طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرغ عشق دکترابراهیم یزدی!؟

سلام الی آل طاها

گاه نکات به ظاهرکوچک درزندگی آدم های بزرگ وجودداردکه

درپی دقت بدان مطالب بسیاری آشکارمی شود.

مرحوم دکترابراهیم یزدی علاقه زیادی به مرغ عشق داشت.اصلا

بنده شخصارسیدگی وتوجه اورابه یک جفت مرغ عشقی که نگاه

می داشت دیده بودم.زندگی خانوادگیش هم سرشارازهمین روحیه

عاشقانه بودوالابااسترس وفشارعصبی که بریک رجل سیاسی در

جامعه ای مثل ایران می رودوازدرون تابیرون حاکمیت همه افراد

این قماش خواسته وناخواسته درگیرش هستندتانزدیک نودسالگی

دوام نمی آورد.لبخند خاص وبامعنای دیپلماتیک راامروزه برچهره

غالب سیاستمداران دنیامی بینیم.اماهرگزازیادنبریدکه ابراهیم یزدی

این لبخندها وشکل مشرب رادردوره ای بکارمی بردکه جزم اندیشی

حاصل ازمکتب چپ وروابط خشک وبی عاطفه استالینی و...سایه

مخوف خودراروی قسمت وسیعی ازدنیاوحتی داخل ایران انداخته

بود.اوبرعکس علی شریعتی وحتی مهندس مهدی بازرگان اعتقادو

توجه خاصی به روحانیت ونهادمرجعیت داشت.هرگزانتقادات تندو

تیزبرخی چهره های ملی مذهبی و...درحق فقه سنتی راتکرارنکرد.

مرحومان دکتریزدی وسیدصادق طباطبایی وسیدصادق قطب زاده

و... ازآنکه درپاریس ازفردآیت الله خمینی دفاع کنندومبشرافکار

شخصی وی باشنددرصددتوضیح نهادسنتی مرجعیت شیعه درمیان

گفتمان رایج روشنفکری ومهدآزادی یعنی فرانسه بودندولذاتازمانی

که آقای خمینی رادرهمین مسیرولیدرونمادچنین جریانی می دانستند

اوراهمراهی کردند.

اینکه درانشقاق فردای پیروزی انقلاب 57که منجربه قتل قطب زاده

وانزوای سیاسی یزدی وغربت نشینی صادق طباطبایی(دوسلف آلمان)

وفرارابوالحسن بنی صدرازایران شدحق باکدام طرف بودتاریخ وگذشت

زمان قضاوت خواهدکرد.منتهااگربه فقه پایبندیم وازپایمال شدن عنصر

اجتهادمستقل درمقابل هرالترناتیووموضوعیت دیگربیزاربایدکه بی هیچ

تعصب سیاسی وبری ازپیچ وخم های بازارمکاره آن راست وحسینی از

این بعدشخصیت واندیشه آنهاتجلیل نماییم.روحشان شاد.


  


برچسب ها: سیدصادق طباطبایی، ابراهیم یزدی، ابراهیم یزدی ومرغ عشق، سیاست ورزان نوفل شاتو، صادق قطب زاده، سیاسیون انقلاب57، سرگذشت یک انقلاب،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 15 شهریور 1396    تاریخ : 12:20 ب.ظ

نظرات