سعیدحریری اصل حیدریم سقیفه ای نیستم پیروهرخلیفه ای نیستم سعیدحریری اصل متولد:بیست وچهارم اسفندماه هزار وسیصدوشصت هجری شمسی دانش آموخته رشته جامعه شناسی وطلبه علوم مذهبی نوه شادروان آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)ازشاگردان سیدناآیت الله العظمی حسین بروجردی(رضوان الله تعالی علیهما).تنهاصفحات اینترنتی درفضای مجازی برای سعیدحریری اصل همین کانال تلگرام حاضروبلاگی درمیهن بلاگ بوده کپی برادری ازمطالب فیلم وعکسهای آن باذکرمنبع ازنظرنویسنده بلامانع است. این وبلاگ جنبه معرفی صفحه تلگرام حقیرابزارواصطلاحارباتی درخدمت آن است. پستهاباعناوین کلی چون:زیارتگاهاومساجدایران و...نوشته شده که درداخل هرکدام لینک مرتبط باآن موضوع جهت انتقال موردی به صفحه تلگرامم تعبیه شده است.هر پست تاآنجاکه ظرفیت داردمملوازمطلب عکس و...است وپس ازپرشدن حجم آن پست جدیدی باعنوان مشابه وشماره بالاترثبت خواهدشد.ومن الله التوفیق http://saeidhaririasl.mihanblog.com 2017-07-26T19:41:06+01:00 text/html 2017-07-26T09:03:04+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل مزارآیت الله سیدمحمودطالقانی(ره) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/690 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/523" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/talgani1.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">سلام الی آل یاسین</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">(به جهت 5مردادسالروزاقامه اولین نمازجمعه تهران بعدازانقلاب57)</font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده عکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold">تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه</font></font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">آیت الله سیدمحموداعلائی طالقانی بادوبال روشنفکری عمیق وفقه وسیع</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">درآسمان اندیشه واجتماع مردم ایران به چنان اوجی برخواسته که دیگر</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">کسی رایارای انکاراو نیست وحتی آنهاکه وی رادراوایل انقلاب وزمان</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">حیاتش بیسواد!؟حجت السلام و...خطاب کردند درمقابل عام ملت لقب آیت-</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">الله رابرای ایشان انتخاب کرده بودندوصمیمانه وفادارانقدربراین نکته پا-</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">فشاری نمودندکم آورده و این اسم برای همیشه پسوندنام آن بزرگ مرد</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">گشت.خطبه های نمازجمعه ودیگرسخنرانی های اوبی اختیارآدمی رابه</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">فضای روحانی صدراسلام می بردجای که تضادطبقاتی وقومی هیچ</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">ارزشی نداشت وتنهاملاک تفاوت تقوابود.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">عکس فوق این مطلب راازآرامگاه آن زنده یادواقع درقطعه 19بهشت</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">زهرای تهران گرفته ام البته درتابستان سال1392وقبل ازتغییرشکل </font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">وایجادبنای یادبودجدید.روانش شادپدرطالقانی...</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">(ضمناجهت دانلودتمام سخنرانی های شادروان آیت الله طالقانی بعد</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">ازانقلاب به صفحه تلگرام حقیررجوع فرمایید)</font></p><div id="1501059613599769"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6va8Y/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div>&nbsp;<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-07-25T08:16:59+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل زیارتگاه ومساجدایران(7) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/689 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همزمان باسالروزمیلادبانوفاطمه معصومه(س)عکسهای که ازحرم مطهرش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">که تیرماه1396گرفته ام تقدیم می شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/519" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom8.JPG" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آن پرتونورخورشیدبربالای گنبدحالت روحانی جالبی به این عکس بخشیده.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/520" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom9.JPG" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دلچسب ترازاین چیست که ازگرمای قم پناه ببری به خنکای حرم خانم!؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/522" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom10.JPG" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"></font><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-07-19T11:20:42+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل مزارشیخ مصطفی خبازیان زاده(ره) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/687 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/686/2055865/kabazianzade.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">یاالعظیم.به حرم رضوی اگرسراغ بهشت ثامن ائمه 2درصحن قدس</font><font face="Mihan-IransansBold"> را</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">بگیریدمزارخطیب توانا وبزرگ مبلغ شیعی زنده یادحاج شیخ</font><font face="Mihan-IransansBold"> مصطفی-</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">خبازیان زاده درآنجاواقع شده است.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">ایشان محضرمرحومان آیت الله شیخ محمودحلبی(تولایی)شهیدشیخ</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">احمدکافی همینطورسیدمحمودمجتهدسیستانی(رضوان الله علیهم <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">اجمعین)</font><font face="Mihan-IransansBold">رادرک کردودرسالهای آخرعمرشریفش سفرهایی به کشورهای</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"> اروپایی</font><font face="Mihan-IransansBold"> جهت تبلیغ داشت ودرحسینیه های وابسته به آیت الله العظمی <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">سیدابوالقاسم</font><font face="Mihan-IransansBold"> خویی(ره)و...سخنرانی می کردوبلاشک ازچهره های برجسته</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"> روحانیت</font><font face="Mihan-IransansBold"> سنتی شیعه درایران معاصربود.نهایتامصادف باایام نیمه شعبان-</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">المعظم</font><font face="Mihan-IransansBold">1413قمری درحالی که باهواپیماازسفرخارج به مقصدمشهدمقدس</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"> بر</font><font face="Mihan-IransansBold">می گشت دراثرسقوط تیاره جان سپرد.ازپیکرحجت السلام خبازیان زاده</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">تنهایک دستش آن هم احتمالاازروی انگشتری و...شناسایی شدکه در</font><font face="Mihan-IransansBold">حرم <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">مطهرامام رضا(ع)مدفون گشت.عکسهای ذیل ازمزارآن زنده یاد</font><font face="Mihan-IransansBold">وتوسط <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold">اینجانب سعیدحریری اصل تهیه شده است.شادی روحش لطفا</font><font face="Mihan-IransansBold">فاتحه</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"> بخوانید.<font face="Mihan-IransansBold"> (اگرتمایل به مشاهده عکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"> نرم افزارتلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.)</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/502" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/mostafagbazianmzar.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-07-15T23:11:07+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل اماکن ایران(4) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/686 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مشهدمقدس مقبره نادرشاه افشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/470" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr6.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a><br></font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/471" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr7.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/472" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr8.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/473" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr9.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/474" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr10.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شاهان همه رفتند....دنیابه جامانده.الهم العجل لولیک الفرج</font><br></div><div><br></div><div><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-07-15T22:53:29+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل اماکن ایران(3) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/685 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مشهدمقدس مقبره نادرشاه افشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مجسمه نادرکه درکنارقبرش قرارداردوازسنگ مرمریک تکه ساخته شده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/465" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">توپ نادری که پس ازورودباروت به نبردایرانیان درعصرصفویه رایج شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/466" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr2.jpg" alt="" border="0" align="middle" vspace="0" hspace="0"></a><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پدروپسرعلاقمندبه فرهنگ ایران زمین که بالباس سربازان نادرشاه در</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کنارمزاراوحاضرشده اند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/467" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr3.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مجسمه نادرشاه وسپاه وی برسرقبراوگونه ای به پاشده که نماینگر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شکوه وقدرت پرآوازه وی باشدفکرمی کنم آن حس بااین زاویه و</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کادربندی که درتصویرزیرمی بینیدقابل درک ترباشد.</font></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/468" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr4.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/469" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/nadr5.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></div> text/html 2017-07-12T08:16:44+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل اماکن ایران(2) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/684 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تصاویرذیل ازیک بنای تاریخی درمنطقه جلفای آذربایجانشرقی ودرداخل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خاک جمهوری خودمختارنخجوان گرفته شده وهمان طورکه شاهدخواهید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بوددرآن سوی رودارس واقع شده است.به تاریخ فروردین1396شمسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/434" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/golfa1.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/435" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/golfa2.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/436" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/golfa3.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/438" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/golfa5.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/437" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/golfa4.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-07-09T20:27:51+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل زیارتگاه ومساجدایران(6) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/683 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><font face="Mihan-IransansBold">حرم مطهرفاطمه معصومه(س)درهوای بارانی بهار1396شمسی<br><a href="https://t.me/saeidhaririasl/212" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom4.jpg" alt="حرم فاطمه معصومه(س)" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a><br>یادش بخیرمردم دردهه 30 و40 شمسی اگرمی خواستندعکسی درکنار<br>گنبدوبارگاه ائمه(علیهم السلام)بگیرندبایدسراغ عکاس خانه وآن پرده <br>نقاشی معروف ازبارگاه می رفتندکه همه شیعیان ایران درتصاویرقدیمی <br>بزرگترهای فامیل دیده اند.اماحالاخیلی راحت می توان درکنارحرم ایستاد<br>وشاسی رافشارداد.رویابود!؟این دفعه خودضریح روبوسیدم...<br><a href="https://t.me/saeidhaririasl/204" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom7.jpg" alt="حرم فاطمه معصومه(س)سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a><br>بزن باران به نام هرچه خوبی است..............بزن باران که وقت لایروبی است<br><a href="https://t.me/saeidhaririasl/211" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom5.jpg" alt="حرم فاطمه معصومه(س)" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br></font> text/html 2017-07-09T20:16:32+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل زیارتگاه ومساجدایران(5) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/682 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حرم مطهرفاطمه معصومه(س)درهوای بارانی بهار1396شمسی<br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/215" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom1.jpg" alt="حرم فاطمه معصومه(س)" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a><br></font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/214" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom2.jpg" alt="حرم فاطمه معصومه(س)" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/213" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gom3.jpg" alt="حرم فاطمه معصومه(س)" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></div><div><br></div><div><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-06-30T21:14:29+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان(15) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/681 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بلوارزنده یادامام موسی صدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سردرورودی قبرستان<br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/217" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan16.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عکس بسیارگرفته ام!؟یعنی ازبچگی بادوربین کارکردن رادوست می داشتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">امااگربپرسیدکدام آنهارابیشتردوست داری؟جواب می دهم:این عکس پیرمرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کنارساحل با شعرزیبای فوق آن.بی اختیارآدم رایادنظم ادبی زیبای می اندازد:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مازدریاییم ودریامی رویم.مازبالاییم وبالامی رویم...خدایش رحمت کند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بعدوفات تربت من درزمین مجوی...درسینه مردم دانامزارماست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/221" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan11.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></font></div> text/html 2017-06-30T20:58:39+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان(14) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/680 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بلوارزنده یادامام موسی صدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/232" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan13.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چاپ اعلامیه ترحیم لابدیکی ازاولین چیزهای که باوقوع حادثه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مرگ جهت اطرافیانش جزء واجبات می گردد.همین برگه اما عمر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خیلی کوتاهی دارد!؟بعدتمام شدن سوم هفتم وچهلم دیگرکمتر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اثری ازآن می ماند.حالادریک حادثه جالب اعلامیه ای متعلق به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سه ده قبل هنوز برسرمزارمرحوم پابرجااست.آدم به آن بزرگی رفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">وکاغذبه این کوچکی ماند...شایدعبرت بگیرم...</font><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/218" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan15.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-06-30T20:41:39+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان(13) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/679 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بلوارزنده یادامام موسی صدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/222" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan10.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/220" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan12.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این هم درنوع خودتجربه جالبی است(عکس ذیل) فکرمی کنم دردوره</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"> معاصروباگران شدن زمین حتی درموردقبرامکان داشتن مزاری چنین <br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زیبامفروش و..برای افرادعادی ممکن نیست اماخیالی هم نیست!؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خانه آخرت را زینت تنهاعمل است...حی الی خیرالعمل</font><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/219" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan14.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-06-30T20:26:30+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان(12) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/678 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بلوارزنده یادامام موسی صدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/225" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behstrzvan7.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/224" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan8.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/223" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan9.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-06-30T07:17:06+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان(11) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/677 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بلوارزنده یادامام موسی صدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/228" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrezvan4.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/227" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan5.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/226" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan6.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-06-30T07:04:38+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل آرامستان(10) http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/676 <font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold">سعیدحریری اصل می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بلوارزنده یادامام موسی صدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/231" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan1.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تابلوی زیباازقرآن کریم متعلق به ده50هجری شمسی دربهشت رضوان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/230" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan2.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شایدآمهاظاهرومنش های متفاوت داشته باشنداماآخرین منزل هستی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این است.</font></div><div><a href="https://t.me/saeidhaririasl/229" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/behestrzvan3.jpg" alt="بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></a><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"></font><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-06-16T20:50:03+01:00 saeidhaririasl.mihanblog.com سعید حریری اصل دیداربااستادشیخ علی اکبرمهدی پور http://saeidhaririasl.mihanblog.com/post/673 <font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/saeidhaririasl/367" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/mahdipor.jpg" alt="علی اکبرمهدی پوروسعیدحریری اصل" align="middle" vspace="0" hspace="0" border="0"></a><br>یاالکریم.تصویردیدارسعیدحریری اصل باحضرت استاد<br>شیخ علی اکبرمهدی پور نویسنده عالیقدرمذهبی وصاحب<br>آثاری چون کتاب اجسادجاویدان و...به تاریخ اسفند1394<br></font><font face="Mihan-IransansBold">(اگرتمایل به مشاهده عکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار<br>تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">)<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/277/828543/gavdan.jpg" alt="کتاب اجسادجاویدان" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></font>