سعیدحریری اصل الهم العن جبت والطاغوت بنتیهما ونعثل سعیدحریری اصل متولداسفند1360 طلبه علوم مذهبی ونوه شادروان آیت- الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی از شاگردان آیات اعظام شیخ عبدالکریم حائری یزدی علامه امینی وسیدان حسین طباطبایی بروجردی محمد- کاظم شریعتمداری ومحموداعلائی طالقانی است. جداعلاءایشان نیزآیت الله شیح عبد- الله گجین ازطلاب میرزای شیرازی بزرگ امام محمدحسین آل کاشف- الغطاء وعلامه نائینی بوده اند. حاج شیخ حسینعلی منتظری و توتونچی میرزاحسن احقاقی اسکویی شهیدان احمدکافی حسین غفاری نیزهم دوره های تحصیلی ودوستان آن نازنین مرد می باشند. ازشاگردان وی هم می توان به آیت- الله حاج عمران علیزاده ومرحوم علی- قزلجه ای اشاره کرد. (رضوان الله علیهم اجمعین) آن زنده یاددرزمستان1343شمسی دعوت حق رالبیک گفت وبقایای سالم پیکرش درتابستان1351ازتبریزبه آرامستان وادی السلام(خاکفرج)قم المقدسه و مرقدی که مرجع اعلم سیدنابروجردی با دارائی شخصی خود برای وی خریده بود منتقل گشت. سعیدحریری اصل اعلام می دارد: برطبق روش غالب علماء سلف و روحانیون سنتی مذهب حقه تشیع ازهرگونه اظهارنظرویا حمایت ومخالفت نسبت به جریان های سیاسی احزاب ونظام های برآمده از ایشان ولومدعی دین داری خوداری کرده وتنهاازباب اتنبیه مله وتنزیه امه درصورتی که این طیف هاخط قرمزمبانی شیعه و دواصل لاینفک تولی وتبری راکه درشعائر مقدسه تطبیق وتبلورعینی یافته ردکنند ویابه حرکت های ایزایی واصطلاحاستون پنجمی ضدآن بپردازندوطبعانیت اغفال عام مردم داشته باشندومن یتوکل الی الله مخالفت علنی وصریح خواهدکرد. والبته که انشاء الله بافرج حضرت صاحب الامر(عج)تومارعمر عوارض عصرغیبت به طورکامل وفوری برچیده خواهدشد. (چون صدآمدنودهم پیش مااست) دروب حاضروزیرمجموعه های آن که به ترتیب جهت نشرآراء نویسنده کتب عکس وفیلم های سودمندو معرفتی اختصاص یافته هیچگونه کپی برداری صورت نگرفته ودرموارد خاص ومختصرمنبع ذکرگردیده است. القصه:شالوده آن حاصل تراوش ذهن ودست مولف است وبس http://saeidhaririasl.mihanblog.com وبگاه شخصی http://saeidhaririasl2.mihanblog.com گالری عکس http://saeidhaririasl3.mihanblog.com کتاب https://www.aparat.com/saeidhaririasl فیلم saeidhaririasl@ سروش(کانال سعیدحریری اصل) الهم العجل لولیک الفرج http://saeidhaririasl.mihanblog.com 2018-05-23T14:17:02+01:00 text/html 2018-05-23T09:29:12+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل دلایل عقلی ونقلی برولایت فقیه(1) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1039 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/montzri.jpg" alt="" width="376" vspace="0" hspace="0" height="210" border="0" align="bottom"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">(تقدیم به روح استادم شارع محبث عمیق وشیرین ولایت فقیه آیت الله العظمی حاج-</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه))</span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">یاحی.سرآغازخلقت انسان ونقطه افتتاح اوبادمیده شدن روح الهی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> درکالبدخاکی است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">پروردگارمی فرماید:</span><span class="st">و </span><em>نفخت</em><span class="st"> فیه </span><em>من روحی</em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">(29حجر)</span></font> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">آدمی سبقیه الهی داردوبه مانندیک نمایندگی هرچندمجردازذات</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> اعلای اواست امااز</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">درون خودکششی عجیب به مسیروصلش یاهمان که درمتون دینی مابه سبیل الله نام</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> برده شده یافته.نیروی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> محرک این جذبه نیزتحت عنوان فطرت یاهمان رسول باطنی <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">ذکرشده است.خدای آسمانی بری ازهرگونه ضعفی وبشرخاکی درمعرض</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> هرنقصانی قرار<br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> گرفته وبنابرقاعده لطف اوکه ازصفت رحمانیت وی جاری می شودو درتعالیم دینی مااز<br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> باب اهمیت حتی درلفظ تکرارشده</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">(ازبسم الله الرحمن الرحیممی توان آموخت که آن</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> کریم هماره به یاداشرف آفریدگان خویش است چون جمله دیگرذرات خلقت)</span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">لذاانسان اکثراهرچندفراموش کاروعصیانگرهم که باشددرلحظات</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> ترس وغم بیشتربه یاد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">منبع همه قدرت هامی افتدوچه شیرین خالق یکتابادرک ظرایف خلقت اونداداده:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span><span class="MsoHyperlink"></span><span class="st">وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی </span><em>أَسْتَجِبْ لَكُمْ</em><span class="st"> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">(غافر60)</span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">طبق روایات مستندرسیده ازپیشوایان مذهب حقه تشیع محبت خداوند</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">به بندگان حتی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> بیش ازمهرمادربه فرزنداست که درجهان خاکی شهرت یافته.پس اوهرگزازحال بشرغافل <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">نیست.درمبحث ارسال رسل</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> ازجانب الله به سوی خلق ماغالبابعدمتافیزیک ومعرفتی قصه</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> رامی بینیم اماازاین جنبه غفلت داریم که انبیاء واولیاء(علیهم السلام)ازهمان روز</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> نخست <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">به فکرتامین مادیات عام بشرولومنتقدان ومخالفین خودبودند!؟</span></font> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">وقتی مولاعلی(ع)فرمودند:فقرکه ازدرآمدایمان ازپنجره درمی رودو</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">یامانع ازبرداشتن آب <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">توسط سپاه معاویه بن ابی سفیان(لعنت الله علیه)درنبردصفین نشدندآن هم زمانی که</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> لشگریان خدابرشط تسلط داشتند</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> این درس بزرگ رابرای مایادآورشدند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">صل الله علیک یاابوالحسن(ع)</span></font></p><div id="15270679373676554"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/3qZFe/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br> text/html 2018-05-23T07:51:15+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل حرکت جهشی جن!؟ http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1037 <div> <font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gozar.jpg" alt="" width="396" vspace="0" hspace="0" height="264" border="0" align="bottom"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالحلیم.تاحالاحتما اتفاق افتاده درهنگام رانندگی یاسرنشین ماشین بودن اززیرگذر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عبورکنید.دریک لحظه جسم انسان به سمت پایین کشیده می شودتوگویی درباتلاقی <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فرومی رویداماثانیه های بعدبه وضعیت عادی برگشته آن حالت خاص رفع می گردد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آدمی طبق فرمایش قرآن کریم ازخاک خلق شده ورشته اتصال روح افلاکی اوباجسم <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">زمینی وی درنقطه ای به نام بنددل اتفاق افتاده است.درزیرگذراین بنددل شمااست <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که به علت فاصله افتادن بین بدنی که به پایین کشیده می شودوروحی که ناخواسته <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ثابت است اصطلاحا کش آمده موجب ناراحتی ودلهره می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امادرمورداجنه ماجرافرق می کند!؟اوازآتش خلق شده وشعله ازخاک بسیارسبکتر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">می باشد(دردهانه آتشفشان گل هرچندداغ به سرعت به سمت زمین فرودمی آید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اماشعله آتشی بزرگ فرضا درجنگل چندین ثانیه درهوا معلق باقی است....)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جن ازروح متعالی الهی چون بشربهره نبرده ولاکن روح انسان ازخودخداست اماروح</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جن مخلوق پروردگاراست ولذا باآن جسمی که شالوده آتشین داردوروح نه چندان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خاص به راحتی می تواندازجایاموقعیت خودبجهد واصطلاحا شیطنت کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درباب ازدواج یادوستی انسان وجن یکی ازموانع بزرگ درهمین ماجرانهفته است!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حرکت مدام ودفعی جن که گاهی بی هیچ مقدمه ای صورت می گیردبربنددل انسان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فشارمی آوردودردرازمدت موجب زوال عقل وطبعا مرگ می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درروایات شیعه نقل شده:اکرادازنسل جن هستند!؟کردها طایفه ای ازآریایی جماعت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">می باشندکه درفلات زاگرس تاسوریا معوا دارند.امااگربادقت به رفتارها ونوع سلوک <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یک آدم کردعنایت شودبخوبی حالت هیجانی حتی مرموزی رامشاهده خواهیدکرد!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پس روایت مذکورکه آنهاراحاصل ازدواج جن وبشرمی دانددورازذهن نیست...امااین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دلیلی بربی حرمتی به ایشان نمی شودوهرموجودباشعورعالمازبشرتاجن یافرزندهردو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ایشان تازمانی که ازمسیرسبیل الله خارج نشده شایسته احترام است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">الهم العجل لولیک الفرج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="1527063645551130"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Ptfhx/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15270604916430257"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div></div> text/html 2018-05-23T06:58:30+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل نگوش طلسمی جن!؟ http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1036 <div> <font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nogosgen.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالکامل.شیاطین یاهمان جبهه جنیان کافرازعوامل مختلف جهت چیرگی وطبعا برده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نمودن بشروحتی هم نوع خویش مددمی جویند.اماازآن جهت که ناجوانمردی وسود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جویی طبق مکالمه ای که ازعفریت بزرگ وخدای متعال درهنگام اخراجش ازبهشت به</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قرآن کریم ذکرشده جزء خصلت های جدایی ناپذیرآنهااست به بعدروانی وهمینطور</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ضعف جسمی افرادهدف متمرکزمی شوند.مثلا باکودکان بیشترگرم گرفته وبعضا به <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چشم ایشان می آیند(دوست زنجانی می گفت:بعدازظهرکنارپدرم درباغ انگورخوابیده <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بودم که زنی بسیارزشت شبیه جادوگرها به سراغ من آمددرحالی که مدام می گفت:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بچه من می شوی!؟بیاباهم برویم و...)یااختلافات خانوادگی راتشدیدمی کند(مادری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نقل می کرد:چندسال قبل ازدواج پسرم بادختری که دردانشگاه شناخته بودمشابه <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قیافه عروس خودرادرحالت بین خواب بیداری یاکنارمیزنهارخوری و..می دیدم!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">لذااول ازدواج آنهاخیال کردم این دخترجادوگراست و...امابعدفهمیدم انسان بسیار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مومنی بوده وشیطان می خواست اورادرذهن من خراب کند...)وحتی دست به</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نوشتن طلسم یابادست خودویاعوامل انسانی خویش می زندتا به مرگ وانهدام</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> آدم های بی گناه ومومن سرعت بخشد...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درعکس فوق متن شاهدهستیدکه یک جن چه بلایی برسرتن ظریف کودکی آورده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">است(صحت ارتباط تصویرفوق بااین بحث بایک جستجوی ساده دراینترنت قابل <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پیگیری است) شایدبگویداین خراش ها مدتی بعدبهبودمی یابدامااین تمام ماجرا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نیست!؟آن ملعون ذیل این خطوط خونی ظاهرانامفهوم طلسمی رادرج کرده که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> روی بدن این بچه تاعمرداردآثارآن خواهدماندوموجب گرفتاری ورنج وی درآینده <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هم می شودمثلااحتمال تصادف اودرخیابان بالامی رودو....لذا انسان موحدوعاقل <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بایدازهمان ابتدابابی اعتنایی کامل به علامت واظهاروجودایشان موجب شوداین <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">موجودشرسرخورده گشته ودست ازسرآدم بردارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شدادملعون هامان ملعون فرعون ملعون....الهم العجل لولیک الفرج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15270604916430257"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/D6dHG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-23T06:11:33+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل به منطق رافئی پور http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1035 <div> <font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/DOG.jpg" alt="" width="366" vspace="0" hspace="0" height="198" border="0" align="bottom"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالناظر.علی اکبررافئی پورهرگونه نقدیا کنایه ازعایشه رابه حسب نسبت وی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بارسول اکرم اسلام(ص)ناشایست می داندلعن و...که بجای خود..وباعنوان <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دهن پرکن:زن پیغمبربوده واحادیث مربوط به فساداودرکتب موردقبول عامه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> ساخته بنی امیه است و...درصددایجاد حاشیه امن برای کسی است که طبق</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> نقل کتب صحیح بکری دراتاق باپدرش نشسته بودوتورات یهودیان رابالاقرار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">داده وارج می گذاشت اماقرآن رابه زیردست وپاوروی زمین گذاشته بود!؟......</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خوب اگرعایشه صرفا بخاطرانتساب به نبی(ص) که جزباورهای دینی اکثریت <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جامعه مااست چنین موقعیت قوی پیدامی کند آیا ملیت ووطن پرستی هم <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درمیان ایرانیان بسی قوی وپربهاء نیست!؟پس چطوراوبه خوداجازه می دهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حرمت یک قهرمان ملی چون آقای مهدوی کیارابخاطرتبلیغ لبنیات دررسانه <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> بصری نادیده بگیرد!؟اگرعایشه به مردان نامحرم غسل جنابت یادبدهدرافئی-</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> پوربانفی ضمنی قصه طشرمی زند:هیس چیزی نگوییداهل سنت ناراحت <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">می شوند.اماخودش حق داردبه مهدوی کیا متعرض شودکه چرادرفیلم تبلیغ <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دوغ شرکت کردی!؟اینهادرحالی است که عایشه درزمان خلافت علی(ع)وبعد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فتنه جمل ازرسول خدا(ص)طلاق شرعی گرفته شده ودیگرزن پیغمبرنیست....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امایک قهرمان ملی چون جناب آقای مهدی مهدوی کیا(حفظه الله) راهیچ <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قدرت سیاسی ورزشی و...نمی تواندازعنوان ورزشکاروپهلوان ملی جداکندالی ابد.</font><br><div id="15270569991943119"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/CIV8h/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-22T20:42:07+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل دوغت رابنوش!؟ http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1033 <div><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/DOG.jpg" alt="" width="377" vspace="0" hspace="0" height="203" border="0" align="bottom"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاهو.سنت عهدوچله نگاه داشتن جهت تقویت بخشیدن به منش حق فی النفسه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کاربسیارصحیحی است اماانگارآقای علی اکبرافئی پور درعمرش نشنیده که نماز</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ستون دین است یاتولای وتبری چه خاصیتی دارد.عهداولا درعالم زربرمودت آن <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">زوات مقدسه(علیهم السلام)برپاشده وانسان مومن دردنیابایدکه کیس باشدبایک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حساب سرانگشتی ساده می توان احتمال دادکه شایدکل زمان باقی مانده من از</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">زندگی به چهل روزنرسدپس متدرافئی پورکه می گوید:دریک چله فلان ضعف را</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عهدبسته ازخوددورکن چاره سازنیست وحتی جوری وقت تلف کردن...انسان عاقل <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سعی می کندعهدقدیمی خویش که همان چنگ زدن به هبل المتین الهی یعنی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آن چهارده نورمقدس(علیهم السلام)رامتذکرشودتااگرپیش ازروزچهلم اجل امانش <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ندادلااقل به شفاعت ایشان خداازمابقی معایب اوباقلم عف بگذرد....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اکسیرمحبت اهل بیت(علیهم السلام)که درزیارت ایشان واقامه شعائرمذهبی و....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">متجلی شده دوای هردردجسمی وروحی است...<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">می گوید:حضرت زهراء(س)وبقیه ائمه (علیهم السلام)نورواحدهستند!؟آخرمردک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بی سوادخدانگذردازگناه کسانی که به تونادان بچه تریبون مذهبی دادند....توبدبخت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اصلاازتفاوت صدیقه طاهره(س) بابقیه ائمه(سلام الله علیهم اجمعین) خبرداری!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ازحضرت رضا(ع)نقل است:فاصله مقام معنوی ماتامادرمان به اندازه فاصله هر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">محب بقیه ازمابامااست....زهراء(س)نورالی نوراست نورفوق نوراست...........</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">انگاردراین مملکت قحط رجال وعلماء است که بایداین بی ریش وسبیل باآن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پیشیه که ماخبرداریم درمقام ارشادمردم قرارگیردوبه واسطه مافیای درون قدرت <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که درصددبه حاشیه راندن روحانیت اصیل واهل تبری وتولای همزمان ازمراکز</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حساس تصمیم گیری درجمهوری اسلامی است وتاحدودی هم متاسفانه موفق <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بوده شانتاژ شود!!؟؟راقم این سطورمی تواندبامنبع آثارمقام معظم رهبری حضرت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آیت الله خامنه ای به تنهایی ثابت کنم که علی اکبرافئی پورچه زاویه انحراف <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فکری باشخص نامبرده داردولی یک عده تمامیت خواه راه حل ساده ای درمقابل <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">انتقادازاشخاص ثانوی ساخته اندتالب بازکنی می گویند:مخالف رافئی پوریعنی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مخالف رهبری!؟ای کاش یک هزارم چنین تعصبی رابه کسانی نشان می دادید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که واقعا ازآقای خامنه ای اجازه اجتهادومنبررفتن دارندنه چنین مغزفندقی های <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تاریخ انقضاء داری....الهم العجل لولیک الفرج<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15270227474297061"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/msKjo/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-22T20:18:13+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان دارالسلام قم المقدسه2 http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1032 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/700/2097461/darslam2.JPG" alt="" width="410" vspace="0" hspace="0" height="800" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالناظر.هرچندبه روی قبرش خاروخس نشسته بودونم ازدرودیوار مقبره پس می داد<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اماهنوزبوی عشق هم می آمد:اناس موتی واهل اعلم احیاء</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قبرستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان 1396شمسی.عکاس سعیدحریری اصل</font><br></div><br> text/html 2018-05-22T19:53:46+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان دارالسلام قم المقدسه1 http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1031 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/700/2097461/DARSLAM1.JPG" alt="" width="460" vspace="0" hspace="0" height="817" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالباقی.آدمی می رودوازاوخاطره اش می ماندوشایدمقبره اش...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درالسلام خاکفرج قم المقدسه.تابستان 1396.عکاس سعیدحریری اصل</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15270192544351760"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><br></div><div><br></div> text/html 2018-05-21T13:05:28+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل حرم خانم فاطمه معصومه(س)6 http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1030 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/700/2097461/gom5.JPG" alt="" width="588" vspace="0" hspace="0" height="472" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">السلام الی زینب الرضا(ع)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تابستان1396شمسی قم المقدسه حرم فاطمه معصومه(سلام الله علیه)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عکاس سعیدحریری اصل</font><br><div id="15269084083539958"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/yHYWw/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><br> text/html 2018-05-21T07:59:47+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل حرم خانم فاطمه معصومه(س)5 http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1029 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/700/2097461/gom4.JPG" alt="" width="501" vspace="0" hspace="0" height="889" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاحق.پرتونورازخورشیدنیست که به سمت زمین می آید!؟بادقت نگاه کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این نورگنبددخترباب الحوائج(ع)است که باآسمان می رود....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تابستان 1396قم المقدسه حرم فاطمه معصومه(س)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عکاس سعیدحریری اصل.الهم العجل لولیک الفرج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15268899322859488"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><br></div><br> text/html 2018-05-21T07:35:49+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل حرم خانم فاطمه معصومه(س)4 http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1028 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/700/2097461/gom2.JPG" alt="" width="490" vspace="0" hspace="0" height="695" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">السلام الی بنت موسی بن جعفرباب الحوائج(ع)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حرم فاطمه معصومه(س)قم المقدسه تابستان1396شمسی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عکاس سعیدحریری اصل</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15268885657070848"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><br></div><br> text/html 2018-05-21T06:32:28+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل شهیدآیت الله مصطفی خمینی http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1027 <div> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/mostfagomini.jpg" alt="" width="363" vspace="0" hspace="0" height="223" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالمنصور.پیرمرد90سالی داشت امابازکارمی کردوچهارستون بدنش سالم بود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درصندلی جلوتاکسی نشسته بودوباراننده صحبت می کردکه ازمقابل امام زاده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">احمدخاکفرج گذشتیم.گفت:می دانی قبرمادرمرحوم آقای خمینی اینجاست!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من موقع دفنش بودم اصلاهمین موضوع سبب آشنای من باایشان شدوبعدها</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که پسرش آقامصطفی بزرگ شده بودومشکلات مالی به حقیر هجوم می آورد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هروقت به این سیدرجوع کردم کمک اساسی وبابرکت می کرد.حتی اگردست <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وبال خودش تنگ می شد.واقعا هم به اجتهادرسیده بود.بعضی وقتها درجواب <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سوال شرعی می گفت:نظرمن رومی پرسی یا پدرم را!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یعنی جداازآقای خمینی خودش رودرمقام صاحب اطلاع وعلم می دید...تااینکه <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خبرشهادتش درعراق به آن شکل سوال برانگیزآمد...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ورق برگشت انقلاب که شدچون من یک درس طلبگی هم درجوانی خوانده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بودم عبا وامامه ای پوشیده رفتم تهران مدرسه رفاه برای دیدن ایشان اما</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خیلی تعجب کردم ازمشاهده اوضاع برخی مثل آقای بازرگان یادکترطباطبایی <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دقیقا باهمان متدشهیدمصطفی پیش می رفتندیعنی دورازتصمیم عجولانه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بامردم داری پرهیزازپرخاش و...امااحمدخمینی معلوم بودظرفیت وکشش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برادرش راندارد...!؟من به اوگفتم:ماجراهای زیادی ازجنبه های مثبت ومنش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عالی داداش شمامی دانم حرف دودهه رفاقت است و...امااهمیت کافی نداد!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">زمانه هرچه گذشت ومشکلاتی درکشورپیش می آمدبنده یادآقامصطفی می-</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">افتادم وازخلال حرفهایش که درذهنم جاخوش کرده بودمی فهمیدم که همان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">موقع به این چیزها وراه حل آن فکراساسی می کرد.نبوداوضربه سنگینی هم <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برای شخص آیت الله خمینی وهم نهضتی که رهبریش راداشت زد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">الهم العجل لولیک الفرج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15268863337309353"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/x9BQo/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-19T20:44:28+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل چراازحسن عباسی هابیزارم!؟ http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1026 <div> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/abasi.jpg" alt="" width="199" vspace="0" hspace="0" height="153" border="0" align="bottom"></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالکریم.نظام جمهوری اسلامی ایران بلاشک حاصل خیزش طبقات مختلف جامعه ایران</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ضددیکتاتوری محمدرضاشاهی بودونقش پررنگ روحانیون وخطیبان مذهبی چون شهید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شیخ احمدکافی و...درآن غیرقابل انکاراست.اماازهمان ابتدا کسانی هم بودندکه بجای</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تسلط برمباحث مذهبی ومعرفتی آگاهی بیشترایشان ازموضوعاتی چون فلسفه جامعه -</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شناسی روندروزو...بود.دونمونه بارزش که می توان آنهاراپدرفکری ونمادمعروف دوجریان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سیاسی برجسته حاکم:اصولگرا واصلاح طلب دانست مرحومان مطهری وشریعتی اند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دراین نوع نگاه ایدئولوژیک مذهبی به دین جنبه های معرفتی تحت عنوان ظاهرسازی و..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به حاشیه رانده می شودومذهبی نمونه می تواندآدمی درجامه کت وشلوارومحیط دانشگاه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کوچه وبازارمعمولی باشد...حال آنکه رجل دین قدیمی شیعه بخاطرکیش شخصیت خوددر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">محیط خاص حوزه جوارحرم و...ساکن بودند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حاصل غلط چنین تربیتی هم اینک هزاران جوان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی اما</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بیکارومجرداست درحالی اگرتنهایک سوم این نیروبه سمت همان سبک قدیمی حوزوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هدایت می شدند.اکنون لااقل یک شهریه ای می گرفتندونقش تبلیغی قوی درراه حفظ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عقایدمذهبی جامعه ایفا می کردندونسل جوان مابه این اندازه غرب زده ودورازفرهنگ <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خودنبود.این اشخاص بجای خجالت کشیدن وعبرت گرفتن ازلطمه هایی که به مذهب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> شیعه همینطورنفس حکومت دینی که به حمدالله بعدسالهادراین کشوربرپاشده است <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">زدند هم اکنون سرناراازسرگشادش می نوازندوژست یک مشت آدم استراتژیست رابه <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خودگرفته وبازباترسیم فضای خیالی وگنگ جامعه وطبعا جمهوری اسلامی رابه قهقرا <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">می کشند...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دقیقا مثل بلایی که احسان نراقی وپرفسورنصربرسرحکومت پهلوی دوم آوردند.....<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وساده دلانی ازدرون قدرت هم خیال می کنندکه یگانه راه دوام ایشان اتکاء به آنهااست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> ولذا بودجه ورانت...هم دریافت می نمایند.حال آنکه اصل انقلاب ایران محصول همین <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حوزه های علمیه است ودوام واصلاح عمیق وصحیح حکومت ازمشکلات کنونی وچالش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> های پیش روجزبادادن میدان وآزادی به قشرروحانی شیعه ممکن نخواهدشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">الهم العجل لولیک الفرج<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15267644256559896"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><div id="15268206603746705"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DxjaZ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-18T23:44:22+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل متاسفم روحانی!؟ http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1025 <div> <font face="Mihan-Iransans"><img src="https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/ee6254e566c463767939becd58653628/5B8DE445/t51.2885-15/s480x480/e35/28753179_1579132375469013_4632294169161760768_n.jpg" alt="" width="406" vspace="0" hspace="0" height="406" border="0" align="bottom"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یاالمجیر.جناب آقای شیخ حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سیری درسابقه چنددهه فعالیت سیاسی شما که ازاولین روزهای آغازقیام سال</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چهل ودووهمراهی بابنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی شروع ودردوسمت راس شورای</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عالی امنیت ملی همینطورریاست جمهوری دردودوره اخیرعهد حکومت اسلامی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دوام یافته است دوخاطره پررنگ والبته حتی ازمنظرچون بنده ای که فردی غیر-</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سیاسی وتنها ازباب شهروندی این جامعه ملتزم به قانون اساسی رایج می باشد<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شکوهمنددرذهن آدمی تداعی می کند:1.رفع حصرازبیت مرحوم آیت الله منتظری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">(ره)2.توافق نامه موسوم به برجام که منجربه پایان بخشی ازتحریم های بین الملی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ظالمانه برضدملت ودولت ایران شده بودواماچه شوربختانه که هردواین دستاوردها</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">درایام نزدیک به هم وتوسط اشخاصی باروحیه توتالیتر ودگم زیرسوال رفت...!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دونالدترامپ ازتوافق هسته ای خارج گشت وآقای احمدپناهیان بعنوان چهره ای</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پرنفوذدرجناحی ازحاکمیت ودرواکنش به اعتراض آیت الله وحیدی خراسانی(حفظه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">الله)بخاطرعدم تعطیل بودن روزشهادت امام موسی بن جعفر(ع)دراین مملکت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سخن ازچیرگی واستیلای نهادهای امنیتی و...برتصمیم گیران دربیوت مراجع</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اعظام تقلیدمقیم ایران زد!؟بنده ازجناب عالی تقاضادارم ازطریق سفرای محترم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جمهوری اسلامی دربلادخارج پیگیری نمایدتامشخص شودچنین نظارتی بررجل <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برجسته دینی درممالک خارج حتی بکری سعودی و چپگراوضددینی چون کوبا <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و..هم وجودداردیااینکه درکتاب گینس به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شد!؟حوزه علمیه مبارکه قم علارقم آن همه تاکیدمراجع سلف برحفظ استقلال <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وی به شکل کنونی درآمده وذیل نهادوابسته به قدرت مرکزمدیریت رفت وحاصلش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پایین آمدن سطح تولیدعلم درآن شدوبه پرورش طلاب گلف بازورمان نویس و...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کشیدومااکنون مفتخربه دادن شهریه به طلبه بکری مذهب هستیم!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امان از روزی که نهادمرجعیت هم چنین شود(هرچه بگنددنمکش می زنندوای <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ازآن روزکه بگنددنمک....)الی برک الله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15266898318501535"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/5x1TF/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"></font><div id="15266882646248836"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;</style></div></div> text/html 2018-05-18T19:13:19+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل پاسخ شیخنا آیت الله العظمی وحیدی به امثال احمدپناهیان http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1024 <div><font face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم</font><font face="Mihan-Iransans"> <span dir="rtl">((اللّهم انا نرغب الیک فی دولةٍ کریمةٍ، تعزّ بها الاسلام و اهله، <br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><span dir="rtl">و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا من الدعاة الی طاعتک، والقادة الی سبیلک، و ترزقنا <br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><span dir="rtl">بها کرامة الدنیا و الآخرة))</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><span dir="rtl"></span></font><div id="15266709902069315"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GaHun/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-18T15:27:43+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل بترسیدازدریا!؟ http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/1023 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/daria.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">یاالدلیل.آیاجزاین است که مجتهدنفس مطمئنه خودرابربقیه مراجع حتی کسی که درمقام <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">ولایت</font><font face="Mihan-Iransans"> فقیه قرارگرفته ومسئول مستقیم مملکت داری است اعلم می داندوحفظ استقلال <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">اوازنهاددولت</font><font face="Mihan-Iransans"> وامنیتی بزرگترین تفاوت تشیع باجماعت بکری است که هماره تاریخ آنها</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">روحانیون عامه درباری مسلک بودند!؟</font><font face="Mihan-Iransans"> </font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">حال درفیلم ذیل این متن شاهدباشید آخونداحمدپناهیان صریح می گوید:که نظام حاکم با</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">داعیه</font><font face="Mihan-Iransans"> دین داری حق استیلابربیت مراجع وعملکردایشان رادارد!؟اکنون اگرملتی خشمگین</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">به تعبیرآقای جوادی آملی امثال اووپناهیان رابه دریابریزند بنده فی نفسه ایشان راملات <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">نخواهم کرد...الهم العجل لولیک الفرج<br></font></p><div id="15265664598898022"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0bQKp/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div>]<p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><br></font> </p>