طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نذردوااست!؟

یاالحلیم.چقدرمضحک است اگربشنوی فردی داروی مخصوص بیماری مادر

80ساله خودرابه بچه 10ساله خویش بعنوان غذا خورانده است!؟هرصاحب

وجدانی چنین نامردی راملامت می کند...شی مادی وقتی منتسب به امرقدسی

یانقطه مقابل آن شدتحت تاثیرشدیدقرارمی گیرد!؟روایت داریم که:خوراکی به

دست آمده ازحرام پیش ازآنکه وارددهان مالک ظاهریش بشوددرهمان یخجال

و....توسط اجنه خالی ازانرژی مثبت شده تنهاظاهرش دست نخورده می ماند.

لذا اگراستغفرالله یک همچنین غذایی خورده هم بشودبرکت نداردوصاحبش را

سیرکه نمی کندمعده و...را به اذیت می اندازد.زمانی هم که ازراه حلال وبه

نیت نذرتهیه گردیدوسیله شفا وخلاصی ازبلاهامی شود.پس شمافرضایک کاسه

آش درخانه همسایه نمی بری!؟این آش راهمسایه نویسنده کتاب می خوردوتحت

تاثیرآن رمانی عالی خلق و صاحب یک ماشین گران قیمت می شودو...

(رجوع شودبه تجربه آزمایشگاهی اثرقرائت آیات قرآن برروی ساختارآب)

دراین دنیاهمه چیزحتی اشیاء مادی سمت وجهت معنوی دارند!؟شمشیردست

حضرت عباس(ع)به سوی خیرومال شمرملعون به سوی شرحرکت می کند.

حال آنکه هردویک تکه آهن بیشترنیست...این مسئله چنان مهم است که به

تعبیربلندزنده یادآیت الله سیدمحمودطالقانی(نقل به مزمون):سلام واپسین نماز

شکل عام داردومومن به همه اشیاء دنیا ولویک کافرمارکسیست که ازسر

فطرت الهی خویش درراه برخی اهداف عدالت خواهانه قدم برمی داردهم

ابرازسلم می کندکه من دراین کردارنیک مقابل تودرنمی آیم چون درراه خدا

وفعلاموازی باجنابت حرکت می کنم. یُحْیِی وَیُمِیتُ وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سیدمحمودطالقانی، نذری، چرانبایدپول نذررابه زلزله کرمانشاه داد، 28صفرجای خودزلزله زده جای خود، تاثیرقرائت قرآن برآب، معجزه قرآن،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 27 آبان 1396    تاریخ : 05:46 ق.ظ

نظرات

حریم نذر!؟

یاالکریم.عبدالمطلب(ع)نذرمی کنداگرفرزندانش به ده تارسیدیکی از

ایشان رابه سنت مذهب حنیف وابراهیم خلیل(ع)قربانی خواهدکرد

ودرنهایت طبق نظردانایان عرب وبه جهت تغییردرموردنذربین

عبدالله وتعدادزیادی شترسیاه چشم چندین مرتبه قرعه کشی می شود

تاجناب عبدالمطلب رضایت قلبی پیداکندکه خداقانع شده به جای

بچه اش شترانی به مسلخ بروند.یعنی درسنت زریه ابراهیم(ع) و

پاکان روزگاراین قدرحساسیت ودنگ وفنگ فقط به جهت تغییردر

محتوای امر نذراست چه رسدبه عوض کردن ماهیت آن....

قرآن زیرکانه این موضوع رابه تصویرکشیده درآنجاکه علی و

فاطمه واولاد ایشان(علیهم السلام)رادرحال بخشیدن غذای روزانه

خودبه یتیم ومسکین وفقیرطی مدتی متوالی نشان می دهد.امادر

آخرقصه وقتی رسول خدا(ص)ازماجراخبردارمی شودخوراکی

رابانیت خوردن فرزندانش تهیه کرده ایشان رافرامی خوانداین

غذای آخری وجه نذرداردواولابربخشش است لذااین زوات مقدسه

(علیهم السلام)نوش جانش کرده دیگربه فکراعطای آن به خیر

نیستند.آن هم درمدینه ای آن روزکه بی شک خالی ازمشکلات

اجتماعی نبوده است.

جلال الدین رومی ملعون!؟که ازنسل ابوبکراست به جهت ایجاد

شبهه دراین باورناب ماجرای جنگ علی(ع)ومرحب یهودی را

جوری نقل می کندکه میان نفس علی ونیت او فرق قائل شویم.

بایددرگوش این عوامل وابزارعامه فریادزد:بله علی خدانیست

اماجداازاوهم نیست...اینگونه تیشه به ریشه باورهای حقه شیعی

می زندویک مشت ظاهربین هم تحت تاثیرهمان افکاروعرفان

خیراشراقی حکم به خرج نذردرزلزله و..میکنند.

یاحجت بن الحسن العجل الی ظهورک.

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: نذر، نذرزلزله کرمانشاه، 28صفرکرمانشاه زلزله، سیاست بازی راببینید...، دین بازیچه نیست...، نذرفقط برای نیتش،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 26 آبان 1396    تاریخ : 08:01 ب.ظ

نظرات

نزری نزری است!؟

یاالکریم.جریانی خاص این روزها وبه اصطلاح عوام گیرداده است به بحث

نزری وبرگزاری مراسم اطعام وسوگواری اهل بیت(علیهم السلام)شیعیان

درایران!؟ازابرازترحم بررفته گرشهرداری درشب های ده اول محرم بگیر

تاتغییرجهت دادن امکانات این مجالس به سمت زلزله زدگان سرپل ذهاب و...

آیازلزله زدگی وتحمل رنج های ناشی ازآن دردبزرگتری است یابردگی و

کنیزشدن!؟مسدوم بلای طبیعی درنهایت مدتی ازعمرخودراگرفتاراین بحران

می باشدوطبعا باگذشت زمان وضع اوبهبودمی یابد.امابرده تاآخرعمراحتمال

شکنجه روح وجسمش توسط اربابی که هرلحظه امکان تغییردارد می دهد.

پس هرعاقلی دردنیاتصدیق می کندکه کمک به آزادی برده اولاحتی برگرفتار

نتایج بلایای طبیعی است.خوب مگردزمان حیات چهارده نورمقدس(علیهم-

اسلام)درمحل سکونت ایشان همینطوروادی محبان آنهاکه به امراین زوات -

مقدسه مراسم عزاء وذکرمصیبت برپامی شده است بازار برده فروشان دایر

نبود!؟اصلابانونرجس خاتون(س)به امراباحجت امام عسگری(ع)ازچنین

جایی خریداری شدوبه عقدحضرتش درآمد...

لذاوبه چه دلیل حتی یک روایت ضعیف سندهم نقل نشده که معصوم فرموده

باشد:بجای خرج جهت مجلس حسینی و...پولش رابرده بردگان رادرراه خدا

آزادکنید!؟

خدارحمتت کندشهیدشیخ احمدکافی خراسانی(ره)ونوربه قبرت ببارد!؟

ایهاالناس:ماجرای تشرف به سندصحیح نزدقطب دایره امکان امام عصر-

(عج)نقل فرموده وباصدای خودش موجوداست.طرف بچه وپاره جگرش را

به عنوان برده سرتراشیده وبه قصد فروش می برد.چون به تقدیرو...سرمایه

لازم جهت اقامه شعائرحسینی درآن سال رانداشته است!!!

یعنی یک پله بلاتر!؟نه که لازم نیست خرج عزاداری راصرف آزادی بندیان

کنیدحتی اهل ودارای خویش رابه رضاتحت یوق تملک غیربفرستیدبه شرط

آنکه خرج برپای این هیئت هافراهم شود.مروجان یک همچنین منکری ولو

درلباس روحانیت شیعه به زبان بی زبانی عمق عدم اعتقادخودبه امام منتظر-

(عج)رافریادمی زنند.

چون اگرواقعامومن بودندبلا رابه جان خریده ومنتظردست مددعزیزفاطمه-

(س)می شودند.

آقاجان دراین غروب جمعه مثل بچه هادست التماس به دامن مطهرشماپدر

داریم که خوددرباب امرفرج دعافرموده ماراازدست این عوارض عصر-

غیبت نجات دهی....

ازته دل بگویم:الهم العجل لولیک الفرج(نزری رانذری هم می نویسند)

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: نزری، نزری بدهید، پول نزری راخرج کارخیرپایین ترازآن نکنیم، بیسوادی رایج، فقط خدا وچهارده معصوم، زلزله زده، شهیدشیخ احمدکافی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 26 آبان 1396    تاریخ : 05:28 ب.ظ

نظرات

عبیدمحمد(ص)

یاالقادر.شبه اسم جناب عبدالمطلب جدرسول(ص)است.اماچون نام عموی

وی مطلب بودوبه همراه ایشان ازیثرب به مکه آمدودرراه سفرچهره آفتاب

سوخته یافت به عبدالمطلب شهرت یافت.زیرا عرب آن دوره غلام هرکسی

راعبداومی خواند.لذا وقتی علی(ع)درباره رسول(ص)فرمود:اناعبدمن-

عبیدمحمد .نشانه اوج فروتنی مولاوعظمت سیدالمرسلین است.

اماکلمه عبیددرکلام حیدر(ع)حالت جمع دارد.درحالی که پرورش یافتگان

معروف نزدرسول تنهادونفرامیرالمومنین(ع)وجناب زیدپسرخوانده اش

بودند.پس چرابه شکل مثنی ذکرنشده است؟

پاسخ رادررجوع به سخنرانی های زنده یادآیت الله سیدمحمدحسینی

شیرازی(ره)می توان یافت:(نقل به مزمون)معمولا افرادازسرپرستی

بچه یاحیوان مریض وناخوش کناره می گیرندکه دردسروخرج اضافی

دارد.اماپیامبراسلام(ص)غالبا یک کودک مریض وبی کس رادرنزدخود

پرورش می دادوخیلی ازاین اطفال می مردند.امانبی(ص)ازاین سعی

ورنج ظاهرابیهوده خسته نمی شدوتوجه به بعدمعنوی وخداپسند انه

عملش داشت.اشهدان محمدا(ص)رسول الله

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله سیدمحمدحسینی شیرازی، اناعبدمن عبیدمحمد، محمدعلی، زیدپسرخوانده پیامبراسلام، اطفال پیامبر اسلام، نگهداری ازبیمار، سنت نبوی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 25 آبان 1396    تاریخ : 01:01 ب.ظ

نظرات

مشکل حوزه مبارکه علمیه!؟

یاالجلیل.مرحوم شهیدهاشمی نژادازمبارزان دوران انقلاب اسلامی بود.اگربه نوار

وفیلم های موجودازاودرجلسات مجلس خبرگان هنگام نگارش وتصویب قانون اساسی

(سال58) توجه فرماییدبه تیزهوشی ایشان پی خواهیدبرد.بسیاری ازمسائلی که  وی

روی آن دست می گذاشت بعدهاوپس ازترورش درجمهوری اسلامی بحران سازو

شد!؟رفاقت وی باشادروان آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی زبان زدومشهوراست.

آقای هاشمی نژادازخاطرات دوره نوجوانی وطلبگی خودنقل کرده :امام عصر(عج)

رابین زمین وآسمان درحالت معلق وپروازگونه دیدم درحالی که به سمت حجره

طلبگی ماتوجه داشت!؟باهمان ابای راه راه امامه سبز تیره و...

این خاطره به تنهایی اهمیت حوزه علمیه وبحث طلاب درنزدامام منتظر(عج)

رانشان می دهد.

باورحقیراین است وامیدوارم عقلای حاکمیت هم بشنوندکه مشکل کنونی ماساختار

بسته وفاصله گرفته حوزه علمیه ازحالت وسیع وبازگذشته شده.یکی ازبدعتهاهمین

تعیین جوازومدرک برای روحانی است!؟بقول معروف:مشک آن است که خودببوید

والا کارت شناسایی رااگربخواهدمورداستفاده غیراهلش...قرارگیردمی توان جعل

نمودو..

درزمان سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(ره)بسیاری ازافراددارای ضریب

هوشی کم(چون درهای حوزه کاملا بازبودوشهریه برقرار)جذب شدند.اماکشش

مطالعه وبحث رانداشتند.

شایدتنهاوباممارست بسیارمقداری ازقرآن واحادیث راحفظ می کردند.

ولی وقتی قرارمی شدقیدمعمم شدن رازده به دیارخودبازگردندطبق قوانیین سخت

ووضعیت کنونی درموردتلبس عمل نمی شود.آنهایک اباوقبابدون امامه برتن

سوغات می بردند!؟وهم ولایتی ها ایشان رابه عنوان قرآن خوان ومردخدا

می شناختند.

چه بسادرروستاهای دورافتاده نقش روحانی کامل راهم ایفاکرده خلق راازجهل

وخرافات مرکب نجات می دادند.امااکنون چه !؟درچهاردهه گذشته هزاران هزار

نفرازتحصیلات حوزوی رسمی بازمانده به زندگی عادی برگشتند.بدون آنکه

کوچکترین نقش معنوی برای جامعه خودداشته باشند!؟چراکه حوزه علمیه بر-

عکس سنت چندین قرن گذشته خودمدرک گرایی و...پیشه کرده است.

 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، هاشمی نژاد، سیدحسن ابطحی، مشکل حوزه علمیه ایران، معمم، تلبس، جوازآخوندی!؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 21 آبان 1396    تاریخ : 01:22 ب.ظ

نظرات

عمل حج قران(16)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالمنصور.اربعین فوت شده رامعمولا40 روزپس ازمرگش برگزارمی کنند.

کاروان های تجاری درقدیم که بااسب شترو...سفرمی کردندتقریبا طی مدت

چهل روزازکوفه تاشام رامی پیمودند.پس اولین اربعین سیدالشهداء(ع)مصادف

باحضوراسیران آل الله درشام وشهادت حضرت رقیه(س)همینطورواقعه سر-

کوبیدن حضرت زینب(س)به چوبه محمل و.. است واین دراربعین ثانی است

یعنی بعد80روزکه آنهامجدداواردسرزمین نینواشده وبه زیارت قبرشهیدان نائل

می شوند.یعنی خداخواست علارقم اهمیت اربعین وزیارت دراین وقت خاص

زینب کبری(س)کاری بزرگترانجام دهدویزیدیان تاریخ را رسواکند.

خواهشابه فیلم ذیل بادقت توجه نماییدوآن راباصحبتهای آخوندی که لینکش فوق

متن است مقایسه کرده وبه بنده جواب دهید:آیایک فقیه ومجتهدکه اجلا وبزرگان

حوزه علمیه معاصررادرک کرده بیشترمی فهمدیاآخوندگمنامی که سرازشبکه

تلوزیونی درآورده است!؟
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله صافی گلپایگانی، سرشکست زینب، دروغ یاراست، خداکنه دروغ باشه...، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چوبه محمل،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 18 آبان 1396    تاریخ : 12:17 ب.ظ

نظرات

مشروعه

یاالکبیر.اگربه عکس وفیلم های دوران جوانی دیکتاتورهای برجسته جهان نگاه

کنید.اصلاباورکردنی نیست که نقاشی چون هیتلرروزی پیشوای ارتش نازی

می شود.یاصدام حسین بچه بی پدری که شایع است حاصل ارتباط مادراوبایک

یهودی است ودرفقیرترین محلات عراق زندگی می کنددرراس حزب بعث صدماتی

به ایران وعراق واردمی کنندکه عوارض آن تاقرنهاباقی است.

دراین میان معمرقذافی امانمونه خاصی است!؟اونه دوره کودکی سختی داشته ونه

ازفقرآنچنانی رنج می برده.اماتراژدی های که درلیبی خلق کرده واقعا خاص و

عجیب است!؟قذافی ازمعدودظالمان معاصراست که خودرابرطبق موازین شرعی

امیرالمومنین می دانست!؟حتی جهت توجیه این فهم به مردمش درچادرزندگی کرده

تلفیقی ازمدرنیته وسنت1400ساله اسلامی رابکارمی بست.اودراواخرعمرعلاقه

خاصی به مدارس دخترانه نشان می داد؟ودربازدیدازآنجادرحقیقت هم خوابه های

شبانه خودراانتخاب می کرد.یکبارتنهاحس می کنددانش آموزی به وی اخم کرده

است.درنتیجه ماموران وابسته این دخترراداخل اتومبیل نشانده لب بالایش رابا

قیچی می برند!؟خون ریزی تاآنجاامتدادمی یابدکه این طفلک کشته می شود....

راستی چه طورچنین موجودافن ودهشتناکی خلق می گردد!؟پاسخ دراینجااست که

مذهب سقیفه یک نقص بزرگ داردومثل ماشین بدون ترمزمی مانند!؟

ازطرفی به وجودامام حی وپیشوای برحق درهرزمان اقرارداردواماازدیگرسو

گاه اصلانمی دانداوکیست وکجاست؟

قال رسول الله (ص): من مات ولم یعرف إمام زمانه، مات میتة جاهلیة

لذا وقتی جوانی ظاهرامسلمان بامکاتب روزدنیاچون مارکسیسم کاپیتالیسم و....

آشنامی شودهیچ حد یقفی برای بافتن ایدئولوژی والتقاط مبانی دینی بااینجور

اراجیف ندارد.پس درنهایت تامقام امیرالمومنین نیزپیش رفته جزای یک اخم

رامرگ می انگارد.امادرشیعه نهادمرجعیت هماره به واسطه محبوبیت عام و

حق ملغای که درجنبش مشروطیت باعنوان مشروعه یادشده مقابل این وضع

می ایستد.اگرنبودمقاومت آیت الله قمی(رضوان الله علیه)درمقابل پهلوی دوم

جهت احیاء واقامه شعائرمقدس حسینی بلاشک تاریخ 2500سلطنت درایران

یک معمرقذافی راهم تجربه می کرد.


 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: چرامشروعه، جنایات معمرقذافی، التقاط، امام درباورعامه، نقطه ضعف بکری، آیت الله قمی، محمدرضاشاه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 17 آبان 1396    تاریخ : 12:53 ب.ظ

نظرات

عمل حج قران(14)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالجبار.درفقه جماعت عامه وخصوصا نوع غلیظ آن وهابیت که الحق و

الانصاف شباهت غریبی باعملکردسران سقیفه بنی ساعده داردوبایدایشان

رافرزندان خلف الاول والثانی خواند.پیرامون میت کفن ودفن اوومراسم

سوگواری قوانین خاصی تعریف شده .براین اساس هرآنچه آدمی راازیاد

خداغافل ومشغول دیگران نمایدبت سازی وشرک است وبایدابراهیم وار

تبربرداشته به تخریب آن شتافت.ازهمین روقبرستان بقیع ومزارفرزندان

دخترپیغمبر(ص)هم بایدچون دیگرانی باشدکه طبق روایات قوی سنداز

نبوی(ص)موردقبول اکثرفرق مسلمین پرداختن بیش ازحدبه میت وتشریفات

خارج ازحدشرعی رانهی فرموده است.

شیعه اماتمام حرفش دراینجاخلاصه می شودکه این چهارده نفرمعصوم

(علیهم السلام)بشرمعمولی نیستندوبقول استادمحمدحسین شهریاردرمدح

مولاعلی(ع):نه بشرتوانمش گفت نه خداتوانمش خواند...اماجماعت عمری

می گویند: شماازاین ائمه بزرگوار ومنتسبان به پیامبر(ص)سوء استفاده

می کنید!؟باباآنهاهم اهل سنت وجماعت بودند.اصلاچیزی به نام مذهب

شیعه ساخته ذهن آخوندهای عصرصفوی و...است.

خوب روایت سرکوبیدن زینب(س)به چوبه محمل خط بطلان پررنگی است

روی ادعای سنی بودن اهل بیت(علیهم اسلام)چراکه نشان می دهددختر-

علی(ع)مرادفرقه مذکوردرعزای برادرش خط قرمزشریف نبوی رارد

کردتابه همه دنیابگوید:این خاندان وچهارده نورمقدس(علیهم السلام) با بقیه

مردم فرق دارندولذا روی همین چراغ سبززینبی است که فقیه بزرگی چون

آیت الله العظمی آقای شیخ وحیدخراسانی(حفظه الله)می فرماید:این عزای است

که افراط ندارد.حال حساب کنیدآیا روانیست مومنی باشنیدن حرفهای آخوند

بی سوادی که لینک سخنش بالای همین متن است دردل خوداوراعنودمذهب –

حقه فرض کندکه حال اساسی وبی همتابه جماعت پیروان سقیفه داده است!؟


 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سرشکستن زینب، سرشکستن درعزای حسینی، مرزشیعه وسنی، احکام میت، تفاوت شیعه سنی، زیارت درشیعه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 13 آبان 1396    تاریخ : 01:11 ب.ظ

نظرات

سهره خوش یمنیاالکامل.والدیه بنده درباره پدرش مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی نقل
می کند:بچه بودم.مراروی اسبش می نشاندوازروستای قزلجه تاقیش قورشاق
(توابع بستان آبادآذربایجانشرقی)که ده مادریم بودمی برد.دربین راه آثارقبریک
مسیحی بودکه بچه های نادان سنگش زده ودشنام می دادند.چون به طرف قبله
نبود.خیلی ازاین کارناراحت می شدومی گفت:صاحب این قبرعالم است کشیش
بوده مقام علم رامحترم شمارید.ازاستادم آیت الله العظمی بروجردی(ره)شنیدم
درنهایت فقط محبان الجبت وطاغوت تاابددرجهنم هستندومسیحی وزرتشتیان
به بهشت داخل خواهندشد.البته اگرپیام اسلام به آنهانرسیده باشدوالاباهمان
کسی محشورمی شوندکه استغفرالله به پیامبر(ص)می گفت:حزیان می گوید.
گاهی آثارقبرزرتشتیان قبل ازاسلام درحوالی راه پیدامی شود:اسب رانگاه داشته
مراپیاده می کردوتک تک آن استخوان هارادفن می نمودبه سمت مکه!؟می گفت:
روح درعذاب است وقتی جسم پنهان نباشد.اینهازرتشتی وخداپرست هستند.روا
نیست جسدموحدی راروی زمین دیده درتشییع وتدفینش کوشانباشی البته اگر
اهل یاطالبی برای این کارنباشد.هروقت سهره(نوعی پرنده کوچک که فیلم آن
ذیل متن هست)می دیدکه دست جمعی وزیادپروازمی کنندخوشحال می شد.
می گفت:زیادی این پرنده علامت خیروبرکت درسالهای پیش رواست. ازهربعد
اقتصادی سیاسی و...هروقت سهره کم شدوگنجشک زیادکشت سالهای بلاو
سختی است.چون سهره شیعه هست وگنجشک بکری.این پرنده رادرخانه نگاه
داری کنید.جداازآوازملیح وزیبایی بلاراازاهل منزل دورمی کند.یاحیدرمدد  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سهره، نظرآیت الله عیوضی درباره زرتشتیان، مقام عالم، نظرآیت الله عیوضی درباره سهره، سهره نگهدارید، سهره شیعه گنجشک عمری، کدام پرنده رادرخانه نگهداری کنیم؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 11 آبان 1396    تاریخ : 12:09 ق.ظ

نظرات

اسب می فهمد!؟


یاالحکیم.پسرخاله جدما آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)نقل می کرد:
اوایل دهه چهل شمسی بود.یک اسب بسیارزیبا وشاداب خریده بودم.مشکی سیر
باپوستی براق وشب رنگ که دل ازهمه می برد.به روستای قزلجه(ازتوابع بستان-
آبادآذربایجانشرقی)که محل اقامت وپیش نمازی آقای عیوضی بودرفتم.
وشاهدبودم :بنده خدایی ازاهالی آنجافوت شده وهمه خلق الله به قبرستان ده
جهت تشییع جنازه رفته اند.وظیفه کفن ودفن میت راهم پسرخاله ماشخصا به
عهده گرفته است.وقتی که داخل قبراعمال ودعاهای مربوط به پیکرراانجام می داد
من اسب خودرابه دیواربیرونی قبرستان بسته داخل آنجاشدم.امااسب پشت سر
من بی قراری شدید می کرد.به ناگاه ایشان سرازقبربیرون آوردوبااشاره به من
گفت سواراسب خودشده ازآنجادورشوم.شب که شدرفتم به بیتش.اسب هم خسته
ازآن همه جولان روزانه گوشه حیاط آرام گرفت پالان ازکمرش برداشته وافسار
به تیرک چوبی بستم که اتاق شیخ بدان تکیه داشت.ایشان به حیاط آمدودستی
به سروگوش حیوان کشیدودرگوش اوذکرخواندوبه من گفت:اسب حیوان باهوشی
است.استادماآیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)فرمودند:این حیوان رادر
جوارقبرستان نگاه داری نکنید.بعض ازآنهاصدای مردگان وعذاب قبررامی شنوندواز
خودبی تابی نشان می دهند.بخاطرهمین بودکه به توفهماندم این زبان بسته رااز
آنجادورکنی.درشب تاریک گاه نورهای قرمزرنگ و...روی قبورنمایان می شود.اینها
همه علامات قابل حس ورویتی است که هرمسلمان راستین جهت تقویت ایمانش
بایدبداند.هیچ حیوانی راآزارنده حتی خوک نجس چراکه افضل برناصبی واهل
خلاف است وخداراحمدمی کند.امابه اسب گربه وخروس سهره و...توجه خاص
داشته باش چه ازمحبان حضرت مولاعلی(ع)هستند.
الهم العجل لویک الفرج  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: خاطره ای ازآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، اسب می فهمد، اسب شیعه است، نظرآیت الله العظمی بروجردی درباره اسب، اسب رابه قبرستان نبرید، ذوالجناح دول دول براق،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 10 آبان 1396    تاریخ : 11:31 ب.ظ

نظرات

بال های آدمی!؟

یاالطاهر.چه کسی گفته آدمی بال ندارد!؟البته اگرپروازراتنهاشناورشدن میان زمین و

آسمان وغلبه برنیروی جاذبه آن فرض کنیم بله بشرفی نفسه فاقدچنان زائده ای درتن

خویش است که اسباب جهیدن باشد.امانفس آدمی هم پروازی دل انگیزوشیرین دارد!؟

ولی برعوالم وصورگوناگون. آنکه درتخت باهم خوابه است وپشت میزغذاپیش روی

لقمه محبوبش هم اوج گرفته !؟منتهابه قدرنفس اماره خودونیازجهازهاضمه وذیل آن.

کسی که وجدانش ازیادآوری گناهان داغ می بینددرمحوطه نفس لوامه پرگشوده و..

اما آنکه قصدمقام قاب قوسین داردونفسی به قدرمطمئنه بیشترازدیدن یک عالم به وجد

می آیدوخواندن کتاب به اوشوق پروازمی بخشدوشایدبه همین خاطرمیراث های بزرگترین

پیامبرخدا(ص)سنت و کتاب است.حبل المتین محبت به خداخواسته هاوورق های گشوده

مصحف به مانندنیروی غالب برجاذبه های دیگروبال های پرنده امکان جداشدن می دهد.

حتی گذشتن ازکالبدماده وحصرفیزیک.

(تقدیم به استادم شادروان آیت الله العظمی حسینعلی منتظری که بهترین حالات وخجسته-

ترین اوقاتش راوقت چنگ زدن به پنجره ضریح وگشودن اوراق کتاب درک کردم)


 
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله منتظری، فقیه نجف آبادی، فرزندنجف آباد، حسینعلی منتظری، مرحوم آیت الله منتظری، مطالعه منتظری، قرآن وسنت،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 10 آبان 1396    تاریخ : 04:03 ب.ظ

نظرات

خاطره ای ازآیت الله سیدحسن فقیه امامی(ره)

یاالباقی.عزیزی که خودازاولادعلماء جسته هستندوفرزندش نیز

ازفضلامی باشد.برایم نقل می کرد:سالهادرشهراصفهان مشغول

تلاش دریک کارگاه تولیدپوشاک وخیاطی بودم .دست برقضا

یک روزحین کارسوزن خیاطی شکست ودرچشم من فرورفت.

صاحب کارماهم بابی توجهی وعدم ارجاع من به شرکت بیمه

سبب شدقدرت چشم هایم به شدت کاسته شود.آخرسرباتوجه

یکی ازآشنایان درقم المقدسه قرارشدپسرم مشغول تحصیل

شده اوقات فراغت خویش راهم آنجاکارکندتاخرج خودوخانواده

رادربیاورد.روزآخری که قصدترک همیشگی اصفهان راداشتم

خدمت مرحوم آیت الله سیدحسن فقیه امامی(رضوان الله تعالی-

علیه)رسیدم.ایشان مقداری ازوضعیت من خبرداشتندوچیزهایی

هم خودم گفتم .اوضاع مالی من به حدی بدبودکه حتی احتمال

می دادم پول سفرمان راهم کم بیاورم.دیدم آقابایک زحمتی

هرچه پول همراهش داشت به من بخشیدوبرای خودش حتی

سکه خردوفلزی هم نمانددرحالی که ماداخل بیت شریف وی

بودیم...آنجا درک کردم این مردخدا چقدرپرهیزکاراست چه از

بعدکمک به بنده وچه فقرمادی که خودش هم گرفتارآن بود.

(اللهم احشرهومع مولاناامیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع))

[

]
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سیدحسن فقیه امامی، خیاطی کم بینا وسیدحسن فقیه امامی، آیت الله سیدحسن فقیه امامی، عالم بزرگ اصفهان، فقیه امامی، اصفهان،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 29 مهر 1396    تاریخ : 02:35 ق.ظ

نظرات

عمل حج قران(8)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالجلیل.روایت است که:مدادالعلماء فوق دماء شهدا.پس هرعملی که

جهت مجاهدراه خدادرمیدان جنگ ازسوی شرع مجازباشددرموردعالم

وبه عرصه مبارزه فکری وعقیدتی نیزروااست.

ازجمله حقوقی که برای جیش الله درنبردطبق روایات مستندذکرشده

حق فریب دادن دشمن است.خدعه درجنگ جایزمی باشد.حتی طبق

روایت مشهوردیگری که جاسوسان یاهمان ستون پنجم مسلمین در

میان دشمن راتوصیه به پوشیدن لباس ایشان واصطلاحاهمرنگی با

آنهامی کندخوددلیلی برصحت روایت اول است.

پس درعرصه مبارزه عقیدتی عالم نیزمی تواندنیرنگ کند!؟

جماعت پیروان سقیفه بااستنادبه بی شمارروایات وتاریخ صحیح

اسلامی دردفاع ازصفا ودروغ نگفتن و...این جنبه مهم ازمبارزات

فرهنگی رادرجوامع جهانی ناکارآمدکرده اند.

خدعه ملاوفقیه همان جعل اودراحکام مناسک وشعائرمذهبی است.

ضریح امام حسین(ع)درزمان ائمه ونواب اربعه حضرت صاحب

امر(علیهم جمیعا سلام)وجودنداشته وهیچ امام زاده ای گنبد طلاو

بارگاه آینه کاری شده به خودندیده بود.این فقهای ماضی(رضوان

الله علیهم اجمعین)بودندکه باحق جعل که طبق نظرشارع برای

آنهامجازمی باشد آن راابداع نمودند.نمونه بارزش هم همین شعائر

مقدس حسینی که درسلسه جلیله صفویه اوج گرفت.

جعل فقیه دوگونه دارد:یک: آنکه دائمی است.دراین حالت اوباتوجه

به روایت صحیح سند ومذاق کلی ائمه(علیهم السلام)که درنتیجه

عمری تدبردرکلام ایشان حاصل شده است حکم می دهد.وقتی دید

زینب(س)گلوی بریده برادرش رابوسید.حکم به ساختن ضریح شش

گوشه می دهدوزمانی که یقین کرددخترعلی(ع)باچوبه محمل سر

خودراشکست شعریه جرح رامجازاعلان می کند.

دو:آنکه مقطعی است.مثلا طبق یک تشرف معروف محضرحضرت

حجت(عج)که جناب استادآیت الله العظمی سیدشهاب الدین مرعشی

نجفی(ره)تائییدفرموده اند:شخصی درحضورمهدی(عج)مشغول مصرف

تنباکوو...بوده وایشان مخالفتی نمی کردند.پس ملای واقعی هرگزفتوابه

ترک همیشگی دخانیات نمی تواندبدهدواگردادنشان بی سوادی اواست.

مرجع اعلای شیعه میرزای شیرازی بزرگ(ره)هم وقتی فتوای تحریم

تباکوراپیش کشیدچون می دانست دخانیات شرعاحرام نیست آن فتوا

راپس ازعقب نشینی ناصرالدین شاه ازموضع دادن حق انحصاری

کشت وبرداشت تنباکوبه عوامل انگلیس ملغااعلان کرد.به مصداق

جعل موقت فقیه.الهم الرزقنازیارت حسین(ع) فی الدنیاوآخره

[

]
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: جعل فقیه، جوازبه جعل ملادرشیعه، چراگنبدوبارگاه، شعریه جرح، وحیدخراسانی:خون هم جاری میشه بشه، وحیدخراسانی:این بی سوادهاغط می کنندمی گویندیواش گریه کنید، مقام فقیه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 25 مهر 1396    تاریخ : 12:46 ب.ظ

نظرات

پیام تسلیت به جهت فقددکترمرتضی اقتصاد


انا لله و انا الیه راجعون
محضرمبارکه سرکارخانم مادراعظم طالقانی
خبررحلت همسرگرامی شماشادروان دکترمرتضی اقتصادسبب غم و
تاثرشدیداینجانب شد.
یاران چه غریبانه رفتندازاین خانه....هم سوخت شمع ماهم سوخت پروانه
انقلاب57وابسته به اشخاص وبه مدد کاریزما یاتوان اقتصادی آنهاپانگرفت
خیزش وعصیانی بودازبطن ومتن طبقات مختلف جامعه وتنوعی داشت از
مذهبیون گرفته تامادی گرایان صرف.اماگذشت این 4دهه به یک حقیقت
گواه می دهدوآن اینکه وجودگران قدرآیت الله سیدمحمودطالقانی(ره)و
منتسبین به اوازبااخلاص ودرعین حال دانشمندترن اجزاء قیام فوق بودندو
بی نهایت افسوس که دست گلچین روزگارخلع وجودی شخص وی راخیلی زود
رقم زدووابستگانش راظاهرابه حاشیه راند.اماچه غم بهرمجاهدراه خدا!؟
نفرین وآفرین بی ثمراست!؟مهم تقوای انسان وخستگی ناپذیری اواست
که به حمدالله شماازاین جهت شهره شهرهستیدوچه افتخاری ازاین بزرگتر
که پس ازاین همه سال وریزش ها ومخالفت با اصل آن حرکت هنوزغالب
مردم ازطالقانی بزرگ خاطره خوشی به ذهن دارند.این تنهابه دوران انقلاب
محدودنمی شودبنابرنقل قول های رسیده ازجدمامرحوم آیت الله عیوضی
طالقانی درجوانی هم اینگونه بودودست عنایت الهی راهماره به دوش داشت.
فاتحه وصلوات.انشاء الله تحت توجه وعنایت حضرت صاحب امر(عج)باشید.
[
]

  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: طالقانی، دکترمرتضی اقتصاد، اعظم طالقانی، سیدمحمودطالقانی، انقلابی، پدرطالقانی، 17شهریور57،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:جمعه 21 مهر 1396    تاریخ : 03:01 ب.ظ

نظرات

دیدارسعیدحریری اصل باعلماء مذهب حقه تشیع(2)


یاالرحیم.دیدارسعیدحریری اصل بایادگارفقیه عالیقدرشادروان
آیت الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله علیه)
حاج آقااحمدمنتظری(حفظه الله)تابستان1396شمسی.قم المقدسه
(شادروان آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی ازدوستان وهم دوره
درسی آیت الله حسینعلی منتظری(ره)بودندوسعیدحریری اصل هم با
معظم له آشنایی داشت.الهم العجل لولیک الفرج
[
]

  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: سعیدحریری اصل وشیخ احمدمنتظری، آیت الله حسینعلی منتظری(ره)، فقیه عالیقدر، دوستی میرزاعلی عیوضی گنجی وحسینعلی منتظری، استادماآیت الله منتظری،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 20 مهر 1396    تاریخ : 04:36 ب.ظ

نظرات

دیدارسعیدحریری اصل باعلماء مذهب حقه تشیع(1)


یاالقادر.دیدارسعیدحریری اصل بافرزندشهیدآیت الله شیخ احمدکافی
حجت السلام والمسلمین محسن کافی(حفظه الله)تابستان1395
درآرامستان شیخان قم المقدسه.(شادروان آیت الله شیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی ازدوستان وهم دوره درسی مرحوم شیخ احمدکافی
بودند)رضوان الله علیهما
[
]

  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: محسن کافی وسعیدحریری اصل، پسرشیخ احمدکافی، محسن کافی، خطیب توانا، شهیدشیخ احمدکافی، کافی خواجه ربیع مشهد، امام زمانی ها،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 20 مهر 1396    تاریخ : 04:20 ب.ظ

نظرات

دیدارسعیدحریری اصل بامراجع اعظام تقلید(1)


یاالکریم.دیدارسعیدحریری اصل بازین المراجع آیت الله العظمی-
حاج سیدصادق حسینی شیرازی(دامت برکاته)وفاضل ارجمند
آیت الله شیخ علی اکبرمهدی پور(حفظه الله)قم المقدسه
اسفند1394شمسی.الهم العجل لولیک الفرج
[
]

  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: دیدارسعیدحریری اصل ومراجع تقلیدشیعه، آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی، شیخ علی اکبرمهدی پور، خاندان شیرازی، برادرسیدمحمدشیرازی، مرجعیت،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 20 مهر 1396    تاریخ : 04:04 ب.ظ

نظرات

مزارحاج شیخ مصطفی خبازیان زاده(ره)


یاالعظیم.به حرم رضوی اگرسراغ بهشت ثامن ائمه 2درصحن قدس را بگیرید

مزارخطیب توانا وبزرگ مبلغ شیعی زنده یادحاج شیخ مصطفی خبازیان زاده

درآنجاواقع شده است.

ایشان محضرمرحومان آیت الله شیخ محمودحلبی(تولایی)شهیدشیخ احمد-

کافی همینطورسیدمحمودمجتهدسیستانی(رضوان الله علیهم اجمعین) رادرک

کردودرسالهای آخرعمرشریفش سفرهایی به کشورهای اروپایی جهت تبلیغ

داشت ودرحسینیه های وابسته به آیت الله العظمی سیدابوالقاسم خویی(ره)و...

سخنرانی می کردوبلاشک ازچهره های برجسته روحانیت سنتی شیعه درایران

معاصربود.نهایتامصادف باایام نیمه شعبان المعظم1413قمری درحالی که با

هواپیماازسفرخارج به مقصدمشهدمقدس برمی گشت دراثرسقوط تیاره جان

سپرد.ازپیکرحجت السلام خبازیان زاده تنهایک دستش آن هم احتمالا از روی

انگشتری و...شناسایی شدکه درحرم مطهرامام رضا(ع)مدفون گشت.

عکسهای ذیل ازمزارآن زنده یادوتوسط اینجانب سعیدحریری اصل تهیه شده

است.شادی روحش لطفافاتحه بخوانید.


  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: مصطفی خبازیان زاده، شیخ مصطفی خبازیان زاده، سانحه هوایی نیمه شعبان، صحن قدس حرم رضوی، خطیب تبری، الهم العن اباشرور، شاگردمجتهدسیستانی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 19 مهر 1396    تاریخ : 02:11 ق.ظ

نظرات

عمل حج قران(3)

یا دائم الفضل علی البریه
(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

درمسجداعظم قم المقدسه ودرس حضرت آیت الله العظمی آقای شیخ –

حسین وحیدخراسانی بودم.بین من وشخص ایشان که مشغول صحبت

بحث بودندتنهایک ردیف فاصله وجودداشت.شخص جلوی بنده وروبروی

معظم له اشکالی واردکرد.موقع توضیح مطلب خوداماسرش به شکل

عجیبی تکان می خوردوازگردن می لرزید.این وضعیت موجب خنده

آقای وحیدازاحوال سوال کننده شد.بعدجلسه طلبه ای به یکی ازشاگردان

وپامنبری های ایشان گفت:.چنین خنده ای جنبه تمسخرهم داردودرشان

مجتهدنیست ضعف وایرادحساب می شودو...

آن بزرگوارپاسخ داد:هرچه قدرهم که استاداخلاق ومجتهدو...باشی باز

بشری مملوازغریزه واحساسات فطری غیرقابل کنترل جزچهارده نفر

معصوم(علیهم السلام)کس دیگری رایارای کنترل همه جانبه برتن و

روح نیست.مگرنبودحضرت زینب(س)که درروزعاشوراومیانه آن

همه غم ومصیبت بادیدن جهش یک قورباغه یاحیوانی وحشره ای

مشابه آن درکنارخیمه تبسم کرده وناخودآگاه خندید...روایت این قصه

باسندموجوداست.همین ماجرانشانه غیرمعصوم بودن اولیاء مخدره هم

هست.درجریان کوبیدن سربه چوبه محمل هم مشابه همین قصه پیش

آمده است انسانی هرچندبلندمرتبه وعالی اما خیرمعصوم تاب ازکف داده

وجهت خالی کردن عقده وغم دلش سرخودراشکسته است.اگرقصه سر

شکستن زینب(س)راازنظرروایی زیرسوال ببریم هرعاقل ومجتهدواقعی

می تواندبه مترادف این قصه یعنی همان خنده بنت علی(ع) به قورباغه

درروزعاشوراستنادکرده وآن رانیزتوجیه کند.

[

]
  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: شیخ وحیدخراسانی، خاطره ای ازآقای وحیدخراسانی، خاطره سعیدحریری ازوحیدخراسانی، چوبه محمل، زینب(س)وشکستن سر، آیازینب(س)سرش راشکست؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 17 مهر 1396    تاریخ : 01:58 ب.ظ

نظرات

نه همزمان به تئوری توطئه وپروپگاندای سازش

یاالجلیل.تئوری توطئه مکتب چپ یاراست نمی شناسد!هرچنددرجامعه
ماباورمندان به مارکسیسم وگرایشات چپ بصورت وسیعی ازطرح آن
جهت اغفال مخاطب مددگرفته ودشمن دشمن وردزبانشان هست.امابه
هرحال باورمندبه هرمرامی که باشیدنبایدازکینه وکیدغصم غافل شد.
برخی ازروشنفکران عرفی ماحالت فراربه جلودارند!؟یعنی درموقع
حوادث سخت اجتماعی وسیاسی ازسرعجله یاترس همینطورپروپگانداو
جوتبلیغاتی رسانه های که عنان غالب آنهادردست صهیونیسم است تسلیم
پیشامد هامی شوند.
گرایشات ایدئولوزیک هم بقول خودشان تاآخرین قطره خون برسرموضع
می مانندوالبته که هزینه های سنگین می دهند.خسارت های که موجب
رنجش وزدگی متن اجتماع که غالبا غیرسیاسی وطالب زندگی ورفاه است
می شود.یعنی بی تعارف گورخویش رابادست خودمی سازند...
دراین میانه سیره وسنت اهل بیت(علیهم السلام)راه حل سومی راپیش روی
مامی گذارند.آنجاکه نبی اکرم(ص)به مرداعرابی گفت:هم پای شترت را
ببندوهم درساکن ماندن ونرفتن اوازمحلش تابازگشت توبه خداتوکل کن.
درپیش آمدکردستان عراق واستقلال طلبی ورفراندمی که راه انداختندهر
یک ازفعالان مدنی وسیاسی خاورمیانه بنا برمرام ومسلک خودموضعی گرفت.
دکترصادق زیبا کلام برای آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی(دامت برکاته)
نامه نوشته وتوصیه کرد:دولت مستقل کردستان رابه رسمیت بشناسد!؟
ازآن سووازمدتها قبل درشهرطوس خرماتو و...حتی کاربه درگیری میان
پیشمرگه وشیعیان کشیده بود.
امادراین میان آیت الله سیستانی مدتهارفتارهای اکرادراتحمل کردوآنهارا
دعوت به سلم وسازش بادولت مرکزی نمود.ولی وقتی بدین نتیجه رسیدکه
شتاب حوادث دست توطئه صهیونیستی راآشکارمی کندوآرزوفتح نیل تا
فرات باابزارکردهادردل اسرائیل جان گرفته است به خطبه نمازجمعه
هشت محرم 1439قمری کربلادرمقابل آن موضع گرفت.یعنی دقیقا طبق
همان آموزه های اصیل دینی وسنت اولیاء الله.
الهم احفظ هذا رجل الرشید
[
]

  


طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله سیستانی، کردهای عراق، نامه صادق زیباکلام به آیت الله سیستانی، رفراندوم کردستان عراق، استقلال کردستان، آیت الله سیستانی وکردها، ازنیل تافرات،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 9 مهر 1396    تاریخ : 12:52 ب.ظ

نظرات