طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ازدواج بامحارم!؟

سلام الی آل طاها

اگرگشتی درفضای مجازی زده واژه ازدواج بامحارم راپی جوباشید.

چیدمان ووسعت مطالب به گونه ای القاء خواهدکردکه گویا زردشتیان

یعنی پیروان حضرت زردشت(ع)تنهاکیش مذهبی می باشندکه مجاز

می دانندبانزدیکان ومحارم خود ازدواج کنند!؟حال آنکه اولا:دربسیاری

ازادیان مجوزکاری ازطرف صاحب شریعت یابدعت ایجادکنندگان در

دین صادرمی شوداماپیروان به تبعیت ازعرف یاقانون کشورساکن خود

همینطورسطح سوادکلاسیک آن رابرنمی تابند.

فرضا درمذهب حقه جعفری کاشت داشت وبرداشت خشخاش و...

بلامانع است.ولی عرف جامعه این کارراتباه کردن نفوس مردم بویژه

جوانان می داند.

ثانیا:شناخت دین زرتشتی درمیان عام ایرانیان چندان عمیق نیست.اگر

توفیق هم صحبتی باموبدی بزرگواریاکارشناس مذاهب وتاریخ راداشته

باشید.درک خواهیدکردکه احکام درآیین ایشان جنبه صفت وسختی ندارد

واین مردم بلندمنظروبسیارشریف درمواردزیادی به حسب رعایت حال

وعرف مسلمانان وشیعیانی که باایشان هم زیستی دارندکوتاه می آیند.

دراطراف یزدکوهی بودکه آنهاجنازه مردگان خودرابالایش رهامی کردند

تاعوامل طبیعی تجزیه اش کند.امااکنون اجسادعزیزان خودراداخل گور

قرارمی دهنددرعین اینکه چنین امری دراحکام مذهبی آنهانیست.

القصه اگراین پرده زخیم تبلیغاتی راکه تنهازرتشتیان راگرفتاراین مسئله

نشان می دهدکناربزنیدودرمتون اسلامی ازعامه گرفته تاتشیع سیرکنید

باروایت های معتبروصحیح سندی روبروخواهیدشدکه ابوحنیفه امام

جمع کثیری ازجماعت بکری بصورت کاملاصریح ازدواج بامحارم را

مجازمی داند!!؟؟شرافت فردی وحرمت نیاکان درچنین ازدواجی زائل

می شود.بعضی ازافرادبسیارشروروماجراجوی دنیادرپرونده زندگی

خودچنین کاری کرده ویاحاصل آن هستند.(الهم العن اباالشرور....

لذا فقهاء ماضی(رضوان الله علیهم اجمعین)درحکم ازدواج بااهل

کتاب وبرپایه این مطالب که ذکرشدحتی جماعت عمری گرفتن دختری

رابه زنی جوازداده انداماموافقت باازدواج دخترشیعه باآنهاراجایز

نشمرده اند.متاسفانه درسال های اخیروباسلیقه گرایی که دررسانه ملی

ایران ریشه عمیقی یافته اینگونه القاء می شودکه هرگونه وصلتی با

اصطلاحااهل سنت بلامانع است!؟درحالی که اینطورنیست وحتی میزان

انحراف وناخالصی عمری هاچه درعقایدوچه دراحکام ازدیگرفرق

موحدین وادیان آسمانی بیشتراست وچنانکه قبلترذکرشدچون زرتشتیان

و...هم انعطاف پذیری لازم جهت رعایت شرایط زمان ومکان راندارند.

یعنی ساختارمذهبی همینطورفسادوبی سوادی علماء آنهااجازه نمی دهد.

به حضرت سجاد(ع)گفتند:شنیده ایم فرموده ایدنمازی است که اگرقاتل

پدرم یزیدبن معاویه(لعنت الله علیه)بخوانددرنزدخدابخشیده می شود!؟

زین العابدین فرمود:بله!؟منتهایزیدهرگزتوفیق خواندن آن رانمی یابد.

[

]
  


برچسب ها: زردشت، زرتشت، زرتشتیان ازدواج بامحارم، ابوحنیفه ازدواج بامحارم، موبدزرتشتی، ازدواج مسلمان زرتشتی، ازدواج شیعه وعمری،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:سه شنبه 21 شهریور 1396    تاریخ : 10:33 ب.ظ

نظرات