وخاص نثارم کرد
ازآن دی ماه سرد1384قم بگویم که ازقبرستان بیات خارج شدیم وتا
کنارضریح مطهرفاطمه معصومه(س)ازقدیم باهم سخن گفتم.ازجدم
آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی مهندس بازرگان و...
ازاینکه اگرناراحت یاخوشحال می شوداین حالت چون کودکان پاک سیرت
درتمام چهره وحالت اونمایان می گشت...
ازصبرعجیبش که نشست وساعتی به صحبت های من نوجوان گوش
داددرحالی که ندانسته باکفش واردخانه وزندگیش شده بودم .جای که
اونمازمی خواند....
ازآن روزاسفندی برمزارمصدق کبیرکه باچنددخترجوان ازچادری گرفته
تااصطلاحابدحجاب مثل پدری که فرزندانش رابه برگرفته عکس گرفت و
به کنایه ادامه داد:من نکاح طفل شیرخواره راقبول ندارم....
ازاینکه اکبرخرازی خدابیامرزرامامورکرده بودچندپرتقال به من مسافر
بدهدمبادکه درراه بازگشت بی آذوقه بمانم...
ازدیدسیاسی برخی اوسبب انقلاب57وبنابرباورگروهی ضدآنهامسبب
اندیشه لیبرال داخل کشوراست...
امااین کمترین که دنیاراازپس عینک ایدئولوژی واصطلاحاایسم خاصی
نمی بیندوی راانسانی یافت باهمه قدرت وضعف درپی خوب شدن...
فقداستادبزرگوارم چریک پیر!؟شادروان دکترابراهیم یزدی رابه محضر
حضرت صاحب الامر(عج)عموم احرارجهان وخصوصانهضت آزادی ایران
همسربزرگواروفرزندان رشیدش تسلیت می گویم.روحش شاد.
(عکس ذیل مرحوم دکترابراهیم یزدی درکنارسعیدحریری اصل1385)  


برچسب ها: ابراهیم یزدی سعیدحریری اصل، عکس ابراهیم یزدی، عکس منتشرنشده دکترابراهیم یزدی، پیام تسلیت سعیدحریری اصل برای شادروان ابراهیم یزدی، یزدی ابراهیم، دبیرکل نهضت آزادی ایران، نهضت آزادی ایران،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 12 شهریور 1396    تاریخ : 02:13 ق.ظ

نظرات