بیست وحدت وجودی!؟

یاالمجید.هرگزدبیرنبوده ام امامعلم غیررسمی وتقویت کننده درس بچه مدرسه ای هاتادلت بخواهد.

روزی مردی میانسال که ازاوضاع اومعلوم بودکارگرویابقول خودش فهله است سراغم آمدویک توافقی

شدتامن به پسرنوجوانش که درمقطع دوم راهنمایی درس می خواهندکمک تحصیلی کنم.

به پدرگفتم:لابداین عباس اهل مطالعه نیست که درغالب درسها نمره تک می آورد.اوامابرآشفت که:

ای آقااین صبح تاشب سرش درکتاب است پول توچیبی که هرروزدرچیبش می گذارم بجای خریدن کیک

وبیسکویت کتاب دست دوم ازحراجی می خرد.حتی دوبارچندگونی بزرگش راوسط حیاط خانه آتش زدم

ولی بازدست بردارنیست...ازهمه چی سردرمی آوردالی درس ومشق خودش....

روزاول درس ماباعباس به ریاضی گذشت وخوب شاهدبودم چنان هوشی داردکه باکمترین دقت به حاصل

یامسیرحل مسئله می رسد.

روزدوم انشاء داشتیم باموضوع طبیعت.وقتی بچه آن راخوانددیدم نوشته:گنجشک هاازدرخت بودندو

مادرشان اززمین بود...........

اشکال گرفتم که چرادراین جملات بجای از کلمه در رابکارنبردی که بهترومعنابخش است.درآمدوگفت:

ای آقابنابرقاعده وحدت وجودمن کاملادرست نوشتم!؟گنجشک ازدرخت است ودرازدیوار.آسمان اززمین

وده بروکه رفتیم الی آخر.

باخودم گفتم چکارمی شودکرد:تنبیه اش کنم چه تاثیری دراین خلقیات غلط می تواندداشته باشد!؟

کتاب ومشق راول نموده بااوپیرامون مبحث عمیق فلسفه وجودمناظره کنم!؟

ناگهان فکری به مغزم رسیدگفتم:بله حرف راست جواب ندارد!؟خوب حالادفترانشاء رابده می خواهم

یک بیست خوشگل برای توبنویسم تاببری پیش بابات ببیند...

طفلک باچه شوقی دفترش راپیش کشیدومن بالای ورقه یک دو نوشتم وامضاء زدم!؟ذیل انشاء

هم یک صفرگذاشته وبازبامهرتائیدش کردم!؟

عباس زدزیرگریه گفت:آقاتومن روبیچاره کردی.لااقل یکی ازاین هارامی نوشتی حالابابام می گوید:

این بچه کله خرمن دریک انشاء دوبارزیرده گرفته است وکتکم می زنداساسی.....

گفتم:این طف سربالاوحرف خودت است.من به توبیست دادم منتهابه سبک وحدت وجودی!؟

مگرنمی گفتی:آسمان اززمین است خوب حالاچرازرمی زنی!؟بالای ورقه هم ازپایینش است.این

دوتاراکنارهم بگذاری می شودبیست!؟منتهابیست وحدت وجودی.

فاعتبروا یا اولی الابصار

تاریخ ارسال : سه شنبه 22 اسفند 1396 04:16 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

منبع موثق!؟


یاالحکیم.شعری ازسعیدحریری اصل
درمنبع موثق افتاده یک عددموش.....وی کرده این فضارابدجورمهرومنگوش
گرزنده بوده باشدمیلی به جان ندارد....یاریق رحمتش راایضا رسانده برنوش


تاریخ ارسال : دوشنبه 21 اسفند 1396 04:38 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

دیونه من خدانگهدار!؟

یاالحبیب.یک عمربیست وچندساله دراوج مظلومیت والبته اندکی محبوبیت عام گذشت.

هیچکس حتی بسیاری ازآنهاکه سنگ توراامروزبه سینه می زنندازدردعظیمی که دردل نهفته

داشتی وسایه شوم اش بالای سرت چرخ می زدو نمودآن رادررفتاروسکنات این آخرها هم

می شدحدس زد...خبردارنشد!؟الامن ورپریده!؟جایی میان زمین وآسمان!؟ کنارنرده ایوان

خانه ات....درآن پنجشنبه ای که حتی ارواح مومنان آزادندوتوبرروی سبک خدایی بارعام

داده بودی به این بنده زرخرید...گفتی ازغم درسینه  ومن اماجزءبه جزء نیوشیدم چنانکه

تاعمرهست ازیادنبرم....اماحالاچه!؟به کی بگم درددل تورا!؟همان که اکنون زخم روح من شده...

داداش باقر مثل چوب خشک شدم وقتی دقیقا دوسال بعدآن ملاقات یک اسفنددیگرازکوچه

وجلودرخانه ات  سردرآورده ودیدم همان جایی که ایستاده بودی وبه من چشمک می زدی

پرچم سرخ رنگ ورورفته یاابوالفضل(ع)راکه درتشییع روی پیکرت انداخته بودند!!!!؟؟؟

آهای سیدمحمدتابودی مریض توبودم اماحالاکه نیستی اعتراف می کنم دیوانه ات شده ام....

آن ایوان وپرچم مقدس که سهل است درزمین وزمان تورامی بینم!؟

کسی وجودش راداردکه ازنیستی توپیشم حرف بزند!؟من اماوقتی هرآنچه محسوس هست

رارج می زنم بایادتوختم می شود....

تهران!؟خیابان های شلوغ و کوچه های تنگ....همه راگشتم تابیابم مگرکجاازدستم رفته ای .

خط بی آر پی امام علی(ع)!؟!؟!؟نه نه نه................

من تازه توراجسته ام!؟مگررشته اتصال آدم ها به هم حس خوبی نیست که بینشان جریان

می یابد!؟آیا شوروشوقی نمی باشد که شب های نزدیک به عیددربازارتجریش و... موج

می زند!؟این هاهمه هنوزهستند.پس توهم هستی...ضریحی که بدان چنگ زدی خوب

می شناسم!؟بارهاتوفیق بوسیدن ولمس اش رایافته ام!؟رفته بوی زیارت شهرری!؟

اخی تقبل الله.

السلام علیک یاسیدالکریم یاشاه عبدالعظیم(ع)

 

تاریخ ارسال : جمعه 18 اسفند 1396 01:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شادروان دکترسیدمحمدصادق طباطبایی

یاالصابر.یکی ازستون های اصلی وطراحان پشت صحنه انقلاب57که سبب شدمرحوم آیت الله-

خمینی راازمیان برزخ ایزای عراق وعدم پذیرش کویت به نوک قله رهبری نهضت مردم ایران

درفرانسه انتقال دهدبلاشک مرحوم دکترسیدمحمدصادق طباطبایی بود.

صادق انقلاب!؟اجرخودراهم خیلی زودگرفت!؟

ازپس این همه وقت هنوز نفهمیده ام دکترداروسازی که به راحتی ودرآزمایشگاه شخصی

خویش می توانست ازمیان داروهای مسکن معمولی موادمخدراستخراج کند چرابایدیک

چمدان پرازتریاک راازکشورخارج می کردوگرفتارعوارض طولانی مدت بعدازآن می شدکه

وی راازصحنه سیاست واجتماع ایران تاحدود زیادی دورودرآلمان ساکن کرد!؟

ازقضابازعموصادق نزدیکترین افراد به دوچهره روحانی مظلوم وداری گفتمانی متفاوت ازآیت-

الله خمینی یعنی امام موسی صدروشهیدمصطفی خمینی(رضوان الله علیهما) بودکه به حد

اجتهادرسیده ورابطه دوستانه ووسیعی هم باطیف های مختلف جامعه حتی منتقدین آقای

خمینی داشتند....زبان انتقادی ودرعین حال مزین به ادب ودرک شرایط موجودکه دکترطباطبایی

بعدازآن دوفقیدسعیدمیراث دارش درمتن نظام حاکم گشته بودسبب می شدآیت الله خمینی

بعنوان فردی تیزهوش نیش های طبیبانه اورابرنوش برخی مریضان ترجیح دهد...

هیچوقت آن حال منقلب وی پس اززیارت اهل قبوروهمشهری های قم اش دراطراف حرم فاطمه-

معصومه(س)ازیادم نمی رود...

حسی که پس ازسالهاوقتی درکنارمزارش حاضرشدم به بنده نیزدست داد.

روحت شادمردخوش تیپ ورقیق القلب.........

تاریخ ارسال : جمعه 18 اسفند 1396 08:29 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(3)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
ویکی ازبستگان نزدیکش که ازسالهاپیش درنزدیکی قبر وی آرمیده است.آرامستان بقیع قم المقدسه
جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم مطهرخانم فاطمه معصومه(س).
عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 17 اسفند 1396 10:23 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(2)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
آرامستان بقیع قم المقدسه جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم
مطهرخانم فاطمه معصومه(س).عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 10:45 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(1)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
آرامستان بقیع قم المقدسه جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم
مطهرخانم فاطمه معصومه(س).عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 10:29 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

فریادسکوت


أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوء
درمملکتی که موتورسیکلت هابال درآورده اندوبرای فرودروی سربچه مردم
می نشینند!؟من هم ازخدامی خواهم چندتالب اضافی به ماعنایت کندتا
هرچه بیشترخفه خون بگیریم!؟ به من چه که دست هاپرازپینه است و
سینه هامملوازکینه...!؟حقیر پی نعلین خودهستم وچون برخی برای
مردم پاپوش نمی دوزم همین رابگذاربه حساب مسئولیت اجتماعی و
مشارکت عمومی... بقیه اش گشتم نبودنگردنیست واگربیش ازاین چرخ بزنی
آلزایمرمی گیری ها. یایک لولومی شوی سرخرمن شایدهم درازگوش بند
به آسیاب که دورخودش می چرخدوگندم دیگران راآردمی کند....
لال شو!؟حناق بگیر...
تازنده به قبرت نفرستادندوبعدازسرویس روحت روی اعلامیه ترحیم روانشاد
نزده اند!؟ودرحاشیه عضوقرارگاه بروبچ ثبت نکرده اند...
زمانه غریبی است نازنین باسکوت داد بزن!؟شنونده بایدعاقل باشد....
من اگر جاهل گمراهم و گر شیخ طریق
قبله ام روی حسین است و همینم دین است
یک روزازپشت موتورپرت شد!؟وسه سال بعددر شبی موتورروی سرش
پرتاب گردید!!!؟؟کجای تاریخ معاصرچنین سرگذشت عجیبی راجهت
مشاهیرواصطلاحاسلبرتی های جهان سراغ دارید!؟
امابرای من جالبترهرقطره خون وهرذره وجودش بودکه مدام فریادمی زد:
حسین حسین حسین....
سلام الله الی روحک وبدنک یاملاالسیدمحمدباقرالعلوی(ره)

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 10:44 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ساکن عالم هپروت!؟(1)

یاالصانع.نوشته:آقای عزیزمشکل شماروحانیون سنتی شیعه این است که درعصرصفویه

فریزشده ومتوقف گشته ایدوحتی اگرازمیان مذهبیون موردقبول خودتان یکنفرچون دکتر-

علی شریعتی برخیزدوبدین تشکیلات پوشالی طعنه زندچنان ازکوره درمی رویدکه خواندن

آثاراوراحرام ومحل سخنرانی وی رایزیدیه ضلال می خوانیدهرچندالظاهرحسینیه ارشادباشد.

همین الرادودباقرعلوی که مدتهااست برایش مرثیه سرایی می کنی وقصدتبدیل اوبه امام زاده ای

نوظهورراداری قصه پنهانی داشت ومدتی باکسانی حشرونشریافته بودکه شماداعیه داران دین

تمام عمردرحال نبردبی امان باایشان هستید...!؟

گوش فلک راکرکرده ایدوهرسال چندبارفاطمیه وچه رژه تبلیغاتی رفورم های مذهبی که ذیل

چترآن راه نمی اندازیدبابهانه غصب حق علی یافشردن فاطمه میان درودیوارو...ولی راستش

منبع موثق وکتاب موردقبول خودتان نوشته:علی عمررادرهنگام ظهردیدوگفت:یاامیرالمونین

این زمان به چه قصدی ازمنزل بیرون آمده ای...عمو!؟بیرون بیا ازاین کما وهپروت...

می نویسم:همین امام علی(ع)کذا وکذا رازمانی که شمشیرزورروی سرش بودوبه بیعت

اجباری می کشاندحیواناتی خواندکه چون آدمیان روی دوپاراه می روند.اگرفرضا ایشان در

جای دیگرعمرراامیرالمومنین فرموده باشدیعنی اوجانوران راپیشوای مسلمانان می دانسته!؟

هرعاقلی می فهمداین کنایه است ویاتقیه وغیرش هیچ.

امادرباره سیدمحمدخدابیامرز!؟هم آن راکه تومی گویی می دانم وبیشترش راهم که توفیق

توبه ازآن مسیرکج یافته بودیعنی بادوچشم شاهدبودم .بچه نظرکرده مانندآدم معمولی نیست.

کافیه فرضا درکناراونشسته بگویی :بودا.تا وقتی جدواباء آن موضوع رادرنیاورده وروی

تک تک اسنادمربوط به وی ازموافق تامخالف زوم نکرده دست بردارنیست...دقیقا به

همین خاطره که نظرکردگان اگردرمسیرپویش صحیح که همان علوم ناب اهل بیت(علیهم-

السلام)است قرارنگیرندواصطلاحا طلبه علوم مذهبی نباشندمدت زیادی دراین دنیانمی مانند!؟

وجوان ناکام می رونددرست مثل باقرعلوی(رحمت الله علیه)حضرت آیت الله العظمی حاج-

شیخ عبدالکریم حائری یزدی(رضوان الله علیه)به شاگردش جدمامی فرمود:من اگرروحانی

نمی شدم درهمان جوانی مرگم رسیده بود!؟چون دیگربعدازاین همه سال شیخی خوب فهمیده ام

که نظرکرده هستم.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1396 08:12 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حالاچرا!؟

یاالباقی.آمده بودم محله ات!؟ساعت هاسرکوچه نشستم درهمان پارک کنار

حوض فواره ای.مدتها فلکه وخیابان هایش راگذرکردم...

توی ذهنم تجسم این بودکه بدین بستنی فروشی می رفت!؟ازآن قنادی شیرینی

می خریدوحتی وقتی برای مدرسه کاردستی می خواستندسری به این مغازه

صوتی تصویری می زد.دخترهاراهم نگو!؟ازترشیده تانرسیده وقتی بابی اعتنائی از

کنارشان می گذشتی خوشگله....حتی قرارگاه پلیس وسط چهارراه که زیرچشمی

ردش کردیم....

اینهاراجمع می زدم تاشایدحاصلش لحظه ای باتوبودن شود

اماحیف خیلی دیرشده بود...

پشت تلفن وازپس اسرارزیادبه دیدن مجددتو به من گفتند:آقااین راه دور

زحمتتان می شودو...امابخاطرتن ندادن به این دردسرچندین ساعته حالا

درهچلی افتادم که تاقیامت ادامه دارد...

سالهارفتم جمکران گفتم:آقامریضم وبی کس شفایم بده برادری به من ببخش

واو(عج)ازسرمهربی پایانش دریک آن هردوراجابت کرد...

امامن بی لیاقت بودم وجسارت!؟هنوزشعله عشقم بدان فرازنرسیده بودکه

بخاطریارسرزنش های خارمغیلان رانادیده بگیرم وبه شوق وصل هربیابانی

راطی کنم.حالابه تقاص این همه ناسپاسی تانفسی هست تپه ماهورو

زمین های شوراطراف آن مسجدمقدس را ازچشم گرفته تاپاهروله خواهم

کرد.هاجرواردربکه مبارکه یاچون بنی اسدبه دشت بلا شایدخداازسرتقاصم

بگذرددوباره نظری کرده وگوشه ای ازهمین جاخاکم کندوالبته پاک انشاء الله

چه باکریمان کارهادشوارنیست درست مثل خودتوباقر.

آمدی جانم به قربانت ولی حالاچرا.............بی وفاحالاکه من افتاده ام ازپاچرا

نوش دارویی وبعدازمرگ سهراب آمدی

سنگ دل این زودترمی خواستی حالاچرا!؟الهم العجل فی الفرج هو

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 14 اسفند 1396 01:06 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

خنیاگری جمعه تعطیل است!؟

یاالقاضی.هااااااااچیه؟به نظرت خیلی عجیبه یک آخونددرموردفریدون فرخ زادمطلب بنویسه!؟

اصلامغزشیخ کشش مفاهیم وتعالیم بلندی مثل شومپنیسم واهمیت آن درسوشال مدیاکه ابزار

روزکنترل افکارعمومی جهان هست روداره!؟ملامی فهمه وقتی دریک جامعه بسته مانند دوره

شاه که نگاه سوسیالیستی جرم محسوب می شودکسی مثل فریدون چقدربزرگ بودوالبته رندکه

توانست درداخل تلوزیون شاهنشاهی ذیل نگاه وسواسی ساواک ذهن مردم رابه سمت این طرز

تفکرقلقک دهدآن هم نوع دموکراتیک وبی حاشیه اش....

اگراین روزهامشابه های اوراازداخل مملکت ونظام گرفته تامخالفان آن سردست می برند چه

عظیم بودفرخ زادوجلوتراززمانش که حدودپنجاه سال پیش اینچنین نمود....

کشش به جنس مشابه درذات هرانسانی هست بخصوص بشرشرقی ونوع آریایی باشهوت بالا....

شعروادبیات ماپراست ازمغ بچه وحیات دل حسام الدین و....که چراغ سبزهای می باشدبه لوط

یعنی بزرگترین گناه مذهبی که مرتکبش رابایدشرعاازبالای کوه پرت کرد...

فریدون فرخ زادولی چقدرصادق بودکه درونیاتش رابه روایت اسفندیارمنفردزاده به زبان می آورد

وشایدحتی بیشترمی رفت....

بله این همه هست امادرآن سوی قصه خواهی دیدکه این بزرگوارازنظرفکری سزارین شده بود!؟

یعنی باعجله وبدون تامل کافی به نتیجه می رسید.جواب هایی که سرنوشت شوم وی رارقم زد!؟

اوبه اقراراعضاءاپوزسیون پس ازخروج ازکشورکاسه داغترازآشی بودوبی محابا حاکمان داخل را

به بادانتقادتندمی گرفت وامادرخفا جهت بازگشت به وطن ودیدن مادرش باهم ایشان گرم

می یافت!؟راستی چراعاقل کندکاری که بازآردپشیمانی...

من هنوزنفهمیده ام چگونه آن روشنفکرمترقی ونقطه سنج استراتژیک قبل انقلاب که باچراغ

خاموش پیش می راندبه یکباره تندترازهرایدئولوژیکی درصحنه بعدانقلاب ظاهرشد!؟

مگرجزیک رفرم عقیدتی سیاسی حادث شده بودونه اینکه این کهن دیاردرتاریخ خودبسیارازاین

خیزش هاراتجربه داشت!؟

یک عمرازشنبه تاپنجشنبه مدرسه رفتند.درس خواندندودرفضای انتلکتوئل هانفس کشیدند!؟

اماهرگز درک نداشتندمذهب مترادف آن بتی نیست که درذهن خودازاوساختندوبحث مذهبیون

وداعیه داران دین کاملامجردازآن است چه خوب چه بدحتی زشت...

آنهانشنیده داشتنداین سخن فرزندراستین میهن فرهادمهرادراکه:

جمعه وقت رفتنه موسم دل کندنه خنجرازپشت می زنه اون که همراه منه............

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 14 اسفند 1396 01:50 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مصائب مبلغ!؟

یاالمنیر.بعضی افراددرحرفه خودبسیارخوش می درخشند.اگراین شغل زیرمجموعه

مسائل هنری ومتافیزیکی باشدمانندخواننده نویسنده مذهبی و...توگویی خدای متعال

ازروزخلقت این آدم نعمت پویش ناب وپیشرفت قوی به وی بخشیده است وآثارحاصل

اودرتاریخ بشرماندگارمی شوند.فرضا دعای ربنا باویرایش وحدودی که استادمحمد-

رضاشجریان (حفظه الله)اجراکرده موردنقدبرخی ازمنظرسندی و...قرارگرفت.حال آنکه

غافلیم ازمعجره هنرایشان که باچنین متنی درقلب وروح ملیونهاانسان باورمندبه مذهب

چنان تاثیری گذاشت که بسیاری ازادعیه واحادیث باسندروایی و...قویترالظاهرودرشکل

عام ومقطعی نگذاشته است...

عصرمارادوران رسانه واصطلاحاسوشیال مدیانامیده اندوغالب سران جهودهمینطور

پیاده نظام ایشان افراطیون سقیفه بنی ساعده و...جهت کنترل نبض خیزش های جهانی

پشت سنگررسانه هاپناه گرفته وافکارخویش رادرقالب های ظاهرازیبا وعقلانی به

خورداکثریت بشرروی زمین می دهند.یعنی بندی نامرئی درعصراصطلاحا حقوق

بشروآزادی هنوزآدمی رابه بردگی کشیده است بی آنکه خودبداند....

رسانه های جبهه کفرغالباوبیش ازهمه نسبت به افرادبااستعدادکه هنرخدادای ایشان

به تنهایی ومن یتوکل الی الله درمقابل سرمایه های عظیم وسرویس های جاسوسی

فعال جهانی آنهاموجب پاره شدن پرده عنکبوتی زروزوروتزویرشده ونورکلام

چهارده نور(علیهم السلام)به اعماق ظلمانی سطح زمین می رساندبه شدت حساس

وبی رحم هستندوازهرشیوه ای برای ضربه زدن به ایشان استفاده می کنند.....

طبق یک تحقیق ساده ومیدانی متوجه شدم بسیاری ازمبلغان مشهورومستقل شیعه

که بانداوقلم ملکوتی خودسهم مهمی درتقویت قلوب وبرانگیختن احساسات ناب

مذهبی داشته اندبخصوص پس ازسفربه برخی کشورهای جنوب خلیج فارس گرفتار

بلاوشدایدگوناگون جسمی وروی شده اند.تصادف مشکوک بیماری مرموزو....!!؟؟

این تکرارها وتشابه های عجیب نشان آن است که توطئه ای چراغ خاموش وپیچیده

ازطرف سران صهیونیسم وسقیفه به مددحتی عناصرمتافیزیکی علوم ماورائی و...

درحذف رقبای خودازمیدان رسانه وجوددارد!؟قصه تلخی که ازروزگارشیخ احمدکافی

وسیدمحمدجوادذاکرتاحال وسیدمحمدباقرعلوی شاهدش هستیم....

الهم العن اعداء هذاالمذهب الحقه.

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 13 اسفند 1396 09:49 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

سعیدحریری اصل برمزارمرحوم سیدمحمدباقرعلوی


بعدازاین نوربه آفاق دهیم ازدل خویش.....................که به خورشیدرسیدیم وغبارآخرشد
پشت این دیواربقیع جمکران پیدااست........................داداشم باقرغوغا غوغا غوغااست
(الشیخ سعیدالحریری فی جنب مرقدمطهرالرادودالحسینی الموهوب السیدمحمدباقر-
العلوی(رحمت الله علیه) وصدیق هوفی مدفن البقیع مع الجوار مسجدالمقدس الجمکران.
ثالث یوم من الشهرالجمادی الثانی سنه1439القمری)
الغوث والعمان یاصاحب الزمان(عجل الله تعالی فرج الشریف)

تاریخ ارسال : پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:28 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

همیشه طلبه!؟

یاالجلیل.پیرمردی ازجنوب شهرنجف الاشرف آمده بودقم خدمت حضرت آیت الله سیدعادل علوی

(حفظه الله)بعدازنمازظهرباایشان صحبت می کردکه چون حرف آنها جنبه خصوصی نداشت

حقیرهم گوش می دادم.آن مرداستشهادی آورده بود درباره فرزندش که درنبردباداعش مرتد به

شهادت رسیده بودواکنون قصدداشت کتابی درباره زندگی اولادخود منتشرکند.وقتی آقانامه را

تائییدمی کرداوگفت:مقابل نام مبارک بنویسیداستادآیت الله العظمی شیخ الفقهاء و...سیدعادل

مکسی کردوفرمود:من همیشه یک طلبه ساده بودن راازهمه این اسامی درشت ونشان های

والابیشتردوست دارم!؟

طلبه که مسئولیت ندارد.ترس واضطراب ازدادن فتوادردلش نیست یک چرخش غلط این قلم

ممکن است مراوسط جهنم پیاده کند....الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:40 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بادصبا

یامحول الحوال.اسفندبه نسبت بقیه ماه های سال خیلی زودسپری می شود!؟

توگویی دست بادصباگذرایام رانیزبه پیش می تازدتادررسدمیرنوروزی.

(شعری ازسعیدحریری اصل)

صبا بیاکه ملولم من ازنمودن خویش.......یکی تکیده درختم زشاخه تاتن خویش

خزان و برف دراقالیم بی رونق..................به بندبند وجودم کشانده ساتن خویش

همی به کنده جان رانده توسن خویش...خمیده قامت رعنا زبخت متقن خویش

سپند گاه نشوراست ووقت بیداری...............کرم نماوتفضل به سوزروشن خویش

اسیرمقصدهستی منم سترون خویش......فتاده ساغرجانم بدست دشمن خویش

فروبگیربه تندی تمام پی درپی...................تکان بده سبب وبرکنم زدامن خویش

الهم الجعل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 اسفند 1396 10:44 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ملائک انتقال!؟

یاالبصیر.درکانال تلگرام منتسب به شاعرخوش ذوق جناب آقای صابرخراسانی مطلب

جالبی دیده می شود که بازسندی است بربی سوادی وتلقین زشتی هادرجامه زیبای

شریعت!؟

این شیوه رندانه مدتهااست ازطرف فرقه های منحرفی چون صهیونیسم وبهایت

همینطورمارکسیست هادرجامعه ماوباهدف اغفال مردم مذهبی بکارمیرود.اماجای

صدافسوس که امروزه برخی جریان های خودسرسیاسی ازدرون نظام جمهوری-

اسلامی وهمینطورمخالفین بی بندوبارایشان درخارج مملکت به این سبک احمقانه

درمتون وآموزه های دینی داخل می شوند.تنهابه نیت بدست آوردن سودهای جناحی

ومقطعی .کاملابی توجه به ضربه عمیقی که اعتقادات سنتی ومذهبی مردم جامعه

می خورد.

ایشان قصه فرد مطربی درمشهد رانقل کرده اندکه ازقضاءموردتوجه اشخاص بر

جسته ای چون آقای محمدرضاشجریان و...هم بوده است ونهایتاجنازه اش باشخص

ثالثی جابجا شده واوکه قراربوددرقبرستان خارج شهرچال شودسراززیرسقاخانه

اسماعیل طلای حرم مطهررضوی درآورده وبرای همیشه آرام گرفته وعلماء وقت

هم بعداطلاع ازماجرابانبش قبرمخالفت نموده اند!؟

(برای مشاهده به لینک ذیل بروید)

https://t.me/saberkhorasanii/475

چنین قصه ای ناخودآگاه خواننده راقلقلک می دهدکه باباکی گفته :لودگی وآواز

خوانی همینطورپرداختن به موسیقی درشان یک پیرومذهب اهل بیت(علیهم –

السلام)نیست!؟می بیینیدچیکی چیکی چنین بودودرکنارقبرمنورامام رضا(ع)آرام

گرفته است....

اما:و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی و لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا...

طبق روایات صحیح سندزمین های مقدس چون مکه ومدینه عتبات عالیات کشور

عراق و...اگرهم جنازه فردی ظالم وفاسد درآن دفن شودفوراودرهمان شب اول

ملائک انتقال جسدمذکورراخارج کرده به وادی وحشتناک وزمینی غضب شده

ازطرف پروردگارانتقال می دهند.پس امثال ابوبکروعمرهرگزدرمسجدنبی(ص)

وجواررحمت العلمین مدفون نیستند.جای آنهادردنیا وآخرت تنگ ونامرغوب

است شدیداانشاء الله تعالی.

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 1 اسفند 1396 02:22 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نحن ابناء البتول

(به جهت فاطمیه)

یاالحلیم.دوروایت متفاوت بایک مطلع وریتم آغازین کمتردرمتون شیعی به چشم می خورد!؟

مگراینکه گوینده(علیه السلام)خواسته باشدمارابه نکته ای شایسته ومترادف توجه دهد.

درمیان جماعت عمری بخصوص ناصبی هایک شعرورجز معروف هست بدین مزمون که:

نحن ابناء الشمس ....مثلاهمین العان اگربه کیپ های ضدصهیونیستی فلسطینی هارجوع

کنیدمدام برآن تاکیدمی کنند.این واژه سازی غلط بانیت توجیه گندکاری برخی ازاصحاب

ذیل اصحابک النجوم هم صورت می گیرد.یعنی خورشیدررسول(ص)است مامسلمانان واهل

سرزمین مشرقی فلسطین فرزندان اوهستیم.به دیگرسخن اصل شجره طیبه اواست واصحاب

شاخه هایش وبقیه مسلمین برگ....

خوب چنین فهمی قرن هاازکودتای سقیفه تازمان غیبت امام منتظر(عج)برجامعه اسلامی

تلقین می شود.حال وقتی می بینیم ائمه تشیع(علیهم السلام)برعکس این جریان رسمی و

خلافتی رودخانه سخن از:نحن ابناء الدلیل می زنندوسپس بانحن ابناء البتول پیش می آیند!؟

معکوس جماعت عامه که همه بیعت کنندگان تحت شجررابردیگرمسلمین آقاوسرورقلمداد

کرده حرمت دروغین برای ایشان تراشیده اند.احترامی که حتی خوداصحاب پاس نمی داشتند!؟

(مثلاعایشه وعثمان طبق سندکتب صحیح اهل خلاف به هم فحاشی می کردند!؟)

درمذهب حقه شیعه تنهادخترنبی(ص)بعنوان محوراصلی ملکه وقدیسه اسلام همینطوراتصال

دهنده سه بعدراهبردی نبوت ولایت امامت به یکدیگرقرارمی گیردوبس.

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها.تاریخ ارسال : دوشنبه 30 بهمن 1396 11:44 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

آخرشاهنامه!؟


یاهو.:آقاخجالت بکش!؟پشت سرمردم حرف نزن بدنگو!؟ناسلامتی آخوندی؟!
زورت رسیده به یک پیرمرددل شکسته بچه مرده آن هم روحانی سید.
:داداش ظاهراحق می گویی!؟چون اول این قصه روخیلی رک رودرروباخودش درمیان
گذاشتم حتی قبل ازفاجعه مرگ باقرگوش نداد!؟خیالی نیست بازگردن کج می کنم به
رسم کوچکتربودن می روم سراغ اوتاآخرشاهنامه هم خوانده شود..حضوری ونه بقول شما
غیبت وبدون اطلاع والبته که اثرفرودسی علیه الرحمه همه اش شیرین است.
مخصوصا قصه رستم وسهراب!؟

کنون رزم سهراب و رستم شنو.....دگرها شنیدستی این هم شنو

یکی داستانست پرآب چشم.......دل نازک از رستم آید به خشم

اگر تندبادی برآید ز کنج ...............به خاک افکند نارسیده ترنج

ستمکاره خوانمش ار دادگر............هنرمند گویمش ار بی هنر

اگر مرگ دادست بیداد چیست؟

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

از این راز جان تو آگاه نیست.......بدین پرده اندر ترا راه نیست

الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 30 بهمن 1396 01:14 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شام آخر!؟


یاالدلیل.پیغام آمده:پیرومطالب قبلی این وب پارادوکس بزرگی درباره سیدمحمدعلوی
بوجودمی آید.ازیک سومی گویی:پشت آیفون خیلی حرف هارابه من زدوگلایه کرد...
درحالی که این ممکن نیست! آخه چطوری؟یعنی جلوچشم باباش که درخانه بودوتو
رالحظاتی بعدبعنوان مهمان راه داد؟مگه درفرهنگ مایکنفرممکنه چندین دقیقه وساعت
ازپشت آیفون باآن دیگری صحبت کندوبعدبفرمابز ندکه بیاتو!؟
درجواب عرض می شود:(همیشه درمعاشرت بادیگران ولوآدم های مشهورهزاران ازاین
مواردپیش می آیدبلاشک نشان ضعف شخصیت ووسواس است اگردریک وب به جرعیات
چنین مسائلی پرداخته شوداماوقتی یکسوی قصه دستش ازدنیاکوتاه بودشایدجمع زدن
همین برخوردهای روزمره هم موجب شناختی عمیق وبهترازوی شود)اول ممنون ازدقت
شما.دوم حقیر گفتم:درعمرم یک روزپنجشنبه فقط توفیق زیارت آن شادروان راداشتم.
امایک روزصبح داردظهرمی بیندشب هم همینطور.
حوالی ساعت 11قبل ازظهرکه واردکوچه آنهاشدم.پدرگرام بابرادربزرگتردرحال تشریف بردن
باماشین بودند.خوب من اورامی شناختم اماوی نه.
بعدرفتم جلوخانه اش آیفون رازدم وسیدباقربدون هیچ آشنایی قبلی مراشناخت وحتی
اسم وشهرتم راکامل گفت!؟باهمان لحن شیرین فارسی که سالهادررویامی دیدم.
خواستم بیایدپایین جلودرکه آن رابسته بودند.
درنتیجه رفت توی بالکن طبقه چهاروازآنجا دستی به من تکان دادخواستم عکس بگیرم
مانع شدودوباره درپشت آیفون گفت:ممکن زن وبچه همسایه عقب شیشه بیایدودرباره
توخیال دیگری کنند.من هم رفتم سرکوچه داخل پارک نشستم تابعدازظهر.
باتلفن سید فخرالدین که تماس گرفتم روزقبلش جواب نمی داد!؟امادست آخربرداشت
گفتم: العان قم هستم ودارم می آیم آنجااومدعی شدباقردرخانه نیست!؟من هم گفتم :
توکلت الی الله می آیم!؟
القصه قرارگفتن درمقابل عمل انجام شده شیخ رامجاب به تسلیم نمودواین شام آخرین
باری بودکه محبوبم رادیدم.
(وازشام آخرمسیح وحوادث بعدازآن به تعدادزیادی ازحواریون روایت هامتضاداند!؟
من اماپاکترنظرمریم مجدلیه رامی دانم!؟درست است که تاریخ اورابه هرزگی وحتی
روسپی بودن متهم کرده امامگرمی شودعشق مادی وی به عیسی بن مریم(ع)آن هم
به شهادت متون گذشته رادرردیف خیانت های معنوی برخی ازاصحابش وتحریف
انجیل وشریعت مسیحیان برشمرد!؟
آمدلب بام گالیچه تکان داد...قالیچه بهانه است خودش رانشان داد.
یامسبب الاسباب.الهم العجل لولیک  الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 بهمن 1396 11:58 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نظرکردگان وعجلات(1)

یاالمنان.درتشرف مرحوم آیت الله نمازی شاهرودی محضرحضرت صاحب الامر(عج)که بین مکه

ومدینه دربیابان آن هم به حالی که ماشین ایشان خراب شده بوداتفاق افتادامام زمان(روحی-

فداء)خوددرصندلی جلوکناردست راننده می نشیندودیگرسرنشینان هم داخل می شونداماحضرت

بجای اشاره به موتورجهت رفع نقص آن بصورت معجزه وار واصطلاحاروشن شدن ماشین مدادم

باانگشت سبابه مبارک خودبه چرخ ها خطاب کرده به همین شکل تانزدیکی آب وآبادانی آنهارا

می رساند!؟درعربی به وسایل نقلیه که درساختار آن موتوربکارفته است مانندآسانسورپله برقی

موتورسیکلت اتومبیل و...عجلات گفته می شود.

کنایه ازاینکه این دستگاه هادرعین راحت کردن کارآدم وکوتاه نمودن مقصداوبه حسب شتاب

مرگ ولحظه موت راممکن است جلوانداخته وقت پایان عمررارقم بزند.علامه بزرگوارمجلسی-

(ره)درکتب شریف حلیته المتقین بحارالانوارو...نام برخی میوه ها وحیوانات پوشش و....را

می بردوایشان رادردوصف شیعیان ودشمنان اهل بیت(علیهم السلام)ذکرمی نماید:

مثلاگنجشک شیعه نیست امابرنج اول میوه ومحصول کشاورزی می باشدکه باعلی(ع)بیعت

کرده و...طیف روشنفکرنمای جامعه ما وآنهاکه قرائت ایدئولوژیک ازمذهب دارنددقیقا به خاطر

همین دیدگاههاباعلامه مجلسی (نوربرقبرمنورش باد)مخالفت وعنادمی ورزند.برای نمونه رجوع

کنیدبه کتب وسخنرانی های علی شریعتی.

اماحقیقت حتی ازمنظرعلم ساینس ونگاه سکولارحاکم برامروز جهان بادیدگاه مرحوم مجلسی

تطابق دارد.آیامگرمجلسی جراین می گوید:انسان عاشق درگذرزمان هرچه شناختش ازمعشوق

بیشترشددرونیات وحتی ظاهرش بدان متمایل می شود.شایان ذکراست العان درایران شیعه

وازبین حبوبات برنج بیشترازهمه مصرف می شودیاهیچ کسی گنجشک رابعنوان پرنده زینتی

نگاه نمی دارد.درابتدای بحث وباسندگفتم:امام زمان(عج)باسوارشدن دراتومبیل مخالف است

یعنی خوش نداردبااین چیزها ترددکندهم اکنون ببینیدمیزان فوتی وآسیب های جدی ازناحیه

تصادفات اتومبیل دراین ممالک شیعه ایران وعراق بی دادمی کند.

درست است که ضعف ساختاری ماشین جاده معلومات کم رانندگان و...دراین ماجرانقش

آفرین هستند ولی بنده مرده وشمازنده!؟اگرهمه این نقص هاهم برطرف شودبازآمارتصادف

کاهش چندانی نخواهدیافت!؟چاره اصلی این است که ماهم چون کشورژاپن حدالمقدور

فرهنگ دوچرخه سواری رارواج دهیم وناوگان رانندگی خودرابه سمت دیجیتال شدن ببریم

مانندکشنده های ترانزیت ترکیه و..الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 بهمن 1396 12:12 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حال من بی تو...

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ...

پنجشنبه است!؟روحت شاد داداش باقر

(شعری ازسعیدحریری اصل تقدیم به مرحوم سیدمحمدباقرعلوی)

گرچه دلم شکسته وگاه بهانه می کند......می دهمش به دست بادهرچه فسانه می کند

عشق مرابه زیرخاک کرده اسیرسایه ها...............لیک لبان خشک من میل ترانه می کند

ساخته ام به سوختن هرچه زمانه می کند.............زورق ساده ام فقط روبه کرانه می کند

ساکتم ونمی زنم ناله دگرزغصه ها..........................بازدوچشم زارمن گریه شبانه می کند

سخت شده نفس مراسوززبانه می کند..................آه وفغان بسوی لب تند روانه می کند

نوبت دیگری بیاجانب این غمین تلخ.................حال گرفته کام من حرف کمانه می کند

...مِنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ یَا أَهْلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ

 لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ یَا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ

 لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَهِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِتاریخ ارسال : پنجشنبه 26 بهمن 1396 10:52 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

من کجا یارکجا!؟

البیعت الله.ماهم اکنون بنابرتفسیرحضرت آیت الله حاج ملاآقاجان زنجانی(ره)وپس ازفتوای تحریم

تنباکوتوسط مجددبزرگ میرزای شیرازی(رضوان الله تعالی علیه)نه درعصرغیبت بلکه درمرحله ظهور

صغری حضرت صاحب الامر(عج)قرار گرفته ایم.یکی ازویژگی های مهم این دوره آخرالزمانی تراکم

نیروهای جبهه شر درشکل دولت بنی عباس سفیانی و...جهت مقابله باقیام جناب یمانی وهم-

رده های اواست.این تراکم صرفاشامل انسان هانیست بلکه اجنه نیزمشابه دوران حکومت جناب

سلیمان حشمت الله(ع)و..دست به اقدامات خرابکارانه وایزایی می زنند.(همه عالم مدتی پیش

شاهدبودکه داعش مرتدجهت کشتن افرادبی گناه درهواپیمای مصری یا باشگاه ورزشی و...ازهمین

توانایی بهره بردوالاهرگزتوان رسوخ دربرخی سیستم های پیچیده امنیتی رانداشت)چنین وضعی

درجبهه شرکه موجب سخت شدن نگهداری ایمان درافرادجریان خیرمی شود امام غایب(عج)رابر

آن داشته که باچشمک وکرشمه های خاص شیعیان خودراموردعنایت قراردهند تامبادشعله های

سرکش آخرالزمان برقلوب منورایشان رسوخ کند.این ارتباط جنبه یک طرفه داشته ومومنین فی-

نفسه ازدرک محل اقامت یاطلب ملاقات آن بزرگوار محروم هستند.ماننداسماعیل هرقلی پسر-

مهزیارو...درباب ارتباط دووجهی امام وماموم نیزتاریخ بزرگان شیعه مثل مقدس اردبیلی علامه-

ابن فهدحلی مرحوم آیت الله سیدمحمدشیرازی و...گواه است که تنها پس ازوفات ایشان ماجرا

آشکارشده است وخودآنهانیزباورمندومروج یک اصل کلی وبلافصل بوده اندکه:هرکسی درعصر

غیبت مدعی ارتباط دوجانبه بایوسف فاطمه(س)شودکذابی بیش نیست والالعنت الله علیه.

امامتاسفانه ودرسالهای اخیرعوامل پنهان صهیونیسم بین الملل بهایت وبکری جماعت به واسطه

ایجاداستحاله دراین باورهای منطقی ومستندبه مبانی فرقان وحدیث قوی سندچنان لاویی به پا

کرده اندکه بسیاری ازشیعیان حتی ازبیان حق مسلم خویش دررویت الطاف نورالانوار(عجل الله-

تعالی فرج الشریف)که موجب تقویت ایمان ودریده شدن پرده عنکبوتی زروزوروتزویرمی شود

محروم گشته اند.لذا وپیش ازآنکه برچسب مدعی ظهوررابه حسب مطالب قبلی این وب

برپیشانی حقیرزده وشکرش رابه زوردرحلقومم فروکنند...فاش می گویم:

من کجا یارکجا...الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 25 بهمن 1396 07:42 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

المفتی على شفیر جهنم

یاالناصر.مسئله ارتباط بامابعدالطبیعه همیشه تاریخ مسئله سازبوده است.انبیاء ائمه وعلماء

(جمیعا علیهم السلام)به حسب تکلیف شرعی خودگاه از باب معجزه وتنویرافکارعمومی به

کارهای خارق العاده دست می زدند.

اما همه می دانندکه موجودات متا فیزیکی تنهابه سراغ صالحان نمی روند.انسان یک خمیر-

مایه وقوه درونی داردکه اورابه جهان های موازی همینطوردیگرمربوط می کند.

محاسن بشرباهم متفاوت است!؟یعنی یکی قدبلنداردوآن دیگری چشم دوربین وسومی هم

پیدامی شود که دیگران راهینوتیزم می کند!؟وقتی مجموعه ای ازضمینه ارتباطات متافیزیکی

درفردی به اراده الهی تراکم یافت همینطورتولدپاکی داشت ازنسب شریفی برخورداربودو...در

فرهنگ مذهبی اصطلاحا باعنوان نظرکرده یادمی شود.هرنظرکرده ای به مقام اولیاء وملایان

دینی نمی رسداماهرچه آنها وقت وتوان خودرادرراه علوم اهل بیت(علیهم السلام)بیشترخرج

کنندبه عنایت زوات مقدسه(علیهم السلام)طول عمربیشتری نیز خواهندیافت(آیت الله العظمی

حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی(ره)به جدمامرحوم آیت الله عیوضی فرمودند:من نظرکرده ام

واگرطلبه نبودم ودسایه دیوارحرم زندگی نمی کردم درجوانی مرده بودم!؟) وعکس این مطلب

هم صادق است وموجب هلاکت زودهنگام اومی شود.نظرکردگی صرفا شامل انسان نیست

حیوان وجمادات هم می توانند نظرکرده باشد.ناقه صالح (ع) ویا قصه ستون حنانه که نبی-

اکرم(ص)بدان تکیه داده خطبه ایرادمی کردند ازآن جمله اند.خوب نظرکرده علایمی داردکه

هراهل معرفتی همینطور مشابه های اودرخیل عظیم جمیعیت ایشان رابازمی شناسند.

وقتی بحریاراهب مسیحی رسول خدا(ص)راکه باعموی بزرگوارش حضرت ابوطالب(ع)همراه

کاروان تجاری ازمکه مبارکه عازم شام بودزیارت کرد وی راازادامه سفرنهی نمودوگفت:یهودبا

دیدن این کودک خاص بلاشک او راخواهندکشت یاطلسم نمایندکه مدام گرفتاربلا شودو

عجل معلق به سمت وی متمایل شود.لذا حضرت ابوطالب(ع)امربه بازگشت برادرزاده با

شخصی امین نمودوبنابربرخی نقل هاخودنیزازادامه سفرمنصرف شد.

بنده درمسجدمقدس جمکران به حسب الهام وعنایت مولانااباصالح المهدی(عج)پی بردم

که جوانی به نام مرحوم سیدمحمدباقرعلوی وجوداردکه ازآن اطفال خاص ونظرکرده است

لذا حسب وظیفه شرعی مدتهاگشتم ونهایتا شرف زیارت ایشان رایافتم.اماپدرساده دل اواز

سالهاقبل کرامات آن جوان ناکام رابه تعدادی امامه به سرهم سطح خودگفته بودوایشان نیز

بدون پرهیزکاری برروی منابر جارزدندکاملا خلاف سبک مورد پسندولی مسلم خدا حضرت

ابوطالب(ع)پس:فیلم آن بروی سایت یوتوپ جاخوش کردجهودشنیدبهایی فهمید!؟و...

لذا واحتمال قوی طلسماتی بستندکه جان آن نازنین راگرفت.مگرمی شودیک جوان طی

چندسال دوتصادف بکندوازنظرداخله گرفتاربرخی مشکلات گرددکه هریکی برای باد دادن

آدم بزرگی کافیست!؟سندمن براین حرف همین فیلم وسخنرانی ذیل متن که مربوط به

بیش از15سال قبل است.واقعا که:المفتی علی شفیرجهنم(فتوادهنده بایددقت کندچرا که

همسایه آتش دوزخ است ولغزیدن اوهزینه های سنگین دارد) من الرضا آل محمد(ص)تاریخ ارسال : سه شنبه 24 بهمن 1396 09:57 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

این همان بچه معمولی است!؟

یاالشاهد.یکی نوشته بود:هاچیه!؟دوربرداشتی رفیقم محمدباقرعزیزم سیدعلوی...اینها

همه کشک است!؟یک گوشه گودنشستی ولنگ هایت راهواداده ای تانان ازعمل

دیگران خورده وازاین محبوبیت نسیبی ببری بااستنادبه یک عکس مشترک....

جوابش می دهم:مگرتوخدایاآنجابودی که ببینی چه شده...!؟

شرع می گوید:مظلوم راعیبی نیست اگرازسوزدل دهان به بدگفتن گشاید..

اماهرعاقلی می دانندکه علارقم اعلم ظاهرابلندشرع ازعرف گرفته تامصلحت همینطور

سلیقه فلان آقا دراین میان ترک تازی می کندواگربگویم آنچه بایدفردابه شکایت دماغ های

بادکرده می برندم آنجا که مسلمان نشنودکافرنداندواگرسکوت کنم چه کنم بااین دل تنگ!؟

چه سان فراموش کنم  آن صدای لرزان به لحجه قشنگ بچه تهرونی که همه چیزراخلاص

ومختصرازپشت آیفون به من گفت...وچه خوب می دانست که بالادراتاق احمقی فرض شده

وحتی برای حرف زدن بابنده نیازبه دیلماج دارد.ها یادم نرفته حرف پدرش:بچه ای مریضی

که نبودنش بهترازوضع کنونی است...!؟به خداقسم مگربه خواب دیگرباره به چشم اوبخورم

همچون خودباقرکه رخ درنقاب خاک کشیده....همه بدانندماههاپیش ازاین فاجعه 12آبان

1396هشدارش راداده بودم!؟وبه لطف ملوکانه حضرت صاحب العصروالزمان(عج) متوجه

خطرشان کردم... اماکوگوش شنوا!؟

برای طرف آیه قرآن می خوانم بجای توجه به معانی بلندش غلط املاء ازمن می گیرد!؟

باشد!؟توپیش چشم زن وبچه قول بده وبعدپشت تلفن باآن صدایی که ازته چاه می آید

بزن زیرش به درک!؟جنابت هفت پشت عرب ومن آن عجم که نیابه مجوس می برد...

امامگرشعله اهورایی حقیقت راپف چندتازی بیابان گردصدراسلام صرفامنتسب به رسول-

الله (ص)توانست خاموش کندکه توحالاتوانی.تنهاملاک دراین مکتب حنیف تقوااست و

بس لذاوقتی می گویند:اصحابک نجوم!!؟شده خنک ترین جکی که به عمرم شنیده ام

چیه!؟چه جوری جواب خواهی داد!؟ شیخ این طفل همان بچه ای است که می گفتی:

اصلادربه دنیاآمدنش نقشی نداشتی!!؟؟وبی سوادی نمی گذاشت بفهمی بسیاری ازاولیاء

خداطبق روایات مااصلابارابطه جنسی بوجودنمی آیندتونبودی که می گفتی:بابااین

یک بچه معمولی است...غروب آن روزاسفندیادت رفته پی جستن کارمی فرستادی واو

رایارای رابرخواستن ازرخت خواب نبود.

همه بداند:مراباآخوندفخرالدین علوی الفت وکاری نیست.اصلاچنان دل پری ازوی

دارم که روزقیامت دامن آقاامام محمدباقر(ع)راخواهم گرفت که:سیدی حقم راستان

وبه قیمت جهنم رفتن من نگذارازاین معبربه آفیت بگذرد.

اجازه دهیدبیش ازاین تن آن جوان ناکام رادرگورنلرزانم گذاشت وگذشت ودم برنیاورد.

بس که نجیب بودوپاک...

تنهاازپشت آیفون یک چندکلمه درگوشم درددل کرد....

تابه جزازدل خاک تیره درقلب من هم قسمتی ازوجودبلندخویش راچال کرده باشد.

الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 24 بهمن 1396 05:52 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

به مامیگن دیونه!؟

یاالعلیم.فضای مجازی پراست ازتصاویروحتی فیلم های مربوط به 12آبان 1396شمسی

درموردتصادف وفوت دوست بنده مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(رضوان الله تعالی علیه)!؟

راستی یک انسان بطورهمزمان درچندجامی تواندجان دهد!؟کاملاطبیعی است که بسیاری

ازاین تصاویرجعلی وصرفابه منظورانحراف ازحقیقت طراحی شده اندوواقعاچرا!!؟؟

سایت شبکه ماهواره الکوثرزمان فوت سیدباقرراساعت 22شب ذکرکرده ولذا ازمیان

انبوهی ازعکسهای منتسب به لحظه جان دادن آن عزیزتنهامی شودتصویرذیل متن

سمت چپ رااحتمالاصحیح دانست که به هنگام عبورازخیابان دردل شب فردی دچار

سانحه شده وبرزمین نقش بسته است.

واقعابنده متاسفم برای ارگان ها ورسانه هایی دراین کشورازحکومتی گرفته تابرخی

حتی مستقل ازآن که داعیه مذهبی بودن دارند!!؟؟

زمان فوت مرحوم سیدجوادذاکر(ره)هم نمی دانم چوبکی پوپکی(زن بازیگر)مرده بود

خبرگزاری هابیدادمی کردند...اماهم ایشان یک فیلم ازتشیع جنازه وخاکسپاری

آقاسیدجوادمظلوم درآرشیوخودندارند.همه راموبایل مردم گرفت.

به مامیگن دیونه.....بگذارملامت بکنندیک خوب وبدمی مونه.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 23 بهمن 1396 05:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

والله حبیبی فی الجنه...

یاالشاهد.(شعری ازسعیدحریری اصل تقدیم به شادروان سیدمحمدباقرعلوی)

درطالع من اخترمسعود توبودی.................این جان نژندازپی خود بازربودی

سائل به تمنای یکی تکه نان بود...............رندانه دوصد درهم ودینارنمودی

میگفتی ازآن سرکه نبردست شنودی....باچشم خماری که بدیدست شهودی

بشکست خم وریخت شراب ازنظرمن......بی لعل لبت مظهرخمارچه سودی

ازمن به توای شاخ نبات باد درودی....بس ذکرثناهم ره یک عرض سرودی

باقربه خداجنت حق جای توباشد......ارباب حسین است وهمین رمزورودی

شاعربنماید به سخن راه فرودی..............زیراهنرش را توکشاندی به قعودی

ای زاده حیدرپسرسیده زهراء...............خوش بندبه مفتاح درآورده گشودی

والله والله والله حبیبی فی الجنه...

شادی روحش خواهشافاتحه وصلوات.الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 19 بهمن 1396 10:15 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

بنددل!؟

یاالکریم.مادی گرایان قائل صرف به تاثیرماده برماده دیگروپیش روی روندتکامل جهان هستند.

حال آنکه هرانسانی ولولامذهب پس ازیک گرفتاری سخت مثل تصادف وزندان رفتن یاخدای

نکرده موردتجاوز وهتک حرمت بودن به خوبی اثرات آن مشکل رابرروان ورفتارخودیعنی بخش

متافیزکی وجودش حس می کند.

دانشمندگرانقدروموبدمحترم زرتشتی جناب دکتراردشیرخورشیدیان درپاسخ به این پرسش که:

چرابنابرنظریه داروینی انسان رااولادمیمون نمی دانید!؟

پاسخ بسیاردقیق وشیوایی داده اندکه مربوط بدین بحث مامی شود.

ایشان معتقداست:انسان ولواجداداولیه اوکه باعنوان ناندرتال یادمی شوندداری ضریب هوشی

حداقل بالای 85درصدبوده اندواگربشری مثل میمونهاتنهاباضریب هوشی حدود35درصدبه وجود

آیدفوراخواهدمرد!؟چون چنین درصدپایینی ازآگاهی هرگزیارای کنترل اعضاءوجوارح بشری راندارد.

متاسفانه هم اکنون درزندگی شهری بخصوص ایران همه ماباپدیده دلخراش تصادف وسایل نقلیه

وعدم رعایت دقیق قوانین راهنمایی ورانندگی دست و پنجه نرم می کنیم وچه خانواده هایی که

قربانی این روندشده اند....

اگردراطرفیان خودکسی راداریدکه یکباردرزندگی تصادف شدیدکرده است بی تعارف بایدمتوجه

باشیداین مشکل برروی ضریب هوشی وی ناخواسته تاثیرگذاشته وتاسالهاشایسته مراقبت ویژه

است و نسخه غلطی که برخی می پیچندودرمان چنین افرادی راتنهادوری ازاستراحت وافتادن

درمتن حوادث اجتماعی جهت بازگشت روحیه وهوش گذشته بیان می کنند می تواندضمینه

سانحه مجددوخدای نکرده فوت فردرافراهم کند.

بگذاریدجهت ثبت درتاریخ وبی حاشیه رک بگویم:اصلااین روزها به این نتیجه رسیدم فوت

عزیزترین کس من بعدازچهارده معصوم(علیهم السلام)یعنی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی دقیقا

به همین خاطربوده است.

جدمامرحوم آیت الله عیوضی(ره)می فرمودند:رشته اتصالی بین جسم وروح انسان وجوددارد

به نام بنددل که حوادث ناگوارموجب کش آمدن آن می شود.تنهاراه بقای طولانی مدت چنین

انسانی دردنیا محبت ومراقبت های خیلی خاص وویژه بعدازحادثه است والارفتنی است!؟

یعنی حتی سیستم ونظام آفرینش بنای ناسازگاری بااورامی گذاردوبلاومصیبت بیش ازدیگران

سرراه وی سبزمی شود.بخصوص اگرآن فردانسانی خاص ونظرکرده باشد....

الهم العجل لولیک الفرج

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 18 بهمن 1396 01:06 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

سربازکویتی!؟

یاالقدیم احسان.سه شنبه صبح نقطه صفرمرزی آنجاکه خلیج فارس آغازمی شودوتالب ساحل امیرنشین

کویت امتدادمی یابددنبال کسی می گشتم!؟

آدمی امانتدارکه سراغی ازاوبیاورد!؟که اگرمطمئن شدم آن سوی مرزاست عزم رفتن کنم.مردی میان سال

باکله تاس وسبیل های پرپشت تاب داده توجه مراجلب کرد.ازدستمال یزدی که به دورموچ بسته بود

حدس زدم بایدراننده باشد.علی آقای قاپونچی بچه خون گرم جنوب که دست برقضا سالهابودجلای وطن

کرده درکویت رانندگی تاکسی می کردوهرازچندگاهی این ورشط می آمدجهت دیدن عمه پیرش.

گفتیم !؟شنیدوقول دادخبربیاورد.منتهاچون ازخط دادن موبایل مطمئن نبودشماره تلفن کیوست روزنامه

فروشی راگرفتم وبه اوداده وشدم مریداین دکه کوچک!؟

غروب که شدلب ساحل وقتی شفق سرخ رنگ آسمان یابقول ماطلبه هاحمره خودراروی سر کویت جمع

کرددرذهنم چراغ های آنجاراتصورکرده ومی گفتم:لابدتوی خانه ای دراین جزیره است.چه جورآدمی است!؟

افاده ای وبی خیال نکنه عقده ای یانه ازآنهاکه باحواس شش گانه شان فقط اسکناس رادرک می کنند...!؟

صبح که شدبه جانم نهیبی افتادنه ازسرمای سحربلکه ازاین کابوس که:من هفت پشت غریبه باچه روو

بهانه ای به مقابلش بروم:امام زمان(عج)جمکران شفاو...این کدهاکه قدیمی شده!؟نقل ونبات اند!؟

وحتی به روزگارمامبرنان عده زیادی مفت خور...

تاظهرپنج شنبه بارهاجانم به لب آمدوقصدبازگشت کردم!؟ امابادل بی صاحب چه می کردم!؟

بانک هابست کرکره هاپایین آمد!؟حتی بچه های بازیگوش وبی کارکوچه میل خواب بعدازظهرکردند...

بیچاره پیرمردصاحب دکه رانگو!؟مدام دست دست نموده وبه فکربود:چگونه بایدازشرمن خلاص شود

وپی تعطیلی آخرهفته خود رود.

صدای زنگ تلفن چنانم ازجاکندکه به صاحب مغازه امان ندادم!؟گفتم:اسمعی تفضل وجواب آمد:

سلام علیکم سیدسعید.حبیبی هذاشخص لافی کویت ان هوفی ایران به مدینه تهران...بیت ابوهوفی

جنوب تهران...انافی ثالث یوم طالب هومن جمیع مبادی ...

قاپونچی می گفت:ازهمه جادراین سه روزسراغ گرفته ودست آخرپیش سردسته شرطه هامنطقه خود

رفته است.آن درجه داراورابه سربازی حواله داده وسربازمدام می پرسیده:این عراقی که می گویی از

ایران درپیش آمده اندکیست؟چک وسفته داره دست مردم!؟چندتازن صیغه کرده!؟نکنه سیاسی باشه!؟

ماروباعلی خامنه ای درنیندازو...واماوقتی فهمیده سیدمحمدباقرعلوی خادم امام حسین(ع)است وبس

زانوهایش لرزیده!؟چمباتمه زده وپس ازکشیدن چندپک سیگارازطریق مخبرمذهبی شان درحسینیه

رسول اکرم (ص) پیگیرماجراشده است...لبیک یاروح زهراء یااباعبدالله.

تاریخ ارسال : سه شنبه 17 بهمن 1396 09:46 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

فقط بیست ماه!؟

یاهو.فقط بیست ماه فرصت آن بودکه دراین دنیای خاکی درکت کنم!؟که آن

هم به میل دیگران!؟تنها یکباررقم درعینیت خورد!؟

حالامن مانده ام ودردفراقی که شایدسالهابه طول بکشد...چه معامله تخلی!؟

اماخیالی نیست نازنین عاشقی یعنی همین!؟بسوزی وبسازی وحتی مرگ را

به سخره بگیری وجام شوکران به سرکشی چون جدت حسین بن علی(ع)

تقدیم به داداش باقر:(شعری ازسعیدحریری اصل)

کجارفته ای یارخوش منظرم.....که بی توبه هرسورخت بنگرم

سعادت نسیبم دمی می شود.....ببندم دوچشم وزتن بگسلم

توبت راشکستی برباورم...............خدایی نمودی بدین پیکرم

من بنده زاروبی حوصله................سجودت بیاورده ام سرورم

به دونان عالم بسی کمترم............اگرآنی ازذهن تورا می برم

خلاصم بده بانی سرنوشت..........چه نان ونوایی ازاین بهترم

شادی روحش صلوات.الهم العجل لولیک الفرج................

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 15 بهمن 1396 01:55 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کلناباقرک یاباسم

(به جهت فاطمیه وتقدیم به شیخ الروادیدمولاناباسم المسمی بکربلایی)

یاالمنتقم.شعری ازسعیدحریری اصل:

خدابه عزت خودغیرتی بده مارا.........که ذکرکنیم هماره مصائب زهراءرا

برای وحدت چند روزه دنیا..............نخورده شکروندهیم بغض اعداء را

میان کوچه فکند مادرابیها را.............به قلب سبط نبی زد داغ عظما را

الاحرامی ناکس امیرفرقه بد.................فدک نبود نسیب بیضه طاها را

سراب خواندچووی کوثربابارا.....................نپرس دگرازنسب وخال آقارا

زنان زانیه شهرخوب می دانند...................اعلم به بام چرا است آنها را

عفیفیه دوسرا گفته اندحوراءرا.....................چه دم نزدازجراحت پیدارا

فتادمحسن اوزیردست وپاای داد.......که لحن لعن گرفت دم مسیحارا

اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك

 اللهم العنهم جمیعا.
 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 11 بهمن 1396 10:38 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کل صفحات :4
1
2
3
4