توهین به شعوریک ملت!؟1


یاالمنتقم.توهین به شعوریک ملت آن هم ازناحیه شخصی که جداازمبحث فقه
خویشتن رادرعلم حقوق اجتماعی وبین الملل صاحب رای ومدرک دانشگاهی
می داندچه معنای زشت وگزنده ای دارد!؟
پرچم ملی کشور ایران اکنون قرنهااست که قالب سه رنگ خودرایافته ورژیمهای
سیاسی چون مشروطه پهلوی یاجمهوری اسلامی و...فقط بادرج نمادی برروی
اصل آن موجودیت خویش وسیطره براین خاک رااعلان می کنند.جماعت های
ازمخالفین ایشان چون جبهه ملی و..هم باحذف آن نمادازپرچم درتظاهرات و
تشکیلات خودازبیرق بدون علامت بهره می گیرند....
حال اگراعتراض آقای شیخ یاسرالحبیب به جمهوری اسلامی صرفابه جهت
دستگیری سیدحسین شیرازی بودچراافرادمنتسب به اوبالباس سیاه که در
جهان به نام گروهک تروریستی داعش و...شهرت یافته است ازدیوارخانه ملت
ایران ومحل استقرارنمایندگان رژیم حاکم بالارفته پرچم راازجادرآورده وچیزدگر
برجایش زدند!؟آیاآنهانمی توانستندصرفا بااسپریاتکه ای پارچه روی آرم جمهوری
اسلامی رابپوشانندتاجسارتشان جنبه عام نیافته وقلب هرایرانی باشرف و
وطن دوست راآزارندهد!؟مگرنه اینکه بااین کاربسیاری ازگروه های منتقداز
درون تابیرون حاکمیت راباخودهمراه نموده وموج عظیمی به منظورآزادی شیخ
حسین فراهم می شدکه تاثیروفشارآن هزاران برابربیش ازاین کارسخیف ودم-
دستی اشغال مکان دیپلماتیک آن حکومت درلندن بود!!؟؟
آقای یاسرالحبیب درکمال بی عقلی می گوید:بنده ازنظرشرعی مقلدآیت الله-
العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی(دامت برکاته)هستم امادرمباحث و
مسائل سیاسی مشی خودرادارم وممکن است دیدگاه من باایشان متفاوت
باشدو...واقعا بایدگفت:خاک عالم برسرت یاسرالحبیب!؟آخرمردک...این آقای
شیرازی که سنگش رابه سینه می زنیدمعتقدبه اصل ولایت فقیه است.درست
که تفسیراوازاین مبحث بانظام حاکم کمی اختلاف دارداما خنده دارنیست مثلا
شخصی بگوید:من مقلدآقای خامنه ای هستم ولی جمهوری اسلامی ایران
راکلاقبول ندارم!؟هرعاقلی براوخواهدخندید.....چون نظریه ولایت فقیه آراء
سیاسی مجتهدراازفتوای شرعی اوجداندانسته مقلدراملزم به رعایت همگی
آن می کندواین امرحتی درنظریه ولایت مقیده فقیه که سیدصادق شیرازی
(حفظه الله)بدان باورداردچون ولایت مطلق نظام حاکم جاری است.منتها مجتهد
عمدا ودرجای قابل چشم پوشی نظرخویش رااعلان نمی کندتابازارپویای سیاسی
وهمینطوراحترام به نظرات روشنفکران ونخبگان دیگرملت سردنشودو ایشان
حس نکنندبی ارزش وهیچ کاره هستند...
بگذاریدرک بگوییم:ای ملت ایران این اشخاص ملعون نیت دارندبنام دوستی
باآقای شیرازی درچالش واصطکاک غیرضروروساختگی برقلب عمل کرده این
پیرمردچنان فشاری واردکنندتااوخدای نکرده فوت کندوپس ازمرگش کل این
جریان رامصادره کرده ازآن بعنوان ابزاری جهت نبردباحکومت ایران ودرخدمت
به استعمارخارجی مددگیرند...حال آنکه سبک ورسم حاج آقاصادق چون سیدنا-
بروجردی و...برتحمل درحدامکان نظام های سیاسی حاکم برکشورشیعی بود.
خواه پهلوی وخواه جمهوری اسلامی و...باشد.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:38 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل