دلایل عقلی ونقلی برولایت فقیه(1)

(تقدیم به روح استادم شارع محبث عمیق وشیرین ولایت فقیه آیت الله العظمی حاج-

شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه))

یاحی.سرآغازخلقت انسان ونقطه افتتاح اوبادمیده شدن روح الهی درکالبدخاکی است.

پروردگارمی فرماید:و نفخت فیه من روحی(29حجر)

آدمی سبقیه الهی داردوبه مانندیک نمایندگی هرچندمجردازذات اعلای اواست امااز

درون خودکششی عجیب به مسیروصلش یاهمان که درمتون دینی مابه سبیل الله نام

برده شده یافته.نیروی محرک این جذبه نیزتحت عنوان فطرت یاهمان رسول باطنی

ذکرشده است.خدای آسمانی بری ازهرگونه ضعفی وبشرخاکی درمعرض هرنقصانی قرار

گرفته وبنابرقاعده لطف اوکه ازصفت رحمانیت وی جاری می شودو درتعالیم دینی مااز

باب اهمیت حتی درلفظ تکرارشده(ازبسم الله الرحمن الرحیممی توان آموخت که آن

کریم هماره به یاداشرف آفریدگان خویش است چون جمله دیگرذرات خلقت)

لذاانسان اکثراهرچندفراموش کاروعصیانگرهم که باشددرلحظات ترس وغم بیشتربه یاد

منبع همه قدرت هامی افتدوچه شیرین خالق یکتابادرک ظرایف خلقت اونداداده:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر60)

طبق روایات مستندرسیده ازپیشوایان مذهب حقه تشیع محبت خداوندبه بندگان حتی

بیش ازمهرمادربه فرزنداست که درجهان خاکی شهرت یافته.پس اوهرگزازحال بشرغافل

نیست.درمبحث ارسال رسل ازجانب الله به سوی خلق ماغالبابعدمتافیزیک ومعرفتی قصه

رامی بینیم اماازاین جنبه غفلت داریم که انبیاء واولیاء(علیهم السلام)ازهمان روز نخست

به فکرتامین مادیات عام بشرولومنتقدان ومخالفین خودبودند!؟

وقتی مولاعلی(ع)فرمودند:فقرکه ازدرآمدایمان ازپنجره درمی رودویامانع ازبرداشتن آب

توسط سپاه معاویه بن ابی سفیان(لعنت الله علیه)درنبردصفین نشدندآن هم زمانی که

لشگریان خدابرشط تسلط داشتند این درس بزرگ رابرای مایادآورشدند.

صل الله علیک یاابوالحسن(ع)


تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 01:59 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرکت جهشی جن!؟

یاالحلیم.تاحالاحتما اتفاق افتاده درهنگام رانندگی یاسرنشین ماشین بودن اززیرگذر
عبورکنید.دریک لحظه جسم انسان به سمت پایین کشیده می شودتوگویی درباتلاقی
فرومی رویداماثانیه های بعدبه وضعیت عادی برگشته آن حالت خاص رفع می گردد.
آدمی طبق فرمایش قرآن کریم ازخاک خلق شده ورشته اتصال روح افلاکی اوباجسم
زمینی وی درنقطه ای به نام بنددل اتفاق افتاده است.درزیرگذراین بنددل شمااست
که به علت فاصله افتادن بین بدنی که به پایین کشیده می شودوروحی که ناخواسته
ثابت است اصطلاحا کش آمده موجب ناراحتی ودلهره می شود.
امادرمورداجنه ماجرافرق می کند!؟اوازآتش خلق شده وشعله ازخاک بسیارسبکتر
می باشد(دردهانه آتشفشان گل هرچندداغ به سرعت به سمت زمین فرودمی آید
اماشعله آتشی بزرگ فرضا درجنگل چندین ثانیه درهوا معلق باقی است....)
جن ازروح متعالی الهی چون بشربهره نبرده ولاکن روح انسان ازخودخداست اماروح
جن مخلوق پروردگاراست ولذا باآن جسمی که شالوده آتشین داردوروح نه چندان
خاص به راحتی می تواندازجایاموقعیت خودبجهد واصطلاحا شیطنت کند.
درباب ازدواج یادوستی انسان وجن یکی ازموانع بزرگ درهمین ماجرانهفته است!؟
حرکت مدام ودفعی جن که گاهی بی هیچ مقدمه ای صورت می گیردبربنددل انسان
فشارمی آوردودردرازمدت موجب زوال عقل وطبعا مرگ می شود.
درروایات شیعه نقل شده:اکرادازنسل جن هستند!؟کردها طایفه ای ازآریایی جماعت
می باشندکه درفلات زاگرس تاسوریا معوا دارند.امااگربادقت به رفتارها ونوع سلوک
یک آدم کردعنایت شودبخوبی حالت هیجانی حتی مرموزی رامشاهده خواهیدکرد!؟
پس روایت مذکورکه آنهاراحاصل ازدواج جن وبشرمی دانددورازذهن نیست...امااین
دلیلی بربی حرمتی به ایشان نمی شودوهرموجودباشعورعالمازبشرتاجن یافرزندهردو
ایشان تازمانی که ازمسیرسبیل الله خارج نشده شایسته احترام است.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 12:21 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نگوش طلسمی جن!؟

یاالکامل.شیاطین یاهمان جبهه جنیان کافرازعوامل مختلف جهت چیرگی وطبعا برده
نمودن بشروحتی هم نوع خویش مددمی جویند.اماازآن جهت که ناجوانمردی وسود
جویی طبق مکالمه ای که ازعفریت بزرگ وخدای متعال درهنگام اخراجش ازبهشت به
قرآن کریم ذکرشده جزء خصلت های جدایی ناپذیرآنهااست به بعدروانی وهمینطور
ضعف جسمی افرادهدف متمرکزمی شوند.مثلا باکودکان بیشترگرم گرفته وبعضا به
چشم ایشان می آیند(دوست زنجانی می گفت:بعدازظهرکنارپدرم درباغ انگورخوابیده
بودم که زنی بسیارزشت شبیه جادوگرها به سراغ من آمددرحالی که مدام می گفت:
بچه من می شوی!؟بیاباهم برویم و...)یااختلافات خانوادگی راتشدیدمی کند(مادری
نقل می کرد:چندسال قبل ازدواج پسرم بادختری که دردانشگاه شناخته بودمشابه
قیافه عروس خودرادرحالت بین خواب بیداری یاکنارمیزنهارخوری و..می دیدم!؟
لذااول ازدواج آنهاخیال کردم این دخترجادوگراست و...امابعدفهمیدم انسان بسیار
مومنی بوده وشیطان می خواست اورادرذهن من خراب کند...)وحتی دست به
نوشتن طلسم یابادست خودویاعوامل انسانی خویش می زندتا به مرگ وانهدام
آدم های بی گناه ومومن سرعت بخشد...
درعکس فوق متن شاهدهستیدکه یک جن چه بلایی برسرتن ظریف کودکی آورده
است(صحت ارتباط تصویرفوق بااین بحث بایک جستجوی ساده دراینترنت قابل
پیگیری است) شایدبگویداین خراش ها مدتی بعدبهبودمی یابدامااین تمام ماجرا
نیست!؟آن ملعون ذیل این خطوط خونی ظاهرانامفهوم طلسمی رادرج کرده که
روی بدن این بچه تاعمرداردآثارآن خواهدماندوموجب گرفتاری ورنج وی درآینده
هم می شودمثلااحتمال تصادف اودرخیابان بالامی رودو....لذا انسان موحدوعاقل
بایدازهمان ابتدابابی اعتنایی کامل به علامت واظهاروجودایشان موجب شوداین
موجودشرسرخورده گشته ودست ازسرآدم بردارد.
شدادملعون هامان ملعون فرعون ملعون....الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 11:28 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

به منطق رافئی پور

یاالناظر.علی اکبررافئی پورهرگونه نقدیا کنایه ازعایشه رابه حسب نسبت وی
بارسول اکرم اسلام(ص)ناشایست می داندلعن و...که بجای خود..وباعنوان
دهن پرکن:زن پیغمبربوده واحادیث مربوط به فساداودرکتب موردقبول عامه
ساخته بنی امیه است و...درصددایجاد حاشیه امن برای کسی است که طبق
نقل کتب صحیح بکری دراتاق باپدرش نشسته بودوتورات یهودیان رابالاقرار
داده وارج می گذاشت اماقرآن رابه زیردست وپاوروی زمین گذاشته بود!؟......
خوب اگرعایشه صرفا بخاطرانتساب به نبی(ص) که جزباورهای دینی اکثریت
جامعه مااست چنین موقعیت قوی پیدامی کند آیا ملیت ووطن پرستی هم
درمیان ایرانیان بسی قوی وپربهاء نیست!؟پس چطوراوبه خوداجازه می دهد
حرمت یک قهرمان ملی چون آقای مهدوی کیارابخاطرتبلیغ لبنیات دررسانه
بصری نادیده بگیرد!؟اگرعایشه به مردان نامحرم غسل جنابت یادبدهدرافئی-
پوربانفی ضمنی قصه طشرمی زند:هیس چیزی نگوییداهل سنت ناراحت
می شوند.اماخودش حق داردبه مهدوی کیا متعرض شودکه چرادرفیلم تبلیغ
دوغ شرکت کردی!؟اینهادرحالی است که عایشه درزمان خلافت علی(ع)وبعد
فتنه جمل ازرسول خدا(ص)طلاق شرعی گرفته شده ودیگرزن پیغمبرنیست....
امایک قهرمان ملی چون جناب آقای مهدی مهدوی کیا(حفظه الله) راهیچ
قدرت سیاسی ورزشی و...نمی تواندازعنوان ورزشکاروپهلوان ملی جداکندالی ابد.

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 10:41 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دوغت رابنوش!؟

یاهو.سنت عهدوچله نگاه داشتن جهت تقویت بخشیدن به منش حق فی النفسه
کاربسیارصحیحی است اماانگارآقای علی اکبرافئی پور درعمرش نشنیده که نماز
ستون دین است یاتولای وتبری چه خاصیتی دارد.عهداولا درعالم زربرمودت آن
زوات مقدسه(علیهم السلام)برپاشده وانسان مومن دردنیابایدکه کیس باشدبایک
حساب سرانگشتی ساده می توان احتمال دادکه شایدکل زمان باقی مانده من از
زندگی به چهل روزنرسدپس متدرافئی پورکه می گوید:دریک چله فلان ضعف را
عهدبسته ازخوددورکن چاره سازنیست وحتی جوری وقت تلف کردن...انسان عاقل
سعی می کندعهدقدیمی خویش که همان چنگ زدن به هبل المتین الهی یعنی
آن چهارده نورمقدس(علیهم السلام)رامتذکرشودتااگرپیش ازروزچهلم اجل امانش
ندادلااقل به شفاعت ایشان خداازمابقی معایب اوباقلم عف بگذرد....
اکسیرمحبت اهل بیت(علیهم السلام)که درزیارت ایشان واقامه شعائرمذهبی و....
متجلی شده دوای هردردجسمی وروحی است...
می گوید:حضرت زهراء(س)وبقیه ائمه (علیهم السلام)نورواحدهستند!؟آخرمردک
بی سوادخدانگذردازگناه کسانی که به تونادان بچه تریبون مذهبی دادند....توبدبخت
اصلاازتفاوت صدیقه طاهره(س) بابقیه ائمه(سلام الله علیهم اجمعین) خبرداری!؟
ازحضرت رضا(ع)نقل است:فاصله مقام معنوی ماتامادرمان به اندازه فاصله هر
محب بقیه ازمابامااست....زهراء(س)نورالی نوراست نورفوق نوراست...........
انگاردراین مملکت قحط رجال وعلماء است که بایداین بی ریش وسبیل باآن
پیشیه که ماخبرداریم درمقام ارشادمردم قرارگیردوبه واسطه مافیای درون قدرت
که درصددبه حاشیه راندن روحانیت اصیل واهل تبری وتولای همزمان ازمراکز
حساس تصمیم گیری درجمهوری اسلامی است وتاحدودی هم متاسفانه موفق
بوده شانتاژ شود!!؟؟راقم این سطورمی تواندبامنبع آثارمقام معظم رهبری حضرت
آیت الله خامنه ای به تنهایی ثابت کنم که علی اکبرافئی پورچه زاویه انحراف
فکری باشخص نامبرده داردولی یک عده تمامیت خواه راه حل ساده ای درمقابل
انتقادازاشخاص ثانوی ساخته اندتالب بازکنی می گویند:مخالف رافئی پوریعنی
مخالف رهبری!؟ای کاش یک هزارم چنین تعصبی رابه کسانی نشان می دادید
که واقعا ازآقای خامنه ای اجازه اجتهادومنبررفتن دارندنه چنین مغزفندقی های
تاریخ انقضاء داری....الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 01:12 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

آرامستان دارالسلام قم المقدسه2

یاالناظر.هرچندبه روی قبرش خاروخس نشسته بودونم ازدرودیوار مقبره پس می داد
اماهنوزبوی عشق هم می آمد:اناس موتی واهل اعلم احیاء
قبرستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان 1396شمسی.عکاس سعیدحریری اصل

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 12:48 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

آرامستان دارالسلام قم المقدسه1

یاالباقی.آدمی می رودوازاوخاطره اش می ماندوشایدمقبره اش...
درالسلام خاکفرج قم المقدسه.تابستان 1396.عکاس سعیدحریری اصل


تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 خرداد 1397 12:23 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)6

السلام الی زینب الرضا(ع)
تابستان1396شمسی قم المقدسه حرم فاطمه معصومه(سلام الله علیه)
عکاس سعیدحریری اصل


تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 05:35 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)5

یاحق.پرتونورازخورشیدنیست که به سمت زمین می آید!؟بادقت نگاه کن
این نورگنبددخترباب الحوائج(ع)است که باآسمان می رود....
تابستان 1396قم المقدسه حرم فاطمه معصومه(س)
عکاس سعیدحریری اصل.الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 12:29 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)4

السلام الی بنت موسی بن جعفرباب الحوائج(ع)
حرم فاطمه معصومه(س)قم المقدسه تابستان1396شمسی
عکاس سعیدحریری اصل


تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 12:05 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شهیدآیت الله مصطفی خمینی

یاالمنصور.پیرمرد90سالی داشت امابازکارمی کردوچهارستون بدنش سالم بود
درصندلی جلوتاکسی نشسته بودوباراننده صحبت می کردکه ازمقابل امام زاده
احمدخاکفرج گذشتیم.گفت:می دانی قبرمادرمرحوم آقای خمینی اینجاست!؟
من موقع دفنش بودم اصلاهمین موضوع سبب آشنای من باایشان شدوبعدها
که پسرش آقامصطفی بزرگ شده بودومشکلات مالی به حقیر هجوم می آورد
هروقت به این سیدرجوع کردم کمک اساسی وبابرکت می کرد.حتی اگردست
وبال خودش تنگ می شد.واقعا هم به اجتهادرسیده بود.بعضی وقتها درجواب
سوال شرعی می گفت:نظرمن رومی پرسی یا پدرم را!؟
یعنی جداازآقای خمینی خودش رودرمقام صاحب اطلاع وعلم می دید...تااینکه
خبرشهادتش درعراق به آن شکل سوال برانگیزآمد...
ورق برگشت انقلاب که شدچون من یک درس طلبگی هم درجوانی خوانده
بودم عبا وامامه ای پوشیده رفتم تهران مدرسه رفاه برای دیدن ایشان اما
خیلی تعجب کردم ازمشاهده اوضاع برخی مثل آقای بازرگان یادکترطباطبایی
دقیقا باهمان متدشهیدمصطفی پیش می رفتندیعنی دورازتصمیم عجولانه
بامردم داری پرهیزازپرخاش و...امااحمدخمینی معلوم بودظرفیت وکشش
برادرش راندارد...!؟من به اوگفتم:ماجراهای زیادی ازجنبه های مثبت ومنش
عالی داداش شمامی دانم حرف دودهه رفاقت است و...امااهمیت کافی نداد!؟
زمانه هرچه گذشت ومشکلاتی درکشورپیش می آمدبنده یادآقامصطفی می-
افتادم وازخلال حرفهایش که درذهنم جاخوش کرده بودمی فهمیدم که همان
موقع به این چیزها وراه حل آن فکراساسی می کرد.نبوداوضربه سنگینی هم
برای شخص آیت الله خمینی وهم نهضتی که رهبریش راداشت زد.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 11:02 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

چراازحسن عباسی هابیزارم!؟

یاالکریم.نظام جمهوری اسلامی ایران بلاشک حاصل خیزش طبقات مختلف جامعه ایران
ضددیکتاتوری محمدرضاشاهی بودونقش پررنگ روحانیون وخطیبان مذهبی چون شهید
شیخ احمدکافی و...درآن غیرقابل انکاراست.اماازهمان ابتدا کسانی هم بودندکه بجای
تسلط برمباحث مذهبی ومعرفتی آگاهی بیشترایشان ازموضوعاتی چون فلسفه جامعه -
شناسی روندروزو...بود.دونمونه بارزش که می توان آنهاراپدرفکری ونمادمعروف دوجریان
سیاسی برجسته حاکم:اصولگرا واصلاح طلب دانست مرحومان مطهری وشریعتی اند.
دراین نوع نگاه ایدئولوژیک مذهبی به دین جنبه های معرفتی تحت عنوان ظاهرسازی و..
به حاشیه رانده می شودومذهبی نمونه می تواندآدمی درجامه کت وشلوارومحیط دانشگاه
کوچه وبازارمعمولی باشد...حال آنکه رجل دین قدیمی شیعه بخاطرکیش شخصیت خوددر
محیط خاص حوزه جوارحرم و...ساکن بودند.
حاصل غلط چنین تربیتی هم اینک هزاران جوان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی اما
بیکارومجرداست درحالی اگرتنهایک سوم این نیروبه سمت همان سبک قدیمی حوزوی
هدایت می شدند.اکنون لااقل یک شهریه ای می گرفتندونقش تبلیغی قوی درراه حفظ
عقایدمذهبی جامعه ایفا می کردندونسل جوان مابه این اندازه غرب زده ودورازفرهنگ
خودنبود.این اشخاص بجای خجالت کشیدن وعبرت گرفتن ازلطمه هایی که به مذهب
شیعه همینطورنفس حکومت دینی که به حمدالله بعدسالهادراین کشوربرپاشده است
زدند هم اکنون سرناراازسرگشادش می نوازندوژست یک مشت آدم استراتژیست رابه
خودگرفته وبازباترسیم فضای خیالی وگنگ جامعه وطبعا جمهوری اسلامی رابه قهقرا
می کشند...
دقیقا مثل بلایی که احسان نراقی وپرفسورنصربرسرحکومت پهلوی دوم آوردند.....
وساده دلانی ازدرون قدرت هم خیال می کنندکه یگانه راه دوام ایشان اتکاء به آنهااست
ولذا بودجه ورانت...هم دریافت می نمایند.حال آنکه اصل انقلاب ایران محصول همین
حوزه های علمیه است ودوام واصلاح عمیق وصحیح حکومت ازمشکلات کنونی وچالش
های پیش روجزبادادن میدان وآزادی به قشرروحانی شیعه ممکن نخواهدشد.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 01:14 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

متاسفم روحانی!؟

یاالمجیر.جناب آقای شیخ حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سیری درسابقه چنددهه فعالیت سیاسی شما که ازاولین روزهای آغازقیام سال
چهل ودووهمراهی بابنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی شروع ودردوسمت راس شورای
عالی امنیت ملی همینطورریاست جمهوری دردودوره اخیرعهد حکومت اسلامی
دوام یافته است دوخاطره پررنگ والبته حتی ازمنظرچون بنده ای که فردی غیر-
سیاسی وتنها ازباب شهروندی این جامعه ملتزم به قانون اساسی رایج می باشد
شکوهمنددرذهن آدمی تداعی می کند:1.رفع حصرازبیت مرحوم آیت الله منتظری
(ره)2.توافق نامه موسوم به برجام که منجربه پایان بخشی ازتحریم های بین الملی
ظالمانه برضدملت ودولت ایران شده بودواماچه شوربختانه که هردواین دستاوردها
درایام نزدیک به هم وتوسط اشخاصی باروحیه توتالیتر ودگم زیرسوال رفت...!؟
دونالدترامپ ازتوافق هسته ای خارج گشت وآقای احمدپناهیان بعنوان چهره ای
پرنفوذدرجناحی ازحاکمیت ودرواکنش به اعتراض آیت الله وحیدی خراسانی(حفظه
الله)بخاطرعدم تعطیل بودن روزشهادت امام موسی بن جعفر(ع)دراین مملکت
سخن ازچیرگی واستیلای نهادهای امنیتی و...برتصمیم گیران دربیوت مراجع
اعظام تقلیدمقیم ایران زد!؟بنده ازجناب عالی تقاضادارم ازطریق سفرای محترم
جمهوری اسلامی دربلادخارج پیگیری نمایدتامشخص شودچنین نظارتی بررجل
برجسته دینی درممالک خارج حتی بکری سعودی و چپگراوضددینی چون کوبا
و..هم وجودداردیااینکه درکتاب گینس به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد
شد!؟حوزه علمیه مبارکه قم علارقم آن همه تاکیدمراجع سلف برحفظ استقلال
وی به شکل کنونی درآمده وذیل نهادوابسته به قدرت مرکزمدیریت رفت وحاصلش
پایین آمدن سطح تولیدعلم درآن شدوبه پرورش طلاب گلف بازورمان نویس و...
کشیدومااکنون مفتخربه دادن شهریه به طلبه بکری مذهب هستیم!؟
امان از روزی که نهادمرجعیت هم چنین شود(هرچه بگنددنمکش می زنندوای
ازآن روزکه بگنددنمک....)الی برک الله

تاریخ ارسال : شنبه 29 اردیبهشت 1397 04:14 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

پاسخ شیخنا آیت الله العظمی وحیدی به امثال احمدپناهیان

بسم الله الرحمن الرحیم ((اللّهم انا نرغب الیک فی دولةٍ کریمةٍ، تعزّ بها الاسلام و اهله،
و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا من الدعاة الی طاعتک، والقادة الی سبیلک، و ترزقنا
بها کرامة الدنیا و الآخرة))

تاریخ ارسال : جمعه 28 اردیبهشت 1397 11:43 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بترسیدازدریا!؟

یاالدلیل.آیاجزاین است که مجتهدنفس مطمئنه خودرابربقیه مراجع حتی کسی که درمقام

ولایت فقیه قرارگرفته ومسئول مستقیم مملکت داری است اعلم می داندوحفظ استقلال

اوازنهاددولت وامنیتی بزرگترین تفاوت تشیع باجماعت بکری است که هماره تاریخ آنها

روحانیون عامه درباری مسلک بودند!؟

حال درفیلم ذیل این متن شاهدباشید آخونداحمدپناهیان صریح می گوید:که نظام حاکم با

داعیه دین داری حق استیلابربیت مراجع وعملکردایشان رادارد!؟اکنون اگرملتی خشمگین

به تعبیرآقای جوادی آملی امثال اووپناهیان رابه دریابریزند بنده فی نفسه ایشان راملات

نخواهم کرد...الهم العجل لولیک الفرج

]


تاریخ ارسال : جمعه 28 اردیبهشت 1397 07:57 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

استهلال غیرمسلح


یاالدلیل.اگربه ماجرای حضرت داود(ع)وطالوت درقرآن کریم خوب دقت شود
بخصوص لحظه ای که داودنبی بافلاخن وازفاصله دورطالوت پهلوان راازپادر
می آوردآن هم درحالی که احتمال به ثمرنشستن چنین حربه جنگی خیلی
کم بوده است آشکارمی شود اولیاء خدا به حسب اخلاص خوددارای ویژگی
های جسمی خاص هم می شوند مثلایدبیضای حضرت موسی(ع)یابازوان
بس قدرتمندمولاعلی(ع)و...
مراجع اعظام تقلیدوبزرگان دین هم همینطورهستند.ازسیدنابروجردی(ره)
نقل شده که چون مقداری ازگل پای زائرحسینی رابه چشم مالیددردآن
درمان یافت وبسیارقوی شدویامرحوم آیت الله سیدمهدی شیرازی(ره)بنا
به نقل فرزندش درکربلای معلی ازفاصله بسیاردوروروی پشت بام عقربه
ساعت حرم امام حسین(ع)رامی دیده است و...
لذا فقهای ماضی وبزرگ یاشخصا ویادرمومنان اطراف خویش همیشه
کسانی باچشم بسیارقوی داشتنه اندکه حلول ماه مبارک رمضان و...را
تشخیص می داد ووجود چنین معجزه ای دردیدگان این افرادنشانه
حقانیت ایشان هم بود.لذاوتنهاازیک بدذکرشده شایدبتوان درک کردکه
چراقدیسین طایفه امامیه درگذشته به رویت هلال ماه باچشم غیرمسلح
اسرارداشته فقهای صحیح العقیده واعلم روزگارماهم بدان عنایت دارند..
نویسنده این سطورهرساله بادیدن آخوندهای پشت تلسکوپ ودوربین
قوی که بدین وسیله ناجورومخالف نظرعلماء برجسته سابق درصدددین
ماه هستندبسیارناراحت می شوم وضمن این مطلب خواستم فاصله
فکری خویش ازآنها رامشخص کرده باشم.افکار واعمال آنها به حقیر
مربوط نمی شود.عیسی به دین خودموسی به دین خود....
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 01:46 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ارم


(وَ نُرِی فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا کَانُوا یَحْذَرُونَ.قصص6)
یاالعظیم.جوانی معاصربارسول(ص)لباس های متفاوت وخارج ازرسم عرب می پوشید
وطبعا موردتمسخرجامعه بسته وقبیله ای اطرافش بود.پیامبر(ص)امابادیدن اوفقط یک
جمله دراوج روانشناسی واستراتژی زدکه می تواندسرمشق هرمعلم تربیتی درطول
تاریخ بعدبعثت باشد.فرمودند:دامن بلندخودرابالابگیرتاخاکی نشود...
یعنی البسه وخانه انسان معقول وخدایی به قدرنیازوبادرک جوومحیط اوانتخاب شود
لباس نیازاست نه جامه شهرت.آنچه درفقه وکلام بزرگان مذهبی شیعه تحت عنوان
ردای شهرت و...نهی شده پوشش خاص بازوایای غیرضروراست که دربرکننده آن را
انگشت نماکرده و عملابه اعلم فرقه خاص بدل می کند.
انسان عارف رفته رفته درزندگی چشم دل رابیشترگشوده وبجای نگریستن بادودیده
سربه عمق مطالب ازبعدمعنوی وانسانی توجه دارد.اماجبهه شیطان مدام بابزک و
اصطلاحا مدجدیدآدمی رابه ظاهربینی عادت داده نمی گذارددراین چندروزه دنیا وقبل
موت سیرتکاملی بشربسوی الی الله شکل جدی وصحیح گیرد.
درقرآن کریم هامان وزیرفرعون سازنده ارم یعنی برج های بس بلندمعرفی شده
است.این ساختمان های مرتفع که درزمان امام علی(ع)هم مرسوم بوده وهم اکنون
درقالب مناره مساجدشاهدنوعی ازآن هستیم که محل استقرارموذن است به
صاحب سرمایه دارخوداین امکان رامی داداندیشه خویش راازفرازآن تبلیغ کندودر
عین حال نمادقدرت مادی بود.خداونددرآخرین کتاب مقدس بایادآوری قهرخودوفرو
انداختن برجهای ارم به ماگوشزدمی کندمجاهدراه خدا یک وظیفه خاص وضروراز
بعدظاهری داردوآن اینکه نه تنهاخودلباس شهرت ومدشیطانی برتن نکندبلکه درهمه
جابالسان شیواومنطقی به مقابله بااین وضع برخیزد.
تهاجم فرهنگی بیش ازهمه درجامعه ای خودنمایی میکندکه افرادآن ازظرفیت های
قانونی جهت بیان آراء خودمحروم شده اندولذا چون فرضا نمی توانندتظاهرات در
خیابان انجام دهندباپوشش خاص ولحن سخن گفتن مخصوص این اعلان نارضایتی
رابروزمی دهند.آزادی که درصدراسلام وجودداشت سبب شدعربستان جاهلی علارقم
آن همه رسومات خرافی واشکال شیطانی که ازجامه تاخانه این قوم راپرکرده بودوقتی
درمقابل سپاه اسلام شکست خوردومکه فتح گردیدهرگزوعلارقم تلاش بنی امیه و...
نتواندآن سبک زندگی راکاملااحیاء کندوامارسول(ص)چون به کعبه داخل شدبردوش
پسرعموی خودباعصا بتان درهم شکست بیش ازآنکه هرکاردیگری انجام دهد....
الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 07:33 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ازکعبه ناس تاکعبه جن!؟


یاالکریم.یکی ازنکات قابل توجهی که مارابه اهمیت بیشترزیارت همینطورشعائر
حسینی راهنمایی می کند درماجرای سفرامام علی(ع)به یمن دردوره صدراسلام
نهفته است.امیرالمومنین(ع)بعنوان مولودکعبه که دردل این بنای مقدس زاده و
ازآن خارج شده به درون چاه عمیقی دریمن می رودکه محل تجمع اجنه شر
واصطلاحا کعبه جن است.اماچون نفس بدن متعالی ومبارک ایشان جنبه باطل
السحرداشته باداخل شدن به آن مکان تمامی طلسمات شیاطین ازمیان رفته و
به یک جای مثبت بدل می شود.این موضوع سبب گرویدن گروه زیادی ازاجنه
به مذهب حقه تشیع شده چنانکه جنیان اکنون ازنظرعقیدتی دوطایفه بیشتر
نیستندیاشیعه ویاکافر(نوع پیرایش هریک معرف شخصیت ومرام ایشان است)
دروقایع عاشورای سال61 هجری صحبت ازتقاضای جناب زعفرجنی(ره)برای از
میان برداشتن سپاه عمرسعد(لعنت الله علیه)شده.لابداگرجن همفکری بایزیدیان
وجودداشت درگیری دوطایفه خیروشرایشان موازی جنگ سپاه حسینی ولشگر
یزیدی اتفاق می افتادامااصلاوذاتاخبری ازجن مومن به سقیفه ویزیددرقالب
بسیج شده وجودنداشت که بخواهندبه کربلاهم سرازیرشوند.این شیطان اکبر
وزیردستان خاص اوبودندکه درقلب یزیدیان شعله عنادووسوسه رابیشترنمودند.
نکته جالب دیگراینکه:جناب زعفرجنی بعنوان سردسته اجنه شیعه چندسال
قبل ازدنیارفت وبسیاری ازخواص وعلماء صحیح العقیده مذهب حقه درمراسم
ختم اوحضورداشتند.جن شیعه مومن به پیشوایی امام دوازدهم (عج)هست
پس بامرگ رهبرطایفه ای اووجانشینی پسرش شالوده تشکیلاتی ایشان به هم
نمی ریزد.اماکفارآنها باورمندبه پیشوایی ابلیس هستندوطبعا به مشیت الی در
ماجرای خلقت انسان که درقرآن کریم هم ذکرشده به شیطان رجیم تاروز واپسین
مهلت داده شد واوتاآن زمان نمی میرد.دقت درروایات وارده اززوات مقدسه اهل-
بیت(علیهم السلام)نشانگرشخصیت وجایگاه برترحضرت زهراء(س) حتی ازائمه
بزرگواری چون امام حسین(ع)می باشد.شیطان رجیم یاهمان سردسته جنیان کافر
درروزاحراق بیت فاطمه(س)حضورفیزیکی داشته ولی ازپیشتازی دراین هجوم براولی
ودومی امتناع کرد!؟چه واقف به عمق این فاجعه بود.امااودرنبردعاشوروهمینطور
تضعیف شعائرحسینی به طول تاریخ همیشه نقش پررنگ وصف اولی درفریب بیشتر
انسان های شقی دارد.ازاینجادرک کنیم عظمت بی بی فاطمه(س)وعمق پلشتی سران
سقیفه بنی ساعده را(الهم العنهم جمیعا)

تاریخ ارسال : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 03:08 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حجت السلام والمسلمین حاج غلامرضارحیمی(ره)


یاالکبیر.ازتقویت درس عربی شروع شدووقتی من شاگردکلاس دوم راهنمایی از8رسیدم
به19 ارتباط مابامرحوم حاج غلام رضارحیمی قطع نگشت وتاپایان جامع المقدمات پیش
رفتیم امانکته جالب دراین دوره طلبگی توجه آقای رحیمی به امرمهم زیارت بودجداازقم-
المقدسه که بیش از30باردرچهارسال وباخرج خودمراروانه آنجاکرد.تمام امام زاده های
موجودبه شهرتبریزپابوسی اش لااقل یکباردرهفته نسب بنده می شد.بعدها فهمیدم قبل
ازهردرسی این ماندگاری واعتماداستادوشاگرددرذهن یکدیگراست که آموزش صحیح را
جلومی بردومگرنه اینکه آن چهارده تن پاک(علیهم السلام)حی وشاهدامرماهستندومعلم
بزرگ هم آنهامی باشند.پس من اگرطلبه خوبی بودم بایدپیش ازهمه به چشم ایشان
می آمدم ودرمحضروحرم اربابان خود حاضرمی شدم.
یکباراستادمرحوم آقای رحیمی فرمودند:می دانی درفلان خیابان ومحله تبریزهم امام
زاده ای هست!؟باتعجب گفتم خیر.خواهشاآدرس راذکرفرماییدهمین پنجشنبه می روم.
ایشان خندیدوادامه داد:خیرآدم ناجوری بوده محبت جبت وطاغوت دردل داشته است
اطراف قبراوارواح شروجن بدپرسه می زندونشانی دقیق راذکرنمودندصرفاجهت بالارفتن
آگاهی من...قبراین سیدخیرندیده!؟اکنون کاملامشخص است جنب مسجدی افتاده
وحتماآن زمان ها درسرداب دفن شده است.چندین سال گذشت وگذرمابه منظور کاری
به همان محل افتاد.دیدم مبل سازساختمان بغل مقبره که درزیرزمین کارمی کردبایکی
ازهمسایگان صحبت می کند ومی گوید:دخترخردسالم گفته:بابامن دیگه هیچوقت بعد
تعطیل شدن مدرسه نمی آیم کارگاه تو!؟جوابش دادم:عزیزم من که شاگردندارم تنها
هستم و...گفت:نه تونمی بینی!؟خیلی هاباقیافه های وحشتناک ازراه پله کارگاه ما
پایین آمده ومی رونددراین دیوارآخرزیرزمین!؟بچه ام ازآن موقع شب ادرای گرفته و
قیافه اش زدمی شودو....آری علماء راستین مذهب حقه شیعه بسیارروشن ضمیر
بودند.خداایشان رارحمت کند:حاج غلام رضا رحیمی وپسرشهیدش محمدرضا.
السلام علیک یافاطمه معصومه(س)والارواح والجنه من شیعه فی حرمکم الزائرین

تاریخ ارسال : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 11:54 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

استنادفقیه به عرف!؟


یامن لاغیرهو
فقیه شیعه آن نفس نفیسی است که عنان اختیارش رامدام ازدرافتادن به خط آنچه ازدین
نیست وبا ظلم وحیله بدان سنجاق شده همینطورهوای نفس وتعصب به سنت های جاهلی
گذشتگان بازدارد.دراین راه چراغ هدایت کلام زوات مقدسه اهل بیت(علیهم السلام)هستند
چه طبق حدیث شریف:کلامکم نوروامرکم رشدو...
ازرتبه های بعدی معرفت شناسی ویافتن سره ازناسره عرف جامعه است.یعنی فقیهاامامیه با
دقت درآنچه بین خلق الله مرسوم است وبادرنظرگرفتن جوانب دیگرمی تواندبه عمق مطالب
چه احکام چه زوایه پنهان علم رجال و...پی برد.
اگرعنوانی درحدیث آمده وتشریح شده باشداماعرف جامعه تفسیردیگری ازآن نمایدبردوش ملا
است عمل درقول وفعل همینطورترویج نظراثنی عشر(علیهم السلام)وحتی مبارزه باآن سبک غلط
مرسوم درمیان ملت.عرف آمیخته ای ازخوب وبداست که حدیث عقل اجماع و...به تمیزآن و
طبعا اصلاح جامعه کمک می کند.
واژه شیعه درعرف جامعه اکنون مابه هرمتمایل به زوات مقدسه اهل بیت(علیهم السلام)که
حالت تبری نسبی ازسقیفه داشته باشذاطلاق می شود.اماآنچه ازتجمیع کنکاش درروایات صحیح
به کتب معتبرماچون کافی شریف و...بدست می آیدشیعه خلصی ازمحبین واتباع اهل بیت(علیهم
السلام)بودندوآمده که برخی دیدارکنندگان مستقیم باآقایان ماعلارقم تولی به ایشان وتبری ازاعداء-
الله خویشتن رادرحضورامام(ع)بالفظ شیعه یادنمی کردندویاشخص حضرتش نهی می فرمودچرا
که نشان دهد:شیعه درفهم ایشان نوک قله مودت باآن انوارمقدسه است نه دامنه وکوهپایه اش...
حال درویدئوی ذیل همین متن شاهدباشیدکه آقای کمال حیدری دراوج هوای نفس وبدون آگاهی
ازحدودوابزارلازم کسی که امامه(عمامه غلط است)امامیه برسرمی پیچد.
عنوان شیعه رابافهم عرف درک کرده ودرسخن خویش بدان استنباط وبه بحث ظاهراعلمی پیش
می رودبی آنکه بداندبقول معروف:این خانه ازپایه خراب است!؟
واگرماتشیع رابرمنهج ائمه(علیهم السلام)درک کنیم اعتقادبه عصمت آن چهارده تن پاک(علیهم السلام)
الزاماخاص قله نشینانی است که ایشان راشیعه نامیده اندنه موالی نه اتباع نه محب و...که دردرجات
پایین ترمعرفتی هستند.ضعف علمی ازیک سووهوای نفس ازطرف دگرسبب می شودملبسی الظاهربه
سلسه جلیله روحانیت شیعه اینگونه شعبده بازی کندوعقایدمردم رابه فاسدکشد(دخیلک یارسول الله(ص))
(جهت اطلاعات بیشتردراین باب رجوع شودبه کتاب شریف:مجمع الفوائداثرفقیه فقیدسعیدمرحوم آیت-
الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه))

تاریخ ارسال : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 01:58 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

میل خوبان!؟


یاالدلیل.پیرومطلب قبل که ازرافئی پورنقل شد: چشم ناپاک امام عصر(عج)رانمی بیندو..
این پست رانوشتم تااگروجدان داردازخجالت بمیرد!؟هرچندمی دانم اینهاخوب یادگرفته-
اندبه پاک کردن صورت مسئله وبی حیاء بودن...
جوان طلبه است حدود20ساله هم اکنون درقم المقدسه حی وحاضرکه پدرش فوت
شده وتنهایک خواهرومادردرجنوب تهران دارد.والده اوباکلفتی درخانه مردم جهت
دخترش جهیزیه جورمی نمودوچندماهی به پسرش حتی یک ریال هم نمی شدکه
پل توجیبی بدهد.خودم شاهدبودم که اززورگرسنگی می خواست مخفیانه مانده
ساندویچ مردم اززمین رابرداردبه سطل اشغال سرک می کشیدو...
چندمدت بعداما وضع اوخیلی عوض شده بود!؟موبایل تبلت و...داشت!؟
یک جوری مسئله رابه وی حالی کردم تادلخورنشود.اما ازپاسخ کناره می رفت ولی
جمال نورانی وحالات خاص اومرابه اسرارکشاند.دست آخرگفت:بیست روزقبل چنان
طاقتم تمام شدکه تیغ  برداشتم وریشم رازدم!؟شلوارلی وپیراهنی آستین کوتاه امانت
گرفتم ورفتم تهران برای دختربازی!؟تاعقده حقارت درونم رفع شود...
ازهمان ترمینال جنوب تا توپخانه پیاده گذرکرده واطراف سوژه هامی گشتم!؟
آخریکی به من نخ داددستش راگرفتم ودرآن غروب هواچون پولی نداشتم تاطرف را
به کافی شاپ ببرم سریع داخل یک ساندویچی شدیم.دخترک معلوم بودآب ازسرش
گذشته...(استغفرالله)چندبارصحبت تراول 50تومانی راپیش کشیدکه یعنی قیمت من
این است....دوهمبرگرماتاآماده شودمن بابدترین نگاها به اوخیره شده ودست چلاق
شده ام راطوری که مردم نفهمنداززیرلباس به جاهای حساس رساندم....
وقتی غذارسیدفوراسس قرمزرابرداشتم تاروی ساندویچ وی بریزم که ناگهان درب
شل آن یکباره ازجادررفت ونصف بیشترش روی سروصورت زن ریخت.
من لحظه ای احساس کردم اینهاخون است که چهره اوراپوشانده!؟بعدگفتم:خدایا
ببین زیراین پوست زیبااوچقدرزشت وکثیف است و...اگرزن آدم مریض بشود عمل
جراحی بکندچه جوری می شودبااورفت زیرپتو!؟ناگهان به خودم آمدم ازآنجا بیرون
جستم درحالی که دوست دخترم مشغول پاکسازی خودبود!؟
سربه کوچه وخیابان گذاشته وشبی تاصبح فقط راه رفتم وفکرکردم.خیالم این بوداین
شکنجه عمدی آرامم می کند.حتی سیگارکشیدم...سرصبح داخل حیاط مسجدی حوالی
سیدخندان خوابم گرفت و مردغرق نوری رادیدم!؟فرمود:پاشونمازت دیرنشود!؟گفتم:آقا
نمازبخوره توسرمن عوضی و...ادامه داد:قلبم رادردنیاور!؟من همان کسی هستم که
درب سس راشل کرد!؟انامعکم...ازخدا قهرنکن طاقت نفست همین بود...
بعدنمازبایک آقایی آشناشدم که ازسرمایه داران تهران بودوعادت به عبادت صبح درآنجا
داشت ایشان ازپاسداران می آمد مسجدامام صادق(ع)چون بقیه خانه های خداتعطیل
بودند.آدم باوجدانی است اودرقم برای من کاری درموبایل فروشی جورکردهمینطوراین
گوشی وتبلت اش را بخشیدوگفت:مدل جدیدترش راخودم خردیم....
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 11:05 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

استادجرزنی!؟


یاالکامل.آقای فوق مدعی است هرکسی که چشم آلوده به گناه دارد
لیاقت دیدن جمال امام عصر(عج)رانخواهدیافت و...
حال آنکه طبق نص صریح روایات قوی سندشیعی هرانسانی اگردریک
مدت محدودجمال دلربای حضرت حجت(عج)رانبینددچارمرض وحتی
مرگ می شود.همه اورامی بینندازخوب وبد عالم کاملابرعکس حرف
این شخص بی سواد...
ابولهب وابوجهل ازبدترین آدمها براساس قرآن هستندنبی اسلام(ص)
رامی دیدندحتی سنگش می زدند...
اصلااززمان ظهور فاصله ای است میان ندادادن حضرت مهدی(عج)در
کنارکعبه تاتسلط اوبرکره خاکی خوب این نیروی مخالفی که بامومنان
می جنگدراس سپاه پیش رورانمی بیند!؟
وبازحدیث هست که امام دوازدهم(عج)بدست زنی بدبه شهادت می-
رسندوبعدآن رجعت ائمه(علیهم السلام)آغازمی شودوهرکدام دوره زمانی
زیادی حکومت می کنند.طبق قاعده من درآوردی علی اکبررافئی پوراصلا
مونث قاتل حجت بن الحسن(عج)لیاقت رویت منجی(عج)نداردپس
چگونه اوراشهیدمی کند!؟درعصرغیبت نیزچه غیبت صغرا چه غیبت کبری
وچه ازمشروطیت ایران بدین سوکه بنابرتفسیرزنده یادآیت الله حاج -
ملاآقاجان زنجانی(ره)زمانه ظهوراصغراست برطبق روایات علماء مجلسی
و...بیشماربشرمعمولی حتی گناهکارازسرعلم وحکمت الهی جزءمتشرفین
خدمت مهدی(عج)بودند.
این حرفها نوعی سیاست است!؟دورنگاه داشتن اندیشه ومیل مردم ازقطب
دایره امکان(عج)بابهانه نمی شودلیاقت می خواهدو...که دقیقا بهایت ملعون
وصهیونیسم بین المل دنبال می کندواین انشاء الله جاهل بچه پرروعملابه
پیاده نظام آن بدل شده است.
خدایاقسمت می دهیم به حرمت امام عصر(عج)یااینهاراهدایت کن که
پادرکفش علماءو بزرگترخویش نکنندیابه آنجابکش که عرب نی انداخت.
بنده بعنوان یک بچه آذربایجان خجالت می کشم!؟وازهمه مومنین ومومنات
پوزش می طلبم!؟که این عنصرنامطلوب همزبان و همشهری من است....
حقیر ازشهدای انقلاب وجنگ بخصوص آموزگاران برجسته آن چون شهید
دستغیب شیرازی علامه جعفری(ره)شرمنده ام که تریبون مقدس ارشاد
ایشان اکنون وبالاوی گری دردست رافئی پوروحسن عباسی و...افتاده.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 10:08 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شیخ اکبر!؟


یاالباقی.اوایل سال74شمسی بودکه دریکی ازشهرهای ایران سخنرانی داشت
جمعیت زیادی به استادیوم آمده بودندمن هم نان بربری داغ گرفته بودم که
نمی دانم چه جوری جوگیرشدم وازوسط جمعیت سردرآوردم. آن برکت نسیب
دهها نفری شدکه ازوقفه چندساعته درشروع سخنرانی آیت الله وعدم امکان
خروج راحت ازاستادیوم گیرافتاده وبه گرسنگی دچارشده بودند...
نهایتا آن مردآمدودرنم نم باران هم رسید.سخنش رابادرک شرایط جوی کوتاه کرد
وموقع خدا حافظی چرخشی صدوهشتاددرجه نمود!؟کاری که حتی محافظان او
رادچارشوک کرد...برگشت تابه چندده نفری که درست ذیل  جایگاه استقراربلند
اوقرارگرفته بودندودرکل مدت حضوروی حتی یک لحظه هم بخاطرمانع شدن
تریبون نمی شدکه ببیندش ادای احترام کند.
کاراکترشیخ اکبرازهمانجا به دل من نشست!؟شدالگوی زندگیم.رندیش!؟راه رفتن
وسبک سخن گفتن خاص بامطلع شاهانه ای چون:تمایل داریم و...وازهمه جذابتر
عبای شتری وی...
این بودتاسالها گذشت ویک شب زمستانی ازاواخردهه هشتادکنارمرقد حضرت
امام رضا(ع)بودم که درب کوچکی درجنب ضریح وذیل یکی ازستونهابازشد .
جناب هاشمی خارج گشت وخیلی آرام درگوشه ای که قسمت مردانه رااززنانه
جدامی کندودرست درفاصله یک متری من نشست.شخصی قرآن ازجیب درآورد
خودکاری پیش بردوخواستارامضاء یادگاری شد.شیخ آنهارابادستی می گرفت
که نگاه سوال برانگیزوحتی خشمگین محافظش مانع گشت!؟قصه راتاآخرفهمیدم
آن مامورازحق به هاشمی هشدارمی داد:شایداین وسایل آلوده به ماده خطرناکی
باشدتوچرابه آن دست می زدی و...!؟
آنجابودکه کل ذهنت چندین ساله ام ازوی عوض شد!؟آدم پیرمی شودتغییرمی-
کندوحتی اشتباه...همه زندگی همه این است!؟
عبارابه سبک کسی بپوش وقدم رابه رسم الخط فردی بردار ولسان رابه مثل یکی
خط بده که غریب1400سال است دراوج جوانی وشادابی منتظر امرفرج است...
مابقی مابقی اند....!؟ومهم نیست خوب بدیاحتی زشتشان.....
القصه:شیخ اکبرمهدی است.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 04:11 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

آیاتی که بزخورد!؟


یاالدلیل.عایشه بنت ابوبکرمروج این سنت غلط وساختگی بودکه درصورت نوشیدن
شیریک زن مستقیماازپستان وی توسط مردی بیگانه محرمیت حاصل می شود!؟
مذکری بالغ حدوداهیکلی برابرباجسه هشت تاده نوزادشیرخواردارد وطبعا سرعت
مکش دولب وی نیزچندین برابرطفل...
امااگرشما دوبچه چندماه راباهم دهان درپستان زنی بگذاریدکه پستانهایش باد
کرده وپرازشیراست بازهم حال عمومی مونث پس ازچنددقیقه به هم می خورد....
یعنی درخلقت زن نیست که چنین حجم زیادی ازشیرکه برای دوطفل خردسال نیاز
است رایکجاتولیدکنند.پس ببینید مکیدن شیراوتوسط مردی بالغ چگونه سیستم
بدنش رابه هم ریخته وزیان بخش است.خداوندمتعال اگربنابرنص سریع قرآن کریم
عالم به کل شی است لابدازاین موضوع هم اطلاع داشته وهرگزبنابر قول عایشه
چنین آیاتی نفرستاده تابزی هم نوش جان کند....
ضمنا واززاویه دورجهت یک محقق تاریخ اسلام مضحک وموجب بی اعتباری این
آیین نیست که پیغمبرش(ص)بنابرحرف زن اوشخصی شلخته وبی نظم جلوه کند
که وحی الله متعال راهمینطورجلودست وپای جک وجانورمی گذاشته!؟
الهم العجل لولیک الفرج
]

تاریخ ارسال : شنبه 22 اردیبهشت 1397 01:28 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ


یاالمجید.بکاربردن دوواژه جمهوری واسلامی درکنارهم وبه جهت بیان نوع
ساختارحاکمیت کشورایران به مانندترازویی می ماندکه یک کفه آن راانسانیت
وسوی دیگرش بااسلام ناب محمدی(ص)یعنی همان تشییع علوی پرمی شود.
پس سیاست مداران این ملک دربرخودبامردم داخل وخارج مملکت بایدکه
هماره این دواصل وجنبه رادرنظرگیرند.
چندی قبل موجی اجتماعی درخاورمیانه وبخصوص کشورهای عربی بامحور
نارضایتی ازحکومت های دست نشانده استکبارواستعمارجهانی شکل گرفت
که درداخل بابی توجهی صرف به جهت انسانی ونقش عظیم روشنفکران عرفی
وباورمندان به مرام سکولاریسم و...تنهاتحت عنوان بیداری اسلامی ذکروتبلیغ
گشت!؟بی آنکه به تفاوت های عمیق میان دومکتب علوی وسقیفه بنی ساعده
وطبعا تاثیرشدید آن برپیروزی انقلاب 57 درایران وشکست بس مدام حرکت
موسوم به مجاهدان بکری درافغانستان و...توجه شود که هرگزتوانایی برقراری
حکومتی مستقرودورازخطرتروریسم نیافتند.این رفتارکودکانه ازناحیه برخی
تریبون داران واصطلاحا استراتژیست های درون جمهوری اسلامی چون:حسن
عباسی و...موجب گشت شکافی عمیق میان عناصرملی گرا و...دراین گونه
جنبش ها باجمهوری اسلامی ایران پدیدآید.چیزی که قبلتردرموردجماعت
فتح فلسطین وزنده یادیاسرعرفات حادث شده بود...
(چرایاسرعرفات پس ازمدتهاپشتیبانی ازمرحوم آیت الله خمینی درکنارمخالف
اویعنی مجاهدین خلق(گروه رجوی)ظاهرگشت!!؟؟)
برداشت سقیفه ای ازدین چنان سخیف وزنده است که پس ازمدت کوتاهی
که ازاجرای آن درممالکی مثل مصرتوسط اخوان الشیاطین گذشت ونتایجی
چون شهادت دگراندیش برجسته شهیدشیخ حسن شحاته و....داشت که
حساسیت شدیدمحافل روشنفکری عرب وغرب آسیا رابرانگیخت وموجب کودتا
درمصر وتشدیدتضادسیاسی درلیبی و...گشت.
حاصل آن چنان عمیق ووسیع بودکه حتی مادربچه ها!؟یعنی سعودی بابه
روآوردن عنصری چون شاهزاده بن سلمان سخن ازتغییرونفی قبول نفس
اندیشه وهابیت درکشورش زد!؟
اما جنبه قهری این موج به حسب اعمال خام برخی ازدرون نظامی مترقی
که نام مبارکش فریادگرنگاه عمیق ومتین به جهان یعنی انسانی اسلامی
است.گریبان گیرجنبه های مختلف مملکت داری ایران شده است...ای
بزرگوارانی که دم ازتولیدملی می زنید:بایک حساب سرانگشتی ساده
مشاهده کنیداگرروابط سیاسی خیلی سردی که بین شماوامثال ژنرال
سیسی درمصریا جریان آزادی خواه طونس و...هست وجودنداشت چه
حجم عظیمی ازمبادلات اقتصادی صورت می گرفت!؟چه اشتغال وسیعی
درکشوروبه وجودمی آمدواکنون که یکه وتنها درکناربشاراسدحاضرشده اید
همراهی ایشان باشما چقدرقدرت چانه زنی رادرمذاکرات سیاسی بالامی برد!؟
درطلیعه آغاز نظم نوین خاورمیانه تنهایک نامه فدایت شوم ازایران توسط
زنده یاددکترابراهیم یزدی(ره)خطاب به سیاست مداری میانه رووملی گرا
به نام رادشدالخموشی درطونس ارسال گشت تایادگاری از جنبه اندیشه
ناب واستراتژیک وحدت مسلمین به معنای واقعی کلمه باشد.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

تاریخ ارسال : جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

وحدتنا!؟


یامن لاغیرهو.
جناب حجت الاسلام آقای تسخیری دواعش غریب چندسال برمناطق زیادی
ازسرزمین های غالباشیعه ومسیحی و...نشین وباخیانت برخی سیاسیون
فاسدحاکم درترکیه سوریه و...استیلایافتندوامادردناک این است که درکل
آن دوران وبه تمام بلادمسلمین عامه حتی برای نمونه یک تظاهرات یااعتراض
خیابانی درنکوهش این جنایت های فاحش مثل قطع راس ویاشکنجه کودکان
مشاهده نگشت!؟والبته درمملکتی چون مالزی که رئیس جمهورسابق آن
ماهاتیرمحمدرابه عنوان شخصیتی متین وضدافراط تبلیغ می نمودید.اوج
محدودیت وآزاردرحق شیعیان رواداشته شدوحتی درعین بی تفاوتی حاکم
مملکت طرفداران داعش درخیابان های آنجاراهپیمایی نمودندبدون کوچکترین
ترسی!؟
هم اینک ایالات متحده بازدن به زیرمیزمذاکرات برجامی روحیه تمامیت خواه
خویش راآشکارکرده است وامااگرواقعا وحدت عملی بین مسلمین وجود
داشت بیش ازآنکه مامنتظرعکس العمل چندکشوراروپایی باشیم نبایدچشم
امیدبعدخدابه برادران عامه خوددرکشورهای اسلامی می دوختیم!؟
وقتی صدام تکریتی تنهایک موشک مشقی بی هدف روانه قلب سرزمین
های اشغالی نموددرمجلس وقت شورای اسلامی ایران برخی چون موسوی
خوینی ها و...چنان به وجدآمدندکه بانادیده گرفتن خون آن همه شهیدورنج
اسیران که سببش حزب بعث بودسخن ازاتحادضدامپریالیستی زدند!؟
اماحال ارتش سوریه مناطق تحت اشغال جولان راموشک باران می کندو
حتی یک تشویق ازناحیه مسئول دست چندم مملکتی جزایران صادرنمی شود!؟
شیخ بزرگوارلابدبه یاداریدکه چقدربرشما به حسب بستن مقبره منسوب به
حضرت ابولولوء(ع)اسرارداشتندواماهرچندوقت یکبارسربازان اسرائیل پوتین
نجس خودراتا جوارمرقدابراهیم ویوسف(علیهماالسلام)می رسانندوحتی
مسجدتاریخی راتبدیل به میخانه می کنند!؟امارگ غیرت مفتیان عامه به جوش
نمی آید!؟
بسیارآسان است راقم این سطوررامتهم به تفرقه افکنی بین مسلمین نمودن
وبرسردارفرستادن...اماجناب پیش ازچنین محاکمه فوری آخرین دفاع مرابشنوید:
لعنت ونفرین حق برکسی که نفس اصل مترقی وانسانی وحدت بین المسلمین
رازیرسوال برد.اماجوهرحرف این است :مجتهد وعالم دین راوظیفه شرعی بر
دوش می باشدکه باسبک سنگین نتیجه هابه حسب هزینه ای که ازبیت المال
مسلمین می کندپاسخگوبوده وازسرضرورت وجبرزمان تغییراستراتژی دهد.
الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : جمعه 21 اردیبهشت 1397 02:05 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حدودوحدت!؟


یاالجلیل.بایدپرسید:اگرمبتکرمحبث وحدت عام المسلمین سیدنا حسین بروجردی(ره)
است ایشان پس ازسالهاکوشش درجهت ایجادسلم درمیان شیعیان وطی مسیری
دشوارحتی به قیمت شنیدن حرفهای درشت ازگروه کوچکی چون فدائییان اسلام و...
تاسیس وتقویت بیشمارموسسه ومرکزسودمندجهت رفاه حال عمومی به این اقدام
رضایت داد.آن هم درحالی که مفتی وقت الزهرمصرباعلایم عملی نشان می دادفرق
وفاصله عمیق خویش ازافراطی گری راحتی فریادمی زد.بااین حال نگاهی به توصیه-
های معظم له(ره)به هنگام فرستادن گروه علماء مهمان به مصرنشان ازتاکیدمدام
ایشان بیش ازهمه برحفظ عزت شیعه به هرقیمتی ولوباهزینه شکست خوردن این
اتحاداستراتژیک بوده است.
بدین مطلع :اهوت حفظ مذهب حقه وشریعت مطمئنه است وبس
شاگردبارزوشخصیت بزرگی که به اقرارسیدنادرهمان نوجوانی به اجتهادرسیده بود
وپس ازانقلاب 57منادی امرحق ووواجب وحدت بین المسلمین شدیعنی حسینعلی
منتظری(ره)بسیار وباسندآثارخودتاکیددارد:هدف ازچنین رسمی زدودن پرده های
تزویرازچشم وگوش طبقات پایین ومردم عوام بکری به منظورفراهم آمدن فرصتی
بری ازجنجال وهوچی گری جهت تبلیغ امرمبین ومذهب متین است وبس.

امابایداکنون وپس ازچهار دهه ازمصادرامورچون حجت الاسلام تسخیری خواست:لطفا
لیستی ازهزینه های همایش وگردهمایی بسیارخودتحت عنوان وحدت مسلمین تهیه
نموده بامشخص کردن گره گشایی وخدمات دوستانی که اعلان دوری ظاهری ازافراط و
تمایل به مودت مسلمانان داشتند برآیندمفیدآن جهت حال کشورشیعی رامشخص کنید!؟
ای کسانی که باحماس طرح همراهی ریختیدبدانید:آنها به فتح هموطن خویش بارهاخیانت
کردند.شماکه جای خوددارید...وای افرادی که ازالقاعده بااحتیاط یادمی کنید!؟به ذهن آورید
که ایشان زن وبچه یتیم بن لادن رهبرکشته شده خودراحرمت نگذاشتند....
حال مابه شرط بلاغ گفتم والبته که:صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : جمعه 21 اردیبهشت 1397 01:15 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ابن المجهول!؟


(شعری ازسعیدحریری اصل تقدیم به روح اموات حلال زادگان....)
فاسدسخت مظهرددای رمع.............دست تو درمعقدوبدای رمع
شاش کنی بول هم ازروی غیض...راست فقط مثل خران ای رمع
مشک توبود پرزمویزای رمع...........خاک برآن راس خلت ای رمع
بزبشدی موقع جنگ ای رمع.............مام وپدرهردوگم اندای رمع
وای ازآن زخم زبان سخیف................احمدنا هزل بگفت ای رمع
لطم زدی برتن یاس ای رمع..............باقدم ودست قلاف ای رمع
خنجرتیزی که تو راچپه کرد...............می دهمش آب طلاای رمع
حشرمحبان علی باعلی حشرمحبان رمع بارمع...........................
امام الفقهاء سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)به جدما
فرمودند:صبحی شب نگشت وشبی به صبح نرسیدمگراینکه من
بارها قاتلان مادرم زهراء(س)رالعن کنم.الهم العنهم جمیعا

تاریخ ارسال : جمعه 21 اردیبهشت 1397 12:26 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

من پسرهمان بابام!؟


یاالطبیب
نبودی ودرجمکران دیدمت.....نباشی و بازآنجابینمت
فدای توای نازنین یارمن....گل نازی وسخت چیدنت
(ندیده بودم اش که درتیره شب سرد از آذر ماه89 آقا(عج)به جمکران بازشناساند
ونمی دانم چگونه ازدنیارفت و بازدرتاریکی آن مقام به اسفند96سراغم فرستادش!؟
هردوباربالاتراززمین بودومیل آسمان داشت!؟اماهریکی ازایشان زنده ومرده!؟
نوبت اول فراز منبری بلند کنارحوض درحیاط مسجد باشولای سیاه وروبه سمتی که
اکنون به قبرش جاگرفته است!؟وگاه دوم کوشش به درک من کودن داشت!؟
پس فقط سری آورده بودازخودنه جهت سرسری...تابگوید:درسطح موازی قتلگاه وکف
پایین تنور همینطورطاق بلندبازارجدمن بودکه قطیع راس قرآن می خواندونورافشانی
می کرد:من پسرهمان بابام...)
سیدصاحب کرامت الرادودمحمدباقرعلوی(ره):تولد1375وفات آبان1396شمسی
شعرازسعیدحریری اصل
(پنجشنبه است شادی روح احراروشیعیان مولاعلی(ع) الفاتحه.....)
یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ كُنْتَ بَاكِیاً لِشَیْ ءٍ فَابْكِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع
فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا یُذْبَحُ الْكَبْشُ وَ ...


تاریخ ارسال : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

برخورداستراتژیک اسلام باموسیقی


یاالحق.سیستم حکومتی ساسانی مجموعه ای ازموبدان هنرمندان و...رادر
خودجا داده وبه طریقه رقابتی بین ایشان این راس هرم یعنی پادشاه وطبعا
رژیم اوهستندکه برقرارمی مانند.اصلاوجودیک همچین ساختاری بابرخی
مبانی دموکراتیک آدمی رابه این وسوسه می اندازدکه کوروش کبیرهم که
پیش ازاینان ودرسلسه شاهان ایرانی قرارداشته ممکن است همان نبی
مطرح درباوراسلامی یعنی ذوالقرنین باشد...
درطلیعه اسلام نیزبازشواهدی ازاستفاده ابزاری یابه مفهومی استراتژیک
ازموسیقی دیده می شود.لحظه ورودپیامبر(ص)به مدینه ویا دربرخی غزوات
ونبردهای زمان حیات رسول اکرم(ص)به منظوربالابردن روحیه مجاهدان راه
خدا همینطوردرشب عقدوعروسی امادرهرسه موردمحدودیت سازها چیز
غیرقابل انکاری است طبل سنج دمام و...
پس می توان براساس سیره وسنت ودرمواردخاص همینطورابزارمحدودجواز
به استفاده ازموسیقی راصادرکردوحتی معروف است نوازنده ای که درشب
عروسی اجراداردوپولی می گیردآن ازحلال ترین مال هااست...
اما مجددابروزکودتای سقیفه ونهایتا افتادن خلافت اسلامی ازطریق عثمان
دردامن بنی امیه بازدرمجالس شاهانه یزیدی ودرون کاخ همان سبک غلط
جاهلی یعنی موسیقی لهوهمراه باتحریک احساسات جنسی و...رونق
گرفت...این رونددربنی عباس نیزادامه یافت وبرای نمونه ابراهیم موصلی
ازخواننده ونوازندگان مشهوردرباری دراین دوره است که اسمش درتواریخ
جاخوش کرده است.
زمان ورق های بسیارخوردوپادشاهان زیاد دیدکه جزدرمواردی معدودچون
کریم خان زندنتوانستندازسربزم میگساری وچنگ زنی برخیزند...حتی
شاهان شیعه پناه سلسه جلیله صفویه که خداوندانشاء الله به حرمت
حب علی(ع)وخدماتی که درراه ترویج مذهب حقه ازخودنشان دادنداز
خطای فردی آنها دراین باب درگذرد(رضوان الله علیهم اجمعین)
اما نهایتا مادرقرون جدیدباپدیده ای به نام مارکس روبروشدیم که جرقه
فکرمنحرف خودرابرتضادطبقاتی گذاشته بودومغزبسیاری ازانسانهاحتی
نخبگان راسالهادرگیرکرده ودرقفس نگاه تنگ ایدئولوژیک گرفتارکرد....
گروهی نیزدراوج رفتار دونکیشودگونه وپوپولیستی بی آنکه شناختی
نه ازاسلام ونه مارکسیسم سوسیالیسم وهرمکتب دیگری ازاین دست
داشته باشند روبه تلفیق ناشیانه این دوآوردندودست به التقاط زدند....
حاصل طراوشات چنین ذهن های مریضی این شده که اکنون وبعضا
شاهدیم سنت مرثیه وروضه که بنابرباوراصیل شیعی صرفا برای چهارده
تن پاک(علیهم السلام)واصحاب خاص ایشان اختصاص دارد.جهت شهیدان
معمولی عصرغیبت یاحتی چهره های مذهبی سیاسی بکاررود!!؟؟
یادرشکل خارج نشین واپوزسیون آن(مجاهدین خلق)علارقم تاکیداسلام
برعدم قرائت قرآن کریم باریتم موسیقی ولهودست به این کارآزاردهنده
زده به نام روشنفکری وطرقی خواهی ترویج کنند....!!؟؟
القصه:اگربه نقل تشرف مرحوم آیت الله نمازی(ره)محضرامام عصر(عج)
وسیروگشت ایشان درعوالم بالابهشت و...دقت کنیدموسیقی خاصی
راهم چون حوریان بهشتی وهم ردیف آنها بیان می کند.ازاینجا می شود
بدین نتیجه رسید:همچنانکه بدست آوردن جنس مونث دردنیابرعکس
بهشت محدودیت وعقدشرعی باشرایط خاص نیازدارد.موسیقی نیز
بلاشک باچهذچوبهایی مواجه است...الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:00 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کل صفحات :6
1
2
3
4
5
6